Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ยาสมุนไพร (ก-ห) : ทิพย์วิมล เส้งสุก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ทิพย์พิมล เส้งสุก   
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
  กระชาย เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ฃิง ๑ ฃาทัง ๒ ห้วก่ทือ ๑ ห้วไภรย ๑ ห้วชาย ๑ ห้วบุก ๑ ข่มิ่นออย ๑ (หน้า ๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  กระดังงาไทย เป็นส่วนประกอบยา   " แก้ได้สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี การ่ภลู แห้วหมู ลูกจิงจ่อ ดิปลิ่ เกษรรบัวนาทัง ๕ จำปา ค์ดังงา สรภิ่ (หน้า ๑๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  กระดาดขาว เป็นส่วนประกอบยา   " แสงพระอาทิตย์ " มี ดอกคำไทย ดอกคำเทอ ดาดฃาว ดาดแดง สิงล่สามสอนโกดสอ โกดเหมา (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  กระดาดแดง เป็นส่วนประกอบยา   " แสงพระอาทิตย์ " มี ดอกคำไทย ดอกคำเทอ ดาดฃาว ดาดแดง สิงล่สามสอนโกดสอ โกดเหมา (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  กระดูกไก่ดำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ร้อนนอนไม่หลับ " มี เปลอิกม่กรูด ๑ รากภ่อํม ๑ เฉยิงภรา ๑ ไภลย ๑ ฃมินออย ๑ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๒๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  กระดูกไก่ดำ   2 . " ไข้ " มี รากไม้เท่ายายม่ง ๑ ไปเฉิ่ยงพร้า ๑ ใบหมากต:ผู้ ๑ ไบหมากเมย ๑ (หน้า ๑๐๗)        
  ก้างปลา เป็นส่วนประกอบยา   " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี จันทน์ทง ๒ รากส:หลิด รากไม้เท้ายายโม่ง รากนำนอง รากคาคลอง (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขนุน เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เหนือ " มี รากชาภลู ๑ ส่คาน ๑ ฃิง ๑ ฃิ่แหลก ๑ ส่เดา ๑ แกนม่หาด ๑ ฃ่นุน ๑ (หน้า ๑๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขมิ้นเครือ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้ทั้งปวง " มี ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขมิ้นเครือ   2 . " บำรุงเลือด " มี อํบเชยเทษ ๑ ช่เอมเทอ ๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ฃ่หมินเครอ +๑ เปนสัพอยา ๓ ๘ สิง ตํมใหกินเลอืดนัน ฃึนผิวสํดดิ่แล (หน้า ๒๕)        
  ขมิ้นเครือ   3 . " ไข้ซึ่งลมสาริบาต และโลหิต " มี ฃ่หมินเครือ +๒ กระหวาน +๒ แกนใมแดง +๒ ส่หมูนแวง +๒ (หน้า ๒๘)        
  ขมิ้นเครือ   4 . " ไข้เลือดทำพิษต่าง ๆ " มี ลูกกระหวาน +๒ รากม่รุม +๒ ฃิ่หมิ่นเครือ +๒ รากม่เฃิ่อฃึน +๑ (หน้า ๓๑)        
  ขมิ้นชัน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี ไปเทิ่ยน ฃมิน บริ่เพ็จ ไปปร:คำไก ไปนาด ไปคนทิส่ ตริ่ก็ตุก ไภล ฃิง (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขมิ้นชัน   2 . " ผู้หญิงตกเลือด " มี ฝูญิ่งลํงเลอืดเอาห้วข่มิ่น ๑ ชิ่ลอม ๑ บํดกินหายแล (หน้า ๔๖)        
  ขมิ้นชัน   3 . " ไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕)        
  ขมิ้นชัน   4 . " ลมจุกเสียด " มี ห้วฃมิ่นทัง ๒ ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒ (หน้า ๒๓๑)        
  ขมิ้นอ้อย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานแห้ง " มี รากกลวยติบ ๑ รากฃิ่กาแดง ๑ บ่ริเพช ๑ ลูกม่กรูด ๑ ฃ:มินออ้ย ๑ (หน้า ๑๙๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขมิ้นอ้อย   2 . " ท้องขึ้น " มี ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑ ไภล ๑ ฃ:มินออย ๑ (หน้า ๒๐๙)        
  ขมิ้นอ้อย   3 . " ริดสีดวงบวมงอก " มี ห้วอุตภิด ๑ บุกคางคํก ๑ เจตหมูนยาน ๑ ฃมิ่นออย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ สูภัน ๑ (หน้า ๑๐๒)        
  ขมิ้นอ้อย   4 . " ทาตัวกุมารล้างมลทินทั้งปวง " มี ไปน้ำเต้า ไปฝักเค็จ ไปร:งับ ไปส่มิ ฃ่มิ่นอ้อย พิก ฃิง เบิ้ยต่ผู้ ๓ เบี้ย (หน้า ๑๔๖)        
  ขมิ้นอ้อย   5 . " ไข้ " มี ฝักแวน ๑ ฃิ่มินออย ๑ เฃาสานแชนำ ๑ ตำปันนำทาทิ่สำคันหามทานแล ฯ (หน้า ๑๐๕)        
  ขมิ้นอ้อย   6 . " ท้องขึ้น " มี ฃา ๑ ก่ชาย ๑ กาทือ ๑ ไภล ๑ หอม ๑กเทยิ่ม ๑ ฃมิ่นออย ๑ สาสํม ๑ (หน้า ๑๖๓)        
  ขมิ้นอ้อย   7 . " ตานขโมย " มี ฃมินออย ไปคํนทิอส่อ ม่กรูดลูกหนึง ผักสํมปอย ๗ ผัก รากใอเหนยิ่ว (หน้า ๑๖๙)        
  ขมิ้นอ้อย   8 . " พยาธิในท้อง " มี ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ (หน้า ๑๗๓)        
  ขมิ้นอ้อย   9 . " ซางเด็ก " มี ไบกเพรา เม้าควนหม่อแกง ฃมินออย อยาทังนิเอาสเม่อภาก ทำแทงลายน้ำมนาว (หน้า ๑๗๔)        
  ขมิ้นอ้อย   10 . " ตานซางทั้งตัว " มี ไปเริ่ยน ไบผักบูงฃ้น ฃมินออย ไบมน้าว นำม:นาว เปลอิกมฃามฃํบ (หน้า ๑๗๗)        
  ขมิ้นอ้อย   11 . " พิษซาง " มี ไบคํนทิวส่อ ไบผักเสิ่ยนผิ่ ไภล ฃมิ่นออย ม่หาหิง อยำดำ (หน้า ๑๘๕)        
  ขมิ้นอ้อย   12 . " พิษซาง และฝี " มี นำปร:ษารทอง การภลู ฃมิ่นออย ฃาตาแดง สิงล่สองสวนนำผักสํมปอยเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๗)        
  ขมิ้นอ้อย   13 . " เสมหะ " มี ตริ่กตุก ฃ่มินออย ก่เทยิ่ม เอาสิงล่สวนเอาลูกม่แวงเทาอยาทังหล้าย (หน้า ๑๘๘)        
  ขมิ้นอ้อย   14 . " ตกมูกเลือด " มี ตริ่กตุก ฃ่มินออย ก่เทยิ่ม เอาสิงล่สวนเอาลูกม่แวงเทาอยาทังหล้าย (หน้า ๑๘๘)        
  ขมิ้นอ้อย   15 . " ตานซางทั้งปวง " มี ตริ่กตุก ฃ่มินออย ก่เทยิ่ม เอาสิงล่สวนเอาลูกม่แวงเทาอยาทังหล้าย (หน้า ๑๘๘)        
  ขมิ้นอ้อย   16 . " แก้ชัก " มี ฃมินออัย ๑ ฃิง ๑ ไบยผักขวง ๑ ไบภลูแก ๑ จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๐)        
  ขมิ้นอ้อย   17 . " มหาจำเริญ " มี หมอนตายหยาก ๑ บริเพช ๑ ไภล ๑ ก์ชาย ๑ ฃมินออย ๑ เทยินดำ ๑ (หน้า ๑๙๑)        
  ขมิ้นอ้อย   18 . " อุจาระเหม็น " มี ไบภลูแก ๑ ฃมินออย ๑ เอาสเม่อภากเลาเปนกร:สาย บํดทำแทงลายเลากิน (หน้า ๑๙๓)        
  ขมิ้นอ้อย   19 . " ซางขโมยลงท้อง " มี ไบสวาด ๑ ไบไผปา ๑ คํนทือสอ ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ ฃมินออ้ย ๑ (หน้า ๑๙๔)        
  ขมิ้นอ้อย   20 . " ตานซาง " มี ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ ภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๕)        
  ขมิ้นอ้อย   21 . " ตกมูกเลือด " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)        
  ขมิ้นอ้อย   22 . " ซาง " มี สานสํม +๒ ก่เพราทังต้นทังราก บริเพช ๗ อํงคลิ่ ฃมินออ้ย ๗ ชิน (หน้า ๑๙๘)        
  ขมิ้นอ้อย   23 . " ตานซางผอมเหลือง " มี กร:ดูกงูเหลอิม ๑ บริเพช ๑ เบลอิ่กไขเน้า ๑ ฃมินออย ๑ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๑๙๙)        
  ขมิ้นอ้อย   24 . " แก้เลอ " มี ไบม:ร: ๑ ไบชุมเหดไท ๑ ฃมินออย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๒๐๒)        
  ขมิ้นอ้อย   25 . " แก้ทุลนทุลาย  " มี จ้นทัง ๒ ยานนาง ๑ สฆาน ๑ ลูกก่ดอม ๑ แห้วหมู ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๐)        
  ขมิ้นอ้อย   26 . " โรค ๗ จำพวก " มี เทยิ่นเยาว:ภานิ่ ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ รากมเกลือ ๑ รากม่เฃิอฃิน ๑ รากมแวงทัง ๒ (หน้า ๒๑๐)        
  ขมิ้นอ้อย   27 . " ร้อนนอนไม่หลับ " มี เปลอิกม่กรูด ๑ รากภ่อํม ๑ เฉยิงภรา ๑ ไภลย ๑ ฃมินออย (หน้า ๒๑๒)        
  ขมิ้นอ้อย   28 . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบสเด้า ๑ ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  ขมิ้นอ้อย   29 . " แก้คลั่ง " มี ถ่าคลังเอาฃมินออย ๑ หวานกิบแรด ๑ หวานรอนทอง ๑ กร:ชาย ๑ จันทัง ๒ (หน้า ๒๑๔)        
  ขมิ้นอ้อย   30 . " แก้หนาว " มี ฃมินออย ๑ กำมลังงัวเถลิง ๑ สหมูนลแว้ง ๑ ไฟยเดอิ่น ๕ (หน้า ๒๒๐)        
  ขมิ้นอ้อย   31 . " แก้ร้อน " มี ฃมินออย ๑ รากม่ตูม ๑ เปลอิกเภกา ๑ ไบฃิกาแดง ๑ ผักเสยิ่นผิ่ ๑ (หน้า ๒๒๔)        
  ขมิ้นอ้อย   32 . " ลมทั้งปวง " มี ฃิ่ง ๑ ฃา ๑ กก ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ห้วอุดพิด ๑ พิก ๑ ไภลย ๑ เปลอืกม่รุม ๑ (หน้า ๔๖)        
  ขมิ้นอ้อย   33 . " ริดสีดวง " มี ห้วช่ออกทัง ๒ ฃิ่ง ๑ ฃ่า ๑ ก่ทือ ๑ ไภล ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ก่ชาย ๑ รากชาภลู ๑ (หน้า ๕๖)        
  ขมิ้นอ้อย   34 . " พยาธิเด็ก " มี ไปยภาจิ่น ๑ ฃมิ่นออย ๑ หาหึง ๑ ก่เทิ่ยม ๑ ไปยลํบ ๑ บํดล่เอิ้ยดโภกกร:มอม (หน้า ๖๖)        
  ขมิ้นอ้อย   35 . " ตานซาง " มี ไบพุทรา ไบมลิ ไบหมาก ฃมินออยชัน ดิ่ปลิ่ ๗ ดอก ฃิง ๗ ชิน พิก ๗ เมด (หน้า ๑๘๖)        
  ขมิ้นอ้อย   36 . " ริดสีดวง " มี เจตหมูนแดง ๑ ฃ่หมิ่นออย ๑ ไภลย ๑ เปลือกม่รุม ๑ เปลือกอังกาพ ๑ (หน้า ๘๒)        
  ขมิ้นอ้อย   37 . " ไข้ " มี ฝักแวน ๑ ฃิ่มินออย ๑ เฃาสานแชนำ ๑ ตำปันนำทา (หน้า ๑๐๕)        
  ขมิ้นอ้อย   38 . " ซางขโมย  " มี จ้นแดง จ้นฃาว โคกออม ไบชิงชาลิ ฃิ่มินออย เอาสเมอภากนำรอนเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๗)        
  ขมิ้นอ้อย   39 . " ซางไฟ " มี จ้นแดง จ้นฃาว โคกออม ไบชิงชาลิ ฃิ่มินออย เอาสเมอภากนำรอนเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๗)        
  ขมิ้นอ้อย   40 . " อุจาระเหม็น " มี ฃิง ๑ ฃิมินออย ๑ เอาสเม่อภากสูราเปนกร:สาย บํดทำแทงล้ายน้ำสํมตราชู (หน้า ๑๙๓)        
  ขมิ้นอ้อย   41 . " ตานซาง " มี ฃิมินออย ๑ เนรภูศริ ๑ สงก่ร่นิ่ ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกจัน ๑ กร:วาน ๑ การภลู ๑ (หน้า ๑๙๔)        
  ขมิ้นอ้อย   42 . " ไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕)        
  ขมิ้นอ้อย   43 . " ยาประคบธาตุ " มี มูกหลวง ๑ ลูกราชดัด ๑ ตริกก์ตุก ๑ รากภาโหม ๑ ฃิมินออ้ย ๑ หอมแดง ๑ (หน้า ๒๖๒)        
  ขมิ้นอ้อย   44 . " เสโทแตกพิการ  " มี ผักปลังแดง ๑ เฃาสาน ๑ ฃิมินออย ๑ ดินส่อ่พอง ๑ ทังนิ่บํดชโลมทังตัว ๓ ๔ วัน (หน้า ๒๖๖)        
  ขมิ้นอ้อย   45 . " ทากระหม่อม " มี แมงมุมตายชาก ไภล ฃ่มินอ้อย บดกร:ม่อมเด็กแล้ว ใหทาหัวอกแมกัน (หน้า ๑๔๖)        
  ขมิ้นอ้อย   46   " ตกมูกเลือด " มี ไบสวาด ๑ ไบไผปา ๑ คํนทือสอ ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ ฃมินออ้ย ๑ (หน้า ๑๙๔)        
  ขอนดอก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้เรื้อรัง " มี กร:ลัมภัก ๑ ฃอนดอก ๑ ไปยอิหลํม ๑ เฃาตอกลูกบ้ว ๑ เฃาตอกถ้วภลู ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขอนดอก   2 . " แก้ได้สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี จันทัง ๒ กริส:หนา กร:หลัมภัก ฃอนเดา: หย่าทังนิเอาสิง +๑ (หน้า ๑๘๐)        
  ขอนดอก   3 . " แก้ได้สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี ช่มํด ภิม:เสน ฃอนเด๊า: เอาส่เมอภากบํดดวัยนำเดา:ใม แกใดส:ร:พัด (หน้า ๑๘๑)        
  ขอบชะนางขาว เป็นส่วนประกอบยา   " ตานขโมย " มี ภาโหม ๑ ฃอบนางทัง ๒ ผิวกรูด ๑ ภริก ๑ ก่เทยิ่ม ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบยา   " ตานขโมย " มี ภาโหม ๑ ฃอบนางทัง ๒ ผิวกรูด ๑ ภริก ๑ ก่เทยิ่ม ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข่อย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สะอึก " มี รากส่อิก เปลอืกฃอย ๑ ตำกับหมากกินหายแล (หน้า ๔๕)  ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข่อย   2 . " พยาธิผู้หญิง " มี ไปยฃอย ๑ ไปยทองหลางไปยมํน ๑ ตำคันเอานำใหกินจาเภาะแกพยาดผูยิง (หน้า ๔๗)        
  ขัดมอน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โลหิตพิการ " มี รากฃ้ดมอน ๑ แห้วหมู ๑ รากตองแตก ๑ สคาร ๑ รากชาภลู ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ (หน้า ๒๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขัดมอน   2 . " ซางแดง " มี ฃมิ่นออย ไบฃัดมอน ไบตานหมอน เอาส่เม่อภาก สูราเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๕)        
  ขัดมอน   3 . " ปัถวีธาตุพิการ  " มี ลูกมฃามปอม ๑ แหวหมู ๑ ลูกภิลังก์ษา ๑ รากฃัดมอน ๑ กกรังกา ๑ (หน้า ๒๕๐)        
  ขัดมอน   4 . " เตโชธาตุ  " มี รากฃัดมอน ๑ สรัพอยา ๑ สิงเอาเทากัน กก ๓ สวน พิกไทย ๕ (หน้า ๒๕๓)        
  ขัดมอน   5 . " อาโปธาตุพิการ " มี ลูกสคาน ๑ แห้วหมู ๑ ลูกภิลํงก่ษา ๑ รากเฃ้จมอน ๑ เปลอิ่กมุ:มัน ๑ (หน้า ๒๔๔)        
