Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ยาสมุนไพร (หมวด ข) : ทิพย์พิมล เส้งสุก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ทิพย์พิมล เส้งสุก   
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
3 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานซางขโมย "  มี จันทังสอง ลูกบินกาหนิ่ นิลภูรดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ข:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
8 kha1 min2 ขมิ้นชัน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ต่อมน้ำเหลืองพิการ "  มี ผักเบจ้ ๑ ผักเสยิ่น ๑ หว้ข่มิ่น ๑ สํน ๑ ไสขันแซนำใอยอดตอหายแล (หน้า ๒๓๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
35 khC:p2 cha7 na:N5 khaw1 ขอบชะนาขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาถ้าเด็กเกิดได้ ๓ เดือน "  มี ไปสว่าด ไปขอบช่นางขาว ไปภาโหม ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
48   ข่อย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานขโมย "  มี ไบขิกาแดง ไบน้ำเต้า ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ  (หน้า ๑๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
205 khet1 mC:n6 ขัดมอน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เด็กสะอึก "  มี เข้ดมอน ๑ ลำภํง ๑ อยาเกล้ดหอ้ย ๑ เทากันปัดโภกคอหายแลฯ (หน้า ๒๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
57 kha:2 ข่า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาทุเรียนแห้ง "  มี ห้วไภลย ๑ ขา ๑ ขิ่งแห้ง ๑ ขิงสํด ๑ เทิ่ยนทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
212 kha:w2 sa:n1 daw3 ข้าวเหนียวดำ เป็นส่วนประกอบยา " 1 .   ใส่ตาเด็ก "  มี ลิ้นทะเล +๑ เข้าสารดำ ๗ เม็ด พิมเสร ๖ กลำ จิงเอาใบม:เฟือง +๑  (หน้า ๑๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
88 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมพรรดึก "  มี กรามภลู +๒ ดิ่ปลิ่ ๑+๒ ขิ่ง ๑+ พิกลอน +๓ ตำเปนฝํงลายนำสํมษานำผึงกิน (หน้า ๓๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
132 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้ "  มี จุกรูหินิ่ ๑ ดิ่บลิ่ ๑ จันฃ้าว ๑ โกดจุหลาลำภา ๑ แห้วหมู ๑ ขิงแหง ๑ (หน้า ๒๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
167 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สันนิบาตตาแดง "  มี ลูกชาภลู ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ลูกจัน ๑ ไบขิ่เลก ๑ พิก ๑ หวานนำ ๑ (หน้า ๒๑๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
190 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวง "  มี ใบส้มฃาม ๑ ใบสมปอย ๑ ใบขิเหล็ก พริก ๑ ขิง ๑ หวักะเทิ่ยม ๑ ขมินออ้ย ๑ (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
226 khaj1 na:w1 ไข่เน่า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานขโมย "  มี ผกัสํมปอย ๗ ผัก รากใอเหนยิ่ว เปลอิกไขเน้า ตํม ๓ เอา ๑ กินแกตานโจน (หน้า ๑๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
219 khi:a1 khin1 มะเขือขื่น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไอริดสีดวง "  มี แกนม:ตุม ๑ สหนัดได ๑ เจ้ดหมูนเภลิ่ง ๑ รากม:ตูม ๑ ลูกเขิ่อขินทังตรทังราก (หน้า ๙๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
169 khi2 siat2 the:t6 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานซางขโมย "  มี จันแดง ลูกบินกานิ่ นิลภูสิ่ ลูกคำดิควาย ขิ่เสิ่ยดเทด ยาทังนิ้เอาส่เภ่อภาก (หน้า ๑๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
