Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ยาสมุนไพร (ถ-ม) : ทิพย์วิมล เส้งสุก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ทิพย์พิมล เส้งสุก   
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
1 เถามวก เป็นส่วนประกอบขนานยา " ไข้ร้อนมือร้อนเท้า " มี รากผกัเฃ้า ๑ เถาหมอก ๑ เสนิ่ยด ๑ ผัดฉิ่ด ๑ ส:เดา ๑ (หน้า ๑๐๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
2 เถามวก   . " สว่างอารมณ์ " มี จันฃาว ๑ ลูกจัน ๑ เถาหมวก ๑ รากยานนาง ๑ รากใมเทายายโมง ๑ (หน้า ๑๐๖)
3 เถามวกขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยากำลังราชสีห์ " มี ฃ่มินเครือ ๑ ส่มูนแวง ๑ กำมลังง้อถ่เลิ่ง ๑ เถ้าหมอกขาว วันเปรยิงแดง ๑ (หน้า ๒๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
4 เถาวัลย์เปรียง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เสมหะเน่าพิการ " มี เถาวันเปรยิ่ง ๑ ผ้างกำมือ ๑ พิกไทย ๑ ห้วหอม ๓ ห้ว ตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
5 เท้ายายหม่อม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ร้อนกระหายน้ำ " มี จันทน์ทง ๒ รากส:หลิด รากไม้เท้ายายโม่ง ๑ รากนำนอง รากคาคลอง (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
6 เท้ายายหม่อม   . " ยาต้มภายใน " มี รากทํนดิ่ ๑ รากฃิเหลก ๑ รากสแก ๑ รากใมเทายายมวง ๑ (หน้า ๒๒๑)  
7 เทียนเยาวพาณี เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี เทยิ่นดำ ๑ เทยิ่นฃาว ๑ เทยิ่นเยาวภานี ปริดนา ๑ กระลัมภัก ๑ จันแดง ๑  (หน้า ๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
8 เทียนเยาวพาณี . " ยากำลังราชสีห์ " มี เทยิ่นเฃาเปลอืก ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ เทยิ่นแดง ๑ สิงล่ +๒ ภริกไทย ๑ (หน้า ๒๗)
9 เทียนเยาวพาณี . " วาโยกุฎนิยาวาด " มี เทยิ่นดำ ๑ เทยินฃาว ๑ เทยิ่นเยาว:ภานิ่ ๑ เทยินสัตบุด  เทยิ่นตาตักก่แตน ๑ (หน้า ๒๑)
10 เทียนเยาวพาณี . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
11 เทียนแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะโลหิต " มี เทยิ่นดำ เทยิ่นฃาว เทยิ่นแดง ๑ เกษรบ้วหลวัง ๑ เดา:บุนน: ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
12 เทียนแดง   . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑  (หน้า ๑๙)  
13 เทียนแดง   . " ซางขโมย " มี เทยินทัง ๕  ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ การบูน ๑ (หน้า ๑๙๔)
14 เทียนแดง   . " พิษซาง " มี ลูกจัน ดอกจัน เทยิ่นดำ เทยิ่นแดง เนรภูสิ่ ดินปร:สิวฃาว สารสํม (หน้า ๑๘๕)  
15 เทียนแดง   . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑  (หน้า ๑๘)
16 เทียนแดง   . " ริดสีดวงจมูก " มี เทิ่ยนทัง ๓ ลูกจันดอกจัน ๑ ดอกกรามภลู ๑ กก ๑ ฃิ่ง ๑ ห้วดองดึง ๑ (หน้า ๗๖)
17 เทียนแดง   . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
18 เทียนแดง   . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยนทัง ห้า การพลู หัวแห้วหมู ไบกร:หวาน ลุกเอนกร: (หน้า ๑๘๐)  
19 เทียนแดง    . " ตานทราง " มี เทยิน ๕ ยาดำ ๑ กํก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒  (หน้า ๑๐)
20 เทียนแดง    ๑๐ . " พิษตานทั้งปวง " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสิ่ (หน้า ๑๖๔)    
21 เทียนขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะโลหิต " มี เทยิ่นดำ เทยิ่นฃาว เทยิ่นแดง ๑ เกษรบ้วหลวัง ๑ เดา:บุนน: ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
22 เทียนขาว   . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การภลู เทยิ่นดำ เทยิ่นฃ้าว ครัง เบรา:หอม (หน้า ๑๗๙)
23 เทียนขาว   . " ขับเลือดเน่าเลือดร้าย " มี เทยินฃาว +๑ เทยินดำ +๑ ฃ่หมิ่นออย +๑ กระชาย +๒ ไภลย +๒  (หน้า ๓๐)  
24 เทียนขาว   . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี เทยิ่นดำ ๑ เทยิ่นฃาว ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ปริดนา ๑ กระลัมภัก ๑ (หน้า ๒๐)  
25 เทียนขาว   . " ตาน " มี เทยิ่นฃาว กร:หวาน กรามภลู ลูกจัน ดอกจัน สิงละ +๑ (หน้า ๑๘๙)    
26 เทียนขาว   . " พยาธิ " มี เทยิ่นทัง ๒ ก่เหนยิ่ด +๒ ส่มอ่เทด +๒ กก +๒ สานสํม +๒ ดิ่ปลิ่ +๑ (หน้า ๕๔)  
27 เทียนขาว   . " ยากำลังราชสีห์ " มี โกดสอ ๑ โกดจุลาลำภา ๑ โกดภุงปลา ๑ โกดบ้ว ๑ สิงล่ +๑เทยิ่นข้าว ๑  (หน้า ๒๖)
28 เทียนขาว   . " ริดสีดวงจมูก " มี เทิ่ยนทัง ๓ ลูกจันดอกจัน ๑ ดอกกรามภลู ๑ กก ๑ ฃิ่ง ๑ ห้วดองดึง ๑ (หน้า ๗๖)
29 เทียนขาว   . " วาโยกุฎนิยาวาด  " มี โกดสอ ๑ เทยิ่นดำ ๑ เทยินขาว ๑ เทยิ่นเยาวะภานิ่ ๑ เทยินสัตบุด (หน้า ๒๑)  
31 เทียนขาว    ๑๐ . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑  (หน้า ๑๙)  
30 เทียนขาว    ๑๑ . " ซางขโมย " มี เทยินทัง ๕  ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ การบูน ๑ (หน้า ๑๙๔)
32 เทียนขาว    ๑๒ . " ตานทราง " มี เทยิน ๕ ยาดำ ๑ กํก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒  (หน้า ๑๐)
33 เทียนขาว    ๑๓ . " พิษตานทั้งปวง " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสิ่ (หน้า ๑๖๔)    
34 เทียนขาว    ๑๔ . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑  (หน้า ๑๘)
35 เทียนขาว    ๑๕ . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
37 เทียนขาว    ๑๖ . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยนทัง ห้า การพลู หัวแห้วหมู ไบกร:หวาน ลุกเอนกร: (หน้า ๑๘๐)  
36 เทียนขาว    ๑๗ . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี โกดภุงปลา เทยิ่รทัง ๕  สหมอทัง ๓ ลูกจัน เดา:จัน กร:หวาน การภลู (หน้า ๑๘๐)
38 เทียนข้าวเปลือก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยากำลังราชสีห์ " มี เทยิ่นเขาเปลิอก ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ เทยิ่นแดง ๑ สิงล่ +๒ ภริกไทย ๑  (หน้า ๒๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
39 เทียนข้าวเปลือก  . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑  (หน้า ๑๙)  
40 เทียนข้าวเปลือก  . " ซางขโมย " มี เทยินทัง ๕  ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ การบูน ๑ (หน้า ๑๙๔)
41 เทียนข้าวเปลือก  . " ตานทราง " มี เทยิน ๕ ยาดำ ๑ กํก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒  (หน้า ๑๐)
42 เทียนข้าวเปลือก  . " พิษตานทั้งปวง " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสิ่ (หน้า ๑๖๔)    
43 เทียนข้าวเปลือก  . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑  (หน้า ๑๘)
44 เทียนข้าวเปลือก  . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
46 เทียนข้าวเปลือก  . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยนทัง ห้า การพลู หัวแห้วหมู ไบกร:หวาน ลุกเอนกร: (หน้า ๑๘๐)  
45 เทียนข้าวเปลือก  . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี โกดภุงปลา เทยิ่รทัง ๕  สหมอทัง ๓ ลูกจัน เดา:จัน กร:หวาน การภลู (หน้า ๑๘๐)
47 เทียนดำ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะโลหิต " มี เทยิ่นดำ เทยิ่นฃาว เทยิ่นแดง ๑ เกษรบ้วหลวัง ๑ เดา:บุนน: ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
48 เทียนดำ   . " แสงพระอาทิตย์ " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การภลู เทยิ่นดำ เทยิ่นฃ้าว ครัง เบรา:หอม (หน้า ๑๗๙)
49 เทียนดำ   . " ขับเลือดเน่าเลือดร้าย " มี เทยินฃาว +๑ เทยินดำ +๑ ฃ่หมิ่นออย +๑ กระชาย +๒  ไภลย +๒  (หน้า ๓๐)  
50 เทียนดำ   . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี โกดสอ ๑ โกดบ้ว ๑ เทยิ่นดำ ๑ เทยิ่นฃาว ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ปริดนา ๑  (หน้า ๒๐)
51 เทียนดำ   . " พยาธิ " มี เทยิ่นทัง ๒ ก่เหนยิ่ด +๒ ส่มอ่เทด +๒ กก +๒ สานสํม +๒ ดิ่ปลิ่ +๑ (หน้า ๕๔)  
52 เทียนดำ   . " มหาจำเริญ " มี หมอนตายหยาก ๑ บริเพช ๑ ไภล ๑ ก์ชาย ๑ ฃมินออย ๑ เทยินดำ ๑ (หน้า ๑๙๑)
53 เทียนดำ   . " ริดสีดวงจมูก " มี เทิ่ยนทัง ๓ ลูกจันดอกจัน ๑ ดอกกรามภลู ๑ กก ๑ ฃิ่ง ๑ ห้วดองดึง ๑ (หน้า ๗๖)
54 เทียนดำ    . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑  (หน้า ๑๙)  
55 เทียนดำ    . " ซางขโมย " มี เทยินทัง ๕  ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ การบูน ๑ (หน้า ๑๙๔)
56 เทียนดำ    ๑๐ . " ตานทราง " มี เทยิน ๕ ยาดำ ๑ กํก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒  (หน้า ๑๐)
57 เทียนดำ    ๑๑ . " พิษตานทั้งปวง " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสิ่ (หน้า ๑๖๔)    
58 เทียนดำ    ๑๒ . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑  (หน้า ๑๘)
59 เทียนดำ    ๑๓ . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
60 เทียนดำ    ๑๔ . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยนทัง ห้า การพลู หัวแห้วหมู ไบกร:หวาน ลุกเอนกร: (หน้า ๑๘๐)  
61 เทียนดำ เทียนแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี โกดภุงปลา เทยิ่รทัง ๕  สหมอทัง ๓ ลูกจัน เดา:จัน กร:หวาน การภลู (หน้า ๑๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
62 เทียนตาตั๊กแตน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑  (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
63 เทียนตาตั๊กแตน . " ซางขโมย " มี เทยินทัง ๕  ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ การบูน ๑ (หน้า ๑๙๔)
64 เทียนตาตั๊กแตน . " ตานทราง " มี เทยิน ๕ ยาดำ ๑ กํก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒  (หน้า ๑๐)
65 เทียนตาตั๊กแตน . " พิษตานทั้งปวง " มี ลูกจัน ดอกจัน กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสิ่ (หน้า ๑๖๔)    
66 เทียนตาตั๊กแตน . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรุด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑  (หน้า ๑๘)
67 เทียนตาตั๊กแตน . " วาโยกุฎนิยาวาด " มี เทยิ่นดำ ๑ เทยินขาว ๑ เทยิ่นเยาวะภานิ่ ๑ เทยินสัตบุด เทยิ่นตาตักก่แตน ๑  (หน้า ๒๑)
68 เทียนตาตั๊กแตน . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
70 เทียนตาตั๊กแตน . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยนทัง ห้า การพลู หัวแห้วหมู ไบกร:หวาน ลุกเอนกร: (หน้า ๑๘๐)  
69 เทียนตาตั๊กแตน . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี โกดภุงปลา เทยิ่รทัง ๕  สหมอทัง ๓ ลูกจัน เดา:จัน กร:หวาน การภลู (หน้า ๑๘๐)
71 เทียนสัตบุษย์ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " วาโยกุฎนิยาวาด " มี เทยิ่นดำ ๑ เทยินขาว ๑ เทยิ่นเยาวะภานิ่ ๑ เทยินสัตบุด  เทยิ่นตาตักก่แตน ๑ (หน้า ๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
72 เทียนสัตบุษย์   . " สังคะวิชัย " มี โกตทัง ๙ เทยินทัง ๗ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)
73 เนระพูสีเทศ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " อติสาร " มี จันทัง ๒ สน ๑ สงก่าร่นิ่ ๑ เนนภูสิ่เทด ๑ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
74 เนระพูสีไทย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เหนือตรีโทษ " มี ลูกจันเทศ +๒ ดอกจันเทศ +๒ นิลภูสี +๒ ภิมเสน +๒ (หน้า ๑๐๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
75 เนระพูสีไทย   . " กาฬทั้งปวง " มี นินภูสี ๑ หวานกิ่บแรด ๑ กาหนิ่ ๑ ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ กรามพลู ๑ (หน้า ๑๐๖)  