  ขันทองพยาบาท เป็นส่วนประกอบยา   " ฝี " มี ห้วหาจิ่น +๑ ฃันทองพยาบาด ๕+ ห้วยาง ๕+ หามยาให้กินเภราออน (หน้า ๘๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมชะเอย " มี พิก ขิง ก:ทือ ฃา ไฟเดือนห้า ว่านน้ำ ผักเสิ่ยนผิ่ อีกทังขมินออ้ยแลดิ่ปลิ่ (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขา   2 . " ท้องขึ้น " มี กำหยาน ๑ ผิวม่วกรูด ๑ บริเพช ๑ ตริกร;ตุก ๑ ฃา ๑ ก่ชาย ๑ กาทือ ๑ (หน้า ๑๖๓)        
  ข่า   3 . " ปวดหัว " มี ฃา ๑ ห้วฃิง ๑ หอม ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ บํดลายนำม่นาวทาหายแล ฯ (หน้า ๑๑๒)        
  ข่า   4 . " ตานขโมย " มี ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูกย่าทังนิ่เอ้าเสม้อภ: (หน้า ๑๖๔)        
  ข่า   5 . " พยาธิในท้อง " มี ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ (หน้า ๑๗๓)        
  ข่า   6 . " แก้ชัก " มี รากยานนาง ๑ รากมกลำเครือ ๑ กรุงฃเหมา ฃาแก ๑ เอาส่เมอภาก (หน้า ๑๙๐)        
  ข่า   7 . " ตกมูกเลือด " มี พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ ไพลย ๑ ก์ชาย ๑ (หน้า ๒๒๘)        
  ข่า   8 . " ลม " มี พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ ไพลย ๑ ก์ชาย ๑ (หน้า ๒๒๘)        
  ข่า   9 . " ยาบำรุงต่าง ๆ  " มี นำฃา ๑ นำก่ชาย ๑ หาขิง ๑ รากสามสิบ ๑ รากรหํงแดง ๑ (หน้า ๒๒๙)        
  ข่า   10 . " โลหิต " มี รากจิงจ่อ +๒ เถ้าวันเปรยิ่ง ๑+๑ ฃา ๑+๑ แกนขิ่แหลก ๑+ โกดนำเตา +๓ (หน้า ๓๕)        
  ข่า   11 . " ลมริดสีดวง " มี เปลอืกทองหลางไปยมํน +๑ เปลอืกกุมทัง ๒ +๒ ฃา +๑ ตำผํงลายเหลากับนำม่น้าว (หน้า ๔๖)        
  ข่า   12 . " ริดสีดวง " มี ห้วช่ออกทัง ๒ ฃิ่ง ๑ ฃา ๑ ก่ทือ ๑ ไภล ๑ ฃ่มินออย ๑ ก่ชาย ๑ รากชาภลู ๑ (หน้า ๕๖)        
  ข่า   13 . " จำเริญอายุ " มี ส่ม่อภิเภก ๑ สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ ฃาตาแดง ๑ บร่เพจพุงชาง ๑ (หน้า ๔)        
  ข่า   14 . " ซาง " มี ว่านรอนทอง ฃ่มิ่นออ้ย ฃาลิง ฃาหลอง ฃาตาแดง ก์ชาย ก์ทือ ไภล (หน้า ๑๘๕)        
  ข่า   15 . " ซางและฝี " มี การภลู ฃมิ่นออย ฃาตาแดง สิงล่สองสวนนำผักสํมปอยเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๗)        
  ข่า   16 . " โลหิตพิการ " มี ฃาตาแดง ๑ ภรรผักกาด ๑ ลูกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ลูกม่แวงขํม ๑ ห้วไภลย ๑ (หน้า ๒๖๔)        
  ข่า   17 . " ไฟธาตุหย่อนหิวหาแรงมิได้ " มี ฃาแห้ง +๑ ลูกม่ตูมออน +๑ เล้จไนยโคกก์ออม +๑ เทพทาโร +๑ (หน้า ๒๐)        
  ข่า   18 . " สันนิบาต " มี ฃาไหญ ๓ แวนบาง ๆ ฝักราช่พฤก เอาเนิ่อไรยสามฝัก ตํมเฃยิ่วใดขํน (หน้า ๓๕)        
  ข่า   19 . " ลม ๘ จำพวก " มี ภาโหมตํร ๑ ภาโหมยาร ๑ ฃาเลก ๑ ฃาไหญ ๑ ก่ทือ ๑ ไภลย ๑ ฃิ่มินออัย ๑ (หน้า ๔๑)        
  ข่า   20 . " หอบไอ " มี ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ การภลู ๑ (หน้า ๒๗๒)        
  ข่า   21 . " เลือดขึ้น " มี ลูกม่กรูด ๗ ชิ่ก ฃ่เล้ก ๑ ฃาไหยย ๑ ถิ่มนำหยันตํมกับเหลาแชกดินสิ่วดิบ (หน้า ๗๑)        
  ข่า   22 . " แก้ ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี ทองพ้นช้ง ๑ รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ตริฝ่ลา ๑ ลูกฃิกาทัง ๒ (หน้า ๒๑๐)        
  ข่าลิง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซาง " มี ว่านรอนทอง ฃ่มิ่นออ้ย ฃาลิง ฃาหลอง ฃาตาแดง ก์ชาย ก์ทือ ไภล (หน้า ๑๘๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข่าลิง   2 . " ลม ๘ จำพวก " มี ภาโหมยาร ๑ ฃาเลก ๑ ฃาไหญ ๑ ก่ทือ ๑ ไภลย ๑ ฃิ่มินออัย ๑ (หน้า ๔๑)        
  ข่าลิง   3 . " เลือดขึ้น " มี ห้วฃาแลก ๑ ฃิ่ง ๑ ไปยส่เนิ่ยด ๑ กำมือ ๑ พิก ๗ กก ๗ ถิ่มนำหยันกินสานสํมเทาแมมือ (หน้า ๗๑)        
  ข่าเล็ก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เลือดขึ้น " มี ลูกม่กรูด ๓ ชิ่ก ฃาเล้ก ๑ ฃาไหยย ๑ ถิ่มนำหยัน ตํมกับเหลาแชกดินสิ่วดิบ (หน้า ๗๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข่าเล็ก   2 . " ตานทราง " มี ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว ลูกม่กรูด ๑ (หน้า ๑๐)        
  ข่าเล็ก   3 . " เริม " มี ฃาทัง ๒ กทือ ๑ ไภล ๑ ขิง ๑ กชาย ๑ ขิมินออย ๑ พิก ๑ กก ๑ (หน้า ๒๓๖)        
  ข่าเล็ก   4 . " ริดสีดวง " มี หวฃิ่ง ๑ ห้วฃาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ แก้โรค ๑๒ จำพวก แก้กลอน ๑๒ จำพวก และแก้ลม ๑๒ จำพวก ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)        
  ข่าเล็ก    5 . " ริดสีดวง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓๗)        
  ข้าวเจ้า เป็นส่วนประกอบยา   " แก้กลอน " มี สิ่ส:มันเทด สิ่ส:ก่ชาย ๑ เอาดอกเฃาเจาฃ้วใหเกรยิม +๑ เอาลูกสหลอด (หน้า ๓๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข้าวเหนียวดำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงให้คันพุง " มี ปร:หรอด +๑ ชราดำ +๑ กรามภลู +๑ ดินส่อโอ +๑ เฃาเหนยิ่วดำหม่อ +๑ (หน้า ๕๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข้าวเหนียวดำ 2 . " หอบ " มี หนังแรด ๑ เฃาเหนิ่ยวดำ ๑ ลูกม่เฃิ่อหึน ๑ ช่ราทัง ๕ (หน้า ๗๖)        
  ข่าใหญ่ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานทราง " มี ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว ลูกม่กรูด ๑ (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ข่าใหญ่   2 . " เริม " มี ฃาทัง ๒ กทือ ๑ ไภล ๑ ขิง ๑ กชาย ๑ ขิมินออย ๑ พิก ๑ กก ๑ (หน้า ๒๓๖)        
  ข่าใหญ่   3 . " ริดสีดวง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓๗)        
  ข่าใหญ่   4 . " ริดสีดวง " มี หวฃิ่ง ๑ ห้วฃาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ แก้โรค ๑๒ จำพวก แก้กลอน ๑๒ จำพวก และแก้ลม ๑๒ จำพวก ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)        
  ขิง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงทวาร " มี รากผักคราด ๑ ไปภิกุน ๑ ฃิง ๑ เอาเทากันกับนำผึงรวงนำม่เภราไฟย (หน้า ๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขิง   2 . " หอบไอหืด " มี เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน ม่เภราออนลูก ๑ (หน้า ๑๐๐)        
  ขิง   3 . " ริดสีดวงใสกลอน  " มี เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน ม่เภราออนลูก ๑ (หน้า ๑๐๐)        
  ขิง   4 . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี ไปนาด ไปคนทิส่ ตริ่ก็ตุก ไภล ฃิง การบูน ภันล:ผักกาด กก หอม สานสอ้ม (หน้า ๑๔๔)        
  ขิง   5 . " ลมชะเอย " มี ไปยแมงลัก ฃา ๑ ภริก ๗ กก ๗ ฃิง ๗ เกลิ่อ ๗ ตำนำหยันสิงล่จอก (หน้า ๑๐๑)        
  ขิง   6 . " ไข้เหนือ " มี รากแหวหมู ๑ รากชาภลู ๑ ส่คาน ๑ ฃิง ๑ ฃิ่แหลก ๑ ส่เดา ๑ (หน้า ๑๑๒)        
  ขิง   7 . " ซางแห้ง " มี ฃิง ๑ ไบยผักขวง ๑ ไบภลูแก ๑ จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ ไบยก์เพรา ๑ (หน้า ๑๙๐)        
  ขิง   8 . " ตานขโมย " มี ภริก ๑ ฃิง ๑ หอม ๑ ก่เทยิ่ม ๑ ฃา ๑ ก่ชาย ๑ ทิอ ๑ ไภล ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๑๙๒)        
  ขิง   9 . " อุจาระเหม็น " มี เทยินดำ ๑ ดองดิง ๑ วานนำ ๑ มหาหิง ๑ อยาดำ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๑๙๓)        
  ขิง   10 . " ตานซาง " มี เนรภูศริ ๑ สงก่ร่นิ่ ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกจัน ๑ กร:วาน ๑ การภลู ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๑๙๔)        
  ขิง   11 . " ลูกตายในท้อง " มี ฃิง ๑ ก่เทยิม ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ มหาหิง ๑ ส่พันถน้แดง ๑ ไคล ๑ เสมา ๑ (หน้า ๒๐๙)        
  ขิง   12 . " ชโลมแก้สันนิบาต " มี รากสลอด ๑ จ้นฃาว ๑ กร:หวาน ๑ ฃิง ๑ ฝนํด้วยนำจันชโลมแกสท่านแล (หน้า ๒๑๒)        
  ขิง   13 . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบสเด้า ๑ ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  ขิง   14 . " นอนไม่หลับ " มี กันชา ๑ ฃิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ เอาเทากันบํดล่เอยิ่ดลายนำม่นาวเปนกร:สาย (หน้า ๒๑๘)        
  ขิง   15 . " แก้สะอึก " มี ทานรูแดง ๑ ฝํนด้วยนำม่นำม:นาว พิก ๗ ฃิง ๗ กก ๗ เกลือ ๗ (หน้า ๒๑๘)        
  ขิง   16 . " เสลดตีขึ้น " มี พิก +๑ ฃิง +๑ เปลานอย +๒ เปลาไหญ +๒ กก +๑ จันแดง +๑ มหาหิง ๑+ (หน้า ๒๑๙)        
  ขิง   17 . " สันนิบาตทั้งปวง " มี ฃิง +๒ ลูกจัน +๑ กร:หวาน +๒ ไบหนาด +๓ บํดล่เอยิดเทาลูกพิก (หน้า ๒๒๓)        
  ขิง   18 . " สันนิบาตคลั่ง " มี ตาออยแดง ๑ ฃิง ๑ ผักไห ๑ แห้วหมู ๑ เอาเทากันตํม ๓ เอา ๑ กินหายแลฯ (หน้า ๒๒๔)        
  ขิง   19 . " เตโชธาตุพิการ " มี ลูกจัน ๑ ลำภัน ๑ แห้วหมู ๑ โกดส่อ ๑ โกดภุงปลา ๑ ฃิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ อํบเชย ๑ (หน้า ๒๔๒)        
  ขิง   20 . " ปวดหัวเวลามาประจำเดือน " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ โกดส่อ ๑ (หน้า ๒๕๑)        
  ขิง   21 . " สันนิบาตทั้งปวง " มี ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบสลอด ๑ หอยสัง ๑+ ลำภัน +๑ ชเอมเทด +๑ (หน้า ๒๒๒)        
  ขิง   22 . " อาโปธาตุพิการ " มี โกดส่อ ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ ลูกมตูมออน ๑ (หน้า ๒๔๔)        
  ขิง   23 . " ไข้ตรีโทษ " มี ลุกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ก์ถินแดง ๑ ฃิงแหง ๑ บริเพ้จ ๑ รากตไครเครือ ๑ (หน้า ๒๕๐)        
  ขิง   24 . " ปัถวีธาตุพิการ  " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกมฃามปอม ๑ สหม่อไทย ๑ สหม่อภิเภก ๑ (หน้า ๒๕๐)        
  ขิง   25 . " แก้ลม  " มี ถ่าจะแกเอาเปลอิกมูกหลวง ๑ พิกไทย ๑ ฃิงแหง ๑ ไบสหลอด ๑ (หน้า ๒๕๖)        
  ขิง   26 . " กาฬภายใน " มี รากเสหนิ่ยด ๑ รากคํนทิ่อสอ ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกมตูมออน ๑ ทังนิตํม ๓เอา ๑(หน้า ๒๖๖)        
  ขี้กาขาว เป็นส่วนประกอบยา   " แก้โรค ๗ จำพวก " มี รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ตริฝ่ลา ๑ ลูกฃิกาทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้กาแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานแห้ง " มี รากกลวยติบ ๑ รากฃิ่กาแดง ๑ บ่ริเพช ๑ ลูกม่กรูด ๑ ฃ:มินออ้ย ๑ (หน้า ๑๙๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้กาแดง   2 . " ซาง " มี ส่มอเทด ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเภก ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๑๙๘)        
  ขี้กาแดง   3 . " อติสาร " มี จ้นดรนา ๑ ตริผ้ลา ๑ ลูกชาภลู ๑ รากม:อิก ๑ ลูกกร:ดอม ๑  ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๒๐๔)        
  ขี้กาแดง   4 . " แก้ร้อน " มี ฃมินออย ๑ รากม่ตูม ๑ เปลอิกเภกา ๑ไบฃิกาแดง ๑ ผักเสยิ่นผิ่ ๑ (หน้า ๒๒๔)        
  ขี้กาแดง   5 . " แก้โรค ๗ จำพวก " มี รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ตริฝ่ลา ๑ ลูกฃิกาทัง ๒ (หน้า ๒๑๐)        
  ขี้ควาย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงอก " มี กร:ดาดทัง ๒ อุดภิด ๑ ดองดิง ๑ รากสํมกุง ๑ รากม่แวง ๑ ฃิ่ควาย ๑ (หน้า ๙๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้ควาย   2 . " ริดสีดวงทวาร " มี กร:ดาดทัง ๒ อุดภิด ๑ ดองดิง ๑ รากสํมกุง ๑ รากม่แวง ๑ ฃิ่ควาย ๑ (หน้า ๙๕)        
  ขี้ผึ้ง เป็นส่วนประกอบยา   " ปิดประแผลคูกัน  " มี นำมันเภร้า ๑ ฃิ่ผิ่งดิบ ๑ จุณ:สิ่แตนอย ๑ ขํนลิงลํมเผาไสยลํงทุกสิง (หน้า ๔๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้แมลงสาบ เป็นส่วนประกอบยา   " ตานซาง " มี โหราอำมริก ฃิ่แมงสาบ ลูกจัน ดอกจัน เทยิ่นดำ เทยิ่นแดง เนรภูสิ่ (หน้า ๑๘๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้เหล็ก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมบ้าหมู " มี ฃิเหลก ๑ แกนม่ทราง ๑ ม:กลำเฃา ๑ เทยิ่นท้ง ๕ โกตส่อ ๑ (หน้า ๒๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ขี้เหล็ก   2 . " ยาต้มภายใน " มี รากสเด้า ๑ รากสม่อภิเภก ๑ รากทํนดิ่ ๑ รากฃิเหลก ๑ รากสแก ๑ (หน้า ๒๒๑)        
  ขี้เหล็กทั้งต้น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้บวมน้ำเหลืองพิการ " มี ฃิเหลกท้ง ๕ ชราดำ ๑ ชราขาว ๑ ชราตาแตน ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เข็มขาวทั้งต้น 2 . " ฟกบวมเปื่อยเน่า " มี ฃิ่แหลกทัง ๕ เฃมแดงทัง ๕ เฃมฃ้าวทัง ๕ กร:ดูกไกยทัง ๕ ลันทํมทัง ๕ (หน้า ๓๙)        