10 kha1 min2 ขมิ้นชัน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " กลอนลงฝัก "  มี ไปยคํนทิส่อ ๑ บํดข่มินกเบือเกลือตำห่อผ้าต่เบอืงต่คํบ หายแลฯ (หน้า ๔๐)            
15 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " พิษตานซาง "  มี ภิมเสน ใบเพราทังสอง พริกหอม กระชาย            
38 khC:p2 cha7 na:N5 dI:N3 ขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาเด็กเกิดได้ ๖ เดือน "  มี ไปใผ้แด้ง ไปก็พูมนา ขอบช่นางแด้ง ไปส่นาด บดทำแท่งให้กินเทิ่ต ฯ (หน้า ๑๔๓)            
49 khC:j1 ข่อย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาขับน้ำเหลือง "  มี ร:ขิแรด ๑ ร:จิงจาน ๑ เบลอิ่กขอย ๑ รากใมคอนติ่หมา ๑ ร:ก:แบก ๑ (หน้า ๒๓๗)            
210 khet1 mC:n6 ขัดมอน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาไว้ใส่ตาเด็ก "  มี รากม่ตูม ๑ รากมกลำ ๑ รากเข้จมอน ๑ รากก่เภร่า ๑ ร:เจตภังคิ่ ๑ (หน้า ๕๑)            
58   ข่า เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซางไฟ "  มี ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรศิ่ รากกันชุน ภริกไท ขิ่ง ข:มินออ้ย ลูกปร:คำดิ่:ควาย (หน้า ๑๕๘)            
217 kha:w2 niaw1 daw3 ข้าวเหนียวดำ เป็นส่วนประกอบยา " 2 .   เจ็บพุงแห้ง "  มี ขิเลกทัง ๕ ตำมเสาทัง ๕ มาต้มน้ำตวงกันเข้าเหนยิวดำ (หน้า ๖๘)            
90 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ขับเลือด "  มี ขิ่ง +๑ กก +๒ สัพอยา ๑ ๓ สิงบํดดวยนำเหลา ทำแทงลายนำม่นาวกินขับเลอืด (หน้า ๓๐)            
134 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้ลม "  มี ส่หม่อ่ไทย ๑+๑ ขิงแหง ๑+๒ โกดบว้ ๑+ภิมเสน +๒ หวานนำ +๓ (หน้า ๒๗๐)            
192 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวง "  มี ไบขิเหลก ๑ ไบสมฃาม ๑ ไบสมปอย ๑ ไบลํม ๑ ไบต่ร่กุ ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๓๖)            
229 khaj1 na:w1 ไข่เน่า เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตานทรางผอมเหลือง "  มี อยาไซย ๑ กร:ดูกงูเหลอิม ๑ บริเพช ๑ เบลอิ่กไขเน้า ๑ ฃมินออย ๑ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๙๙)            
221 khi:a1 hU:n1 มะเขือขื่น เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้โรค ๑๒ จำพวก "  มี ลูกเขิอหึน บิบนำใหใดท่นาน แลวเฃาเหนยิวตานตำ ใหเทากับนำลูกเขือ(หน้า ๕๒)            
170 khi2 siat2 the:t7 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซางไฟ "  มี จันแดง ลูกบินกานิ่ นิลภูสิ่ ลูกคำดิควาย ขิ่เสิ่ยดเทด ยาทังนิ้เอาส่เภ่อภาก (หน้า ๑๕๙)            
177 khi2 min2 ขมิ้นชัน เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง "  มี กร:ดาดทัง ๒ ฟันล่ฝักกาด ๑ ขิหมิน ๑ ทังนิ่ตากแหงตำฝํงไสยหลุมสุมไฟยทุกวันแลฯ (หน้า ๘๙)            
18 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ซางในลิ้น "  มี ใบขิเหล็ก พริก ๑ ขิง ๑ หวัก:เทิ่ยม ๑              
42 khC:p2 na:N5 dI:N3 ขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง "  มี ลูกม่กรูด ๑ ขอบนางแดง ๑ ฃาแก ๑ มนาว ๑ ไปยม่ฃาม ๑ (หน้า ๙๖)            
51 khC:j1 ข่อย เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เส้นขึ้นตา "  มี ยานวดแม้ว ๑ ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเตรัย ๑ ยอดขอย ๑ เปรา: ๑ (หน้า ๔๒)            
59   ข่า เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานซางขโมย "  มี ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรศิ่ รากกันชุน ภริกไท ขิ่ง ข:มินออ้ย ลูกปร:คำดิ่:ควาย (หน้า ๑๕๘)            