76 เนระพูสีไทย   . " ตานขโมย " มี กร:หวาน การพลู เทยิ่นทัง ๕ เนนภูสี สังกร:นิ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๖๔)
77 เนระพูสีไทย   . " ตานซาง " มี โกดจุหลาลำภา ลุจันดอกจัน เนนภูษิร การภลู กร:หลำภัก กริษนา ชมํด (หน้า ๑๘๓)
78 เนระพูสีไทย   . " ตานซาง " มี ฃิมินออย ๑ เนรภูศริ ๑ สงก่ร่นิ่ ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกจัน ๑ กร:วาน ๑ การภลู ๑ (หน้า ๑๙๔)
79 เนระพูสีไทย   . " ตานซางขโมย, ซางไฟ " มี จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)
80 เนระพูสีไทย   . " ยาแดงแก้พิษตานไฟซางไฟทำท้อง " มี สังกระหนิ่ นิ:จภูสี ลูกจัน ดอกจัน เปลือกมะทราง กระหวาน การพลู (หน้า ๑๖๒)
81 เนระพูสีไทย   . " วาโยธาตุอันทำให้ท้องขึ้น " มี เนรภูสิ่ ดิ่ปลิ่ ไปยชุมเห้จเทด ยาใตไป สิงล: +๒ (หน้า ๑๘๙)    
82 เบญกานี เป็นส่วนประกอบขนานยา . " กาฬสิงคล " มี กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑  (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
83 เบญจกานี   . " เมื่อยในกระดูก " มี ลูกบิญกาหนิ่ ๑ รากย่อ ๑ เปลอิกม่เกา: ๑ รากทับทิม ๑ รากกร:ทิบยอด ๑ (หน้า ๒๑๗)
84 เบญจกานี   . " กวาดต้อ " มี กรามเรด ๑ กามทง ๑ ณอแรต ๑ เฃิ่ยวเสือ ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ (หน้า ๒๖๗)  
85 เบญจกานี   . " กาฬในคอ " มี ดิ่นปร:สิ่วฃาว ๑ กำม่ถันแดง ๑ ลูกบิญกาหนิ่ ๑ เฃาควายฃาว ๑ กก ๑ (หน้า ๑๐๓)
86 เบญจกานี   . " ซาง " มี อยาทรางลูกบิญกานิ่ ๑ เล้จมฃาม ๑ หยางปร:ดู ๑ ฝํนทาสินแล (หน้า ๒๓๖)  
87 เบญจกานี   . " ซางไฟ " มี ว้านกิ่บแรด ว้านร่อนทอง จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภรดิ่ รากกันชุน  (หน้า ๑๕๙)
88 เบญจกานี   . " ตกเลือด " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)
89 เบญจกานี   . " ตกมูก " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)
90 เบญจกานี   . " ตานซางขโมย " มี ว้านกิ่บแรด ว้านร่อนทอง จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภรดิ่ รากกันชุน  (หน้า ๑๕๙)
91 เบญจกานี   ๑๐ . " ปวดมวน " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)
92 เบญจกานี   ๑๑ . " อติสาร " มี ไบผักฃอง ๑ ลูกจัน ๑ ตอกจัน ๑ ลุเบญกานิ อยาทังนิเสม่อภาก (หน้า ๑๙๙)  
93 เบญจกานี   ๑๒ . " อติสารให้ลงเลือด " มี ลูกจันเทด ลูกจันไทย จันแดง จันฃาว กริษหนา ๑ ลูกเบญกานิ่ ๑  (หน้า ๒๐๒)  
94 เบญจกูล เป็นส่วนประกอบขนานยา     " บำรุงเลือด " มี บิญกูนสิงล่ +๑ โกดทังหา เทยินทัง ๒ สิงล่ +๒ ดอกคำ ๑+  (หน้า ๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
95 เบี้ยจักจั่น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ใส่ตาเด็ก " มี หอยโขง ๑ สังข ๑ เบี้ยตผู้ ๑ ดินถนำ ๑ ยาสี่สิงนิสิงล: +๑ (หน้า ๑๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
96 เบี้ยจักจั่น   . " อกระทม " มี เปิยจกกร:จัน ๓ ลูก เผาไฟยลูกม่นาวสามลูกบิบนำตํมกินหายแล (หน้า ๓๙)  
97 เป็ดหนูกัน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากเพศนูกัน รากสีหวด รากยานนาง เฉิ่ยงพร้านางแอ เสมอภาก (หน้า ๑๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
98 เปราะหอม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เส้นขึ้นตาเป็นเมล็ดพริก " มี ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเต้รย ๑ ยอดฃอย ๑ เปรา: ๑ นำม่เฃิอขึน ๑ (หน้า ๔๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
99 เปราะหอม   . " เส้นขึ้นตาเป็นเลือดขึ้น " มี ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเต้รย ๑ ยอดฃอย ๑ เปรา: ๑ นำม่เฃิอขึน ๑ (หน้า ๔๒)
100 เปราะหอม   . " แก้ลม " มี เทยิ่นทัง ๕ สิง ๑+ โกดส่อ +๑ โกดพุงปลา +๒ เปรา:หอม +๒๑ พริกไทย +๑ (หน้า ๒๗๐)
101 เปราะหอม   . " แสงพระอาทิตย์ " มี กร:หวาน ๑ กานภลู เบรา:หอม ลูกชักชิ่ ครัง สิงล่สอน (หน้า ๑๗๙)    
102 เปราะหอม   . " โลหิต " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑ พิกลอน ๑ เปรา: ๑ ลูกฝักชิ่ ๑  (หน้า ๒๙)  
103 เปราะหอม   . " กินภายใน " มี ลูกผักชิ่ ๑ ลูกฃามปอม ๑ จันฃาว ๑ หัวเบรา: ๑ หวานนำ ๑ ดอกบัวหลัวง ๑ (หน้า ๒๖๙)
104 เปราะหอม   . " ซางขโมย " มี วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)  
105 เปราะหอม   . " ตาเจ็บ " มี กร:หวาน วานกิบแรด วานรอนทอง เบรา:หอม สิงล่สอน ห่ร่ดานกลิบทอง (หน้า ๑๘๗)
106 เปราะหอม   . " ปัถวีธาตุ  " มี เปรา:หอม ๑ ไบสเด้า ๑ อยาติ่นตนํก ๑ การภลู ๑ การบูร ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๒๔๘)
107 เปราะหอม   ๑๐ . " ฝีดาษ " มี กร:หวาน วานกิบแรด วานรอนทอง เบรา:หอม สิงล่สอน ห่ร่ดานกลิบทอง (หน้า ๑๘๗)
108 เปราะหอม   ๑๑ . " พิษตานซาง " มี กร:หวาน วานกิบแรด วานรอนทอง เบรา:หอม สิงล่สอน ห่ร่ดานกลิบทอง (หน้า ๑๘๗)
109 เปราะหอม   ๑๒ . " ยาครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง  " มี ลูกภลู ๑ เบรา: ๑ ม่น้าว ๑ ม่กรูด ๑ นำบลา ๑ อยาทังนิสิงล่จอก (หน้า ๒๒๘)  
110 เปราะหอม   ๑๓ . " ลงท้อง " มี ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเต้รย ๑ ยอดฃอย ๑ เปรา: ๑ นำม่เฃิอขึน ๑ (หน้า ๔๒)
111 เปราะหอม   ๑๔ . " ลงท้องตกเลือด " มี วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)  
112 เปราะหอม   ๑๕ . " ลงท้องตกมูก " มี วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)  
113 เปราะหอม   ๑๖ . " อกระทม " มี รากฝักเสยินฝิ่ ๑ ห้วเปรา: ๑ หาทังนิ่สิงล่ ๑+ สานสํม +๑ (หน้า ๓๗)    
114 เปล้าใหญ่ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสลดตีขึ้น " มี พิก +๑ ฃิง +๑ เปลานอย +๒ เปลาไหญ +๒ กก +๑ จันแดง +๑ มหาหิง ๑+ (หน้า ๒๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
115 เปล้าใหญ่   . " โลหิตแห้งติดกระดูก " มี อํบเชย ๑ จันทัง ๒ แกนสํน ๑ เปลาไหญย เปลานอย สิงล่ +๑ แก๋นส่แมทัง ๒ (หน้า ๒๖)
116 เปล้าใหญ่   . " จำเริญอายุ " มี เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง ๑  รากเปลาไหญย ๑ เจตหมูนยาน ๑ (หน้า ๔)  
118 เปล้าใหญ่   . " ริดสีดวง " มี ไปยเปลานอย ๑ ไปยเปลาไหญ ๑ ไปยหนาด ๑ ไปยลำพํง ๑ (หน้า ๙๐)  
117 เปล้าใหญ่   . " ริดสีดวง " มี ก่ดาดทัง ๒ บ่ริเพ้จ ๑ เจตหมูเภลิ่ง ๑ เปลาทัง ๒ ก่แจกโภ ๑ (หน้า ๖๓)  
119 เปล้าใหญ่   . " ริดสีดวงจมูก " มี ชาภลู ๑ ก่ถินภิมาน ๑ เปลาทัง ๒ กระวาน ๑ กรามภลู ๑  (หน้า ๖๒)  
120 เปล้าน้อย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสลดตีขึ้น " มี พิก +๑ ฃิง +๑ เปลานอย +๒ เปลาไหญ +๒ กก +๑ จันแดง +๑ มหาหิง ๑+ (หน้า ๒๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
121 เปล้าน้อย   . " โลหิตแห้งติดกระดูก " มี อํบเชย ๑ จันทัง ๒ แกนสํน ๑ เปลาไหญย เปลานอย  สิงล่ +๑  (หน้า ๒๖)  
122 เปล้าน้อย   . " จำเริญอายุ " มี เจตหมูนยาน ๑ พิก ๑ ชราฃาว ๑ ลุกจัน ๑ ดอกจัน ๑ เปลานอย ๑  (หน้า ๔)  
123 เปล้าน้อย   . " ริดสีดวง " มี ก่ดาดทัง ๒ บ่ริเพ้จ ๑ เจตหมูเภลิ่ง ๑ เปลาทัง ๒ ก่แจกโภ ๑ (หน้า ๖๓)  
124 เปล้าน้อย   . " ริดสีดวงจมูก " มี ชาภลู ๑ ก่ถินภิมาน ๑ เปลาทัง ๒ กระวาน ๑ กรามภลู ๑  (หน้า ๖๒)  
125 เปล้าน้อย   . " ริดสีดวงทวาร " มี รากม่กอก ๑ ก่เภรา ๑ รากขัดมอน ๑ ห้วดองดึง ๑ เปลวนอย ๑ (หน้า ๗๙)  
126 เพกา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " แก้ร้อน " มี ชิงชาลิ่ ๑ ฃมินออย ๑ รากม่ตูม ๑ เปลอิกเภกา ๑ ไบฃิกาแดง ๑ (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
127 เพชรสังฆาต เป็นส่วนประกอบขนานยา     " แก้เรอ " มี ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ เพชสังคาด ๑ (หน้า ๒๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
128 เพดาด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เลือดขึ้น " มี ไปยเภดาด ๑ ร:อยาคา ๑ ร:อยาเตรย ๑ ลายใหกินดวยนำก้อดำ (หน้า ๗๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
129 เมล็ดผักกาด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี ไภล ฃิง การบูน ภันละผักกาด กก หอม สานส้อม ดินปร:สิวฃาว (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
130 เมล็ดผักกาด   . " เป็นลม " มี ขิง ๑ ลูกผักกาษ ๑ กุมนา ๑ กุมบก ๑ หอผ้าขาวปร:คบหายแล (หน้า ๑๑๐)  
131 เมล็ดผักกาด   . " โลหิตพิการ " มี ฃาตาแดง ๑ ภรรผักกาด ๑ ลูกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ลูกม่แวงขํม ๑ (หน้า ๒๖๔)  
132 เมล็ดผักกาด   . " ซางขโมย " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
133 เมล็ดผักกาด   . " ตานขโมย " มี ไครยเครือ ฟันล:ฝักาษ ไปร:ก้บ ไปเมงไบขิ่กาแดง ไปน้ำเต้า ขิมินออย (หน้า ๑๖๔)
134 เมล็ดผักกาด   . " ตานขโมย " มี ภันผักกาด ๑ ขิง ๑ ขิมิ่นออย ลุสหลอด ทํงเบิลอก สเมอภาก (หน้า ๑๙๑)  
135 เมล็ดผักกาด   . " ตานขโมย " มี วานกิบแรด วานรอนทอง สงก่ร่นิ่ ๑ เนรภูสิ่ ๑ ลูกภันผักกาด ๑ (หน้า ๑๙๒)  
136 เมล็ดผักกาด   . " ตานซางเด็ก " มี ภันผักกาด ๑ ขิง ๑ ขิมิ่นออย ลุสหลอด ทํงเบิลอก สเมอภาก (หน้า ๑๙๑)  
137 เมล็ดผักกาด   . " ปวดมวน " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
138 เมล็ดผักกาด   ๑๐ . " ฝีเอน " มี ภัลผักกาด ๑ เล้จงา ๑ ห้วอยาชันณกาด ๑ ห้วผักตํบ ไปยหูกวาง ๑ (หน้า ๔๔)  
139 เมล็ดผักกาด   ๑๑ . " ฝีฟกทุม " มี ภัลผักกาด ๑ เล้จงา ๑ ห้วอยาชันณกาด ๑ ห้วผักตํบ ไปยหูกวาง ๑ (หน้า ๔๔)  
140 เมล็ดผักกาด   ๑๒ . " ยาทาท้องขึ้น " มี หัดคุนเทด ๑ เจตพังคิ่ หวาดนำ ๑ เจ้ดหมูนเภลิ่ง ๑ ลูกฝักภาด ๑  (หน้า ๑๖๓)  
141 เมล็ดผักกาด   ๑๓ . " ริดสีดวงสมอง " มี สํมกุง ๑ ขิ่หวาย ๑ กร:ดาดทัง ๒ ฟันล่ฝักกาด ๑ ฃิหมิน ๑ ทังนิ่ตากแหง (หน้า ๘๙)
142 เมล็ดผักกาด   ๑๔ . " ลงท้องตกมูก " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
143 เมล็ดผักกาด   ๑๕ . " ลงบิดเป็นเลือด " มี ภันผักกาษ ๑ บํดดวยนำผึงรวงกินหายแล (หน้า ๔๖)      
144 เมล็ดผักกาด   ๑๖ . " ลงบิดเป็นมูก " มี ภันผักกาษ ๑ บํดดวยนำผึงรวงกินหายแล (หน้า ๔๖)      
145 เมล็ดผักกาด   ๑๗ . " อาโปธาตุและลม " มี อยารังกา ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ภันล่ผักกาด ๑ ดอกจํงกํนกานิ่ ๑ สคาน ๑ (หน้า ๒๕๘)  
146 เมล็ดผักกาด   ๑๘ . " อุจาระเหม็น " มี หัดคุนเทด ๑ สหมูลแวง ๑ ไภล ๑ ผิวม่กรูด ๑ ภรรผักกาด ๑ (หน้า ๑๙๓)  
147 แกนพลู เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สันนิบาตตาขาว " มี ไภล ๑ ผักหวาน ๑ วานนำ ๑ ตไครหอม ๑ ร:ทิงทอด ๑ แกนบรู ๑ สํน ๑ (หน้า ๒๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
148 แฝกหอม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ซางแห้ง " มี จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ ไบยก์เพรา ๑ แผกหอม ๑ ส่เมอภากบํดบ้นทำแทง (หน้า ๑๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
149 แฝกหอม   . " โลหิตพิการ " มี แฝงหอม ๑ ชมูด ๑ สํนเทด ๑ จันทัง ๒ จันนา ๑ สหม่อ่ทัง ๓ กริดหนา ๑  (หน้า ๒๖๔)
150 แฝกหอม   . " กินภายใน " มี รากชาภลู ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกม่ตูมออน ๑ แผกหอม ๑ (หน้า ๒๖๙)
151 แฝกหอม   . " วาโยธาตุพิการ " มี ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิกไทย ๑ แฝ้กหอม ๑ หวานนำ ๑ แห้วหมู ๑  (หน้า ๒๔๓)  
152 แพงพวย เป็นส่วนประกอบขนานยา     " โรคบุรุษ " มี เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปยแฟงพ้ว ๑ ฝาง ๑ (หน้า ๔๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
153 แมงลัก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ท้องขึ้น " มี คางคกตายฟราย ๑ ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑ ไภล ๑ (หน้า ๒๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