  เข็มแดง เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ห้วยาจิน ๑ รากหมากหมํก ๑ ห้วมูนิด ๑ เฃมแดง ๑ ตํมกินแกกลากแล (หน้า ๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขากวาง เป็นส่วนประกอบยา   " สมานแผล " มี กริดหนา ลำพัก นินฟูสิเทษ ผ้าง เฃากวาง ลูกเบญก๋านิ สิ่เสยิดเทด หน้า ๑๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขากวางขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เจ็บพุงแห้ง " มี แมฃิ่แตร ๑ เฃากวายขาว ๑ สานสํม ๑  ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขาควายขาว 2 . " เสลดในอก " มี กำม่ถันแดง ๑ ลูกบิญกาหนิ่ ๑ เฃาควายฃาว ๑ กก ๑ รากกลวยติ่บ ๑ (หน้า ๑๐๓)        
  เขี้ยวจระเข้ เป็นส่วนประกอบยา   " เตโชธาตุ " มี เปลอิกหอยแครง เฃิ่ยวต่เข ๑ หวายย่าคา ๑ จันเฃา ๑ แกนสแมท่เล ๑ (หน้า ๒๕๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขี้ยวแรด เป็นส่วนประกอบยา   " กวาดได้ทุกซาง " มี เฃากุย เฃิยวตเฃ เฃิ่ยวแรด เฃิ่ยวหมูเถอิน กริษหนา กร:หล้มภัก ลูกจัน (หน้า ๑๘๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขี้ยวเสือ เป็นส่วนประกอบยา   " คอเปื่อย " มี กรามเรด ๑ กามทง ๑ ณอแรต ๑ เฃิ่ยวเสือ ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ (หน้า ๒๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เขี้ยวหมูเถื่อน เป็นส่วนประกอบยา   " กวาดได้ทุกซาง " มี เฃากุย เฃิยวตเฃ เฃิ่ยวแรด เฃิ่ยวหมูเถอิ่น กริษหนา กร:หล้มภัก ลูกจัน (หน้า ๑๘๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ไข่เน่า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " คลั่ง " มี เทยินเฃาเปลิอก ๑ เทยิ่นตาตักแตน ๑ เปลอิกม่ทราง ๑ เปลอิกไฃ่เน้า ๑ (หน้า ๒๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ไข่เน่า   2 . " อาโปธาตุแตก " มี เทยินเฃาเปลิอก ๑ เทยิ่นตาตักแตน ๑ เปลอิกม่ทราง ๑ เปลอิกไฃ่เน้า ๑ (หน้า ๒๕๙)        
  คนทา เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เหนือตรีโทษ " มี รากม:ตูม ๑ รากม:เฟือง ๑ รากคน่ทา ๑ ตมสามเอาหนึงกินหายแล (หน้า ๑๐๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คนทา เป็นส่วนประกอบยา   " ปวดศีรษะเหม็นระดู " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๒๕๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คนทีเขมา เป็นส่วนประกอบยา   " แก้ชัก " มี การบูน ๑ ดินส่อพอง ๑ คํนทิส่อ ๑ คํนทิ่ฃ่เหมา ๑ เอามาทังรากทังไปย (หน้า ๑๐๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คนทีสอ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กินภายใน " มี รากเสหนิ่ยด ๑ รากคํนทิ่อสอ ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกมตูมออน ๑ ทังนิตํม ๓เอา ๑(หน้า ๒๖๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คนทีสอ   2 . " เด็ก ๒ เดือน " มี ไปคนทิส่ ๑ ไปเส้ดา ๑ ไปผักทอง ๑ ไปขอบช่นางแด้ง ๑ บ่ริเพ็จ ๑ (หน้า ๑๔๓)        
  คนทีสอ   3 . " ตานทราง " มี ยาดำ ๑ กํก ๑ พิก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑ ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑ (หน้า ๑๐)        
  คนทีสอ   4 . " แก้ชัก " มี การบูน ๑ ดินส่อพอง ๑ คํนทิ่ส่อ ๑ คํนทิ่ฃ่เหมา ๑ เอามาทังรากทังไปย (หน้า ๑๐๔)        
  คนทีสอ   5 . " ไข้สานิบาต  " มี ลูกส:บ้าบิ้งไฟให้เกรียม +๑ พริกเทศขัวใหเกรียม +๑ ลูกคนทิ่สอ +๑ (หน้า ๑๐๙)        
  คนทีสอ   6 . " พิษเลือด " มี ไภลย ๑ ผิวม่กรูด ๑ ไปยคํนทิสอ ๑ เปนทรัพอยา ๙ สิงเอา เส่มอภาก (หน้า ๒๕)        
  คนทีสอ   7 . " ลม, ตานซาง " มี ลูกคํนทิอสอ ๑ ม่หาหิง ๑ ลูกสบาบิง ๑ หดัคุนไทย ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๐)        
  คนทีสอ   8 . " ยาหลาม " มี ไบคํนทิอส่อ ๑ บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑ (หน้า ๒๓๖)        
  คนทีสอ   9 . " ซางขโมยทำให้ตกมูกตกเลือด " มี ไบสวาด ๑ ไบไผปา ๑ คํนทือสอ ๑ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๔)        
  ครั่ง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ธาตุลงท้อง " มี ลูกบิญหาหนิ่ ๑ เปลอิกลูกมฃามปอม ๑ คร้ง ๑ กำหยาน ๑ เปลิอกมุงคุด ๑ (หน้า ๒๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ครั่ง   2 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน ๑ กานภลู ๑ เบรา:หอม ลูกชักชิ่ ครัง สิงล่สวน (หน้า ๑๗๙)        
  ครั่ง   3 . " แก้บิดสมุดนอย " มี เปลิอกมฃามฃํม ๑ ครัง ๑ สิเสยิดเทด ฃิเสยิดไทย เอาสเม่อภาสุราเปนกร:สาย (หน้า ๒๐๐)        
  ครั่ง   4 . " อติสารลงเลือด " มี กำม่ยาน ๑ ครัง ๑ ผาง ๑ พิก ๑ ขิง ๑กำม่ถัน ๑ ยาทังนิ่เอาสเม่อภาก (หน้า ๒๐๒)        
  ครั่ง   5 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ครัง +๑ ฝางเสน +๑ ดอกคำเล้า +๑ เลอินแรด +๑ เปนทรับยา ๔ ๓ สิงล่ตํมกิน (หน้า ๒๖)        
  ครั่งแดง เป็นส่วนประกอบยา   " โรคผู้หญิงให้เจ็บหัว " มี กะทอ้มขิ่หมู ๑ ครั่งแดง ๑ บดกร:เบือ ขมิน ทาน่าผากหายแล (หน้า ๖๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คราบงูเหลือม เป็นส่วนประกอบยา   " รกไม่ออก " มี นำเตาฃํม ๑ คราบงู ๑ เล้จฝักกาษ ๑ บํดทาทองนอยรํกออกแล (หน้า ๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คราบงูเห่า เป็นส่วนประกอบยา   " รกไม่ออก " มี นำเตาฃํม ๑ คราบงู ๑ เล้จฝักกาษ ๑ บํดทาทองนอยรํกออกแล (หน้า ๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คล้า เป็นส่วนประกอบยา   " ร้อนภายใน " มี ยานนาง ๑ รากใมเทายายมวง ๑ ห้วคลา ๑ รากแฝก ๑ รากมัดกา ๑ (หน้า ๑๑๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คัดเค้า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กาฬทั้งปวง " มี สัต:บุด ๑ ลูกในบัวหลวง ๑ อบเชย ๑ ดอกคัดเคา ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๐๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  คัดเค้า   2 . " ขับน้ำเหลือง " มี รากคัดเคา ๑ ร:ขิแรด ๑ ร:จิงจาน ๑ เบลอิ่กขอย ๑ รากใมคอนติ่หมา ๑ (หน้า ๒๓๗)        
  คางคก เป็นส่วนประกอบยา   " ซางแดง, ท้องขึ้น " มี คางคกตายฟราย ๑ ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑ ไภล ๑ (หน้า ๒๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  แค เป็นส่วนประกอบยา   " ขัดเบาไม่ออก " มี เปลือกแค ๑ เปลือกทองหลางไปยมํน ๑ ตํมกินหายแลฯ (หน้า ๑๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  แคแดง เป็นส่วนประกอบยา   " ต้อทั้งปวง " มี ลูกส:บ้าลิง ๑ ตำลึงลาย ๑ ลูกในแคแดง ๑ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ (หน้า ๑๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  โคกกระออม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เด็กเป็นพยาธิ " มี โคกกร:ออม ๑ ผ้กเสยิ่นผิ่ ๑ เอานำอํงคลิ่ ๑ กินแกภายไนยแลฯ (หน้า ๒๒๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  โคกกระออม   2 . " อุจาระเหม็น " มี นํมพิจิด ๑ ลูกจัน ๑ ลูกทับทิมออน ๑ จันทัง ๒ โคกก่ออม ๑ ไปสเด้า ๑ (หน้า ๑๙๓)        
  โคกกระออม   3 . " ไฟธาตุหย่อนหิวหาแรงไม่ได้ " มี ส่หม่อ่ภิเภก +๑ ฃาแห้ง +๑ ลูกม่ตูมออน +๑ เล้จไนยโคกก์ออม +๑ (หน้า ๒๐)        
  ไคร้เครือ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " คอแห้ง " มี รากไครเครือ ลูกจัน จันแดง พิศนาด สํน ลูกประคำดิ่ควาย ส่เมอภาก (หน้า ๑๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ไคร้เครือ   2 . " ไข้เรื้อรัง " มี ช่มํด ๑ ภิมเสน ๑ การบูน ๑ ลูกคำดิ่ควาย ๑ ไครยเคริ่อ ๑ นิลโภศีร ๑ (หน้า ๙๙)        
  ไคร้เครือ   3 . " แก้คลั่ง, สลบ " มี รากตไครเคริอ อัคนินวา สูรานิริด รากเฃมแดง ไบรงับ ไบสวาด (หน้า ๑๘๔)        
  ไคร้เครือ   4 . " พิษตานซาง " มี การภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํด ภิมเสน สิงสอน มหาหิง กำถันแดง (หน้า ๑๘๖)        
  ไคร้เครือ   5 . " ไข้ตรีโทษ " มี ลุกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ก์ถินแดง ๑ ฃิงแหง ๑ บริเพ้จ ๑ รากตไครเครือ ๑ (หน้า ๒๕๐)        
  ฆ้องสามย่าน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " พิษตานซาง " มี ไบยผักคราช อยาใตไป ควงสามยานหางตเฃ วานน้า ว่านหางชาง (หน้า ๑๘๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ฆ้องสามย่าน 2 . " ปวดหัว " มี ไภลย ๑ หว้หอม ๑ ดอกภิกุน ๑ ไบหางยูง ๑ ผักของ ๑ คองสามยาน ๑ (หน้า ๒๕๒)        
  งวงตะโนด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตัดรากไข้เหนือ " มี ฃ่นุน ๑ รากมัศกา ๑ ราชพฤก ๑ งวงตาน ๑ รากมนาว ๑ (หน้า ๑๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  งวงตะโนด   2 . " ยามหานิลแท่นทอง " มี งวงตาล ๑ หวายค้า ๑ กำภันแดง ๑ ชาตหรหุน ๑ การ:บูร ๑ (หน้า ๑๐๘)        
  งิ้ว เป็นส่วนประกอบยา   " ลงเลือดเพื่ออติสาร " มี รากยานนาง ๑ สํน ๑ ไปปร:ดู ๑ ดองคำไทย ๑ ดอกงิว ๑ ครัง ๑ (หน้า ๒๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  งูเหลือม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ท้องขึ้น " มี กร:ดูกงูเหลิ่อม ๑ กร:ดูกงูเห้า ๑ กร:ดูกหาน ๑ กร:ดูกเวยิ่งผา ๑ ม่าหาหึง ๑ (หน้า ๑๖๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  งูเหลือม   2 . " แก้ภายในดับพิษทั้งปวง " มี สังการ:หนิ่จุกรูหิ่ชะนิ่ ๑ ยาผิ่น ๑ ลูกงูเหลือม ๑ เปนกร:สายบดทำแท่ง (หน้า ๑๖๐)        
  งูเห่า เป็นส่วนประกอบยา   " ท้องขึ้น " มี กร:ดูกงูเหลิ่อม ๑ กร:ดูกงูเห้า ๑ กร:ดูกหาน ๑ กร:ดูกเวยิ่งผา ๑ ม่าหาหึง ๑ (หน้า ๑๖๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จระเข้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงจมูก " มี รากต่เคิ่ยน ๑ รากบุกหลวง ๑ หางต่เฃ ๑ รากภิกุน ๑ รากต่โหนด ๑ (หน้า ๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จระเข้   2 . " แก้เลอ " มี ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ เพชสังคาด ๑ (หน้า ๒๐๑)        
  จอกใหญ่ เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวงทวาร " มี รากส่ลิด ๑ ห้วหอม ๑ จอกไหญ ๑ จอกหูหนู ๑ ลูกชาภลู ๑ เอาเทากัน (หน้า ๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทน์ขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาชโลมแก้สันนิบาต " มี รากสลอด ๑ จ้นฃาว ๑ กร:หวาน ๑ ฃิง ๑ ฝนํด้วยนำจันชโลมแกสท่านแล (หน้า ๒๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทน์ขาว   2 . " ทุลนทุลาย  " มี จ้นทัง ๒ ยานนาง ๑ สฆาน ๑ ลูกก่ดอม ๑ แห้วหมู ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๐)        
  จันทน์ขาว   3 . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี ปริดนา ๑ กระลัมภัก ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ ภัดแฟวแดง ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๒๐)        
  จันทน์ขาว   4 . " ยามหาประทุมัง  " มี รากม่กอก ๑ จันแดง จันฃาว ดินประ:สิวฃาว ๑ โกดส่อ โกดห้วบ้ว (หน้า ๒๐๑)        
  จันทน์ขาว   5 . " ไข้ " มี จุกรูหินิ่ ๑ ดิ่บลิ่ ๑ จันฃ้าว ๑ โกดจุหลาลำภา ๑ แห้วหมู ๑ ขิงแหง ๑ (หน้า ๒๓๓)        
  จันทน์ขาว   6 . " เตโชธาตุ " มี เฃิ่ยวต่เข ๑ หวายย่าคา ๑ จันเฃา ๑ แกนสแมท่เล ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๕๓)        
  จันทน์ขาว   7 . " อติสาร " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒  ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๗)        
  จันทน์ขาว   8 . " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒  ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๗)        
  จันทน์ขาว   9 . " เสลด " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินประสิวฃาว ๑ กำถันแดง ๑ (หน้า ๑๐๙)        
  จันทน์ขาว   10 . " อุจาระเหม็น " มี ลูกจัน ๑ ลูกทับทิมออน ๑ จันทัง ๒ โคกก่ออม ๑ ไปสเด้า ๑ ไบปร:คำไกย ๑ (หน้า ๑๙๓)        
  จันทน์ขาว   11 . " เสลด " มี ตริผลา ๑ ยาเกล้ดหอัย ๑ ไบสเด้า ๑ โคกออม ๑ จันทัง ๒ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๒๑๖)        
  จันทน์ขาว   12 . " แน่นหน้าอก " มี เปลอืกมุกมัน +๑ เปลอืกมูกหลวง +๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ลูกม่ตุมออน +๑ (หน้า ๒๒)        
  จันทน์ขาว   13 . " ซางขโมย " มี จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภู:ดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)        
  จันทน์ขาว   14 . " ซางไฟ " มี จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภู:ดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)        