92 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " หน้ามืดตามัว "  มี ม่นาว ๑ พิก ๗ กํก ๗ เกลิ่อ ๗ ขิ่ง ๗ บํดกินหายแล ฯ (หน้า ๓๕)            
137 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " โรค ๑๒ จำพวก "  มี ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ขิ่งแหง ๑ ลูกจน ๑ เดา:จ้น ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ (หน้า ๕๒)            
196 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ถ่ายไม่คล่อง "  มี รากภันงูแดง ๑ รากขิ่เหล็ก ๑ พริก ๑ ขิง ๑ กก ๑ ต้ม ๓ เอา ๑ (หน้า ๔๘)            
232 khaj1 na:w1 ไข่เน่า เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานทราง "  มี ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑ ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑  ขิ่มินออย ๑ (หน้า ๑๐)            
224 khi:a1 khU:n1 มะเขือขื่น เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เจ็บพุงแห้ง "  มี ม่แวงเครือ ๑ เขือขึน ๑ สํมกูง ๑ ดองดิง ๑ ห้วอุดภิด ๑ ห้วช่ออกทัง ๒ (หน้า ๕๘)            
171 khi2 siat2 the:t6 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้โรคทั้งปวง "  มี ขิ่เสิ่ยดเทด ๑ ม่หาหิง ๑ เทิ่ยนดำ ขาว โกดส่อ ๑ โกดฃ่เหมา ๑ หาผิ่น ๑ (หน้า ๕๙)            
21 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาเด็กเกิดได้ ๗ เดือน "  มี ไปนํมพิจิต ไปม่กลำเครือ ส่ม่อภิ้เพ็ก ข่มิ้นอ้อย บ่ริเพ็จ บดทำแท่งให้กินแล ฯ  (หน้า ๑๔๓)            
40 khC:p2 cha7 na:N5 thaN5 sC:N1 ขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวงไอแห้ง "  มี สมูนล่แวง ๑ ลูกหระหวาน ๑ ขอบช่นางทัง ๒ ยาทังนิเอาสิงล่กอน (หน้า ๑๘)            
94 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ฝี "  มี รากอังชัง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ส่หม่อไทย ๑ ส่หม่อเทด ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๓๖)            
139 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวงในท้อง "  มี ข่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ขิ่งแหง ๑ ฃาทัง ๒ พิก ๑ (หน้า ๖๑)            
198 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ทุเรียนลงทาเบา "  มี เปลิ่อกขิ่เหล็ก ๑ เปลือกเล็บยิ้ว ๑ ตำน้ำหยันกินหายและฯ (หน้า ๖๘)            
175 khi2 siat2 the:t6 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " พิษตานขโมย "  มี ลูกบิญกาหนิ่ นิลภูสิ่ ประคำดิ่ควาย ขิ่เสิ่ยดเทศ ยาท้งนิ่เอ้าเสมอพาก (หน้า ๑๕๙)            
25 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ยาเด็กเกิดได้ ๘ เดือน "  มี ไปม่เดือ ไปภิมเสน ไภล ขมิ้นอ้อย บํดตำแท่งให้กินแล ฯ (หน้า ๑๔๔)            
47 khC:p2 na:N5 thaN5 sC:N1 ขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " พยาธิทั้งปวง "  มี นำขิ่งท่นาน ๑ นำขอบนางทัง ๒ สิงท่นาน ๑ นำมันงาท่นาน ๑ (หน้า ๔๓)            
96 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " สะอึก "  มี ลำภัน ๑ ไปยส่ไครย ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ บํดลายนพผิงร้วงกินหายแล (หน้า ๔๕)            
139 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ริดสีดวงปาก "  มี ข่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ขิ่งแหง ๑ ฃาทัง ๒ พิก ๑ (หน้า ๖๑)            
201 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 5 . " กลอน "  มี ขิ่แหลก ๑ ตำม่เสา ๑ ตำนำสิงท่นาน เฃาเหนิ่ยวดำหม่อท่นาน ๑ (หน้า ๑๐๑)            
27 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 6 . " หอบหืด "  มี ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑            