154 แมงลักคา เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ซางแดง " มี ไปยม่ราก ๑ ไปยแมงลักฃา ๑ ภริก ๗ กก ๗ ฃิง ๗ เกลิ่อ ๗ (หน้า ๑๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
155 แมงลักคา   . " ลมชะเอย " มี ไปยม่ราก ๑ ไปยแมงลักฃา ๑ ภริก ๗ กก ๗ ฃิง ๗ เกลิ่อ ๗ (หน้า ๑๐๑)  
156 โคกกระออม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ร้อน " มี โภกออม ๑ ผกับูงฃัน ๑ ผกับูงรอม ๑ บ่ริเพจ ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ (หน้า ๒๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
157 โคกกระออม   . " แก้อาเจียน " มี ไบราชพริก ๑ ไบฃิแลก ๑ ไบฃิ่กาแดง ๑ ไบโภกกร:ออม ๑ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๒๒)
158 โคกกระออม   . " ริดสีดวงในตา " มี ร:ขิภรา ๑ โภกกร:ออม ๑ ร:ช:คัด ๑ เทากันทำแทงใวลายนำมน้าว (หน้า ๒๓๓)
159 โมกมัน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้ตรีโทษในปัถวีธาตุ " มี ไบสเด้า ๑ ไบสเหนิ่ยด ๑ เจ้ตหมูนเภลิ่ง ๑ มุกมัน ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
160 โมกมัน   . " ชราดีแตก " มี บริเพ้จ ๑ ลูกภิลังกาสา ๑ พัดแพ้วแดง ๑ ลูกมูกมัน ๑ ทังสเม่อภาก (หน้า ๒๕๕)
161 โมกมัน   . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี เปลอืกมุกมัน +๑ เปลอืกมูกหลวง +๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ลูกม่ตุมออน +๑ (หน้า ๒๒)
162 โมกมัน   . " อาโปธาตุ ๑๒ ประการ " มี ลูกสคาน ๑ แห้วหมู ๑ ลูกภิลํงก่ษา ๑ รากเฃ้จมอน ๑ เปลอิ่กมุ:มัน ๑ (หน้า ๒๔๔)
163 โมกมัน   . " อาโปธาตุพิการ " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ อํบเชย ๑ ลูกสคาน ๑ เปลอิกมูกม้น ๑ (หน้า ๒๔๒)  
164 โมกหลวง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี เปลอืกมุกมัน +๑ เปลอืกมูกหลวง +๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ลูกม่ตุมออน +๑  (หน้า ๒๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
165 โมกหลวง   . " ยาประคบธาตุ " มี มูกหลวง ๑ ลูกราชดัด ๑ ตริกก์ตุก ๑ รากภาโหม ๑ ฃิมินออ้ย ๑ (หน้า ๒๖๒)  
166 ใบเทียน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " กาฬสิงคลีตกเป็นเลือด " มี เปลอิกเลจม่ฃาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
167 ใบเทียน   . " กาฬสิงคลีตกเป็นมูก " มี เปลอิกเลจม่ฃาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙)
168 ใบเทียน   . " กาฬสิงคลีปวดมวน " มี เปลอิกเลจม่ฃาม ๑ ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙)
169 ใบเทียน   . " ตานขโมย " มี ฃมินออย ๑ พริก ๑ ฃิง ๑ ก่เทยิม ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบเทยิน ๑ ไปผักเคจ ๑ (หน้า ๑๙๒)
170 ไทรย้อย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " กลอนเปื่อย " มี ไทรยลา ๑ ร:คา ๑ เรตหนู ๑ เถาบูน ๑ อังกาบ ๑ หว้ถัวภลู ๑ หวัรอยรู ๑ สารสํม +๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
171 ไทรย้อย   . " ถ่ายลม " มี ห้วถ้วภลู ๑ ห้วรอยรู ๑ รากไทรยลา ๑ ก่เร็จหนู ๑ ภูมสามงาม ๑ (หน้า ๖๐)  
172 ไผ่เทศ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้บอดเคือง " มี ม:เมิ่ยว ๑ ส:หมอ ๑ ไฝ้เทศออ่น ๒ ดิ่งูเหลอม บดทำแท่งลายน้ำนมนำดอกไม้ (หน้า ๑๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
173 ไผ่เทศ   . " ไข้ให้ร้อนปลายมือปลายเท้า " มี ใบใผเทศ ๑ บดเปนแท่งไว้ลายน้ำทราวเฃ้าทังกินทั้งโลม หายแล: (หน้า ๑๐๙)
174 ไผ่แดง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๖ เดือน " มี ไปใผ้แดง ไปก็พูมนา ขอบช่นางแด้ง ไปส่น่าด บดทำแท่งให้กินเทิ่ต (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
175 ไผ่แดง   . " มวนท้อง " มี ใผแดง ๑ ไปยทับทิม ๑ ไปยก่ทอมนา ๑ แพงพวย ๑ ผิ่นนอย ๑ ลายเหลา (หน้า ๔๗)
176 ไผ่คลาน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดขัดเบา " มี ใมไผลา ๑ ใมไผรวก ๑ เปลือกจำปาทอง ๑ ตาใมไผสีสุก ๗ ตา (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
177 ไผ่คลาน   . " เลือดขึ้น " มี ข่มินออย ๑ อยาชิมไทรยกำมือ ๑ ยอดใมไผสิ่สุกกำมือ ๑ ยอดใมไผล้ากำมื ๑ (หน้า ๗๑)
178 ไผ่ป่า เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาบำรุง " มี ไบเสนยิ่ด ๑ ไบม่ฃาม ๑ ไบทองหลางไปมํน ๑ ไบใผ ๑ ไบย่อ ๑ ไบสํมปอย ๑ (หน้า ๒๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
179 ไผ่รวก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เลือดขัดเบา " มี ใมไผลา ๑ ใมไผรวก ๑ เปลือกจำปาทอง ๑ ตาใมไผสีสุก ๗ ตา (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
180 ไผ่สีสุก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดขัดเบา " มี ใมไผลา ๑ ใมไผรวก ๑ เปลือกจำปาทอง ๑ ตาใมไผสีสุก ๗ ตา (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
181 ไผ่สีสุก   . " เลือดขึ้น " มี ข่มินออย ๑ อยาชิมไทรยกำมือ ๑ ยอดใมไผสิ่สุกกำมือ ๑ ยอดใมไผล้ากำมื ๑ (หน้า ๗๑)
182 ไผ่สีสุก   . " โรค ๑๒ จำพวก " มี จุกหอม ๑ จุกกร:เทยิม ๑ ยอดไมไผสีสุก ๑ ช่ราทัง ๕ ลูกม่ตูม ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ (หน้า ๕๐)
183 ไผ่สีสุก   . " กลอนลม " มี อยาหนูตํน ๑ รากก่เร้จหนู ๑ ห้วสํมลำออก ๑ รากใมไผยสีสุก ๑ (หน้า ๗๘)  
184 ไผ่หนาม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เลือดให้ขัดเป็นมุตกิดมุตคาด  " มี สํมเพือง ๗ ลูก ลูกขิ่กาลูกลูก ๑ เปลอืกม่กุมทัง ๓ ไปยใมไผยหนาม (หน้า ๕๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
185 ไพล เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๙ เดือน " มี ไปม่เดื่ออ้อน ไปส่แก ไภล บ่ริเพ็จ บดทำแท่งใหกิน (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
186 ไพล   . " เปื่อยในคอ " มี หยางส่เดา ๑ ไภลย ๑ บํดโภกแล้วอํมหายแล ฯ (หน้า ๙๐)    
187 ไพล   . " เสมหะ " มี ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ (หน้า ๑๗๓)  
188 ไพล   . " โปกกระหม่อมเด็กเป็นพยาธิ " มี พรํมลิ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ ไภลย ๑ บํดโภกกร:หมอม (หน้า ๒๒๕)    
189 ไพล   . " โลหิตพิการ " มี ฃาตาแดง ๑ ภรรผักกาด ๑ ลูกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ลูกม่แวงขํม ๑ ห้วไภลย ๑ (หน้า ๒๖๔)
190 ไพล   . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ห้วฃิ่ง ๑ ห้วฃาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๒๓๗)    
191 ไพล   . " ขับเลือด " มี เถาส่คาน ๑ ภริกไทย ๑ ฃิ่ง ๑ ไภลย ๑ ผิวม่กรูด ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  (หน้า ๒๕)  
192 ไพล   . " ขับเลือดเน่าเลือดร้าย " มี ไภลย +๒ หอม +๒ ฃิ่ง +๑ กก +๒ สัพอยา ๑ ๓ สิงบํดดวยนำเหลา  (หน้า ๓๐)  
193 ไพล   . " จำเริญอายุ " มี ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ไภล ๑ ฃาตาแดง ๑ อยาหาสิงนิ่เทากันตำเปนผํงลายนำผึงรวง (หน้า ๑๖)
194 ไพล   ๑๐ . " ซางเด็ก " มี ไปยก่เภรา ๑ ห้วขิ่ง ๑ ฃิ่มินออย ๑ ไภลย ๑ ภริก ๗ บํดล่เอยิด (หน้า ๕๐)  
195 ไพล   ๑๑ . " ซางแดง, ท้องขึ้น " มี คางคกตายฟราย ๑ ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑ ไภล ๑ (หน้า ๒๐๙)
196 ไพล   ๑๒ . " ตาน " มี ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ (หน้า ๑๗๓)  
197 ไพล   ๑๓ . " ตานขโมย " มี ภริก ๑ ฃิง ๑ หอม ๑ ก่เทยิ่ม ๑ ฃา ๑ ก่ชาย ๑ ทิอ ๑ ไภล ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๑๙๒)
198 ไพล   ๑๔ . " ตานซางอันให้ตกเลือด " มี ไภล ๑ ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ (หน้า ๑๙๕)
199 ไพล   ๑๕ . " ตานซางอันให้ตกมูก " มี ไภล ๑ ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ (หน้า ๑๙๕)
200 ไพล   ๑๖ . " ตานซางอันให้ลงท้องปวดมวน " มี ไภล ๑ ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ (หน้า ๑๙๕)
201 ไพล   ๑๗ . " ถ้าปวดดั่งจะแตกออกมา " มี สลิด ๑ รากม:นาว ๑ ก:ทือ ๑ ไภล ๑ ม:รุม ๑ ขิง ๑ น้ำมันภิมเสร ๑ (หน้า ๑๑๔)  
202 ไพล   ๑๘ . " ทาตัวเด็ก " มี ไภล ๓ ชินฃ: พิกไท ๓ เมล็จ บดแล้วจิงเกาดวย (หน้า ๑๔๕)    
203 ไพล   ๑๙ . " ทุเรียนแห้ง (โรคผู้หญิง) " มี ห้วก่ชาย ๑ ห้วไภลย ๑ ฃา ๑ ฃิ่งแห้ง ๑ฃิงสํด ๑ เทิ่ยนทัง ๕ ลูกจัน ๑ (หน้า ๗๒)
204 ไพล   ๒๐ . " ปวดศีรษะ " มี ไภลย ๑ หว้หอม ๑ ดอกภิกุน ๑ ไบหางยูง ๑ ผักของ ๑ คองสามยาน ๑ (หน้า ๒๕๒)
205 ไพล   ๒๑ . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ก่เทยิม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ไภล ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ (หน้า ๑๗๓)  
206 ไพล   ๒๒ . " พิษซาง " มี ก์ชาย ก์ทือ ไภล ตริกตุก สูภ้นถ้นเลอิ่ง คร้ง ลินท่เล โหราทาวสูนัก (หน้า ๑๘๕)
207 ไพล   ๒๓ . " พิษตานทั้งปวง " มี ไปน้ำเต้า ฃิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูก (หน้า ๑๖๔)
208 ไพล   ๒๔ . " มหาจำเริญ " มี หมอนตายหยาก ๑ บริเพช ๑ ไภล ๑ ก์ชาย ๑ ฃมินออย ๑ เทยินดำ ๑ (หน้า ๑๙๑)
209 ไพล   ๒๕ . " ยาตา " มี โกบว้ ๑ ไภล ๑ หวานนำ ๑ จันหอม ๑ ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)
210 ไพล   ๒๖ . " ยาทากระหม่อม " มี คราบงูเหา แมงมุมตายซาก ไภล ฃ่มินอ้อย บดทากร:หม่อมเด็ก (หน้า ๑๔๖)  
211 ไพล   ๒๗ . " ยาทาท้องขึ้น " มี กาทือ ๑ ไภล ๑ หอม ๑ กเทยิ่ม ๑ ฃมิ่นออย ๑ สาสํม ๑ ดินปร;สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๖๓)
212 ไพล   ๒๘ . " ยานี้ครบสัพทุกสิงทั้งปวง " มี พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ ไพลย ๑ (หน้า ๒๒๘)
213 ไพล   ๒๙ . " ยาประจำท้องเด็ก " มี ฃิ่หมิ่นออย ๑ ห้วไภลย ๑ บริเพจ ๑ ไปยชุมเหจไหญยกำมือ ๑ (หน้า ๖๗)  
214 ไพล   ๓๐ . " ยาสังคะวิชัย " มี บริเพ้จ ๑+ ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ ผิวม่กรูด ๑  (หน้า ๓๑)    
215 ไพล   ๓๑ . " ร้อนนอนไม่หลับ " มี เปลอิกม่กรูด ๑ รากภ่อํม ๑ เฉยิงภรา ๑ ไภลย ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๒)  
216 ไพล   ๓๒ . " ริดสีดวง " มี ภริก ๑ กก ๑ ฃิง ๑ ฃาทัง ๒ ห้วก่ทือ ๑ ห้วไภรย ๑ ห้วชาย ๑ (หน้า ๖๔)  
217 ไพล   ๓๓ . " ริดสีดวงในคอ " มี เจตหมูนแดง ๑ ฃ่หมิ่นออย ๑ ไภลย ๑ เปลือกม่รุม ๑ เปลือกอังกาพ ๑ (หน้า ๘๒)
218 ไพล   ๓๔ . " ริดสีดวงในทวาร " มี ห้วดองดึง ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ฃิ่งแหง ๑ (หน้า ๖๑)
219 ไพล   ๓๕ . " ริดสีดวงในท้อง " มี ห้วดองดึง ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ฃิ่งแหง ๑ (หน้า ๖๑)
220 ไพล   ๓๖ . " ริดสีดวงในปาก " มี ห้วดองดึง ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ฃิ่งแหง ๑ (หน้า ๖๑)
221 ไพล   ๓๗ . " ริดสีดวงให้คันพุง " มี ม่น้าว ๗ ลูก ฃาทัง ๒ หวานนำ ๑ ไภลย ฃมิ่นออย ๑ ฃิ่ง ๑ ก่ทือ ๑ (หน้า ๕๔)  
222 ไพล   ๓๘ . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ห้วฃิ่ง ๑ ห้วฃาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๒๓๗)    
223 ไพล   ๓๙ . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ห้วฃิ่ง ๑ ห้วฃาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๒๓๗)    
224 ไพล   ๔๐ . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี ฃาเลก ๑ ฃาไหญ ๑ ก่ทือ ๑ ไภลย ๑ ฃิมินออัย ๑ ไปพิกไท ๑ ว้านนำ ๑ (หน้า ๔๑)
225 ไพล   ๔๑ . " ลมจุกเสียด " มี พิกไท้ย ๑ ก์เทยิ่ม ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ม่หาหิง ๑ ห้วไภลย ๑ วานนำ ๑ เกลือ ๑ (หน้า ๒๓๐)