  จันทน์ขาว   15 . " พิษตานซาง " มี หว่านกิบแรต หว่านร่อนทอง จันทังสอง รากกรุงเขมา รากไครเครือ (หน้า ๑๖๐)        
  จันทน์ชะมด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางทั้งปวง " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันชะมํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทน์ชะมด   2 . " สันนิบาตตามิต " มี จันนา ๑ จันชมํด ๑ หัวแหวหมู ๑ ลูกกร:ดอม ๑ บริเพช ๑ ตํม ๓เอา ๑(หน้า ๒๒๓)        
  จันทน์แดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สันนิบาตตาแดง " มี โกดส่อ ๑ โกดฃเหมา ๑ โกดจุหลาลำภา ๑ แฝกหอม ๑ จ้นฃาว ๑ จ้นแดง ๑ (หน้า ๒๑๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทน์แดง   2 . " ทุลนทุลาย  " มี จ้นทัง ๒ ยานนาง ๑ สฆาน ๑ ลูกก่ดอม ๑ แห้วหมู ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๐)        
  จันทน์แดง   3 . " ยาสว่างอารมณ์ " มี จํงกํน ๑ ปริษหนา ๑ กร:หลมภัก ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๑๐๖)        
  จันทน์แดง   4 . " สมานแผล " มี เชอิกเฃาหมอกแดง จันแดง จันฃาว กริดหนา ลำพัก นินฟูสิเทษ ผ้าง (หน้า ๑๘๒)        
  จันทน์แดง   5 . " คอแห้ง " มี ลูกจ้น จันแดง พิศนาด สํน ลูกปร:คำดิ่ควาย เอาส่เมอภาก (หน้า ๑๘๘)        
  จันทน์แดง   6 . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี ปริดนา ๑ กระลัมภัก ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ ภัดแฟวแดง ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๒๐)        
  จันทน์แดง   7 . " อติสาร " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒  ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๗)        
  จันทน์แดง   8 . " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากทองหลางน้ำ รากตลอดน้ำ จันทน์ทง ๒ รากส:หลิด รากไม้เท้ายายโม่ง (หน้า ๑๖๑)        
  จันทน์แดง   9 . " เสลด " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินประสิวฃาว ๑ กำถันแดง ๑ (หน้า ๑๐๙)        
  จันทน์แดง   10 . " กาฬในคอ " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินประสิวฃาว ๑ กำถันแดง ๑ (หน้า ๑๐๙)        
  จันทน์แดง   11 . " เสลด " มี ตริผลา ๑ ยาเกล้ดหอัย ๑ ไบสเด้า ๑ โคกออม ๑ จันทัง ๒ ตํม ๓ เอา  ๑ (หน้า ๒๑๖)        
  จันทน์แดง   12 . " ซางขโมย " มี จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภู:ดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)        
  จันทน์แดง   13 . " ซางไฟ " มี จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภู:ดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)        
  จันทน์แดง   14 . " พิษตานซาง " มี หว่านกิบแรต หว่านร่อนทอง จันทังสอง รากกรุงเขมา รากไครเครือ (หน้า ๑๖๐)        
  จันทน์แดง   15 . " แน่นหน้าอก " มี เปลอืกมุกมัน +๑ เปลอืกมูกหลวง +๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ลูกม่ตุมออน +๑ (หน้า ๒๒)        
  จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อัคคีพินาศ " มี มหาหึง กำถันแดง กริษหนา จันเทด นำปร:สานทอง สิงสองสอน (หน้า ๑๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทน์เทศ   2 . " ไข้เหนือตรีโทษ " มี ลูกจันเทศ +๒ ดอกจันเทศ +๒ นิลภูสิ่ +๒ ภิมเสน +๒ บดเปนแทงไวแก้ไข้ (หน้า ๑๐๗)        
  จันทน์เทศ   3 . " ตานซาง " มี ลูกจ้น ดอกจ้น ไบยสวาด ฆาลอง ดิปลิ่ ลูกญาใตไบ ลูกมแวง (หน้า ๑๘๖)        
  จันทน์เทศ   4 . " พิษตานไฟซางไฟ " มี สังกร:หนิ่ นิลภูสิ่ ลูกจั ดอกจัน เปลือกม:ทราง กร:หวาน การพลู (หน้า ๑๖๒)        
  จันทน์เทศ   5 . " แสงพระอาทิตย์ " มี โกดทัง ๕ ช่เอทเทด ช่เอมไทย ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน ๑ กานภลู (หน้า ๑๗๙)        
  จันทน์เทศ   6 . " ริดสีดวงไอแห้ง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ (หน้า ๑๘)        
  จันทน์เทศ   7 . " ตาน " มี เทยิ่นฃาว กร:หวาน กรามภลู ลูกจัน ดอกจัน สิงละ +๑ (หน้า ๑๘๙)        
  จันทน์เทศ   8 . " ริดสีดวง " มี หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓๗)        
  จันทน์เทศ   9 . " ลมอุทังขมาวาตา " มี โกดฃ่เหม้า ๑ ลูกราชดัด ๑ ลูกมแวง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๕๖)        
  จันทน์เทศ   10 . " คอเปื่อย " มี หวานรอนทอง ๑ ลูกคำดิควาย ๑ รากตองแตก ๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๖๗)        
  จันทน์เทศ   11 . " ฝีดาษ " มี ดิ่ปลิ ๑ เมด ม่ร่น้าว ๑+๑ สเม่อเทด ๑+ ลูกจัน ๑+๑ ดอกจัน +๓ กานภลู +๓ (หน้า ๒๗๐)        
  จันทน์เทศ   12 . " ลม ๑๐๐ จำพวก " มี ลูกจน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริกเทด ๑ (หน้า ๔๒)        
  จันทน์เทศ   13 . " โลหิตพิการ " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ สิงล: +๑ (หน้า ๒๙)        
  จันทน์เทศ   14 . " บำรุงโลหิต " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ สิงล: +๑ (หน้า ๒๙)        
  จันทน์เทศ   15 . " สังคะวิชัย " มี ลูกจัน +๑ ดอกจัน +๑ กรามภลู +๒ เจต่หมูนเภลิ่ง ๑+๑ แกนส่แมทัง ๒ (หน้า ๓๑)        
  จันทน์เทศ   16 . " ริดสีดวง " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ สิงล: +๑ (หน้า ๒๙)        
  จันทน์เทศ   17 . " ริดสีดวง " มี ห้วอุดพิด ๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ภาโหม ๑ บูนหิน ๑ (หน้า ๖๒)        
  จันทน์เทศ   18 . " ลมแน่นหน้าอก " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ สิงล: +๑ (หน้า ๒๙)        
  จันทน์เทศ   19 . " แผลเปื่อย " มี ลูกจน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริกเทด ๑ (หน้า ๔๒)        
  จันทน์เทศ   20 . " ขาฟก " มี ลูกจน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริกเทด ๑ (หน้า ๔๒)        
  จันทน์เทศ   21 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ภริก ๑ ดิ่ปลิเชยิก ๑ ฃิ่งแหง ๑ ลูกจน ๑ เดา:จ้น ๑ กร:หวาน ๑ (หน้า ๕๒)        
  จันทน์เทศ   22 . " แก้ลม " มี เดา:จัน ๑ เทยิ่นทัง ๕ สิง ๑+ โกดส่อ +๑ โกดพุงปลา +๒ เปรา:หอม +๒๑ (หน้า ๒๗๐)        
  จันทน์ไทย   23 . " พยาธิทั้งปวง " มี แกรจัน ๑ ลุชาภลู ๑ รากม่เขือปา ๑ รากม่กลำ ๑ ร:ออยแดง ๑ (หน้า ๒๒๖)        
  จันทนา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อติสาร " มี จ้นเทด ๑ จ้นดรนา ๑ ตริผ้ลา ๑ ลูกชาภลู ๑ รากม:อิก ๑ ลูกกร:ดอม ๑ (หน้า ๒๐๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทนา   2 . " โลหิตพิการ " มี ชมูด ๑ สํนเทด ๑ จันทัง ๒ จันนา ๑ สหม่อ่ทัง ๓ กริดหนา ๑ กร:หลัมภัก ๑ (หน้า ๒๖๔)        
  จันทนา    3 . " สันนิบาตตามิด  " มี จันนา ๑ จันชมํด ๑ หัวแหวหมู ๑ ลูกกร:ดอม ๑ บริเพช ๑ ตํม ๓เอา ๑(หน้า ๒๒๓)        
  จันทร์หอม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โรคตา " มี ไภล ๑ หวานนำ ๑ จันหอม ๑ ภิมเสน ๑ บลอมแทรกเฃาลูกสตอม (หน้า ๒๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จันทร์หอม   2 . " จุกเสียด " มี ไปยคำเลา ๑ ไปยจันหอม ๑ คำนำหยันลายนำผึงร้วงหินหายแลฯ (หน้า ๖๗)        
  จำปา เป็นส่วนประกอบยา   " เลือดขัดเบา " มี ไมใผลา ๑ เปลือกจำปาทอง ๑ ตาใมไผสิ่สุก ๗ ตา เปลือกใมแดง ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จิกเขา เป็นส่วนประกอบยา   " กลอนเปื่อย " มี ร:ขัดมอน ๑ ผางเสน ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ จิกหา ๑ จิกบํก ๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จิกนา เป็นส่วนประกอบยา   " ชัก " มี ไปยฝักก่สาบ ๑ รากคา ๑ รากจิกนำ ๑ รากออย ๑ (หน้า ๑๐๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จิงจ้อ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ ๗ จำพวกอันทำให้ตกมูกตกเลือด " มี ทองพ้นช้ง ๑ รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ตริฝ่ลา ๑ ลูกฃิกาทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จิงจ้อ   2 . " ไข้ทั้งปวง " มี ภานงูแดง ๑ ห้วแหวหมู ๑ บ่ริเพ้จ ๑+ ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ (หน้า ๓๑)        
  จุกโรหินี เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้ " มี ลูกกร:ดอม ๑ จุกรูหินิ่ ๑ ดิ่บลิ่ ๑ จันฃ้าว ๑ โกดจุหลาลำภา ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จุณสี เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ห่ร่ดานกลิบทอง +๒ สานหนู +๑ จุนสิ่ +๑ บํดล่เอียด (หน้า ๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  จุณสีแดง เป็นส่วนประกอบยา   " ยาปิดแผล " มี นำมันเภร้า ๑ ฃิ่ผึงดบ ๑ จุณ:สิ่แตนอย ๑ ขํนลิงลํมเผาไสยลํงทุกสิง (หน้า ๔๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เจตพังคี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ท้องร่วงพงมาร  " มี นำปร:สารทอง ๑ หัดคุนเทด ๑ เจตพังคิ่ หวาดนำ ๑ เจดหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๑๖๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เจตพังคี   2 . " ไข้ทั้งปวง " มี รากสํมกูงทัง ๒ สิงล่ +๒ เจตภังคิ่ ๑+ การบูน ๑+๒ ลูกกรวย +๒ ลูกกระหวาน +๒ (หน้า ๓๑)        
  เจตพังคี   3 . " หืดไอ " มี รากม่กลำ ๑ รากเฃ้จมอน ๑ รากก่เภ่รา ๑ ร:เจตภังคิ ๑ ช่เอม ๑ (หน้า ๕๑)        
  เจตมูลเพลิงขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงทวาร " มี นำม่เน่าว ๑  เจจต่มูนเพลิง ๑  ก่เทยิ่ม ๑ อยาทังนิ่บํดใหล่  เอยิ่ดไสนำมัน (หน้า ๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เจตมูลเพลิงขาว 2 . " ริดสีดวง " มี นำสารทอง ๑ ดิ่นสิ่วฃาว ๑ เจ้จมูน ๑ อุตต่พิด ๑ ละอองปอปฃม ๑ (หน้า ๙๑)        
  เจตมูลเพลิงขาว 3 . " ตรีผลา " มี ก:เทียม ๑ เจ็ตมุณเพลิง ๑ ผิวม:กรูด ๑ การ:ปูร ๑ พิรกไท ๑ (หน้า ๑๕๘)        
  เจตมูลเพลิงขาว 4 . " ริดสีดวง " มี ร:ภาฉ่ไหนย ๑ ฃิงทัง ๒ ก่ดาดทัง ๒ รากเจตมูนทังศองดอก ห้วอุดภิด ๑ (หน้า ๖๔)        
  เจตมูลเพลิงขาว 5 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ฃิงแหงสิงล: ๕ สวน บุก เจต:หมูนเภลิงสิงล:สวน รากจิงจ่ไหญย ๖ สวน (หน้า ๑๘๐)        
  เจตมูลเพลิงขาว 6 . " หมันให้คันครั้น้ำเหลือง  " มี ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๒+ ลำภัน ๒+ เจดมูน +๑ แรงดิบานครันนานไบใหเบนแมแก (หน้า ๒๓๔)        
  เจตมูลเพลิงขาว 7 . " ลมจุกเสียด " มี ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒  เฃิอขอย ๑ นอยหน้ง ๑ (หน้า ๒๓๑)        
  เจตมูลเพลิงขาว 8 . " ไอออกเลือด " มี ไบเจดหมุนทัง ๒ ไบเหนยิ่ด ๑ มหาหิง ๑ เอามาบํดใหลเอยิ่ด ล้ายนำผึงรว้งกิน        
  เจตมูลเพลิงขาว 9 . " สาริบาตรหน้าไฟ  " มี ยานฝักเฃา ๑ ยานนาง ๑ รากคลา ๑ ใมเทายานมวง ๑ รากม่เขิ่อหึน ๑ เจตหมูน ๓ แหวน (หน้า ๗๘)        
  เจตมูลเพลิงขาว 10 . " สันนิบาตตาเหลือง " มี ราชพริกสามฝัก ไบบีบ ๑ บริเพช ๑ รากเจดหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๑)        
  เจตมูลเพลิงขาว 11 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกจัน ตริ่ยตุก เจต:หมุนเพลิ่ง ส่คาร เอาสิง +๑ บิญ:โกส่ (หน้า ๑๘๐)        
  เจตมูลเพลิงขาว 12 . " สันนิบาตตาคลั่ง " มี พิก ๑ กก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ เจตหมูนท้ง ๒ เปลอิ่กมทราง ๑ ห้วหอม ๑ (หน้า ๒๒๔)        
  เจตมูลเพลิงขาว 13 . " จำเริญอายุ " มี ฃาตาแดง ๑ บร่เพจพุงชาง ๑  วันเปรยิ่ง ๑ เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง ๑ (หน้า ๔)        
  เจตมูลเพลิงขาว 14 . " ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก " มี แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ รากทภลู ๑ เจต่หมูนเภลิง ๑ ขิ่ง ๑ สิงล่ +๑ (หน้า ๒๑)        
  เจตมูลเพลิงขาว 15 . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  เจตมูลเพลิงขาว 16 . " อาโปธาตุพิการ " มี เจ้ตหมูนเภลิ่ง ๑ โกดส่อ ๑ ลูกผักชิ่ ๑ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ (หน้า ๒๔๔)        
  เจตมูลเพลิงแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงทวาร " มี นำม่เน่าว ๑  เจจต่มูนเพลิง ๑  ก่เทยิ่ม ๑ อยาทังนิ่บํดใหล่  เอยิ่ดไสนำมัน (หน้า ๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เจตมูลเพลิงแดง 2 . " ริดสีดวง " มี นำสารทอง ๑ ดิ่นสิ่วฃาว ๑ เจ้จมูน ๑ อุตต่พิด ๑ ละอองปอปฃม ๑ (หน้า ๙๑)        
