Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
ประกาศคำสั่งสร้างเหรียญเลาเอี๋ยเจ้าอ๊าม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 19 สิงหาคม 2008

คำสั่งเทศบาลตำบลกะทู้
ที่           / 2550
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสร้างวัตถุมงคลเล่าเอี๋ย
--------------------------------------------------------

 ภาพสร้างพระเลาเอี๋ยกะทู้ ชุด๑  ชุด๒  ชุด๓

 

  ด้วยพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกะทู้    ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลเล่าเอี๋ย  เจ้าอ๊ามกะทู้      ขึ้นในวันอังคารที่  19  มิถุนายน  2550  เวลา ๑๒.๐๙ น.  ณ  ศาลเจ้ากะทู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นวัตถุที่ระลึกตอบแทนผู้มีพระคุณในการบริจาควัตถุเข้าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สู่สาธารณชน  

  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้.-
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1.1  นายประเสริฐ   ขาวกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้ ประธานกรรมการ
12 นายสมคิด ชูสวัสดิ์   กรรมการ
 1.3 นายบรรพต ทั่วรอบ   กรรมการ
 1.4 นายวุฒิ  สายะพันธ์  กรรมการ
 1.5 นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี  กรรมการ
 1.6 นายสรพงษ์ ขาวกิจไพศาล  กรรมการ
 1.7 นายสำราญ แป๊ะสกุล  กรรมการ
 1.8 นายไพฑูรย์ ตันฑเวส  กรรมการ
 1.9 นายประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล  กรรมการ