226 ไพล   ๔๒ . " สุมกระหม่อมริดสีดวง " มี รากม่รุม ๑ ไปยเจตหมูนเภลิ่ง ๑ ไภล ๑ ห้วดองดึง ๑ บํดลายนำม่นาว (หน้า ๙๘)
227 ไพล   ๔๓ . " อุจาระเหม็น " มี หัดคุนเทด ๑ สหมูลแวง ๑ ไภล ๑ ผิวม่กรูด ๑ ภรรผักกาด ๑ (หน้า ๑๙๓)  
228 ไฟเดือนห้า เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้หนาว " มี ฃมินออย ๑ กำมลังงัวเถลิง ๑ สหมูนลแว้ง ๑ ไฟยเดอิ่น ๕ (หน้า ๒๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
229 ไฟเดือนห้า   . " ยากระเดือน " มี ไฟเดอืน ๑ รากชาภลู ๑ ร:ก่เภร้า ๑ ร:ฝักเสิ่ยนผิ่ ๑ เทากัน (หน้า ๖๕)  
230 ไฟเดือนห้า   . " ยาสังคะวิชัย  " มี เปลอืกม่กุมทัง ๒ ไฟยเดอินห้า ส่มูนแวง ๑ รากกุงฃ่เหม้า ๑ สิงล่ +๒  (หน้า ๓๑)
231 ไภล เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สันนิบาตตาขาว " มี ไภล ๑ ผักหวาน ๑ วานนำ ๑ ตไครหอม ๑ ร:ทิงทอด ๑ แกนบรู ๑ สํน ๑ (หน้า ๒๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
232 ไม้เท้ายายม่อม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " แก้ไอ " มี ใมเท้ายายมอม ๑ ลูกกราย ๑ ลูกจัน ๑ กร:หวาน ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๔๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
233 ไม้ค้อนตีหมา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ขับน้ำเหลือง " มี รากคัดเคา ๑ ร:ขิแรด ๑ ร:จิงจาน ๑ เบลอิ่กขอย ๑ รากใมคอนติ่หมา ๑  (หน้า ๒๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
234 กระเช้าผีมด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี ผิมํดํ โกดส่อ แผกหอ่มทัง ๒ เกษรรบัวหลัวง แกษรสัต:บุด เกษรจํงกลหนิ (หน้า ๑๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
235 กระเทียม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " พิษตานทั้งปวง " มี ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูก (หน้า ๑๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
236 กระถินพิมาน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงทวาร " มี รากถินภิมาน ๑ รากม่กอก ๑ กเภรา ๑ รากขัดมอน ๑ ห้วดงดึง ๑ (หน้า ๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
237 กระพังโหม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๕ เดือน " มี ไปผักค่ราด อย้าใต้ไป ไปก็ทิบยอด ภาโหม บ่ริเพ็จ บํดทำแท่งให้กิน ฯ (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
238 กระพังโหม   . " เสมหะ " มี มูกหลวง ๑ ลูกราชดัด ๑ ตริกก์ตุก ๑ รากภาโหม ๑ ฃิมินออ้ย ๑ (หน้า ๒๖๒)  
239 กระพังโหม   . " ซางทั้งปวง " มี ลูกสรัพพิด ๑ สิงล่สวน รากส่แก ๑ รากม:เกลือ ๑ ราภาโหม ๑ (หน้า ๒๐๕)  
240 กระพังโหม   . " ตกเลือด " มี ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ รากภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๖)
241 กระพังโหม   . " ตกมูก " มี ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ รากภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๖)
242 กระพังโหม   . " ตานทราง " มี พิก ๑ ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑ ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑  (หน้า ๑๐)  
243 กระพังโหม   . " ปวดมวน " มี ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ รากภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๖)
244 กระพังโหม   . " ปัสสาวะไม่ออก " มี รากภาโหม ๑ รากภันงูแดง ๑ รากฃิ่เหล็ก ๑ พริก ๑ ขิง ๑ กก ๑ (หน้า ๔๘)  
245 กระพังโหม   . " ยาตรีผลา " มี หอมแปดสวน ราภาโหม ๑ รากผักหวานบ้าน รากก็เพร่า ๑ รากม่กลำค่เครือ (หน้า ๑๕๗)
246 กระพังโหม   ๑๐ . " ยาบิดสมุดน้อย  " มี ไบภาโหม ๑ เบญทับทิม ๑ ส่แก ๑ กร:เทยิ่ม ๑ สเม่อภาก (หน้า ๒๐๑)  
247 กระพังโหม   ๑๑ . " ริดสีดวง " มี บริเพช ๑ ขิมินออย ๑ ภาโหมยาน ๑ เพร้าเกลิ่อ ๑ เขยิ่วกินแกริดดวังแลฯ (หน้า ๒๓๖)
248 กระพังโหม   ๑๒ . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี ผักเสิยนผิ่ ๑ ภาโหมตรํ ๑ ภาโหมยาร ๑ ฃาเลก ๑ ฃาไหญ ๑ ก่ทือ ๑ (หน้า ๔๑)
249 กระพังโหม   ๑๓ . " หลามริดสีดวง " มี บ้วบฃํม ๑ ภาโหนต้น ๑ บ่ริเพจ ๑ รากลำเจยิ่ก ๑ เกลิ่อท่นาน ๑ (หน้า ๕๘)  
250 กะเพรา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เจ็บท้อง " มี ไปเภรา ๒๐ ส้วนสุหราเปนกร:สายป่ดลายผิวม่กรูดกิร (หน้า ๑๖๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
251 กะทือ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ตานขโมย " มี ภริก ๑ ฃิง ๑ หอม ๑ ก่เทยิ่ม ๑ ฃา ๑ ก่ชาย ๑ ทิอ ๑ ไภล ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
252 กุมบก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ซางตกเป็นมูกเป็นชิ้นลงท้อง " มี ใบจิก ๑ ใบสรรพรศ ๑ ใบส:แก ๑ ใบม:กุม ๑ ใบเทิ่ยน ๑ บดเปนแท่ง (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
253 กุมบก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาสังคะวิชัย " มี รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ ผิวม่กรูด ๑ สิงล่ +๑ เอยิงภิดม้า +๒ เปลอืกม่กุมทัง ๒   (หน้า ๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
254 ขัณฑสกร เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ไข้เรื้อรัง " มี เฃาตอดเหนิ่ยวตาน นำตานทํษกอน ๑ กำหยาน ๑ ดอกบ้วฃาว ๑ ดอกบ้วแดง ๑(หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
255 ขี้เหล็กเลือด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ซางไฟ " มี จันทัง ๒ เปลือกม:เกลือเลือด ฃิอายหางกราย สังกร:หนิ่ นิจภูสิ่ (หน้า ๑๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
256 ขี้เหล็กเลือด   . " ตานซาง " มี จันแดง ๑ ม่เกลือเลอิด ๑ ฃิอาย ๑ หายกลาย ๑ (หน้า ๑๙๓)    
257 ขี้เหล็กเลือด   . " พิษตานไฟ " มี จันทัง ๒ เปลือกม:เกลือเลือด ฃิอายหางกราย สังกร:หนิ่ นิจภูสิ่ (หน้า ๑๖๒)  
258 จิงจ้อ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " คชราช " มี รากทองหูปากกา ๑ ร:อักคีท่วาน ๑ ร:ลังตังกวาง ๑ แกลบกลอง ๑ (หน้า ๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
259 จิงจ้อ   . " ริดสีดวง " มี รากทองหูปากกา ๑ ร:อักคีท่วาน ๑ ร:ลังตังกวาง ๑ แกลบกลอง ๑ (หน้า ๕๗)  
260 ช้าพลู เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โลหิต " มี เถ้าส่คาน +๒ ร:ทภลู +๒ รากเจตหมูนเภลิ่ง +๒ ฃิ่ง +๒ ดิ่ปลิ่ +๑ (หน้า ๒๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
261 ช้าพลู   . " ไข้ลมสาริบาตร " มี เถ้าส่คาน +๒ ร:ทภลู +๒ รากเจตหมูนเภลิ่ง +๒ ฃิ่ง +๒ ดิ่ปลิ่ +๑ (หน้า ๒๘)  
262 ช้าพลู   . " พยาธิท้องขึ้น " มี ห้วภลู ๗ ห้วบํดทาสดิแดก เปนพยาดทองฃินหายแล (หน้า ๒๒๕)    
263 ช้าพลู   . " ยานี้ครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง " มี ลูกภลู ๑ เบรา: ๑ ม่น้าว ๑ ม่กรูด ๑ นำบลา ๑ อยาทังนิสิงล่จอก (หน้า ๒๒๘)  
264 ช้าพลู   . " สารพัดไข้ทั้งปวง " มี ผัดของ ผักอิไร ไบหมากผู ไบหมากเมิ่ย ไบยํม ไบเพอิ่ง ไบร:งับ (หน้า ๑๘๓)  
265 ชำมะเลียงบ้าน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาดอง " มี รากม่ตูม ๑ รากม่รุม ๑ รากพุมเริ่ยงทัง ๒ รากฝักเฃา ๑ สิงล่ ๑+๒ (หน้า ๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
266 ชำมะเลียงป่า เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาดอง " มี รากม่ตูม ๑ รากม่รุม ๑ รากพุมเริ่ยงทัง ๒ รากฝักเฃา ๑ สิงล่ ๑+๒ (หน้า ๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
267 ตองแตก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดขัด " มี ตาใมไผสิ่สุก ๗ ตา เปลือกใมแดง ๑ ไบมัษกา ๑ ร:ทํนดิ่ ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
268 ตองแตก   . " ยาต้มภายใน " มี รากสเด้า ๑ รากสม่อภิเภก ๑ รากทํนดิ่ ๑ รากฃิเหลก ๑ รากสแก ๑ (หน้า ๒๒๑)
269 ตองแตก   . " ริดสีดวง ๑๒ จำพวก " มี รากทํนดิ ๑ หัดษ่คนไทย ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ เปลอิกหอยกาบ ๑  (หน้า ๑๗)  
270 ถั่วเขียว เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สันนิบาตตาคลั่ง " มี ไบวานนำ ๑ ไบก่แมง ๑ พิก ๑ ยาปากควาย ๑ ถ้วเฃยิ่ว ๑ เปลอิกแชนำ (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
271 ถั่วพู เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เหนือสาริบาตร  " มี ลูกผักชิ่ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เปลอิกกุมน้ำ ๑ รากทองภันชัง ๑ ห้วถัวภลู ๑ (หน้า ๒๖๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
272 ถั่วพู   . " ซางมันจับในอก " มี รากถวัภลู ลูกถวัภลู ลูกบว้เกรา: รากบัวหลอง บ้วเผอืน บ้วฃํม (หน้า ๑๖๗)  
273 ถั่วพู   . " ซางมันจับในอก " มี รากถวัภลู ลูกถวัภลู ลูกบว้เกรา: รากบัวหลอง บ้วเผอืน บ้วฃํม (หน้า ๑๖๗)  
274 ถั่วพู   . " ถ่ายลม " มี ห้วถ้วพลู ๑ ห้วรอยรู ๑ รากไทรยลา ๑ ก่เร้จหนู ๑ ภูมสามงาม ๑ (หน้า ๖๐)  
275 ทองคำเปลว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้กำเดา " มี ช่มํดเชยิง ๑+ ภิมเสน ๑+ ทองคำแปลว ๒ ๕ บํดทำแทงใวแกใขคำเด้า (หน้า ๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
276 ทองคำเปลว   . " ไข้สาริบาตร  " มี ช่มํดเชยิง ๑+ ภิมเสน ๑+ ทองคำแปลว ๒ ๕ บํดทำแทงใวแกใขคำเด้า (หน้า ๓๓)
277 ทองพันช่าง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี ทองพ้นช้ง ๑ รากตานท้ง ๕  ฆา ๑ ขิง ๑ รากจิงจ่อ ๑  (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
278 ทองพันช่าง   . " ไข้เหนือสาริบาตร  " มี ลูกผักชิ่ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เปลอิกกุมน้ำ ๑ รากทองภันชัง ๑ ห้วถัวภลู ๑ (หน้า ๒๖๕)
279 ทองพันช่าง   . " ถ่ายลม " มี ร:ทองภันชั้ง ๑ สานสํม ๑ ถ่าใฃไสยร:คา ถ่าใหมใฃยาไสย ตํมกินถายลํมแล (หน้า ๖๑)
280 ทองหลาง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้กระหาย " มี ชะลูด รากม่เกา ร:สลอดนำ รากท่งหลางนา ไบเพรา ไบผักราด (หน้า ๑๘๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
281 ทองหลาง   . " ยาประคบสันนิบาตตาแดง " มี อยาปร:ค่บใหชิ่งชาลิ่ ๑ ส่มปอย ๑ ก่ทื ๑ ภลู ๑ ทองหลาง ๑ กูมทัง ๒ (หน้า ๒๑๕)
282 ทองหลางใบมน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี เบลอิกทงหลางไปมํน ๑ เบลอิกภิกุน ๑ ผักเสิ่ยนผิ ๑ ภาโหมตรํ ๑ (หน้า ๔๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
284 ทองหลางใบมน . " ลมริดสีดวง " มี ขิ่ทัง ๒ เปลือกทองหลางไปยมํน ๑ ขิงแดง ๑ รากบวบฃํม ๑ (หน้า ๗๙)  
283 ทองหลางใบมน . " ลมริดสีดวง " มี ผักเสยินผิ่ +๑ เปลอืกทองหลางไปยมํน +๑ เปลอืกกุมทัง ๒ (หน้า ๔๖)  
285 ทิ้งถ่อน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยาต้มภายใน " มี รากทิงทอด ๑ รากมกรูด ๑ รากตาซ่อ ๑ รากตานหมอน ๑ เปลอิ่กก์โด ๑ (หน้า ๒๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
286 ทิ้งถ่อน   . " สันนิบาตตาขาว " มี อยาตํมไภล ๑ ผักหวาน ๑ วานนำ ๑ ตไครหอม ๑ ร:ทิงทอด ๑ (หน้า ๒๑๗)  
287 นอแรด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " กวาดได้ทุกซาง " มี นอ่แรด เฃากูย เฃิยวตเฃ เฃิยวแรด เฃิยวหมู เฃิยวหมูเถอิน กริษหนา (หน้า ๑๘๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
288 น้ำเต้า เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะ " มี ลูกผีกชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑ (หน้า ๒๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
289 น้ำเต้า   . " แก้เรอ " มี ไบบริเพจ ๑ ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ (หน้า ๒๐๑)  