  เจตมูลเพลิงแดง 3 . " หมันให้คันครั้น้ำเหลือง  " มี ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๒+ ลำภัน ๒+ เจดมูน +๑ แรงดิบานครันนานไบใหเบนแมแก (หน้า ๒๓๔)        
  เจตมูลเพลิงแดง 4 . " ไอออกเลือด " มี ไบเจดหมุนทัง ๒ ไบเหนยิ่ด ๑ มหาหิง ๑ เอามาบํดใหลเอยิ่ด ล้ายนำผึงรว้งกิน        
  เจตมูลเพลิงแดง 5 . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี เจดหมูนแดง ๑ รากสํมกุง ๑ บุก ๑ อุดภิด ๑ กร:ดาดแดง ๑ (หน้า ๙๖)        
  เจตมูลเพลิงแดง 6 . " ลมจุกเสียด " มี ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒  เฃิอขอย ๑ นอยหน้ง ๑ (หน้า ๒๓๑)        
  เจตมูลเพลิงแดง 7 . " สันนิบาตตาเหลือง " มี ราชพริกสามฝัก ไบบีบ ๑ บริเพช ๑ รากเจดหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๑)        
  เจตมูลเพลิงแดง 8 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกจัน ตริ่ยตุก เจต:หมุนเพลิ่ง ส่คาร เอาสิง +๑ บิญ:โกส่ (หน้า ๑๘๐)        
  เจตมูลเพลิงแดง 9 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ฃิงแหงสิงล: ๕ สวน บุก เจต:หมูนเภลิงสิงล:สวน รากจิงจ่ไหญย ๖ สวน (หน้า ๑๘๐)        
  เจตมูลเพลิงแดง 10 . " สาริบาตรหน้าไฟ  " มี ยานฝักเฃา ๑ ยานนาง ๑ รากคลา ๑ ใมเทายานมวง ๑ รากม่เขิ่อหึน ๑ เจตหมูน ๓ แหวน (หน้า ๗๘)        
  เจตมูลเพลิงแดง 11 . " ตรีผลา " มี ก:เทียม ๑ เจ็ตมุณเพลิง ๑ ผิวม:กรูด ๑ การ:ปูร ๑ พิรกไท ๑ (หน้า ๑๕๘)        
  เจตมูลเพลิงแดง 12 . " ริดสีดวง " มี ร:ภาฉ่ไหนย ๑ ฃิงทัง ๒ ก่ดาดทัง ๒ รากเจตมูนทังศองดอก ห้วอุดภิด ๑ (หน้า ๖๔)        
  เจตมูลเพลิงแดง 13 . " สันนิบาตตาคลั่ง " มี พิก ๑ กก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ เจตหมูนท้ง ๒ เปลอิ่กมทราง ๑ ห้วหอม ๑ (หน้า ๒๒๔)        
  เจตมูลเพลิงแดง 14 . " จำเริญอายุ " มี ฃาตาแดง ๑ บร่เพจพุงชาง ๑  วันเปรยิ่ง ๑ เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง ๑ (หน้า ๔)        
  เจตมูลเพลิงแดง 15 . " ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก " มี แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ รากทภลู ๑ เจต่หมูนเภลิง ๑ ขิ่ง ๑ สิงล่ +๑ (หน้า ๒๑)        
  เจตมูลเพลิงแดง 16 . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  เจตมูลเพลิงแดง 17 . " อาโปธาตุพิการ " มี เจ้ตหมูนเภลิ่ง ๑ โกดส่อ ๑ ลูกผักชิ่ ๑ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ (หน้า ๒๔๔)        
  เฉียงพร้านางแอ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้เหนือ " มี เกสรบัวหลวง ๑ หัวเปรา: ๑ เฉิ่ยงพร้านางแอ ๑ เอาเทากันบดทำแทนไว้ (หน้า ๑๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เฉียงพร้านางแอ 2 . " ฝีในลิ้น " มี ลูกคำดิ่ควาย ๑ ย้าใตไปย ๑ ขัดมอน ๑ ไปยเฉิยงภรานางแอ ๑ (หน้า ๓๖)        
  ชงโค เป็นส่วนประกอบยา   " แสงพระอาทิตย์ " มี กร:หวาน ๑ กานภลู เบรา:หอม ลูกชักชี ครัง สิงลสอน (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชบาดอกขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี อยาดำ ๑ ไปยสํมฃาม ไปยสํมปอย ร:ช:บา ๑ ร:กลอยติบ ๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชบาดอกขาว   2 . " แก้ฟกช้ำ " มี ไบฃิเหลก ๑ ไบภาจิ่น ๑ วานหางต่เฃ่ ๑ ไบชบา ๑ อยาดำ ๑ ลายนำปูนไส (หน้า ๒๓๘)        
  ชบาดอกขาว   3 . " ริดสีดวงจมูก " มี รากช่บา ๑ ช่ออกนํก ๑ กร:ดาดทังสอง พิก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๕๒)        
  ชบาดอกขาว   4 . " อติสาร " มี ไบบริเพจ ๑ ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ (หน้า ๒๐๑)        
  ชบาดอกแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี อยาดำ ๑ ไปยสํมฃาม ไปยสํมปอย ร:ช:บา ๑ ร:กลอยติบ ๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชบาดอกแดง 2 . " แก้ฟกช้ำ " มี ไบฃิเหลก ๑ ไบภาจิ่น ๑ วานหางต่เฃ่ ๑ ไบชบา ๑ อยาดำ ๑ ลายนำปูนไส (หน้า ๒๓๘)        
  ชบาดอกแดง 3 . " ริดสีดวงจมูก " มี รากช่บา ๑ ช่ออกนํก ๑ กร:ดาดทังสอง พิก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๕๒)        
  ชบาดอกแดง 4 . " อติสาร " มี ไบบริเพจ ๑ ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ (หน้า ๒๐๑)        
  ชบาดอกแดง 5 . " ลมโปกกระหม่อม " มี ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ รากช:บาแดง ๑ เจตหมูนเพลิง ๑ ฃาทัง ๒ ช่ออกทัง ๓ (หน้า ๖๘)        
  ชะนูด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวง " มี ดอกบุนณ: ๑ เดา:ส่ร่ภิ่ ๑ เดา:ม่ลิ ๑ เดา:การ:ณิ่การ ๑ เดา:ช่นูด ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะนูด   2 . " ริดสีดวง " มี ม่หาษดำ ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ รากแฝก ๑ ช่นูด ๑ อำภัน ๑ กริษหนา (หน้า ๙๙)        
  ชะมดเช็ด   3 . " ริดสีดวงในปาก " มี โกดส่อ ๑ ห่ร่ดาน ๑ ม่หาหิง ๑ กำหยาน ๑ ช่มดทัง ๒ เอาเทากัน (หน้า ๘๕)        
  ชะมดเชียง   4 . " ริดสีดวงในปาก " มี โกดส่อ ๑ ห่ร่ดาน ๑ ม่หาหิง ๑ กำหยาน ๑ ช่มดทัง ๒ เอาเทากัน (หน้า ๘๕)        
  ชะมดต้น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปวดสิ้นทั้งหัว " มี ขิง ๑ จัน ๑ ช:มด ๑ ม:หาหึง ๑ ผักกาษ บดลายน้ำดอกไม้ทาหายแล: (หน้า ๑๑๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะมดต้น   2 . " ปวดเหนียงทั้งสองข้าง " มี ฃิง ๑ จัน ๑ ช่มํด ๑ ม่หาหิง ๑ ฝักกาด ๑ ปํดลายนำดอกใมทาหายแล (หน้า ๑๑๒)        
  ชะมดต้น   3 . " ตานซางทั้งตัว " มี กร:หลำภัก กริษน้า ชมํด ภิมเสน เอาสาเม่อภากนำเตา:ใมเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๓)        
  ชะมดต้น   4 . " ตานซาง, ตานขโมย " มี ภาชฉไหน การภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํด ภิมเสน สิงสอน มหาหิง (หน้า ๑๘๖)        
  ชะมดต้น   5 . " ริดสีดวง " มี ภิมเสน ๑ ช่มํท ๑ ไภล ๑ บํดนัแลอยาสูบริษดวง (หน้า ๙๐)        
  ชะมดเทศ   6 . " ซางขโมยลงท้องตกมูกเลือด " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๑๙๔)        
  ชะม่วงเลือด   7 . " ริดสีดวงหู " มี รากหัษคุน ๑ รากนํมแม้ว ๑ รากช่มวงเลือด ๑ รากเจตหมูนแดง ๑ (หน้า ๘๖)        
  ชะลูด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โลหิตพิการ " มี แฝงหอม ๑ ชมูด ๑ สํนเทด ๑ จันทัง ๒ จันนา ๑ สหม่อ่ทัง ๓ กริดหนา ๑ (หน้า ๒๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะลูด   2 . " สันตาธาตุมันให้เฉิ่ม " มี กรดหนา ลำภัก ช่ลูด ขอนดอก ตอกบุน: เกสรบัวหลวง (หน้า ๑๖๖)        
  ชะลูด   3 . " แก้บิดสมุดน้อย " มี สมอ่ทัง ๓ ดอกบุนนาก ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ กร:จับ ๑ ชลูด ๑ ไบผักคราด ๑ (หน้า ๒๐๑)        
  ชะเอมเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้สะท้านแก้คอแห้ง " มี กร:หวาน ๑ ลักฃจัน ๑ ชเอม ๑ ภิมเสน ๑ อยาท้งนิบํดเลากินดิ่นักแลฯ (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอมเทศ   2 . " ไข้ลมสาริบาตร, โลหิต " มี เดาะคำเล้า ๕+ ช่เอม ๑ พิกไทย +๒ ฃิ่ง +๒ ดิ่ปลิ่ +๑ สานสํม +๒ (หน้า ๒๘)        
  ชะเอมเทศ   3 . " แกคลั่งและแก้สลบ " มี รากแตงหนู ชเอมทัง ๒ ลูกจัน ดอกจัน อยาทังนิเอาสิงล ๔ สวน (หน้า ๑๘๔)        
  ชะเอมเทศ   4 . " ปวดศีรษะเหม็นระดู " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๒๕๑)        
  ชะเอมเทศ   5 . " ทาปากสมานแผลซาง " มี ชเอมเทด นำปร:สารทอง ผักเลยิ่นผิ่ เอาสเมอภากนำรอนเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๑)        
  ชะเอมเทศ   6 . " สันนิบาตทั้งปวง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ไบสลอด ๑+ หอยสัง ๑+ ลำภัน +๑ ชเอมเทด ๑+ ชเอมไทย ๑+ (หน้า ๒๒๒)        
  ชะเอมเทศ   7 . " คอแห้ง, ตานซาง " มี ไบชุมเห้จเทษ รากไครเครือ ช่เอมเทษ ส่เมอภากดิ่งูเหลอิ่มภอควร (หน้า ๑๘๙)        
  ชะเอมเทศ   8 . " แก้เฉิ่ม " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมเทศ   9 . " แก้เหม็น " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมเทศ   10 . " กำลังอิฐโรย " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมเทศ   11 . " ซางทั้งปวง " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แกคลั่งและแก้สลบ " มี รากแตงหนู ชเอมทัง ๒ ลูกจัน ดอกจัน อยาทังนิเอาสิงล ๔ สวน (หน้า ๑๘๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอมไทย   2 . " ปวดศีรษะเหม็นระดู " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๒๕๑)        
  ชะเอมไทย   3 . " สันนิบาตทั้งปวง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ไบสลอด ๑ หอยสัง ๑+ ลำภัน +๑ ชเอมเทด +๑ ชเอมไทย ๑+ (หน้า ๒๒๒)        
  ชะเอมไทย   4 . " แก้เฉิ่ม " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมไทย   5 . " แก้เหม็น " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอมไทย   6 . " กำลังอิฐโรย " มี กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด ช่เอมเทด ช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒ (หน้า ๑๖๗)        
  ชะเอาะขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมโปกกระหม่อม " มี ฃาทัง ๒ ช่ออกทัง ๓ กก ๗ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ห้วอุดภิด ๑ ภริก ๗ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอาะขาว   2 . " ริดสีดวงจมูก " มี ห้วก่ทือ ๑ ห้วเปรา: ๑ ห้วก่ชาย ๑ ห้วช่ออกทัง ๔ ห้วง่อ ๑ รากเจตหมูนทัง ๒ (หน้า ๗๖)        
  ชะเอาะขาว   3 . " หืดไอ " มี ห้วบุก ๑ ห้วช่:ทัง ๒ ห้วอุดพิด ๑ ห้วฃิง ๑ ภริกไทย ๑ (หน้า ๕๑)        
  ชะเอาะขาว   4 . " ริดสีดวงบวมงอก " มี ช่ออกทัง ๒ ช่ออกนํก ๑ เจตหมูนดอกแดง ดอกขาว ห้วอุตภิด ๑ (หน้า ๑๐๒)        
  ชะเอาะดำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมโปกกระหม่อม " มี ฃาทัง ๒ ช่ออกทัง ๓ กก ๗ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ห้วอุดภิด ๑ ภริก ๗ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอาะดำ   2 . " ริดสีดวงจมูก " มี ห้วก่ทือ ๑ ห้วเปรา: ๑ ห้วก่ชาย ๑ ห้วช่ออกทัง ๔ ห้วง่อ ๑ รากเจตหมูนทัง ๒ (หน้า ๗๖)        
  ชะเอาะดำ   3 . " หืดไอ " มี ห้วบุก ๑ ห้วช่:ทัง ๒ ห้วอุดพิด ๑ ห้วฃิง ๑ ภริกไทย ๑ (หน้า ๕๑)        
  ชะเอาะนก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมโปกกระหม่อม " มี ฃาทัง ๒ ช่ออกทัง ๓ กก ๗ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ห้วอุดภิด ๑ ภริก ๗ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอาะนก   2 . " ริดสีดวงจมูก " มี ห้วก่ทือ ๑ ห้วเปรา: ๑ ห้วก่ชาย ๑ ห้วช่ออกทัง ๔ ห้วง่อ ๑ รากเจตหมูนทัง ๒ (หน้า ๗๖)        
  ชะเอาะนก   3 . " ริดสีดวงบวมงอก " มี ช่ออกทัง ๒ ช่ออกนํก ๑ เจตหมูนดอกแดง ดอกขาว ห้วอุตภิด ๑ (หน้า ๑๐๒)        
  ชะเอาะลาย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมโปกกระหม่อม " มี ฃาทัง ๒ ช่ออกทัง ๓ กก ๗ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ห้วอุดภิด ๑ ภริก ๗ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชะเอาะลาย   2 . " ริดสีดวงจมูก " มี ห้วก่ทือ ๑ ห้วเปรา: ๑ ห้วก่ชาย ๑ ห้วช่ออกทัง ๔ ห้วง่อ ๑ รากเจตหมูนทัง ๒ (หน้า ๗๖)        
  ชันโรง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูก " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชันโรง   2 . " กาฬสิงคลีตกเป็นเลือดปวดมวน " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙)        
  ชันโรง   3 . " กาฬสิงคลีปวดมวน " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙)        
  ชาจีน เป็นส่วนประกอบยา   " แก้อาเจียน " มี ไบชา ๑ ไบราชพริก ๑ ไบฃิแลก ๑ ไบฃิ่กาแดง ๑ ไบโภกกร:ออม ๑ (หน้า ๒๒๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชาดก้อน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาทาจมูก " มี ส่หมูนล:แวง ๑ ชาด ๑ นำสานทอง ๑ สายสูด ๑ ภิโรด ๑ จุกลํมเอง ๑ (หน้า ๘๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชาดก้อน   2 . " ยามหานิล " มี หวายต่ค่า ๑ กำม่ถันแดง ๑ ชาดกอน ๑ เทิ่ยนดำ ๑ เทิ่ยนแดง ๑ ผิ่น ๑ (หน้า ๑๐๓)        
  ชาดหรคุณ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยามหานิล " มี โกดส่อ ๑ ภิมเสน ๑ ชาดห่รคุน ๑ การบูน ๑ เกลิ่อสินเทา ๑ (หน้า ๑๐๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชาดหรคุณ   2 . " ยามหานิลแท่นทอง " มี งวงตาล ๑ หวายค้า ๑ กำภันแดง ๑ ชาตหรหุน ๑ การ:บูร ๑ (หน้า ๑๐๘)        