44   ขอบนางแดง เป็นส่วนประกอบยา 6 . " เสมหะ "  มี ตริ่ตุก เกลือ ๑ รากสมกุ่ง ๑ ฝักสัมปอย ๑ รากขิ้กาแดง ๑ (หน้า ๑๖๑)            
98 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ลงเลือด "  มี ถาลํงเลอืดเอาไปยทับทิม ๑ ขิ่ง ๑ ฃ่า ๑ บํดกินหายแล (หน้า ๔๖)            
139 khiN1 hI:N1 ขิงแห้ง เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ริดสีดวงทวาร "  มี ข่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ขิ่งแหง ๑ ฃาทัง ๒ พิก ๑ (หน้า ๖๑)            
203 khi2 lek1 ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ริดสีดวง "  มี รากมเกลือ ๑ แกนปรู ๑ แส่มษาน ๑ ขิแหล้ก แกนม่หาด ๑ บุกร่อ ๑ (หน้า ๙๖)            
30 kha1 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ลมพรรดึก "  มี ลูกจัน +๑ ดอกจัน +๑ เทยินดำ +๑              
100 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ริดสีดวงในพุง "  มี ฃาทัง ๒ หวานนำ ๑ ไภลย ขมิ่นออย ๑ ขิ่ง ๑ ก่ทือ ๑ รากลังตังไกย ๑ (หน้า ๕๔)            
143 khi2 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ตานทราง "  มี ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑ ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว (หน้า ๑๐)            
102 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ริดสีดวง "  มี ขิ่ง ๓ ส้วน เจตหมูนเภลิ่ง ๕ สวย บุด ๕ ส้วน ตำผํงลายนำผึงร้วงกินเทาลูกพุทรา (หน้า ๕๓)            
146 khi2 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ตานทราง "  มี บริเพจ ๑ นำปร:สารทอง ๑ ขิมิ่นออย ๑  เอาสเม่อภากนำยันเลา (หน้า ๑๙๑)            
109 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ซางเด็ก "  มี ไปยผักราดห้วแหวน ๑ ไปยก่เภรา ๑ ห้วขิ่ง ๑ ขิ่มิ่นออย ๑ (หน้า ๕๐)            
181 khi2 min2 ?C:j3 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 10 . " ริดสีดวงเลือด "  มี ภริก ๗ ขิง ๗ ดิ่ปลิ่ ๗ ขิ่หมิ่นออย ๗ แห้วนราหัดลํงบํดผํง ทำแทงทา (หน้า ๑๐๑)            
111 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 10 . " ประจำธาตุ "  มี รากเจตหมูนเภลิ่ง ๑ ภริก ๑ กก ๑ ช่ราดำ ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ (หน้า ๕๕)            
182 khi2 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 11 . " ริดสีดวงบวม "  มี ภริก ๗ ขิง ๗ ดิ่ปลิ่ ๗ ขิ่หมิ่นออย ๗ แห้วนราหัดลํงบํดผํง ทำแทงทา (หน้า ๑๐๑)            
113 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 11 . " ท้องเสีย "  มี ช่ราดำ ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิก ๑ ห้วก์เทยิ่ม ๑ ลูกเฝ้จแหง ๑ ห้วขิ่ง ๑  (หน้า ๕๕)            
184 khi2 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 12 . " ริดสีดวง "  มี ขิ่แหลก ๑ ตาม่เสา ๑ แฃมแดง ๑ กดูกไกย ๑ ขิ่หมิ่นออย ๑ บ่ริ่เพจ ๑ แก้ลบกล้อง ๑ (หน้า ๕๗)            
115 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 12 . " ริดสีดวงผอมเหลือง "  มี ลูกม่ตูมออน ๑ เปลอืกก้ทอน ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ อยาทังนิ่ตำผํงลายน้ำผึงรว้ง (หน้า ๕๖)            
187 khi2 min2 ?C:j4 ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 13 . " ยาประจำท้องเด็ก "  มี ขิ่หมิ่นออย ๑ ห้วไภลย ๑ บริเพจ ๑ ไปยชุมเหจไหญยกำมือ ๑ ไปยก่เภรา ๑ (หน้า ๖๗)            
117 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 13 . " เจ็บพุงแห้ง "  มี พิก ๑ ฃาทัง ๒ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ หวานนำ ๑ ขิ่ง ๑ ไภลย ๑ ห้วก่ชาย ๑ ก่ทือ ๑ (หน้า ๕๘)            