290 น้ำเต้า   . " โลหิตเน่า " มี ลูกผีกชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑ (หน้า ๒๖๐)  
291 น้ำเต้า   . " ตานขโมย " มี ไปนำเต้า ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูก (หน้า ๑๖๔)
292 น้ำเต้า   . " ท้องขึ้น " มี ไปนำเต้า ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูก (หน้า ๑๖๔)
293 น้ำเต้า   . " ทาตัวกุมาร " มี ไปนาด ไปน้ำเต้า ไปฝักเด็จ ไปร:งับ ไปส่มิ ฃ่มิ่นอ้อย พิก ฃิง (หน้า ๑๔๖)  
294 น้ำเต้า   . " ปวดมวน " มี ลูกผีกชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑ (หน้า ๒๖๐)  
295 น้ำเต้า   . " พิษตานทั้งปวง " มี ไปนำเต้า ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่ม ฃา ก่ชาย ก่ทือ ตริกตูก (หน้า ๑๖๔)
296 น้ำตาลโตนด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " คชราช " มี ห้วอยาจิ่น นำตานโหนด ๑+ นำตานทรายฃาว ๑+ รากไชลา ๓ ทอน (หน้า ๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
297 น้ำตาลโตนด   . " ตาลไข้เหนือสาริบาตรขึ้นในคอ " มี กรามแรต ๑ น้ำตาลต:โหนด ๑ น้ำตาลทราย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑  (หน้า ๑๐๙)  
298 น้ำตาลโตนด   . " ตาลไข้เหนือสาริบาตรขึ้นในอก " มี กรามแรต ๑ น้ำตาลต:โหนด ๑ น้ำตาลทราย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑  (หน้า ๑๐๙)  
299 น้ำตาลกรวด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เปื่อย " มี ห้วอยาจิ่น +๑ กร:หวาน +๑ กรามภลู +๑ นำตานกร้วย +๑ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
300 น้ำตาลทราย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ตาลไข้เหนือสาริบาตรขึ้นในคอ " มี กรามแรต ๑ น้ำตาลต:โหนด ๑ น้ำตาลทราย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑  (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
301 น้ำตาลทราย   . " ตาลไข้เหนือสาริบาตรขึ้นในอก " มี กรามแรต ๑ น้ำตาลต:โหนด ๑ น้ำตาลทราย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑  (หน้า ๑๐๙)  
302 น้ำตาลทราย   . " ทาลิ้นแก้ซางขโมยไฟ " มี รากส้อมเส็จ ๑ ฃิ่เสิ่ยดเทษ ๑ น้ำตานทราย ๑ ช่เอม ๑ บดทาลิน (หน้า ๑๕๗)  
303 น้ำตาลทรายสีขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " คชราช " มี ห้วอยาจิ่น นำตานโหนด ๑+ นำตานทรายฃาว ๑+ รากไชลา ๓ ทอน (หน้า ๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
304 น้ำประสานทอง . " เสลด " มี เฃาควายเฃา ๑ แกนสัก ๑ รากกล้วยติ่บ ๑ น้ำสานทอง ๑ บดทำแทง (หน้า ๑๐๙)
305 น้ำประสานทอง . " เสลดเน่าตกสินแล " มี มหาหิง ๑ ไบก์เพ้ด ๑ ไบผักเสยิ่น ๑ กร:ดอม ๑ บริเพจ ๑ นำปร:สารทอง ๑ (หน้า ๑๙๑)
306 น้ำประสานทอง . " ไข้สาริบาตร " มี เฃาควายเฃา ๑ แกนสัก ๑ รากกล้วยติ่บ ๑ น้ำสานทอง ๑ บดทำแทง (หน้า ๑๐๙)
307 น้ำประสานทอง . " กวาดได้ทุกซาง " มี รากติน ดินท่นัม นำปร:สานทอง มิก่หอม นอ่แรด เฃากูย เฃิยวตเฃ (หน้า ๑๘๑)
308 น้ำประสานทอง . " ซาง " มี นำปร:ษารทอง +๒ สานสํม +๒ ก่เพราทังต้นทังราก บริเพช ๗ อํงคลิ่  (หน้า ๑๙๘)
309 น้ำประสานทอง . " ซาง " มี ลุกมฃามปอม ลูกผักชิ่ โกดส่อ โกดบ้ว โกดพุงปลา นำปร:สานทอง (หน้า ๑๘๙)
310 น้ำประสานทอง . " ตานในคอ " มี เฃาควายเฃา ๑ แกนสัก ๑ รากกล้วยติ่บ ๑ น้ำสานทอง ๑ บดทำแทง (หน้า ๑๐๙)
311 น้ำประสานทอง . " ตานขโมย " มี กำถันแดง กริษหนา จันเทด นาปร:สานทอง สิงสองสอน (หน้า ๑๘๖)  
312 น้ำประสานทอง ๑๐ . " พิษตานซาง " มี กำถันแดง กริษหนา จันเทด นาปร:สานทอง สิงสองสอน (หน้า ๑๘๖)  
313 น้ำประสานทอง ๑๑ . " พิษฝีดาษ " มี กำถันแดง กริษหนา จันเทด นาปร:สานทอง สิงสองสอน (หน้า ๑๘๖)  
314 น้ำประสานทอง ๑๒ . " ริดสีดวง " มี นำสารทอง ๑ ดิ่นสิ่วฃาว ๑ เจ้จมู้น ๓ อุดต่พิด ๑ ลอ่องปอปฃม ๑ (หน้า ๙๑)  
315 น้ำประสานทอง ๑๓ . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี โกดสอ ๑ ไปยก่หวาน ๑ นำปร:สานทอง ๑ เทยิ่นทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓)
316 น้ำประสานทอง ๑๔ . " ลมเป็นก้อน " มี โกดสอ ๑ ไปยก่หวาน ๑ นำปร:สานทอง ๑ เทยิ่นทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓)
317 น้ำประสานทอง ๑๕ . " ลมหืดไอ " มี โกดสอ ๑ ไปยก่หวาน ๑ นำปร:สานทอง ๑ เทยิ่นทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ (หน้า ๒๓)
318 น้ำปลา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยานี้ครอบสัพสิ่งทั้งปวง  " มี ลูกภลู ๑ เบรา: ๑ ม่น้าว ๑ ม่กรูด ๑ นำบลา ๑ อยาทังนิสิงล่จอกเทากัน (หน้า ๒๒๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
319 น้ำผึ้ง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไส้พองท้องใหญ่ " มี นำผิงถวัย ๑ เลาถวัย ๑ รํงทองอยาทำ ดินบร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๖๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
320 น้ำผึ้ง   . " ตานขโมย " มี นำผิงถวัย ๑ เลาถวัย ๑ รํงทองอยาทำ ดินบร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๖๖)    
321 น้ำผึ้ง   . " ท้องลงพุงกุมาร " มี นำผิงถวัย ๑ เลาถวัย ๑ รํงทองอยาทำ ดินบร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๖๖)    
322 น้ำผึ้งรวง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " จุกเสียด " มี ภริกลูกถวย ๑ เกลิ่อถวย ๑ นำผึงรวงลูกถวย ๑ พิกตำผํงไสย (หน้า ๗๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
323 น้ำผึ้งรวง   . " ริดสีดวงในทวาร " มี นำมันงาจอก ๑ นำผึงร้วงจอก ๑ หูงใหดํงแตนำมันกินบางทาบางหายแล (หน้า ๖๑)
324 น้ำผึ้งรวง   . " ริดสีดวงในท้อง " มี นำมันงาจอก ๑ นำผึงร้วงจอก ๑ หูงใหดํงแตนำมันกินบางทาบางหายแล (หน้า ๖๑)
325 น้ำผึ้งรวง   . " ริดสีดวงในปาก " มี นำมันงาจอก ๑ นำผึงร้วงจอก ๑ หูงใหดํงแตนำมันกินบางทาบางหายแล (หน้า ๖๑)
326 น้ำมะนาว เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงทวาร " มี นำม่เน่าว ๑  เจจจ่มูนเพลิง ๑  ก่เทยิ่ม ๑ อยาทังนิ่บํดใหล่เอยิ่ดไสนำมัน  (หน้า ๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
327 น้ำมันงา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " หอบ " มี ไบย่อ ๑ ไบสํมปอย ๑ ไบน้าว ๑ นำมันงา ๑ อยาทังนิ่ตำนำเทากัน (หน้า ๒๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
328 น้ำมันดิบ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงทวาร " มี นำมันดิบ ๑ นำม่เน่าว ๑  เจจจ่มูนเพลิง ๑  ก่เทยิ่ม ๑  (หน้า ๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
329 น้ำมันมะพร้าว เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ปิดปะแผล " มี นำมันเภร้า ๑ ฃิ่งผึงดิบ ๑ จุณ:สิ่แตนอย ๑ ฃํนลิงลํมเผาไสยลํงทุกสิง (หน้า ๔๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
330 บวบขม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ริดสีดวง " มี บ้วบขํม ๑ ภาโหมต้น ๑ บ่ริเพจ ๑ รากลำเจยิ่ก ๑ เกลิ่อท่นาน ๑ (หน้า ๕๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
331 บวบขม   . " ริดสีดวงในทวาร " มี บวบฃํม ห้วดองดึง ๑ ข่มินออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ (หน้า ๖๑)  
332 บวบขม   . " ริดสีดวงในท้อง " มี บวบฃํม ห้วดองดึง ๑ ข่มินออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ (หน้า ๖๑)  
333 บวบขม   . " ริดสีดวงในปาก " มี บวบฃํม ห้วดองดึง ๑ ข่มินออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ (หน้า ๖๑)  
334 บวบขม   . " ริดสีดวงในอก " มี ภริก ๑ ฃิง ๑ หวานหางชาง ๑ รากบวบขํม ๑ ห้วดองดึง ๑ (หน้า ๘๖)  
335 บอระเพ็ด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เจริญอาหาร " มี ลูกฝักชิ่ +๑ ห้วกกรังกา +๒ บริ่เพ้จ +๑ แหวหมู +๑ การเดา +๑  (หน้า ๒๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
336 บอระเพ็ด   . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี ไปเทิ่ยน ฃมิน บริ่เพ็จ ไปปร:คำไก ไปนาด ไปคนทิส่ ตริ่ก็ตุก ไภล (หน้า ๑๔๔)
337 บอระเพ็ด   . " เด็กเกิดได้ ๗ เดือน " มี ไปม่กลำเครือ ส่ม่อภิ้เพ็ก ข่มิ้นอ้อย บ่ริเพ็จ บดทำแท่งให้กินแล ฯ (หน้า ๑๔๓)
338 บอระเพ็ด   . " เสลด " มี มหาหิง ๑ ไบก์เพ้ด ๑ ไบผักเสยิ่น ๑ กร:ดอม ๑ บริเพจ ๑ นำปร:สารทอง ๑ (หน้า ๑๙๑)
339 บอระเพ็ด   . " แก้เรอ " มี ไบบริเพจ ๑ ไบตำมลิงทัง ๒ ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑  (หน้า ๒๐๑)
340 บอระเพ็ด   . " แก้โรคทั้งปวง " มี โกดฃเหมา ๑  เทยิ่นทัง ๕ ลูกกิลังก่สา ๑  ขหมิ่นออย ๑ บริเพ้จ ๑  (หน้า ๕)  
341 บอระเพ็ด   . " แก้ร้อน " มี ผกับูงฃัน ๑ ผกับูงรอม ๑ บ่ริเพจ ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ ตำชโลมแกรอนแล (หน้า ๒๒๐)
342 บอระเพ็ด   . " แก้ร้อน " มี ผักเปจ ๑ ไบสเดา ๑ ไบหัดคุน ๑ บริเพช ๑ เปลอิกหมาก ๑ ไบหมากผู ๑  (หน้า ๒๑๒)
343 บอระเพ็ด   . " โรค ๗ จำพวกอันทำให้ตกมูกตกเลือด " มี แห้วหมู ๑ บริเพช ๑ รากเลบมิอนาง ๑ ยาดำ +๓ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๑๐)  
345 บอระเพ็ด   ๑๐ . " กินข้าวไม่ได้ " มี ไบสเดา ๑ บริเพด ๑ ขมินออย ๑ ทำเบวผํงนำตานทราย (หน้า ๒๑๔)  
344 บอระเพ็ด   ๑๑ . " กินข้าวไม่ได้ " มี บริเพช ๑ สหม่อไทย ๑ ตม ๓  ๑ กินเฃาใดแล (หน้า ๒๒๐)    
346 บอระเพ็ด   ๑๒ . " ครอบไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕)
347 บอระเพ็ด   ๑๓ . " จำเริญอายุ " มี ส่ม่อภิเภก ๑ สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ ฃาตาแดง ๑ บร่เพจพุงชาง ๑ (หน้า ๔)
348 บอระเพ็ด   ๑๔ . " ซาง " มี นำปร:ษารทอง +๒ สานสํม +๒ ก่เพราทังต้นทังราก บริเพช ๗ อํงคลิ่  (หน้า ๑๙๘)
349 บอระเพ็ด   ๑๕ . " ซางขโมย " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕)
350 บอระเพ็ด   ๑๖ . " ตกเลือด " มี บริเพ้จ ๑ ไพล ๑ ฃมินออย ๑ คํนทิอสอ ๑ ไบก่เพรา ๑ ไบอังกาบ ๑ (หน้า ๑๙๖)
351 บอระเพ็ด   ๑๗ . " ตกมูก " มี บริเพ้จ ๑ ไพล ๑ ฃมินออย ๑ คํนทิอสอ ๑ ไบก่เพรา ๑ ไบอังกาบ ๑ (หน้า ๑๙๖)
352 บอระเพ็ด   ๑๘ . " ตานแห้ง " มี เปลอิกไฃเน้า ๑ รากกลวยติบ ๑ รากฃิ่กาแดง ๑ บ่ริเพช ๑ ลูกม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๗)
354 บอระเพ็ด   ๑๙ . " ตานขโมย " มี บริเพ้จ ๑ ไพล ๑ ฃมินออย ๑ คํนทิอสอ ๑ ไบก่เพรา ๑ ไบอังกาบ ๑ (หน้า ๑๙๖)
353 บอระเพ็ด   ๒๐ . " ตานขโมย " มี ลูกกร:ดอม หัวแห้วหมู บริเพจ ผักราชพรก ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๗๒)    
355 บอระเพ็ด   ๒๑ . " ตานซางผอมเหลือง " มี กร:ดูกงูเหลอิม ๑ บริเพช ๑ เบลอิ่กไขเน้า ๑ ฃมินออย ๑ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๙๙)
356 บอระเพ็ด   ๒๒ . " บำรุงธาตุ " มี ลูกฝักชิ่ +๑ ห้วกกรังกา +๒ บริ่เพ้จ +๑ แหวหมู +๑ การเดา +๑  (หน้า ๒๒)  
358 บอระเพ็ด   ๒๓ . " ปวดแตกกลางคืน " มี ขิง ๑ รากชาพลู ๑ บริเพ็ช ๑ ดินสอพอง ๑ หัษคุณ ๑ บดลายน้ำหอมแดง (หน้า ๑๑๓)
357 บอระเพ็ด   ๒๔ . " ปวดแตกกลางคืน " มี ขิง ๑ รากชาภลู ๑ บ่ริเพ้ช ๑ ดินส่อพอง ๑ หัดคุน ๑ บดลายนำหอมแดง  (หน้า ๑๑๓)
359 บอระเพ็ด   ๒๕ . " ปัถวีธาตุ ๘ จำพวก " มี ไบร้ก ๑ บริเพด ๑ แห้วหมู ๑ ชรากากิ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เกลือสินเทา ๑ (หน้า ๒๔๙)
360 บอระเพ็ด   ๒๖ . " ฝีกาฬสิงคลี " มี รากฝักเฃา ๑ บริ่เพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก (หน้า ๑๙)  
361 บอระเพ็ด   ๒๗ . " มหาจำเริญ " มี หมอนตายหยาก ๑ บริเพช ๑ ไภล ๑ ก์ชาย ๑ ฃมินออย ๑ เทยินดำ ๑ (หน้า ๑๙๑)
362 บอระเพ็ด   ๒๘ . " ยาทาท้องขึ้น " มี กำหยาน ๑ ผิวม่วกรูด ๑ บริเพช ๑ ตริกร;ตุก ๑ ฃา ๑ ก่ชาย ๑ กาทือ ๑ (หน้า ๑๖๓)
363 บอระเพ็ด   ๒๙ . " ยาหยอดตา " มี บริเพ้จ ๑ ขมินออย ร:บานมิรูโรยดอกฃาว ร:อยางองชางแชนำ (หน้า ๑๗๕)  