  ช้าพลู เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมจุกเสียด " มี อํบเชย ๑ แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ รากชภลู ๑เจต่หมูนเภลิ่ง ๑ ขิ่ง ๑ (หน้า ๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ช้าพลู   2 . " ขับเลือด " มี ร:ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ระชภลู ๑ รากเจต่หมูนเภลิ่ง ๑ เถาส่คาน ๑ ภริกไทย (หน้า ๒๕)        
  ช้าพลู   3 . " ปวดเมื่อย " มี รากชาพลู ๑ บริเพ็ช ๑ ดินสอพอง ๑ หัษคุณ ๑ บดลายน้ำหอมแดงทาหายแล: (หน้า ๑๑๓)        
  ช้าพลู   4 . " อติสาร " มี สัง ๑ จ้นเทด ๑ จ้นดรนา ๑ ตริผ้ลา ๑ ลูกชาภลู ๑ รากม:อิก ๑ (หน้า ๒๐๔)        
  ช้าพลู   5 . " สันนิบาตตาแดง " มี ลูกชาภลู ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ลูกจัน ๑ ไบขิ่เลก ๑ พิก ๑ หวานนำ ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  ช้าพลู   6 . " ปัถวีธาตุพิการ " มี รากชาภลู ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกมฃามปอม ๑ สหม่อไทย ๑ (หน้า ๒๕๐)        
  ช้าพลู   7 . " ซางขโมย " มี รากแลบมือนาง ๑ เจดหมูนเภลิ่ง ๑ รากกางปลาแดง ๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๒๗๒)        
  ช้าพลู   8 . " กระเดือนตกเลือดรังออกมา " มี รากเจตหมูน ๑ รากชาภลู ๑ นำตาน ๑ สํมฃามเปยิก ๑ (หน้า ๓๗)        
  ช้าพลู   9 . " โรค ๑๒ จำพวก, " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืองพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)        
  ช้าพลู   10 . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืองพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)        
  ช้าพลู   11 . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืองพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)        
  ชิงช้าชาลี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางขโมย " มี ตานดำ จ้นแดง จ้นฃาว โคกออม ไปชิงชาลิ ฃิ่มินออย เอาสเมอภาก (หน้า ๑๘๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชิงช้าชาลี   2 . " ยาประคบ " มี อยาปร:ค่บใหเอาชิ่งชาลิ่ ๑ ส่มปอย ๑ ก่ทื ๑ ภลู ๑ ทองหลาง ๑ กูมทัง ๒ เอาเท้ากัน (หน้า ๒๑๕)        
  ชิงช้าชาลี   3 . " ผู้หญิงเป็นพยาธิ " มี ไปยชิงชาลี ๑ ไปยฃอย ๑ ไปยทองหลางไปยมํน ๑ (หน้า ๔๗)        
  ชิงชี่ เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เหนือ " มี รากใมรวก ๑ ห้วหวายชํม ๑ รากภุงด่อ ๑ เฃิ่ฃึน ๑ รากภุงแก ๑ รากชิงชิ ๑ (หน้า ๑๑๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชุดเห็ดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " นอนไม่หลับ " มี กำมลังมิ่ใดลายนำดอกบ้วหลวง ตํมแทรกขันทํษกวน กินแกนอนหมิหลับ ลายนำชํมเห้จเทษ (หน้า ๒๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชุมเห็ดเทศ   2 . " แก้อาเจียน " มี ชุมเห้จทัง ๒ แมงลัก ฃา ๑ แหวหมู ๑ ห้วอยาจิ่น ๑ พิก ๑ (หน้า ๗๖)        
  ชุมเห็ดเทศ   3 . " ตาน " มี เนรภูสิ่ ดิ่ปลิ่ ไปยชุมเห้จเทด ยาใตไป เอาสิงล: +๒ (หน้า ๑๘๙)        
  ชุมเห็ดเทศ   4 . " ประจำท้องเด็ก " มี ฃิ่หมิ่นออย ๑ ห้วไภลย ๑ บริเพจ ๑ ไปยชุมเหจไหญยกำมือ ๑ (หน้า ๖๗)        
  ชุมเห็ดเทศ   5 . " ตานขโมย " มี ไบชุมเหดเทด ๑ ไบภาโหม ๑ ไบทับทิม ๑ สูราเปนกร:สายบํด บํดทำแทง (หน้า ๑๙๒)        
  ชุมเห็ดเทศทั้งต้น เป็นส่วนประกอบยา   " แก้คันที่พุง " มี ชุมเหจทัง ๕ ก่ดูกไกยทัง ๕ ขิ่กา ๗ ลูก ก่แมสาน ๑ สานสอม ๑ (หน้า ๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชุมเห็ดไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้อาเจียน " มี ชุมเห้จทัง ๒ แมงลัก ฃา ๑ แหวหมู ๑ ห้วอยาจิ่น ๑ พิก ๑ (หน้า ๗๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ชุมเห็ดไทย   2 . " ซางขโมย " มี รากชุมเห้จไทย เปลอิกแทงทอย เปลอิกพุทรา เปิอกก่ทุมฃิ่หมู รากสลอดปา (หน้า ๑๘๗)        
  ชุมเห็ดไทย   3 . " แก้เลอ " มี ผักบูงฃ้น ๑ ไบม:ร: ๑ ไบชุมเหดไท ๑ ฃมินออย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๒๐๒)        
  ซองแมว เป็นส่วนประกอบยา   " อกระทมไตลาม " มี รากคัดเคา ๑ รากจิ้งจาย ๑ รากชุมเหจเทษ ๑ รากฝักเสยิ่นฝิ่ ๑ (หน้า ๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดอกคำไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " บำรุงเลือด " มี ดอกคำ ๑+ เลอิดแรษ ฝางเสน +๒ เดาะปุนณะ ๑  ดอกส่อพิ่ ๑ (หน้า ๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดอกคำไทย   2 . " ยากำลังราชสีห์ " มี ดอกคำ ๕+ ฝาง ๓+ อํบเชย ๑ ข่มินเครือ ๑ ส่มูนแวง ๑ กำมลังง้อถ่เลิ่ง ๑ (หน้า ๒๗)        
  ดอกคำไทย   3 . " เลือดขัด " มี จุกกร:เทยิม +๑ อยาดำดินดิบ +๑ ม่หาหิง +๒ ดอกคำ +๑ ขิ่มินออย +๑ (หน้า ๕๑)        
  ดอกคำไทย   4 . " โลหิต " มี ดอกคำลาว +๗ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ สิงล่ +๑ (หน้า ๒๙)        
  ดอกคำฝอย   5 . " เลือดหนอง " มี สับรํษ ๑ ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ (หน้า ๔๐)        
  ดอกคำเล้า  เป็นส่วนประกอบยา   " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ครัง +๑ ฝางเสน +๑ ดอกคำเล้า +๑ เลอินแรด +๑ เปนทรับยา ๔ ๓ (หน้า ๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดอกถั่วพลู เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรังท้องขึ้นท้องพอง " มี ไปยอิหลํม ๑ เฃาตอกลูกบ้ว ๑ เฃาตอกถ้วภลู ๑ เฃาตอกเหนิ่ยวตาน (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดอกบุนนาค เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ดอกบุนณ: ๑ ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่ร่ภิ่ ๑ เกษรบ้วหล้วง สิงล่ +๒ (หน้า ๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดอกบุนนาค   2 . " บำรุงเลือด " มี เดา:ปุนณ: ๑ ดอกส่อพิ่ ๑ ดอกภิกุน ๑ เกษอบ้วหล้วง ๑ ดอกม่ลิ ๑ (หน้า ๒๔)        
  ดอกลูกบัว   3 . " ไข้เรื้อรังท้องขึ้นท้องพอง " มี ไปยอิหลํม ๑ เฃาตอกลูกบ้ว ๑ เฃาตอกถ้วภลู ๑ เฃาตอกเหนิ่ยวตาน (หน้า ๑๐๐)        
  ดองดึง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อุจาระเหม็น " มี เทยินดำ ๑ ดองดิง ๑ วานนำ ๑ มหาหิง ๑ อยาดำ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๑๙๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดองดึง   2 . " ลมทั้งปวง " มี หว้ดองดิง ๑ หว้อุดภิด ๑ อยาหนู ๑ สูภันถัน ๑ ไสยลํงไนนำมัน (หน้า ๒๓๔)        
  ดองปูลม เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียด " มี ลูกกร:วาน ๑ อยาฟองลํม ๑ อยางวงชาง ๑ ดองปูลํม ๑ ดองฤๅสิ่กอดมือ ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินประสิวขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กาฬในคอ " มี ดิ่นปร:สิ่วฃาว ๑ กำม่ถันแดง ๑ ลูกบิญกาหนิ่ ๑ เฃาควายฃาว ๑ กก ๑ (หน้า ๑๐๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินประสิวขาว 2 . " ไข้ทั้งปวง " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒ ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อ (หน้า ๑๙๗)        
  ดินประสิวขาว 3 . " กลอนเปื่อย " มี รากลำภํงแดง ๑ ร:ขัดมอน ๑ ผางเสน ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ จิกหา ๑ (หน้า ๒๓๕)        
  ดินประสิวขาว 4 . " ปวดหัว " มี ดินปร:สิวฃาว ๑ ไบภลูแก ๑ ข่มิ่นออย ๑ ทังนิบํดเคลาสุมกร:หมอม ๓ วัน (หน้า๒๖๘)         
  ดินประสิวขาว 5 . " ริดสีดวง " มี นำสารทอง ๑ ดิ่นสิ่วฃาว ๑ เจ้จมู้น ๓ อุดต่ฟิด ๑ ลอ่องปอปฃม ๑ (หน้า ๙๑)        
  ดินประสิวดิบ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวง " มี ก่เทยิม ๑ ขิ่งแหง ๑ สํมกุงชาง ๑+ สานสํม +๑ ดินดิบ +๑ (หน้า ๕๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินประสิวดิบ   2 . " ขัดเลือด " มี ครางใม +๑ สานสํม +๑ ดินปร:สิวดิบ +๑ ลูกสํมเฟอืง ๗ ลูก (หน้า ๕๐)        
  ดินประสิวดิบ   3 . " เลือดขึ้น " มี ฃาเล้ก ๑ ฃาไหยย ๑ ถิ่มนำหยัน ตํมกับเหลาแชกดินสิวดิบ สานสํมกินแกเลือดขืนแล (หน้า ๗๑)        
  ดินประสิวดิบ   4 . " ยาดอง " มี อยาดองเอาลูกมกรูด ๗ ลูก ดินสิ่วดิบถวย ๑ เกลือกถวย ๑ สานสํม +๑ (หน้า ๗๒)        
  ดินลิ่ม หรือดินเหนียวเผาไฟ เป็นส่วนประกอบยา   " ซาง " มี นำปร:สานทอง หางปลาชอนเผา หอยโฃงเผา รากดินเผ้า (หน้า ๑๗๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินเลน เป็นส่วนประกอบยา   " ตาเจ็บ " มี พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ดิต่เฃ ๑ ดิ่งูเหลอืม ๑ (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินสอพอง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาชโลมแก้สันนิบาต " มี ไบหัดคุน ๑ บริเพช ๑ เปลอิกหมาก ๑ ไบหมากผู ๑ดินส่อ่พอง ๑ (หน้า ๒๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดินสอพอง   2 . " ผู้หญิงลงเป็นน้ำแป้ง " มี นำดินสอฟอง เอาส่ภ้าเคอืง ๑ ห้วยาหนัด ๑ รากเทยิ่น ๑ (หน้า ๓๘)        
  ดีกระต่าย เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ ดิ่ไกยเถือน ๑ ดิ่หมูเถือน ๑ ดิ่ก้ตาย ๑ ดิ่หาน ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีกา เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ ดิ่ไกยเถือน ๑ ดิ่หมูเถือน ๑ ดิ่ก้ตาย ๑ ดิ่หาน ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีเกลือ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สาริบาตตาเวียน " มี ดิ่เกลิ่อ +๑ กร:หวาน ๑+ กก +๑ ลูกจัน ๗ กรามภลู +๒ บํดด้วยนำส่ม (หน้า ๒๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีเกลือ   2 . " ริดสีดวง " มี หัวก:เทียม ๑ ขมินอ้อย ๑ ดิ่เกลือ ๑ เกลือ ๑ ก:แหมงฝรา ๑ กรามภลู ๑ (หน้า ๑๑๖)        
  ดีไก่เถื่อน เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ ดิ่ไกยเถือน ๑ ดิ่หมูเถือน ๑ ดิ่ก้ตาย ๑ ดิ่หาน ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีควายตัวสีขาว เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ ดิ่ปลาชอน ๑ ดิ่งูเหลือม ๑ ดิ่ต:ภากนำ ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีงูเหลือม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปัถวีธาตุ " มี โกดส่อ ๑ โกดฃ่เหม้า ๑ จันทัง ๒ รากกรุงฃเหม้า ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ดิ่งูเหลอิ่ม ๑ (หน้า ๒๔๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีงูเหลือม   2 . " ตาเจ็บ " มี พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ ดิต่เฃ ๑  ดิ่งูเหลอืม ๑ ไสยตักแวนทอง (หน้า ๑๐)        
  ดีจระเข้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตาเจ็บ " มี พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ ดิต่เฃ ๑ดิ่งูเหลอืม ๑ ไสยตักแวนทอง (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีจระเข้   2 . " ตานซาง " มี ฃิง ๗ ชิน พิก ๗ เมด นำดิตเฃเปนกร:สาย บํดทำแทงลายนำรอนกิน (หน้า ๑๘๖)        
  ดีตะพาบน้ำ เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่ต:ภากนำ ๑ ดิ่เต้า ๑ ดิ่แภ: ๑ ดิ่แรง ๑ ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีเต่า เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่ต:ภากนำ ๑ ดิ่เต้า ๑ ดิ่แภ: ๑ ดิ่แรง ๑ ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีปลี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตกมูกตกเลือด " มี พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ ไพลย ๑ ก์ชาย ๑ (หน้า ๒๒๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีปลี   2 . "  ลมจุก " มี พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ ไพลย ๑ ก์ชาย ๑ (หน้า ๒๒๘)        
  ดีปลี   3 . " ริดสีดวง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗)        
  ดีปลี   4 . " ตาเจ็บ " มี พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ ดิต่เฃ ๑  ดิ่งูเหลอืม ๑ (หน้า ๑๐)        
  ดีปลี   5 . " พิษซางไฟตานไฟ " มี เปลือกม:ทราง กระหวาน การพลู ดิ่ปลิ่ ฃิงแหง เอาเสมอภาก (หน้า ๑๖๒)        
  ดีปลี   6 . " แก้ธาตุแปรเป็นริดสีดวง " มี กร:เทยิ่ม ๑ อุตพิด ๑ ลูกม่ตูม ๑ โกดส่อ ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ จันแดง ๑ (หน้า ๒๐๓)        
  ดีปลี   7 . " ขับถ่ายให้ปกติ " มี ตริฝ่หลา ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ การบุน ๑ ขิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ พิกไทย ๑ (หน้า ๒๑)        