1.10 นายบุญเลิศ ตัณฑเวส  กรรมการ
1.11 นายสมควร สมบูรณ์   กรรมการ
1.12 นายสัมพันธ์ ทั่วไตรภพ  กรรมการ
1.13 นายสุเทพ สงวนปานนท์  กรรมการ
1.14 นายวาสนา ไชยราบ   กรรมการ
1.15. นายเชวง เจี่ยสกุล   กรรมการ
1.16. นายประสิทธิ์ ใจบุญ   กรรมการ
1.17. นายสมหมาย เจนรบ   กรรมการ
1.18. นายพิเชษฐ์ นวลจันทร์  กรรมการ
1.19. นายสมยศ เป็นสุข   กรรมการ
1.20. นายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์  กรรมการ
1.21. นายโชคชัย ชีวเจริญกุล  กรรมการ
1.22. นายชัยสิทธิ์ จิตวารินทร์  กรรมการ
1.23. นายบุญรัตน์ พวงมะลิ  กรรมการ
1.24. นายวันชัย โสภาพันธ์  กรรมการ
25. นายชัยพร ชูช่วย   กรรมการ
26. นายชูชาติ ฉันทนันทรัตน์  กรรมการ
27. นายดิลก  เลิศเอกกุล  กรรมการ
28. นายเทพรัตน์ สุพันธ์นันท์  กรรมการ
29. นายวรวุฒิ สุขารมณ์  กรรมการ
30. นายสมพร ชูชาติ   กรรมการ
31. นายสุรศักดิ์ บำรุงถิ่น   กรรมการ
32. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์  กรรมการ
33. พ.ต.ท.ฐิติรัฐ อาษากิจ   กรรมการ
34. พ.ต.ต.ธวัช ตันสกุล   กรรมการ
35. นายธนิต ตันติวิท   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
36. นางฐิติมา ตันติวิท   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
37. นายสุวัฒน์ สุมนัส   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
38. นายชูเมือง ตันติวิท   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
39. นายนิคม บำรุงสิน  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
40. นายประเสริฐ จำสอง   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
41. นายประเสริฐ ลิ่มทอง   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
42. นายประชา เมธาภัทรพันธุ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
43. นายไล่บี้ แก้วเหลือง  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
44. นายเอ่งซุ่น นวลจันทร์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
45. นายประยูร สงวนปานนท์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
46. นายเป๊กเอียด เอกวานิช  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
47. นายไชยวุฒิ บุญเอิบ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
48. นายวานิตย์ แจ้งใจ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
49. นายนิคม จำสอง   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
50. นายประสาท ศรีสุข   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
51. นายวิรัช  ประดิษฐ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
52. นางอรจิรา รักเหย้า   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
53. นายฮวดต๊าด หนูพงษ์   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
54. นายไล่ฮวด ลิ่มสกุล   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
55. นายอาคม แก้วแจ่ม  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
56. น.ส. หทัยรัตน์ วิพลชัย   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
57. นายฮกเล้ง เกียรติตันสกุล  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
58. นายเอกรัตน์ ธีรธนารมย์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
59. นายวิชัย  เกียรติตันสกุล  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
60. นายมาโนช ตามชู   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
61. นายจ่ายซิ่ว ทัศนเทพประเสริฐ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
62. นายมานพ สกุลขวัญนาค  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
63. นายจิ้นหลี่ ตันติพิริยาภรณ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
64. นายโกวงศ์ ทั่วไตรภพ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
65. นายกำธร พรหมจรรย์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
66. นายเชาวเรศ แจ้งจบ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
67. นายทวีศักดิ์ ลิ่มประดิษฐ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
68. นายทินวิทย์ อยู่ดีเลิศ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
69. นายสมคิด รักชาติ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
70. นายปิยะ  ปิ่นประดับ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
71. นายบุญส่ง เรือนเพชร  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
72. นางยุวดี  ลิ่มประดิษฐ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
73. นายหมี  ศรีตุลารักษ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
74. นางวาสนา มณทิพย์สุนทร  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
75. นายฮ่องเจ่ง แซ่ตัน   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
76. นายตะวัน สุขยิรัญ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
77. นายกิตติ ไพศาลรัตนการ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
78. นายจำนง สิทธวรกุล  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
79. นายเกรียงศักดิ์ ศรีรักษสินธุ์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
80. นายจรูญ เสงี่ยม   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
81. นายวิศาล จงจิต   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
82. นายนิกร ขาวรักษา  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
83. นายยงยุทธ วิสุทธิชาติ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
84. นายวีระศักดิ์ เจนรบ   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
85. นายกณิศ ชูชุ่มชื่น   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
86. นายเจี้ยว แซ่ตัน   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
87. นายณัฐพงษ์ วิโรจนาวัฒน์  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
88. นายไมตรี คำสิงห์   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
89. นายบุญเลิศ ฉั่วสกุล   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
90. นายกิตติพงษ์ ชาญกล   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
91. นายธเนศ เจริญสุข   กรรมการ กก. ศาลเจ้า
92. นายอนันต์ ดีประเสริฐ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
93. นายสมชาย  สุนทรวิทยา กรรมการ กก. ศาลเจ้า
94. นายทองคำ  หอมสด  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
95. นายซวด   งานสกุล กรรมการ กก. ศาลเจ้า
96. นายรอบ   พลรบ  กรรมการ กก. ศาลเจ้า
97. นายสาย   รักสำราญ กรรมการ กก. ศาลเจ้า
98. นางจรูญรัตน์  ตัณฑวณิช กรรมการ 
99. นายไชยยุทธ  ปิ่นประดับ กรรมการ 
100. น.ส.อัจจิมา  หนูคง  กรรมการ
101. ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ กรรมการ
102. นายมานะ  สามเมือง กรรมการ
103. น.ส.ฤดี   ภูมิภูถาวร กรรมการ
104. น.ส.รุ่งรัตน์  ทองสกุล กรรมการ
105. นางเอมอร  นาคหลง กรรมการ
106. นายณัฐพงศ์  ถือดำ  กรรมการ
107. นายภูภัฏ  ยกทวน  กรรมการและเลขานุการ
108. น.ส.สุทธิลักษณ์  เรืองจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่   กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และติดตามผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยให้คำปรึกษา  แนะนำ  และแก้ไขปัญหา ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน

2.1  นายภูภัฎ   ยกทวน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
2.2  นางอารีวรรณ    บำรุงถิ่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 กรรมการ
2.3  นายวชิรพันธ์   ทองดี  เจ้าหน้าที่สันทนาการ 5  กรรมการ
2.4  นางสาวสมถวิล   ธีรยุทธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 6  กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่  จัดทำหนังสือ , เชิญเป็นเกียรติ , กำหนดการ , คำกล่าวรายงาน / กล่าวปิด  และติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ 