364 บอระเพ็ด   ๓๐ . " ยาหลาม  " มี ไบคํนทิอส่อ ๑ บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑  (หน้า ๒๓๖)
365 บอระเพ็ด   ๓๑ . " ริดสีดวง " มี อยาริษดวงห้วบุก ๔ สวน บริ่เพ้จ ๔ สวน ขิง ๒ สวน ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๒ สวน (หน้า ๑๘)
366 บอระเพ็ด   ๓๒ . " ลงเลือด " มี รากมอิก ๑ สหม่อไทย ๑ ลูกกร:ดอม ๑ สิงสวน บริเพช ๒ สวน (หน้า ๒๐๔)  
367 บอระเพ็ด   ๓๓ . " ลมจุกเสียดเป็นก้อนในท้อง " มี รากม:มัน +๒ ขิงแหง +๑ บริเภ้จยาน +๑ เจตหมูนเภลิ่ง +๒ (หน้า ๕๕)  
368 บอระเพ็ด   ๓๔ . " สันนิบาตตาเหลือง " มี ราชพริกสามฝัก ไบบีบ ๑ บริเพช ๑ รากเจดหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๑)  
369 บอระเพ็ด   ๓๕ . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบสเด้า ๑ ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑  (หน้า ๒๑๓)
370 บอระเพ็ด   ๓๖ . " อาเจียน " มี ก์เทยิ่ม ๑ เทยิ่นดำ ๑ ตำน้ำแทรกอยานั้นแกรากออโลหิดบริเพช ๑ (หน้า ๒๐๓)
371 บัลลังก์ศิลา เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ตกมูกตกเลือด " มี เปลอิกไฃ้เน่า จันฃาว ช่มํด บ้นลังคสินลา กำม่ถันแดง ภิมเสน (หน้า ๑๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
372 บัลลังก์ศิลา   . " ตาเจ็บ " มี บันลังสินลา ๑ รากอังชัน ๑ รากพุชอน ๑ ระส่หลิด ๑ พันงูแดง ๑  (หน้า ๑๐)  
373 บัลลังก์ศิลา   . " ปวดในตา " มี ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ ปันลังสินลา ๑ บํดลายนำไปยส่เนิ่ยดทาหายแล (หน้า ๑๑๓)
374 บัวเผื่อน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:บัวนาทัง ๓ เดา:บ้วเผิ่ยน ๑ เดา:บ้วผัน ๑ ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
375 บัวเผื่อน   . " ซางทั้งปวง " มี ลูกบ้วเกรา: รากบวัหลอง บว้เผอิ่น บว้ขํม หวัแห้วสํด กร:บันสํน (หน้า ๑๖๗)  
376 บัวเผื่อน    . " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒)  
377 บัวแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ไข้เรื้อรัง " มี นำตานทํษกอน ๑ กำหยาน ๑ ดอกบ้วฃาว ๑ ดอกบ้วแดง ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
378 บัวขาบ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:บ้วนาทัง ๓ เดา:บ้วเผิ่ยน ๑ เดา:บ้วผัน ๑ ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
379 บัวขาบ    . " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒)  
380 บัวขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี นำตานทํษกอน ๑ กำหยาน ๑ ดอกบ้วฃาว ๑ ดอกบ้วแดง ๑ ดอกภิกุน ๑  (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
381 บัวขาว   . " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒)  
382 บัวคลี่ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:บ้วนาทัง ๓ เดา:บ้วเผิ่ยน ๑ เดา:บ้วผัน ๑ ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
383 บัวคลี่   . " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒)  
384 บัวตูม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เปื่อย " มี หว้อยาจิน ๑ คำไกย ๑ หนังแรด ๑ เดา:บวัตุม ๑ ตํมกินหายแล (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
385 บัวบก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ผู้หญิงเจ็บนม " มี ม่หาหิง ๑ บ้วบํก ๑ บ้วหล้วง ๑ ตำนำแชนํมท้วทังตัวหายแล (หน้า ๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
386 บัวบาน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เนื้องอกในคอ " มี คัดเคา ๑ ทังตํนทังราก บ้วบานทังตํนทังราก ๑ นำใหใดท่นานไหญ (หน้า ๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
387 บัวผัน  เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
388 บัวหลวง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสลดในอก " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ ดิ่นปร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๐๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
389 บัวหลวง   . " แก้เรอ " มี จันทัง ๒ เกษรบ้วหลวง ๑ เกษรบุนนาก  ๑ เกษรส่ร่พิ่ ๑ ไบนำดับไฟย ๑  (หน้า ๒๐๑)
390 บัวหลวง   . " แก้ระส่ำระส่าย " มี กริดหนา ลำภัก ช่ลูด ขอนดอก ตอกบุน: เกษรบวัหลวง ดอกสัดบุด ช่มํด (หน้า ๑๖๖)
391 บัวหลวง   . " แก้สลบ " มี กริดหนา ลำภัก ช่ลูด ขอนดอก ตอกบุน: เกษรบวัหลวง ดอกสัดบุด ช่มํด (หน้า ๑๖๖)
392 บัวหลวง   . " แสงพระอาทิตย์ " มี โกดส่อ แผกหอ่มทัง ๒ เกษรบัวหลัวง แกษรสัต:บุด เกษรจํงกลหนิ (หน้า ๑๘๐)
393 บัวหลวง   . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ดอกบุนณะ ๑ ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่ร่ภิ่ ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ สิงล่ +๒ ครัง +๑  (หน้า ๒๖)
394 บัวหลวง   . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:บ้วนาทัง ๓ เดา:บ้วเผิ่ยน ๑ เดา:บ้วผัน ๑ ดิ่ควายฃาว ๑ ดิ่ง้ว ๑ (หน้า ๑๐๐)  
395 บัวหลวง   . " ไข้เหนือสาริบาตร " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ ดิ่นปร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๐๓)
396 บัวหลวง   . " ไข้ซึ่งลมโลหิต " มี ดอกปุนณะ ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ ดอกสัตบุด ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ ดอกม่ลิ ๑  (หน้า ๒๘)
397 บัวหลวง   ๑๐ . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร " มี ดอกปุนณะ ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ ดอกสัตบุด ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ ดอกม่ลิ ๑  (หน้า ๒๘)
398 บัวหลวง   ๑๑ . " กาฬในคอ " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ ดิ่นปร:สิ่วฃาว (หน้า ๑๐๓)
399 บัวหลวง   ๑๒ . " กินข้าวได้ " มี ลูกกร:จับบก เกสรบัวหํลวง รากล:หงแดง บดลายน้ำเฃ้า (หน้า ๑๖๑)  
400 บัวหลวง   ๑๓ . " กินข้าวไม่ได้ " มี ถากินเฃาหมิ่ใดใหไปยขิ่ง ๑ บ้วหล้วง ๑ คนทิส่อ ๑ (หน้า ๕๔)    
401 บัวหลวง   ๑๔ . " ซาง " มี เทยิ่นดำ เทยิ่นฃาว เทยิ่นแดง ๑ เกษรบ้วหลวัง ๑ เดา:บุนน: ๑ (หน้า ๑๙๘)  
402 บัวหลวง   ๑๕ . " ซางแดง " มี เฃิยวตเฃ ยาใตไบ บ้วหล้วง ภิมเสน ยาทังนิ่สเม่อภากบํดทำแทงใวลายนำหมากดิบ(หน้า ๑๗๗)
403 บัวหลวง   ๑๖ . " ซางขโมย " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
404 บัวหลวง   ๑๗ . " บิดธาตุแตกพิการ " มี เกษรบุนณ: ๑ เกษรบัวหลวง ๑ ดอกสรพ ๑ สเม่อภาก ตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๖๒)  
405 บัวหลวง   ๑๘ . " ยากำลังราชสีห์ " มี ดอกจำปา ๑ ดอกกระดานงา ๑ เกสรสัดบงกํด ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ (หน้า ๒๗)  
406 บัวหลวง   ๑๙ . " ยากินภายใน " มี ลูกผักชิ่ ๑ ลูกฃามปอม ๑ จันฃาว ๑ หัวเบรา: ๑ หวานนำ ๑ ดอกบัวหลัวง ๑ (หน้า ๒๖๙)
407 บัวหลวง   ๒๐ . " ยาสว่างอารมณ์ " มี เกษรบ้วหลวง ๑ เกสอนบุนณ: ๑ ดอกภิกุน ๑ เดา:สัตบุด ๑ (หน้า ๑๐๖)  
408 บัวหลวง   ๒๑ . " ยาหอม " มี โกดกร:ดูก ๑ ห้วถ้วภลู ๑ จันทัง ๒ ลูกบ้วฃาว ๑ เกษรบ้วนาทัง ๕ (หน้า ๓๒)  
409 บัวหลวง   ๒๒ . " อติสาร " มี เกษรบว้หลวง ๑ เกษรบุนน: ๑ เกษรส่ร่พิ่ ๑ ดอกฟักของ ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๙)
410 บัวหลวง   ๒๓ . " อติสาร " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒ ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๗)  
411 บัวหลวง   ๒๔ . " อาโปธาตุพิการ " มี ดอกบุนณ: ๑ ดอกสรภิ ๑ ดอกบัวหลอง ๑ สรัพยา ๑ ๘ สิงสเม่อภาก (หน้า ๒๔๔)
412 บานไม่รู้โรย เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาหยอดตา " มี บริเพ้จ ๑ ขมินออย ร:บานมิรูโรยดอกฃาว ร:อยางองชาง (หน้า ๑๗๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
413 บานไม่รู้โรยดอกแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ฟกบวมเปื่อยเน่า " มี กร:ดูกไกยทัง ๕ ลันทํมทัง ๕ บานหมิรุโรยฃาว บานหมิรุโรยแดง (หน้า ๓๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
414 บานไม่รู้โรยดอกขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ฟกบวมเปื่อยเน่า " มี เขมข้าวทัง ๕ กร:ดูกไกยทัง ๕ ลันทํมทัง ๕ บานหมิรุโรยฃาว (หน้า ๓๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
415 บุกคางคก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ริดสีดวง " มี ห้วช่ออกจังแก้ว ๑ ห้วบุกคางคํก ๑ ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
416 บุกคางคก   . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี แกนม่หาด ๑ บุกรอ ๑ ก้ดาดทัง ๒ รากสํมกุง ๑ ขิ่ควายกลาย ๑ ลูกกร:หวาน ๑ (หน้า ๙๖)
417 บุกคางคก   . " ริดสีดวงบวมงอก " มี ห้วอุตภิด ๑ บุกคางคํก ๑ เจตหมูนยาน ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ สูภัน ๑ (หน้า ๑๐๒)
418 บุกป่า เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ฝีในลิ้น " มี บุกปา ๑ ฝักฉิ่ด ๑ ลูกคำดิ่ควาย ๑ ย้าใตไปย ๑ ขัดมอน ๑ (หน้า ๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
419 บุนนาค เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสลดในอก " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
420 บุนนาค   . " เหม็นอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
421 บุนนาค   . " แก้ได้สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เกษรรบัวนทัง ๕ จำปา ค์ดังงา สรภิ่ ภิกุน บุนณ: เดา:มลิชอน เดา:มลิลา (หน้า ๑๘๐)
422 บุนนาค   . " แก้สลบระส่ำระส่าย " มี กริดหนาลำภัก ชัลูด ขอนดอก ตอกบุน: เกษรบวัหลอง ดอกสัดบุด (หน้า ๑๖๖)
423 บุนนาค   . " โลหิตพิการ " มี อํบเชยเทด ๑ รากกรุงฃ่เหม้า ๑ เกษรบัวหลวง ๑ เกษรบุนนาก ๑  (หน้า ๒๖๔)  
424 บุนนาค   . " ไข้เรื้อรัง " มี ดอกภิกุน ๑ ดอกบุนณ: ๑ เดา:สรภิ่ ๑ เดา:ม่ลิ ๑ เดา:การ:ณิ่กา ๑ เดา:ช่นูด ๑ (หน้า ๑๐๐)
425 บุนนาค   . " ไข้เหนือ " มี จันทัง ๒ เกสรบุณ: ๑ สรพิ่ ๑ เกสรบัวหลวง ๑ หัวเปรา: ๑ (หน้า ๑๑๐)  
426 บุนนาค   . " ไข้เหนือสาริบาตร " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓)    
427 บุนนาค   . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร, โลหิต " มี ดอกปุนณ: ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ ดอกสัตบุด ๑ ดกกส่ร่พิ่ ๑ ดอกม่ลิ ๑  (หน้า ๒๘)
428 บุนนาค   ๑๐ . " กาฬในคอ " มี จันทัง ๒ ฃิ่เสิ่ยดทัง ๒ เกษรบุนณ: ๑ เกษรบ้วหลวง ๑ (หน้า ๑๐๓)    
429 บุนนาค   ๑๑ . " กาฬทั้งปวง " มี เกสรบุณ: ๑ สัต:บุด ๑ ลูกในบัวหลวง ๑ อบเชย ๑ ดอกคัดเคา ๑ (หน้า ๑๐๖)  
430 บุนนาค   ๑๒ . " กินภายใน " มี จันฃาว ๑ หัวเบรา: ๑ หวานนำ ๑ ดอกบัวหลัวง ๑ เดา:บุน: ๑ (หน้า ๒๖๙)  
431 บุนนาค   ๑๓ . " บิดธาตุแตกพิการ " มี เกษรบุนณ: ๑ เกษรบัวหลวง ๑ ดอกสรพ ๑ สเม่อภาก ตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๖๒)  
432 บุนนาค   ๑๔ . " ม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
433 บุนนาค   ๑๕ . " มหาประทุมัง " มี เทยิ่นดำ เทยิ่นฃาว เทยิ่นแดง ๑ เกษรบ้วหลวัง ๑ เดา:บุนน: ๑ (หน้า ๑๙๘)  
434 บุนนาค   ๑๖ . " ยากำลังราชสีห์ " มี ดอกปุนณ: ๑ ดอกจำปา ๑ ดอกกระดานงา ๑ เกสรสัดบงกํด ๑  (หน้า ๒๗)  
435 บุนนาค   ๑๗ . " ยาสว่างอารมณ์ " มี เกษรบ้วหลวง ๑ เกสอนบุนณ: ๑ ดอกภิกุน ๑ เดา:สัตบุด ๑ จํงกํน ๑ (หน้า ๑๐๖)
436 บุนนาค   ๑๘ . " ยาสุมกระหม่อม " มี ดอกบุนณ: ๑ ดอกสรภิ ๑ ดอกบัวหลอง ๑ สรัพยา ๑ ๘ สิงสเม่อภาก (หน้า ๒๔๔)
437 บุนนาค   ๑๙ . " ร้อนภายใน " มี เกษรบัวหลวง ๑ ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑  (หน้า ๒๕๔)