  ดีปลี   8 . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบสเด้า ๑ ไบพิกไทย ๑ ดิปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๑๓)        
  ดีปลี   9 . " สันนิบาตตาขาว " มี โกตส่อ +๑ โกดก่ดูก +๑ ดิ่ปลิ่ +๑ สารสํม +๒ ลินท่เล +๒ แกวแกลบ ๑+ (หน้า ๒๑๘)        
  ดีปลี   10 . " แก้สะท้าน " มี ดิ่ปลิ่ ๑ กร:หวาน ๑ ลักฃจัน ๑ ชเอม ๑ ภิมเสน ๑ อยาท้งนิบํดเลากิน (หน้า ๒๒๔)        
  ดีปลี   11 . " คอแห้ง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ กร:หวาน ๑ ลักฃจัน ๑ ชเอม ๑ ภิมเสน ๑ อยาท้งนิบํดเลากิน (หน้า ๒๒๔)        
  ดีปลี   12 . " ลมพรรดึก " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒ (หน้า ๒๓)        
  ดีปลี   13 . " หอบไอแห้ง " มี ผืวมกรูด ๑ ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ การภลู ๑ (หน้า ๒๗๒)        
  ดีปลี   14 . " จำเริญอายุ " มี ดิปลิ่เชยิก ๑ ไภล ๒ ฃาตาแดง ๑ อยาหาสิงนิ่เอาเทากันตำเปนผํงลายนำผึงรอ (หน้า ๑๖)        
  ดีปลี   15 . " ริดสีดวง ๑๒ จำพวก " มี รากทํนดิ่ ๑ หัดษ่คนไทย ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ เปลอิกหอยกาบ ๑ (หน้า ๑๗)        
  ดีปลี   16 . " ริดสีดวง " มี ห้วบุก ๔ สวน บริ่เพ้จ ๔ สวน ขิง ๒ สวน ดิ่ปลิ่เชยิก ๒ สวน (หน้า ๑๘)        
  ดีปลี   17 . " มุตกิด " มี รากชาภลู ๑ ดิปลิ่เชิ่ยก ๑ ตำผํงลายน้ำส่มม่นาวกินหายแลฯ (หน้า ๒๓๑)        
  ดีปลี   18 . " วาโยธาตุพิการ " มี ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิกไทย ๑ แฝ้กหอม ๑ หวานนำ ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๔๓)        
  ดีปลี   19 . " ขับเลือด " มี ร:ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ ระชภลู ๑ รากเจต่หมูนเภลิ่ง ๑ เถาส่คาน ๑ ภริกไทย ๑ (หน้า ๒๕)        
  ดีปลี   20 . " ลมโกรธนิยาวาตา  " มี รากจิงจ่อไหญ ๑ ฃิงแหง ๑ พิกลอน ๑ ไบหนาด ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ การบูน ๑ (หน้า ๒๕๘)        
  ดีปลี   21 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ เจตหมูนยาน ๑ (หน้า ๕๐)        
  ดีปลี   22 . " พยาธิเด็ก " มี ช่ราทัง ๕ ภาโหมยาน ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ ฃ่หมิ่นออย ๑ พิก ๑ กก ๑ (หน้า ๖๖)        
  ดีปลี   23 . " ลมเลือดจุกเสียด " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กรามภลู ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๖๙)        
  ดีเลียงผา เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่กา ๑ ดิ่คูรำ ๑ ดิ่ไกยเถือน ๑ ดิ่หมูเถือน ๑ ดิ่ก้ตาย ๑ ดิ่หาน ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ดีวัว เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้เรื้อรัง " มี ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ ดิ่ปลาชอน ๑ ดิ่งูเหลือม ๑ ดิ่ต:ภากนำ ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ต้นคราม เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวงจมูก " มี ไบคราม ๑ ไปส:หมิ่ ๑ ตริ่กตุก ๓ ส:เม้อภากตำผงกินทุกวันหายแล (หน้า ๙๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ต้นงา เป็นส่วนประกอบยา   " ยาเขี้ยว " มี นากกร:บุด ๑ พุทรา ๑ ไชยลาราก ๑ ม่เดิ่อทุมภอน ๑ งาโร ๑ (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ต้นจันทร์แก้ว เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ห้วช่ออกจังแก้ว ๑ ห้วบุกคางคํก ๑ ไปคํนทิอสอ ๑ ไปยม่ตูม ๑ (หน้า ๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตรีกฏุก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ประคบธาตุ " มี ลูกราชดัด ๑ ตริกก์ตุก ๑ รากภาโหม ๑ ฃิมินออ้ย ๑ หอมแดง ๑ (หน้า ๒๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตรีกฏุก   2 . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี ไปปร:คำไก ไปนาด ไปคนทิส่ ตริ่ก็ตุก ไภล ฃิง การบูน ภันล:ผักกาด (หน้า ๑๔๔)        
  ตรีกฏุก   3 . " พยาธิในท้อง " มี ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด (หน้า ๑๗๓)        
  ตรีกฏุก   4 . " พิษซางพิษตานขโมย " มี ก์ชาย ก์ทือ ไภล ตริกตุก สูภ้นถ้นเลอิ่ง คร้ง ลินท่เล โหราทาวสูนัก (หน้า ๑๘๕)        
  ตรีกฏุก   5 . " ปัถวีธาตุ " มี ไบล่มุด เสด้า ๑ ไบคํนทือสอ ๑ การภลู ๑ ตริก์ตุก ๑ ทังนิเอาสิงลสอน (หน้า ๒๔๘)        
  ตรีกฏุก   6 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ตริก:ตุก พิกลอน พิกหาง พริกหอม ๑ เจตภังคิ่ ๑ สมูนลแวง (หน้า ๑๗๙)        
  ตรีกฏุก   7 . " เสมหะ " มี ตริ่ตุก เกลือ ๑ รากสํมกุ่ง ๑ ผักส้มปอย ๑ รากขิ้กาแดง ๑ (หน้า ๑๖๑)        
  ตรีกฏุก   8 . " ลมพะยัก " มี มรุงเกลิ่อเทด ๑ ตริตุก ๑ ตริผลา ๑ หัดคุน ๑ โกดส่อ ๑ (หน้า ๒๒๙)        
  ตรีผลา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อติสาร " มี จ้นเทด ๑ จ้นดรนา ๑ ตริผ้ลา ๑ ลูกชาภลู ๑ รากม:อิก ๑ ลูกกร:ดอม ๑ (หน้า ๒๐๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตรีผลา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้โรค ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี ทองพ้นช้ง ๑ รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑ ตริฝ่ลา ๑ ลูกฃิกาทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตรีผลา   2 . " อาโปธาตุ " มี ตริผลา ๑ ตริกตุก ๑ มฃามปอม ๑ รากชาภลู ๑ ฃิงแหง ๑ สคาน ๑ (หน้า ๒๖๗)        
  ตรีผลา   2 . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี ตริฝ่หลา ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ การบุน ๑ ขิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ พิกไทย ๑ (หน้า ๒๑)        
  ตองแตก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปัถวีธาตุ " มี ลูกผักชิ่ ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเพก ๑ ลูกมฃามปอม ๑ รากตองแตก ๑ (หน้า ๒๔๙)   ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตองแตก   2 . " คอเปื่อย " มี หวานกิบแรด ๑ หวานรอนทอง ๑ ลูกคำดิควาย ๑ รากตองแตก ๑ ลูกจัน (หน้า ๒๖๗)        
  ตะโกนา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตกมูกเลือด " มี ยาใตไบ ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากต่โก ๑ รากสแก ๑ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะโกนา   2 . " ตาเลือดตาร้อน " มี ต่โกนา ๑ ไปก่ทุมฃิหมู ๑ ไบก่ทุมนา ๑ ตำช:โลมแกรอนแล (หน้า ๒๒๐)        
  ตะเคียนทอง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงในลิ้นในฟันในคอในอก " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ โกดทั้ง ๕ เกลิ่อสินเทา ๑ เปลอืกเคิ่ยน ๑ (หน้า ๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะเคียนทอง   2 . " เปื่อย " มี ถานใมต:เคียน ๑+ ชาดกอน +๑ ชาดผํง +๑ ตำกอนใหล่เอิ่ยด (หน้า ๘๑)        
  ตะเคียนทอง   3 . " ริดสีดวงจมูก " มี รากต่เคิ่ยน ๑ รากบุกหลวง ๑ หางต่เฃ ๑ รากภิกุน ๑ รากต่โหนด ๑ (หน้า ๘๖)        
  ตะเคียนทอง   4 . " เปื่อย " มี เปลือกต่เคิ่ยน ๑ รากม่เภราเด้ง ๑ อํมบวนเสิ่ยปอย (หน้า ๘๑)        
  ตะไคร้ เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ไปยภาโหม ๑ ห้วต่ไครย ๑ ร:บีกนํกแอน ๑ ห้วฝักหนาม ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะไคร้เครือ เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก " มี จันฃาว ๑ เนิอใม ๑ รากต่ไครยเครือ ๑ อํบเชย ๑ แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะไคร่น้ำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางแดง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ มหาหิง ๑ ส่พันถน้แดง ๑ ไคล ๑ เสมา ๑ ยาท้งนิ่บํดด้วยนำครำ (หน้า ๒๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะไคร่น้ำ   2 . " พิษตาน " มี รากตริงบาดาน ๑ ไคลยนำ ๑ รากฝักหวาน ๑ ลายนำสํมนาวกินแกภิดตานแล (หน้า ๖๖)         
  ตะไคร้หอม เป็นส่วนประกอบยา   " สันนิบาตตาขาว " มี ไภล ๑ ผักหวาน ๑ วานนำ ๑ ตไครหอม ๑ ร:ทิงทอด ๑ แกนบรู ๑ สํน ๑ (หน้า ๒๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะไคร้หางนาค เป็นส่วนประกอบยา   " อาบแก้บวม " มี ใคลหางนาก ๑ ยานเอน ๑ ชิงชาลิ่ ๑ ยานทาต ๑ ก่านส่เด้า ๑ อาบแล (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตะโนด  เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวงจมูก " มี รากบุกหลวง ๑ หางตาเฃ ๑ รากภิกุน ๑ รากต่โหนด ๑ รักต้น ๑ (หน้า ๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตับเต้า เป็นส่วนประกอบยา   " ไข้ " มี อยาปากควาย ๑ ตับเตา ๑ แกนส่แมสาน ๑ ส่แหมท่เล ๑ (หน้า ๑๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตานขโมย เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑ ตานฆโมย ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตานดำ เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ไบคํนทิอส่อ ๑ บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตานแดง เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ไบคํนทิอส่อ ๑ บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตานหม่อน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตาน " มี ไบตานมอน ไบสวาด อยาดำ เอาสิงล +๑ มหาหิง +๒ ไปก์เพรา ๑ สวน (หน้าที่ ๑๘๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตานหม่อน   2 . " ยาต้มภายใน " มี รากมกรูด ๑ รากตาซ่อ ๑ รากตานหมอน ๑ เปลอิ่กก์โด ๑ เปลอิกโภตาน ๑ (หน้า ๒๒๑)        
  ตาอ้อยแดง เป็นส่วนประกอบยา   " สันนิบาตเป็นเสลด " มี ไบก่เจ ๗ ไบผักเปจ ๗ ต่อออยแดง ๗ ตำปันเอานำใหกินหายแลฯ (หน้า ๒๒๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตำลึง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ฝีกาฬสิงคลี " มี ตำมลิ่ง ๑ รากฝักเฃา ๑ บริ่เพ้จ ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ กก ๑  ดิ่งู ๑ (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตำลึง   2 . " ฝีดาษ " มี ไปหมากผู ไบหมากเมีย ๑ ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑ (หน้า ๒๗๒)          
  ตำลึงตัวผู้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาหยอดตา " มี ลูกสหม่อเทด รากตำมลิงต้วผู บํดทำแทงใวไสยตา (หน้า ๑๗๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตำลึงตัวผู้   2 . " แก้เรอ " มี ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ เพชสังคาด ๑ (หน้า ๒๐๑)        
  ตำลึงตัวเมีย เป็นส่วนประกอบยา   " แก้เรอ " มี ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ เพชสังคาด ๑ (หน้า ๒๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตำเสา เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ฃิ่แหลก ๑ ตาม่เสา ๑ แฃมแดง ๑ กดูกไกย ๑ ขิ่หมิ่นออย ๑ (หน้า ๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตีนเป็ด เป็นส่วนประกอบยา   " ปัถวีธาตุ " มี ชมํด ๑ ภิมเสน ๑ ดอกกรุงฃเหม้า ๑ ลูกเอน ๑ เปลิอกตินเปจ ๑ (หน้า ๒๔๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตีนเป็ดขาว เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียด " มี ห้วฃมิ่นทัง ๒ ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ตีนเป็ดดำ เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียด " มี ห้วฃมิ่นทัง ๒ ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เตาร้างหนู เป็นส่วนประกอบยา   " คชราช " มี ม่เภราชิก ๑ ใมเทายายมอง ๑ เตารางหนู ๑ นำตานโหนดแหวน ๑ (หน้า ๕๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เถาอีกุย เป็นส่วนประกอบยา   " กวาดได้ทุกซาง " มี เฃากุย เฃิยวตเฃ เฃิ่ยวแรด เฃิ่ยวหมูเถอิน กริษหนา กร:หล้มภัก ลูกจัน (หน้า ๑๘๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนขาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " บวมน้ำเหลืองพิการ " มี ฃิเหลกท้ง ๕ ชราดำ ๑ ชราขาว ๑ ชราตาแตน ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ เทยิ่นเฃ้าเปลอิก ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนขาว   2 . " จำเริญอายุ " มี เจตหมูนเพ้จ ๑เจตหมูนเพลิง ๑  รากเปลาไหญย ๑ เจตหมูนยาน ๑ พิก ๑  ชราฃาว ๑ (หน้า ๔)        
  เทียนขาว    3 . " ขับน้ำเหลือง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗)        
  เทียนขาว    4 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ยอดไมไผสิ่สุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๕๐)        