3. ฝ่ายดูแลงานด้านอาคาร  สถานที่  และสิ่งแวดล้อม


3.1  นายภูภัฎ   ยกทวน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
3.2  นายพีรพงศ์   สุทธินุ่น  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  กรรมการ
3.3  นางปัญจภัทร ชูราช  สถาปนิก 6 ว.   กรรมการ
3.4  นายสัมฤทธิ์   เสาวลักษณาการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ
3.5  นายวชิรพันธ์   ทองดี  เจ้าหน้าที่สันทนาการ 5  กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่   รับผิดชอบดูแลงานด้านอาคาร  สถานที่ 


4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์


   4.1    ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกะทู้


  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   12   กุมภาพันธ์   2550

        สั่ง    ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

 

             (นายสมคิด  ชูสวัสดิ์)
                รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน           
              นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้


คำสั่งเทศบาลตำบลกะทู้
ที่            / 2550
เรื่อง  ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ
-----------------------------------------------------------------

  ด้วยกองการศึกษา  มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จำลองของเทศบาลตำบลกะทู้ใกล้จะเสร็จสิ้น  และจะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมต่อไป   ดังนั้น จึงขออนุญาตนำบุคลากรที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลกะทู้  อนุญาตให้บุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้
  1.  นายประเสริฐ  ขาวกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้
  2.  นายวุฒิ  สายะพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลกะทู้
  3.  นายภูภัฏ  ยกทวน   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  4.  นางสาวสุทธิลักษณ์ เรืองจันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  5.  นางสาวมลทิวา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
  6.  นางสาวอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  7.  นายเอกรัตน์  ธีรธนารมย์  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
  8.  นายวีระยุทธ์  ส่งศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เดินทางไปราชการเพื่อไปศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดตรัง  และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา   สถาบันทักษิณคดีศึกษา   จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่   13 – 15  กุมภาพันธ์  2550  โดยใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลกะทู้  หมายเลขทะเบียน ฮค – 2923 กทม.    ให้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   13 – 15  กุมภาพันธ์  2550

  สั่ง  ณ  วันที่             กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550


    (นายประเสริฐ   ขาวกิจไพศาล)
    นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้

คำสั่งเทศบาลตำบลกะทู้
ที่            / 2550
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และบุคคลากรของพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
-----------------------------------------------------------------
  ด้วยกองการศึกษา  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จำลอง ซึ่งในขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใกล้จะเสร็จสิ้น  และจะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมต่อไป 
  ดังนั้น   กองการศึกษา    จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และบุคลากรของพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ขึ้นในระหว่าง วันที่  13 – 15  กุมภาพันธ์  2550  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดตรัง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโครงการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่  ประกอบด้วย 
   นายสมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์   ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   มีหน้าที่กำกับ  ควบคุม  ดูแล  อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ประกอบด้วย 
   1.1 นายประเสริฐ    ขาวกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้
   1.2  นายวุฒิ     สายะพันธ์   ปลัดเทศบาลตำบลกะทู้
2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  มีหน้าที่ในการดำเนินโครงการ  ประชาสัมพันธ์โครงการ  รวบรวมข้อมูล  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย
2.1  นายภูภัฎ  ยกทวน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
2.2  น.ส.มลทิวา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
2.3  นายเอกรัตน์  ธีรธนารมย์ พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง กรรมการ
2.4  นายวีระยุทธ์  ส่งศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
2.5  น.ส.สุทธิลักษณ์  เรืองจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
2.6  น.ส.อรุณรัตน์  สรรเพ็ชร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  สั่ง  ณ  วันที่             กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550


    (นายประเสริฐ   ขาวกิจไพศาล)
    นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้

 

***

หมายเหตุภูเก็จ

สารานุกรม มทศ.

Pk Phukej Glum Phukej

ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 20 พฤษภาคม 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1236
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3046
mod_vvisit_counterทั้งหมด7408797