438 บุนนาค   ๒๐ . " สันนิบาตตาเหลือก " มี เทยินดำ ๑ สมอ่ทัง ๓ ดอกบุนนาก ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ กร:จับ ๑ ชลูด ๑ (หน้า ๒๐๑)
439 บุนนาค    ๒๑ . " เสลด " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙)    
440 บุนนาค    ๒๒ . " ไข้สาริบาตร " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙)    
441 บุนนาค    ๒๓ . " กาฬในคอ " มี จันทง ๒ เกศรบณ: ๑ เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙)    
442 ประดู่ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้คลั่ง " มี แกนปร:ดู ๑ กันชา ๑ เปลอิกพุทรา ๑ เทากันครางบํดล่เอยิ่ด (หน้า ๒๑๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
443 ประดู่   . " ซาง " มี อยาทรางลูกบิญกานิ่ ๑ เล้จมฃาม ๑ หยางปร:ดู ๑ ฝํนทาสินแล (หน้า ๒๓๖)  
444 ประดู่   . " ซางเน่าเปื่อย " มี เปลอิกปร:ดู เปลอิกสเด้า เปลอิกมมวงค้น เปลอิกวา ผักบูงข้น (หน้า ๑๗๘)  
445 ประดู่   . " ยาประสะแดงใหญ่หงส์ทองสินลาด  " มี รากยานนาง ๑ สํน ๑ ไปปร:ดู ๑ ดองคำไทย ๑ ดอกงิว ๑ ครัง ๑ (หน้า ๒๐๐)  
446 ประดู่   . " รูหูเป็นฝี " มี เปลอิกปร:ดู เปลอิกสเด้า เปลอิกมมวงค้น เปลอิกวา ผักบูงข้น (หน้า ๑๗๘)  
447 ประดู่   . " ลมแน่นหน้าอก " มี เปลอิกปร:ดู เปลอิกสเด้า เปลอิกมมวงค้น เปลอิกวา ผักบูงข้น (หน้า ๑๗๘)  
448 ประดู่   . " ลมชะเอย " มี เปลอิกปร:ดู เปลอิกสเด้า เปลอิกมมวงค้น เปลอิกวา ผักบูงข้น (หน้า ๑๗๘)  
449 ประดู่   . " สันนิบาตตาขาว " มี เฉยิงภรา ๑ แกนบร:ดู ๑ กหลัมภัก ๑ โกดส่อ ๑ เทากันตํม ๓  ๑ (หน้า ๒๑๗)  
450 ปลาช่อน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ละหมันขึ้นที่คอที่ลิ้น " มี นำปร:สานทอง หางปลาชอนเผา หอยโฃงเผา รากดินเผ้า (หน้า ๑๗๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
451 ปลาหมอ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ต้อขึ้นในตา " มี ดอกตำมลึง ตอกมฃาม ๑ หว้ยาชณ:กาดเกลดบลาหมอ (หน้า ๑๗๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
452 ปีกนกแอน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวง " มี ไปยภาโหม ๑ ห้วต่ไครย ๑ ร:บิกนํกแอน ๑ ห้วฝักหนาม ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
453 ปีบ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยามหานิล " มี งวงตาน ๑ รากส่แก ๑ ฝํม ๑ หวายต่ค่า ๑ กำม่ถันแดง ๑ ชาดกอน ๑ (หน้า ๑๐๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
454 ปีบ   . " สันนิบาตตาเหลือง " มี ราชพริกสามฝัก ไบบีบ ๑ บริเพช ๑ รากเจดหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๑)  
455 ปีบ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " สันนิบาตทั้งปวง " มี เปลอิกบีบ ๑ เปลอิกสม่อไทย ๑ อยาดำ ๑ ผิน ๑ ผินตํน ๑ เทากัน (หน้า ๒๒๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
456 ปุดเล็ก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
457 ปุดเล็ก   . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
458 ปุดเล็ก   . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
459 ปุดใหญ่ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
460 ปุดใหญ่   . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
461 ปุดใหญ่   . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ฃ่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
462 ปูนขาว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " คชราช " มี แกลบกลอง ๑ ก่เหมงฝรา ๑ เจตหมูนทัง ๓ ปูนฃาว ๑ เปลอืกภลับ ๑ (หน้า ๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
463 ปูนขาว   . " ริดสีดวง " มี แกลบกลอง ๑ ก่เหมงฝรา ๑ เจตหมูนทัง ๓ ปูนฃาว ๑ เปลอืกภลับ ๑ (หน้า ๕๗)
464 ปูนขาวที่เป็นหิน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะที่เจ็บเป็นเวลา " มี ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ภาโหม ๑ บูนหิน ๑ เกลิ่อ ๑ ยอดใมไผย ๑ เจตหมูรเภลิ่ง ๑ (หน้า ๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
465 ปูนขาวที่เป็นหิน . " แก้ตาน " มี ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ภาโหม ๑ บูนหิน ๑ เกลิ่อ ๑ ยอดใมไผย ๑ เจตหมูรเภลิ่ง ๑ (หน้า ๖๔)
466 ปูนขาวที่เป็นหิน . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ภาโหม ๑ บูนหิน ๑ เกลิ่อ ๑ ยอดใมไผย ๑ เจตหมูรเภลิ่ง ๑ (หน้า ๖๔)
467 ปูนขาวที่เป็นหิน . " ยาทาบวม " มี ห้วฝักหนาม ๑ ห้วช่ง่อ ๑ ห้วฃาทังสาม บูนหิน ๑ ถิมโภกบวม (หน้า ๗๓)  
468 ผักเค็ด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ตานขโมย " มี ฃมินออย ๑ พริก ๑ ฃิง ๑ ก่เทยิม ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบเทยิน ๑ ไปผักเคจ ๑ (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
469 ผักเค็ด   . " ทาตัวกุมารล้างมลทินโทษทั้งปวง " มี ไปน่าด ไปน้ำเต้า ไปฝักเค็จ ไปร:งับ ไปส่มิ ฃ่มิ่นอ้อย พิก ฃิง เบิ้ยต่ผู้ ๓ เบิ้ย (หน้า ๑๔๖)
470 ผักเค็ด   . " ยาทาท้องขึ้น " มี ไปยคํนทิ่อส่อ ไปยปร;คำไก ๑ ไปยผักเคด ๑ ไปยผักเสิ่ยนผิ่ ๑ (หน้า ๑๖๓)  
471 ผักเป็ด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ชโลมแก้ร้อน " มี ผักเปจ ๑ ไบสเดา ๑ ไบหัดคุน ๑ บริเพช ๑ เปลอิกหมาก ๑ ไบหมากผู ๑ (หน้า ๒๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
472 ผักเป็ด   . " ตาเป็นต้อ " มี ผักเบจ้ ๑ ผักเสยิ่น ๑ หว้ข่มิ่น ๑ สํน ๑ ไสขันแซนำใอยอดตอหายแล (หน้า ๒๓๒)
473 ผักเป็ด   . " ตาแดง " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไปผักเป้จ รากเฃาบาน ห้วหอม (หน้า ๑๗๖)
474 ผักเป็ด   . " ตาฟาง " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไปผักเป้จ รากเฃาบาน ห้วหอม (หน้า ๑๗๖)
475 ผักเป็ด   . " ปวดตา " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไปผักเป้จ รากเฃาบาน ห้วหอม (หน้า ๑๗๖)
476 ผักเป็ด   . " ฝีดาษ " มี ไปหมากผู ไบหมากเมีย ๑ ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑  (หน้า ๒๗๒)
477 ผักเป็ด   . " ยาหยอดตา " มี กร:หลัมภัก ๑ สัดบุด ๑ ผักเบ้จ ๑ ผนด้วยนำแตงกวาแซอยาใอ (หน้า ๒๓๒)  
478 ผักเป็ด   . " ลมจับปวดหัว " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไปผักเป้จ รากเฃาบาน ห้วหอม (หน้า ๑๗๖)
479 ผักเป็ด   . " สันนิบาตเป็นเสลด " มี ไบก่เจ ๗ ไบผักเปจ ๗ ต่อออยแดง ๗ ตำปันนำใหกินหายแลฯ (หน้า ๒๒๓)  
480 ผักเสี้ยนผี เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเป็นพยาธิ " มี โคกกร:ออม ๑ ผ้กเสยิ่นผิ่ ๑ นำอํงคลิ่ ๑ กินแกภายไนยแลฯ (หน้า ๒๒๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
481 ผักเสี้ยนผี   . " เสลดเน่า " มี ยาดำ ๑ มหาหิง ๑ ไบก์เพ้ด ๑ ไบผักเสยิ่น ๑ กร:ดอม ๑ บริเพจ ๑ (หน้า ๑๙๑)  
482 ผักเสี้ยนผี   . " แก้ชัก " มี ฝักเสิ่ยนผิ่ ๑ ผักเสิ่ยนดิ่ ๑ การบูน ๑ ดินส่อพอง ๑ คํนทิ่ส่อ ๑ (หน้า ๑๐๔)  
483 ผักเสี้ยนผี   . " แก้อาเจียน " มี ผักเสยินผืเผ้าไฟ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ บํดล่เอยีดภิมเสนรำหัดลายนำสํม (หน้า ๒๑๒)  
484 ผักเสี้ยนผี   . " ไข้สาริบาต  " มี ชเอมเทด นำปร:สารทอง ผักเลยิ่นผิ่ สเมอภากนำรอนเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๑)  
485 ผักเสี้ยนผี   . " ตาเป็นต้อ " มี ผักเบจ้ ๑ ผักเสยิ่น ๑ หว้ข่มิ่น ๑ สํน ๑ ไสขันแซนำใอยอดตอหายแล (หน้า ๒๓๒)
486 ผักเสี้ยนผี   . " ตานซางทั้งปวง " มี ไบคํนทิอส่อ ไบผักเสยิ่นผิ่ ไภล ฃมิ่นออย ม่หาหิง อยำดำ  (หน้า ๑๘๕)  
487 ผักเสี้ยนผี   . " ทาแก้บวม " มี ม่รุม ๑ กุมทัง ๒ ผักเสิ่ยนผิ่ ๑ อยาทังกราบ ๑ ภาฉไหนทัง ๕  (หน้า ๗๒)  
488 ผักเสี้ยนผี   . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี เบลอิกภิกุน ๑ ผักเสิยนผิ ๑ ภาโหมตํร ๑ ภาโหมยาน ๑ ฃาเลก ๑ ฃาไหญ ๑ (หน้า ๔๑)
489 ผักเสี้ยนผี   ๑๐ . " อกระทมไตลาม " มี รากคัดเคา ๑ รากจิ้งจาย ๑ รากชุทเหจเทษ ๑ รากฝักเสยินฝี ๑ (หน้า ๓๖)  
490 ผักเสี้ยนผี   ๑๑ . " อาโปธาตุแลลม " มี ไบผักเสยิ่นผิ่ ๑ ฝักเปจ ๑ ผักคราด ๑ อยารังกา ๑ ลูกผักชิ่ ๑ (หน้า ๒๕๘)  
491 ผักแพรวแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี เทยิ่นเยาวภานิ่ ปริดนา ๑ กระลัมภัก ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ ภัดแพวแดง ๑  (หน้า ๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
492 ผักแพรวแดง   . " ลมอุทังคะมาวาตา  " มี แห้วหมู ๑ อยารังกา ๑ ภัดแพ้วแดง ๑ สหม่อ่ไทย ๑ รากสไครเครือ ๑ เทากัน(หน้า ๒๕๗)
493 ผักแว่น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยาต้มภายใน " มี โกดส่อ ๑ โกตฃเหม้า ๑ โกดจุลาลำภา ๑ โกดการม่เพร้า ๑ ผ้กแวนปา ๑ (หน้า ๒๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
494 ผักแว่น   . " ยาทาบวม " มี เปลือกม่มวงคัน ๑ ผักลินบี่ ๑ อยาทับหอย ๑ ขํนนํกเภราบ ๑ ปูนหิน ๑ (หน้า ๗๓)
495 ผักแว่น   . " ลมจุกเสียด " มี ฃิ่กาทังราก ฝักแวน ๑ ช่ราดำ ๑ ตํมนำลายในกิน (หน้า ๙๘)    
496 ผักโขม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงจมูก " มี รากรักบาน ๑ รากต่คำไกย ๑ ผักหํม ๑ ผักพรา ๑ เผาเปนเทาเกริ่ก (หน้า ๘๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
497 ผักโขมหิน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงจมูก " มี กำมลังกร:บือ ๗ ต้ว รากผักห่มหิ่น ๑ ดองดวยสุรา ๕ ท่นาด (หน้า ๙๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
498 ผักกระเฉด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้ให้ร้อยปลายมือปลายเท้า " มี รากผกัเฃ้า ๑ เถาหมวก ๑ เสนิ่ยด ๑ ผักฉิ่ด ๑ สะเดา ๑ (หน้า ๑๐๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
499 ผักกระเฉด   . " ประทานชีวิต " มี ผักกเฉด ๑ กร:ทิบยอด ๑ กรุงฃเม้า ๑ เปลอิกมูกมัน ๑  (หน้า ๒๐๓)  
500 ผักกระเฉด   . " ฝีในลิ้น " มี บุกปา ๑ ฝักฉิด ๑ ลูกคำดิ่ควาย ๑ ย้าใตไปย ๑ ขัดมอน ๑ (หน้า ๓๖)  
501 ผักกระเฉด   . " ยาทาหน้าผาก " มี ย่านลิเภา ๑ ผกฉิ่ด ๑ บดขมิน ก:เบือ ทาหน้าผากหาย (หน้า ๖๘)    
502 ผักกระสัง   . " แก้ชัก " มี ไปยฝักก่สาบ ๑ รากคา ๑ รากจิกนำ ๑ รากออย ๑ ก่ชาย ๑ (หน้า ๑๐๔)  
503 ผักกาด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรคผู้หญิงผอมแห้ง ไม่ได้อยู่ไฟ " มี รากผักเสิ่ยนทัง ๒ ผักดาด ๑ ไพล ๑ กินกับหมากพลูกินหายแล (หน้า ๖๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
504 ผักกาด   . " ปวดเหนียงทั้งสองข้าง " มี ฃิง ๑ จัน ๑ ช่มํด ๑ ม่หาหิง ๑ ฝักกาด ๑ บํดลายนำดอกใมทาหายแล (หน้า ๑๑๒)
505 ผักกาดนกเขา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยามุตกิด  " มี รากผักกาดนํกเฃ้า ๑ โลเกยิ่ง ๑ เห้จหูลิง ๑ นำตานกรวด ๑ เทากัน (หน้า ๒๓๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
506 ผักขวง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ปวดหัว " มี ไภลย ๑ หว้หอม ๑ ดอกภิกุน ๑ ไบหางยูง ๑ ผักของ ๑ คองสามยาน ๑ (หน้า ๒๕๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
507 ผักขวง   . " ซางแห้ง " มี ฃมินอ้อย ๑ ฃิง ๑ ไบยผักขวง ๑ ไบภลูแก ๑ จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๐)
508 ผักขวง   . " ยาประสะแดงน้อย  " มี ไบผักฃอง ๑ ลูกจัน ๑ ตอกจัน ๑ ลุเบญกานิ อยาทังนิเสม่อภาก (หน้า ๑๙๙)  
509 ผักขวง   . " สารพัดไข้ทั้งปวง " มี ผักของ ผักอิไร ไบหมากผู ไบหมากเมิ่ย ไบยํม ไบเพอิ่ง ไบร:งับ (หน้า ๑๘๓)  
510 ผักคราดหัวแหวน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๑๑ เดือน " มี ไปเส่นิ่ยด ไปผักคราด ไปยบีน ไปร่งับ ไปฃิ่กาแดง ไปฃิ่กาฃาว (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