119 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 14 . " แก้โรค ๑๒ จำพวก "  มี ห้วขิ่ง ๑ ห้วขาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)            
120 khiN2 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 15 . " แก้กลอน ๑๒ จำพวก "  มี ห้วขิ่ง ๑ ห้วขาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)            
121 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 15 . " พยาธิเด็ก "  มี ขิ่ง ๑ ก่ทือ ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ บ่ริ่เพ้จ ๑ แกลับกลอง ๑ ก่เหมงฝรา ๑ (หน้า ๖๖)            
121 khiN3 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 16 . " ลม ๑๒ จำพวก "  มี ห้วขิ่ง ๑ ห้วขาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)            
124 khiN1 ขิง เป็นส่วนประกอบยา 16 . " เลือดขึ้น "  มี ห้วขาแลก ๑ ขิ่ง ๑ ไปยส่เนิ่ยด ๑ กำมือ ๑ พิก ๗ กก ๗ ถิ่มนำหยันกินสานสํมเทาแมมือ (หน้า ๗๑)            
6 kha1 nun1 ขนุน เป็นส่วนประกอบยา     " ริดสีดวง "  มี ฃ่มิ่นออยเจจแหวน ลูกม่กรูด ๕ ลูก ม่นาว ๑๐๘ ยอง ข่นุน ๑ รากต่อกิ่อ ๑ (หน้า ๕๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
179 khi2 min2 khru:a5 ขมิ้น เป็นส่วนประกอบยา     " แห้งติดกระดูกสันหลัง "  มี ขิ่หมินเครือ +๑ ก่แหล +๑ ดอกบุนณะ ๑ ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่ร่ภิ่ ๑  (หน้า ๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
12 kha1 min2 khru:a5 ขมิ้นเครือ เป็นส่วนประกอบยา     " หิวโหยหา "  มี ข่มินเครือ ๑ ส่มูนแวง ๑ กำมลังง้อถ่เลิ่ง ๑ วันเปรยิงแดง ๑ รากยานนาง ๑ (หน้า ๒๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
33 khC:n1 dC3 ขอนดอก เป็นส่วนประกอบยา     " ยากำลังราชสีห์ "  มี กริษ่หนา ๑ กระลัมภัก ๑ ขอนเดา: ๑ โกด ๑ กระเชยิ่ง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
55 khan1 thot7 sa1 kC:n3 ขัณฑสกร เป็นส่วนประกอบยา     " ตาเจ็บ "  มี ขันทศกอน ขันกรวด ขันทราย มะขามเปียกน้ำ มะนาวน้ำ (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
207 kha:w2 thC:k4 ข้าวตอกตานหญ้า เป็นส่วนประกอบยา "     " เด็กสะอึก "  มี เข้าตอก ๑ เกลือ ๑ บดลายน้ำม่ง่อใหกินหายแล:ฯ (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
130 khiN1 ba:n2 ขิงบ้าน เป็นส่วนประกอบยา     " จำเริญอายุ "  มี ส่ม่อภิเภก ๑ สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ (หน้า ๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
60 khi2 ka:3 khaw1 ขี้กาขาว เป็นส่วนประกอบยา     " ริดสีดวง ๙ จำพวก "  มี ไปเส่นิ่ยด ไปผักคราด ไปยบีน ไปร่งับ ไปขิ่กาขาว แดง ไปโคกกร:ออม (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
62 khi2 ka:3 dI:N3 ขี้กาแดง เป็นส่วนประกอบยา     " เด็กเกิดได้ ๑๑ เดือน "  มี ไปเส่นิ่ยด ไปผักคราด ไปยบีน ไปร่งับ ไปขิ่กาขาว ขิ่กาแดง  (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
141 khi2 phra:7 ฟัก เป็นส่วนประกอบยา     " ริดสีดวงตา "  มี ร:ขิภรา ๑ โภกกร:ออม ๑ ร:ช:คัด ๑ เอาเทากันทำแทงใวลายนำมน้าว (หน้า ๒๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
154 khi2 mI:w2 ไม้เก๋ง เป็นส่วนประกอบยา     " ตานขโมย "  มี ขิ่แม้ว ๑ ม่ยํมต้วผู ๑ ม่ไฟยต้วผู ๑ รากคัดเคา ๑ ฃิ่ง ๑ ไภลย ๑ (หน้า ๖๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า            
                                 
                                 
    ๕๕๕
****
คหกรรมศิลป์  ยาสมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1928
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3991
mod_vvisit_counterทั้งหมด5548199