  เทียนข้าวเปลือก  เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ขับน้ำเหลือง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนข้าวเปลือก  2 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ยอดไมไผสิ่สุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๕๐)        
  เทียนดำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " บวมน้ำเหลืองพิการ " มี ฃิเหลกท้ง ๕ ชราดำ ๑ ชราขาว ๑ ชราตาแตน ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนดำ   2 . " กินประจำธาตุ " มี ภริก ๑ กก ๑ ช่ราดำ ๑ ฃิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ไปสมขาม ไปสมปอย (หน้า ๕๕)        
  เทียนดำ   3 . " ขับน้ำเหลือง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗)        
  เทียนดำ    4 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ยอดไมไผสิ่สุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๕๐)        
  เทียนแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ขับน้ำเหลือง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนแดง    2 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ยอดไมไผสิ่สุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๕๐)        
  เทียนตาตั๊กแตน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " บวมน้ำเหลืองพิการ " มี ฃิเหลกท้ง ๕ ชราดำ ๑ ชราขาว ๑ ชราตาแตน ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เทียนตาตั๊กแตน 2 . " ขับน้ำเหลือง " มี หวัฃาทัง ๒ หว้ข่มินทัง ๒ หว้กทือ ๑ ตริกตุก ดิบลิ่เชยิ่ก ๑ ชราทัง ๕ (หน้า ๒๓๗)        
  เทียนตาตั๊กแตน 3 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ยอดไมไผสิ่สุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ก่ปํดนำ ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๕๐)        
  ไทรย้อย เป็นส่วนประกอบยา   " ยาเขี้ยว " มี นากกร:บุด ๑ พุทรา ๑ ไชยลาราก ๑ ม่เดิ่อทุมภอม ๑ งาโร ๑ (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  นอแรด เป็นส่วนประกอบยา   " เตโชธาตุ " มี ณอแรต ๑ เปลอิกหอยแครง เฃิ่ยวต่เข ๑ หวายย่าคา ๑ จันเฃา ๑ แกนสแมท่เล ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๕๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  นอแรด เป็นส่วนประกอบยา   " คอเปื่อย " มี กรามเรด ๑ กามทง ๑ ณอแรต ๑ เฃิ่ยวเสือ ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ (หน้า ๒๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  บอระเพ็ด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานทราง " มี ไปยภาโหม ๑ ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  บอระเพ็ด   2 . " ริดสีดวง " มี เจตมูลยาน ๑ ใบส้มฃาม ๑ ใบสมปอย ๑ ใบขิเหล็ก พริก ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๑๑๖)        
  บอระเพ็ด   3 . " จำเริญอายุ " มี ฃาตาแดง ๑ บร่เพจพุงชาง ๑  วันเปรยิ่ง ๑ เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง (หน้า ๔)        
  บอระเพ็ด   4 . " จำเริญอายุ " มี เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง ๑ รากเปลาไหญย ๑ เจตหมูนยาน ๑ (หน้า ๔)        
  บัวจงกล เป็นส่วนประกอบยา   " ยาสว่างอารมณ์ " มี จํงกํน ๑ ปริษหนา ๑ กร:หลมภัก ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๑๐๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  บัวจงกลนี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อาโปธาตุ " มี อยารังกา ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ภันล่ผักกาด ๑ ดอกจํงกํนกานิ่ ๑ สคาน ๑ (หน้า ๒๕๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  บัวจงกลนี   2 . " ซางทั้งปวง " มี เดา:จงกลนิ่ ตอกม่ลิกซอน ม่ลิกลา ดอกสรพิ กรุงฃเหม้า ชมํด (หน้า ๑๖๗)        
  บานเย็น เป็นส่วนประกอบยา   " ปวดหัว " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไบผักเป้จ รากเฃาบาน หัวหอม รากสลิด (หน้า ๑๗๖)   ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ใบรา เป็นส่วนประกอบยา   " ปัถวีธาตุ  " มี  ไบร้ก ๑ บริเพด ๑ แห้วหมู ๑ ชรากากิ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เกลือสินเทา ๑ (หน้า ๒๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ใบหนาด เป็นส่วนประกอบยา   " ทาจมูก " มี นำสานทอง ๑ สายสูด ๑ ภิโรด ๑ จุกลํมเอง ๑ (หน้า ๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ประคำเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกผักชักชิ่ลํอม ลูกผักชักชิ่ลา สิงลสอน ดอกคำไทย ดอกคำเทด (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ประคำเทศ   2 . " แสงพระอาทิตย์ " มี กานภลู เบราะหอม ลูกชักชิ่ ครังสิงลสอน ดอกคำเทต ๔ สอน (หน้า ๑๗๙)        
  ประคำไทย เป็นส่วนประกอบยา   " ลงเลือดอติสาร " มี หวานหางหํง ๑ รากยานนาง ๑ สํน ๑ ไปปร:ดู ๑ ดองคำไทย ๑ ดอกงิว ๑ (หน้า ๒๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ผักชีล้อม เป็นส่วนประกอบยา   " ผู้หญิงลงเลือด " มี ห้วข่มิ่น ๑ ชิลอม ๑ บํดกินหายแล (หน้า ๔๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะขาม เป็นส่วนประกอบยา   " ตาทิพย์ " มี ไบฃ่าม ๑ ดอกอังชัน ๑ ดอกผักบูง ๑ ตาม่กลำข้าว ๑ (หน้า ๒๓๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะขามป้อม เป็นส่วนประกอบยา   " กินภายใน กินแก้มดลูกพิการ " มี ลูกฃามปอม ๑ จันฃาว ๑ หัวเบรา: ๑ หวานนำ ๑ ดอกบัวหลัวง ๑ (หน้า ๒๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา   " ตานซาง " มี ลูกจ้น ดอกจ้น ไบยสวาด ฆาลอง ดิปลิ่ ลูกญาใตไบ ลูกมแวง (หน้า ๑๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะเขือขื่น เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียด " มี ห้วฃมิ่นทัง ๒ ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะเขือพวง เป็นส่วนประกอบยา   " ลมจุกเสียด " มี ตินเปจทัง ๒ เฃิอฃินปา ๑ ก:เหมจ ๑ เจดหมูนทัง ๒ เฃิอขอย ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะคำไก่ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เปื่อย " มี หว้อยาจิน ๑ คำไกย ๑ หนังแรด ๑ เดา:บวัตุม ๑ ตํมกินหายแล (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะคำไก่   2 . " ริดสีดวงจมูก " มี รากรักบาน ๑ รากต่คำไกย ๑ ผักหํม ๑ ผักพรา ๑ (หน้า ๘๗)        
  มะคำดีควาย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " คอเปื่อย " มี หวานรอนทอง ๑ ลูกคำดิควาย ๑ รากตองแตก ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๒๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  มะคำดีควาย   2 . " ไข้เรื้อรัง " มี ช่มํด ๑ ภิมเสน ๑ การบูน ๑ ลูกคำดิ่ควาย ๑ ไครยเครือ ๑ นิลโภศีร ๑ (หน้า ๙๙)        
  มะงั่ว เป็นส่วนประกอบยา   " หลาม " มี ฃาทัง ๒ กทือ ๑ ไภล ๑ ขิง ๑ กชาย ๑ ขิมินออย ๑ พิก ๑ กก ๑ ห้วชง่อ ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  แมลงอุง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูก " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  แมลงอุง   2 . " กาฬสิงคลีตกเป็นเลือดปวดมวน " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙)        
  แมลงอุง   3 . " กาฬสิงคลีปวดมวน " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ขาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙)        
  ไม้ฝาง เป็นส่วนประกอบยา   " โรคผู้หญิง " มี ตไครย ๑ รากเจตหมูนเภลิ่ง ๑ เฃาฝาง ๑ ฃ้วจงใหมเทากันบํดล่เอิ่ยด (หน้า ๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ย่านเขาคัน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้เปื่อย " มี รากลุมนํก ๑ รากโมงเครทัง ๒ ยานเฃาคัน ๑ ตํมกินแกเปอืยทังป้องแล (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ย่านเขาคัน   2 . " ต้อทั้งปวง " มี หัวอุตภิศ ๑ หัวเชือกเฃาคนั ๑ เปลือกไข่เบิ่ยต:ผู้ ๑ สังข ๑ (หน้า ๑๓๘)        
  ราชดัด เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวงในตา " มี ร:ขิภรา ๑ โภกกร:ออม ๑ ร:ช:ดัด ๑ เอาเทากันทำแทงใวลายนำมน้าว (หน้า ๒๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ลูกเบา เป็นส่วนประกอบยา   " ปวดเมื่อย " มี จันทัง ๒ หยาลูกเคลา ๑ ใบพลูแก ๑ บดลายน้ำขิงทาหายแล: (หน้า ๑๑๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  สลอดน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากทองหลางน้ำ รากตลอดน้ำ จันทน์ทง ๒ รากส:หลิด รากไม้เท้ายายโม่ง (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  สลอดน้ำ   2 . " ร้อนภายใน " มี ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑ รากคํนทรํง ๑ (หน้า ๒๕๔)        
  สะแก เป็นส่วนประกอบยา   " บาดทะยัก " มี ไปยม่น้าว ไปยต่แกสักนอย ตํมขึนแชชากแผลหายแล (หน้า ๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อุจาระเหม็น " มี ฃิ่เสยิ่ดเทด ๑ กทือ ๑ ไภล ๑ พิกไทย พิกหอม พริกหาง ฃิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  สีเสียดเทศ   2 . " อติสาร " มี ดอกงิว ๑ ครัง ๑ ฃิ่เสยิ่ดเทด ฃิ่เสยิ่ดไทย เอาสเม่อภากนำร้อนเปนกร:สาย (หน้า ๒๐๐)        
  สีเสียดเทศ   3 . " ไข้เหนือสาริบาต " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓)        
  สีเสียดเทศ   4 . " เสลดในอก " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓)        
  สีเสียดเทศ   5 . " คอแห้ง " มี เอ่ารากส้อมเส็จ ๑ ฃิ่เสิ่ยดเทษ ๑ น้ำตานทราย ๑ ช่เอม ๑ (หน้า ๑๕๗)        
  สีเสียดไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อติสาร " มี เปลิอกมฃามฃํม ๑ ครัง ๑ สิเสยิดเทด ฃิเสยิดไทย เอาสเม่อภาสุราเปนกร:สาย (หน้า ๒๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  สีเสียดไทย   2 . " กาฬในคอ " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓)        
  สีเสียดไทย   3 . " อติสาร " มี ดอกงิว ๑ ครัง ๑ ฃิ่เสยิ่ดเทด ฃิ่เสยิ่ดไทย เอาสเม่อภากนำร้อนเปนกร:สาย (หน้า ๒๐๐)        
  หญ้าเกล็ดหอย เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี หยางกลวยดิบ ๓ ชอนหอย เอาเทิ่ยนดำ +๑ ปํษลายห้วเหลากินทาแล (หน้า ๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  หญ้าคา เป็นส่วนประกอบยา   " กลอนเปื่อย " มี ไทรยลา ๑ ร:คา ๑ เรตหนู ๑ เถาบูน ๑ อังกาบ ๑ หว้ถัวภลู ๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  หญ้าชันกาด เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี เปลือกหมากหลอด ๑ รากส่ลัดไดย ๑ รากณ่กาด ๑ บํดตากแดดแหง (หน้า ๘๓)  ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  หญ้ายองไฟ เป็นส่วนประกอบยา   " ตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ชันโภรง ๑ คราง ๑ ลูกกล้วยติบ ๑ เปลอิกเลจม่ฃาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  หรดานกลีบทอง เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวง " มี ดานกลินทอง ๑ อยาหนู ๑ เอาเปลือกฃอย ๑ ชุบนำอยา ๓ หํนตากแดด (หน้า ๗๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  หัสคุณไทย เป็นส่วนประกอบยา   " ทาริดสีดวงที่ท้องน้อย " มี รากฝักไหย ๑ รากคุน ๑ รากม่นาว ๑ หยาทังนิ่เอาม่ยํม ๑ ไปยส่เหนิ่ยด ๑ (หน้า ๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เหนียวตาน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้เรื้อรังท้องขึ้นท้องพอง " มี ไปยอิหลํม ๑ เฃาตอกลูกบ้ว ๑ เฃาตอกถ้วภลู ๑ เฃาตอกเหนิ่ยวตาน (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  เหนียวตาน   2 . " ฝี " มี ผักบูงรวม ๑ เฃาเหนยิ่วตาน ๑ หอ่ผ้าต่คํบหายแล (หน้า ๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  โหราเดือยไก่ เป็นส่วนประกอบยา   " ริดสีดวงจมูก " มี อยาดำ +๑ กรามภลู +๑ เกลิ่อ +๑ ร:เดือยไกย +๑ ภริก +๑ (หน้า ๗๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
  ไอใหญ่ เป็นส่วนประกอบยา   " ฝี " มี ผักบูงรวม ๑ เฃาเหนยิ่วตาน ๑ หอ่ผ้าต่คํบหายแล (หน้า ๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
                             
                             
ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า        
 
***
คหกรรมศิลป์  ยาสมุนไพร
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1928
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3991
mod_vvisit_counterทั้งหมด5548199