511 ผักคราดหัวแหวน . " เด็กเกิดได้ ๕ เดือน " มี ไปผักค่ราด อย้าใต้ไป ไปก็ทิบยอด ภาโหม บ่ริเพ็จ (หน้า ๑๔๓)    
512 ผักคราดหัวแหวน . " แก้กระหาย " มี รากทํงหลางนา ไบเพรา ไบผักราด ลูกไนมนาว สเมอภาก (หน้า ๑๘๓)  
513 ผักคราดหัวแหวน . " ซางเด็ก " มี ไปยม่เดือดิ่น ๑ ไปยผักราดห้วแหวน ๑ ไปยก่เภรา ๑ ห้วขิ่ง ๑ (หน้า ๕๐)  
514 ผักคราดหัวแหวน . " ตกมูกตกเลือดปวดมวน " มี ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ รากภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๖)
515 ผักคราดหัวแหวน . " ตานซาง " มี ไบนาด ไบก์เพร้า ไบยผักคราช อยาใตไป ควงสามยาน หางตเฃ วานนำ (หน้า ๑๘๔)
516 ผักคราดหัวแหวน . " มหาประทุมัง " มี สมอ่ทัง ๓ ดอกบุนนาก ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ กร:จับ ๑ ชลูด ๑ ไบผักคราด ๑ (หน้า ๒๐๑)
517 ผักคราดหัวแหวน . " ริดสีดวงทวาร " มี ดองดึง ๑ รากเจตหมูน ๑ รากผักคราด ๑ ไปภิกุน ๑ ฃิง ๑ เทากัน (หน้า ๘๘)  
518 ผักคราดหัวแหวน . " อาโปธาตุและลม " มี ไบผักเสยิ่นผิ่ ๑ ฝักเปจ ๑ ผักคราด ๑ อยารังกา ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ภันล่ผักกาด ๑ (หน้า ๒๕๘)
519 ผักชี เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เตโชธาตุพิการ " มี ลำภัน ๑ แห้วหมู ๑ โกดส่อ ๑ โกดภุงปลา ๑ ฃิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ (หน้า ๒๔๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
520 ผักชี   . " โลหิตพิการ " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
521 ผักชี   . " ไข้เหนือสาริบาตร  " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เปลอิกกุมน้ำ ๑ (หน้า ๒๖๕)  
522 ผักชี   . " ไอ " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
523 ผักชี   . " กินภายใน " มี ลูกผักชิ่ ๑ ลูกฃามปอม ๑ จันฃาว ๑ หัวเบรา: ๑ หวานนำ ๑ ดอกบัวหลัวง ๑ (หน้า ๒๖๙)
524 ผักชี   . " ซาง " มี ลุกมฃามปอม ลูกผักชิ่ โกดส่อ โกดบ้ว โกดพุงปลา นำปร:สานทอง (หน้า ๑๘๙)
525 ผักชี   . " ทาปากสมานแผลซาง " มี ดอกจัน ๑ โกดส่อ ๑ โกดฃ่เหม้า ๑ จันทัง ๒ รากกรุงฃเหม้า ๑ ลูกผักชิ่ ๑ (หน้า ๒๔๘)
526 ผักชี   . " บำรุงโลหิต " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
527 ผักชี   . " บำรุงไฟธาตุ " มี ลูกฝักชิ่ +๑ วานนำ +๑ แหวหมู +๑ ลูกภิลังก่ษา +๑ บริเพจ +๑  (หน้า ๒๔)  
530 ผักชี   ๑๐ . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี ถาทำฝํงลายนำรอนนำฃิงก่ใดลายนำเทยิ่นดำลูกฝักชีเนือใม ตํมกินก่ใด (หน้า ๒๒)
528 ผักชี   ๑๑ . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี ลูกกระดอม +๑ ลูกผักชิ +๑ ห้วกกรังกา +๒ บริเพ้จ +๑ แหวหมู +๑ การเดา +๑ (หน้า ๒๒)
529 ผักชี   ๑๒ . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี ลูกกระดอม +๑ ลูกฝักชิ +๑ ห้วกกรังกา +๒ บริ่เพ้จ +๑ แหวหมู +๑ (หน้า ๒๒)  
531 ผักชี   ๑๓ . " ปวดสิ้นทั้งหัว " มี พัลผักกาษ ๑ มันนก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ ลูกผักชิ่ ๑ บดลายน้ำ (หน้า ๑๑๓)  
532 ผักชี   ๑๔ . " ปวดสิ้นทั้งหัว " มี ภันล:ฝักกาด ๑ มันนก ๑ ฃิง ๑ หอม ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ บํดลายนำม่นาว (หน้า ๑๑๒)  
533 ผักชี   ๑๕ . " ปัถวีตุพิการ " มี กกรังกา ๑ มูกหลวง ๑ จันฃาว ๑ ลูกผักชิ่ ๑ กริษหนา ๑ สรัพอยา ๑ ๖ (หน้า ๒๕๐)
534 ผักชี   ๑๖ . " ริดสีดวง " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
535 ผักชี   ๑๗ . " ลมแน่นหน้าอก " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
536 ผักชี   ๑๘ . " วาโยกุฎนิยาวาดกระทำคลื่นแก้เน้นหน้าอก " มี แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ รากชภลู ๑ เจต่หมูนเภลิง ๑ ขิ่ง ๑ ลูกฝักชี ๑+๒   (หน้า ๒๑)
537 ผักชี   ๑๙ . " หืด " มี เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑พิกลอน ๑ เปราะ ๑ ลูกฝักชิ ๑ สิงล่ +๑  (หน้า ๒๙)
538 ผักชี   ๒๐ . " อาโปธาตุแลลม " มี ผักคราด ๑ อยารังกา ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ภันล่ผักกาด ๑ ดอกจํงกํนกานิ่ ๑  (หน้า ๒๕๘)
539 ผักชี   ๒๑ . " อาโปธาตุพิการ ๑๒ ประการ " มี เจ้ตหมูนเภลิ่ง ๑ โกดส่อ ๑ ลูกผักชิ่ ๑ ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ (หน้า ๒๔๔)  
540 ผักชีล้อม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แสงพระอาทิตย์ " มี ครัง เบรา:หอม ลูกผักชักชิ่ลํอม ลูกผักชักชิ่ลา สิงลสอน ดอกคำไทย ดอกคำเทด (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
541 ผักชีล้อม   . " สันนิบาตตาแดง " มี ลูกก่ดอม ๑ ลูกผกัชิลอม ๑ ฃมินออย ๑ ไบสํมปอย ๑ จันแดง ๑  (หน้า ๒๑๔)  
542 ผักชีลา เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะ " มี ลูกผักชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑  (หน้า ๒๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
543 ผักชีลา   . " แสงพระอาทิตย์ " มี ครัง เบรา:หอม ลูกผักชักชิ่ลํอม ลูกผักชักชิ่ลา สิงลสอน ดอกคำไทย ดอกคำเทด (หน้า ๑๗๙)
544 ผักชีลา   . " โลหิตเน่า " มี ลูกผักชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑  (หน้า ๒๖๐)  
545 ผักชีลา   . " ปวดมวน " มี ลูกผักชิ่ลา ๑ ลำภัน ๑ เปลอิกมูกหลวง ๑ นำเตาฃํม ๑ กร:ดอม ๑  (หน้า ๒๖๐)  
546 ผักชีลา   . " ปวดศีรษะเหม็นระดู " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑  (หน้า ๒๕๑)
547 ผักตบชวา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ฝีฟกทุมแลฝีเอน " มี ห้วผักตํบ ๑ ไปยหูกวาง ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ กก ๑ บํดดวยนำม่นาว (หน้า ๔๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
548 ผักบุ้ง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้เรอ " มี ผักบูงฃ้น ๑ ไบม:ร: ๑ ไบชุมเหดไท ๑ ฃมินออย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๒๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
549 ผักบุ้ง   . " ต้อขึ้นในตา " มี ผักบูงไทย หว้ทู๋ย ดอกแดงกว้า ดอกตำมลึง ตอกมฃาม ๑ หว้ยาชณ:กาด (หน้า ๑๗๕)
550 ผักบุ้ง   . " ตาทิพย์จักขุน้อย  " มี ไบฃ่าม ๑ ดอกอังชัน ๑ ดอกผักบูง ๑ ตาม่กลำข้าว ๑ เทากัน  (หน้า ๒๓๒)  
551 ผักบุ้ง   . " ทาแก้ริดสีดวงฟก " มี ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ผักบุง ๑ บอนแดง ๑ แหวหมู ๑ สํมกุง ๑ (หน้า ๘๙)  
552 ผักบุ้งขัน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะ " มี ไปกุมท้ง ๒ ไปมํยํมต้วผุ ฟ้กทอง ไบผ้กบูงฃ้น ไบฃิกาแดง (หน้า ๑๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
553 ผักบุ้งขัน   . " แมลงอยู่ในหู " มี ไบเริ่ยน ไบผักบูงฃ้น ฃมินออย ไบม่น้าว นำม:น้าว เปลิอกมฃาวฃํบ (หน้า ๑๗๗)
554 ผักบุ้งขัน   . " ชโลมแก้ร้อน " มี โภกออม ๑ ผกับูงฃัน ๑ ผกับูงรอม ๑ บ่ริเพจ ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ (หน้า ๒๒๐)  
555 ผักบุ้งขัน   . " ตาน " มี ไปกุมท้ง ๒ ไปมํยํมต้วผุ ฟ้กทอง ไบผ้กบูงฃ้น ไบฃิกาแดง (หน้า ๑๗๒)  
556 ผักบุ้งขัน   . " พยาธิที่เกิดขึ้นในท้อง " มี ไปกุมท้ง ๒ ไปมํยํมต้วผุ ฟ้กทอง ไบผ้กบูงฃ้น ไบฃิกาแดง (หน้า ๑๗๒)  
557 ผักบุ้งรวม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากส:หลิด รากไม้เท้ายายโม่ง รากนำนอง รากคาคลอง ปูเจ้าลอยท่า (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
558 ผักบุ้งรวม   . " ชโลมแก้ร้อน " มี ผกับูงฃัน ๑ ผกับูงรอม ๑ บ่ริเพจ ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ ตำชโลมแกรอนแล (หน้า ๒๒๐)
559 ผักบุ้งรวม   . " ประคบฝีคันทะมาลา  " มี ผักบูงรวม ๑ เฃาเหนยิ่วตาน ๑ ห่อผ้าต่คํบหายแล (หน้า ๔๔)    
560 ผักบุ้งรวม   . " ประคบฝีลูกหนู " มี ผักบูงรวม ๑ เฃาเหนยิ่วตาน ๑ ห่อผ้าต่คํบหายแล (หน้า ๔๔)    
561 ผักปลัง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ชัก " มี ก่ชาย ๑ รากวันย่อ ๑ ไปยฝักปลัง ๑ ไปยฝักเฃา ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
562 ผักปลัง   . " สันนิบาต ๕ ประการ " มี ฝักปล้ง ๑ ไบก่ดูก ๑ กก ๑ พิกหาง ๑ พิกลํน ๑ สํน ๑ ก์ชิ ๑ (หน้า ๒๒๑)  
563 ผักหนาม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เจ็บในทรวงอกในคอ " มี ห้วฝักหนาม ๑ ห้วช่ง่อ ๑ ห้วฃาทังสาม บูนหิน ๑ ถิมโภกบวม (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
564 ผักหนาม   . " ทาแก้บวม " มี ห้วฝักหนาม ๑ ห้วช่ง่อ ๑ ห้วฃาทังสาม บูนหิน ๑ ถิมโภกบวม (หน้า ๗๓)  
565 ผักหนาม   . " ริดสีดวง " มี ห้วฝักหนาม ๑ ลูกจัน ๑ รากชาภลู ๑ ลูกกร:หวาน ๑ ภริกเทด ๑ ภริกไทย ๑ (หน้า ๖๔)
566 ผักหวาน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " พิษตาน " มี ไปยกลำ ๑ ไปยฝักหวาน ๑ ไปยมเภราทัง ๒ ฃิ่หมิ่นออย ๗ แหวน พิก ๗ (หน้า ๖๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
567 ฝักราชพฤกษ์ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ครอบไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช(หน้า ๒๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
568 ฝาง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะเน่าพิการ " มี ไบสํมปอยกำมือ ๑ เถาวันเปรยิ่ง ๑ ผ้างกำมือ ๑ พิกไทย ๑ ห้วหอม ๓ ห้ว  (หน้า ๒๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
569 ฝาง   . " อติสาร " มี กำม่ยาน ๑ ครัง ๑ ผาง ๑ พิก ๑ ขิง ๑ กำม่ถัน ๑ ยาทังนิ่สเม่อภาก (หน้า ๒๐๒)  
570 ฝางเสน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เปื่อยที่ลำคอ " มี รากลำภํงแดง ๑ ร:ขัดมอน ๑ ผางเสน ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ จิกหา ๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
571 ฝ้ายแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ลิ้นแข็งคางแข็ง " มี งวงตาลเผาไฟ ๑ ผมคน ๑ ผักราช ๑ แพงพวย ๑ ไบผ้ายแดง ๑ (หน้า ๑๐๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
572 ฝิ่นต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ปวดมวนกระหายน้ำ " มี รากส่แก รากม่เกลือ รากเลบมือนาง ผินตน เบญบ้วหลอง ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
573 ฝิ่นต้น   . " บอดเคือง " มี สมอเทศ ผิ่น ๑ ม:เมิ่ยว ๑ ส:หมอ ๑ ไฝ้เทศอ่อน ๒ ดิ่งูเหลอม (หน้า ๑๓๘)  
574 ฝิ่นต้น   . " ยามหานิล " มี เทิ่ยนดำ ๑ เทิ่ยนแดง ๑ ผิ่น ๑ โกดส่อ ๑ ภิมเสน ๑ ชาดห่ร่คุน ๑  (หน้า ๑๐๓)  
575 ฝิ่นต้น   . " ริดสีดวงไอแห้ง " มี ขอบช่นางทัง ๒ ยาทังนิ่สิงล่กอน เกลิ่อเปนกระสาน ภิมเสน ๑ ผิ่น ๑ (หน้า ๑๘)
576 ฝิ่นต้น   . " สันนิบาตทั้งปวง " มี เปลอิกบีบ ๑ เปลอิกสม่อไทย ๑ อยาดำ ๑ ผิน ๑ ผินตํน ๑ เทากัน (หน้า ๒๒๒)  
577 พรมมิ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้หนาว " มี กำมลังงัวเถลิง ๑ สหมูนลแว้ง ๑ ไฟยเดอิ่น ๕ กิบหมากพลาย ๑ ภรํมลิ ๑ (หน้า ๒๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
578 พรมมิ   . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี พรํมลิ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ ไภลย ๑ บํดโภกกร:หมอม (หน้า ๒๒๕)    
579 พริก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กสำรอกให้ลงท้องหนัก " มี ภริก ๗ กก ๗ บดลายน้ำกินหายแล: ฯ (หน้า ๑๔๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
580 พริก   . " เลือดลงหนักให้สะท้านหน้ามืดตามัว " มี ม่นาว ๑ พิก ๗ กํก ๗ เกลิ่อ ๗ ขิ่ง ๗ บํดกินหายแล (หน้า ๓๕)    
581 พริก   . " แก้ลม " มี ช่ออกนํก ๑ กร:ดาดทังสอง พิก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ฃิง ๑ บํดล้เอยิดลายนำสํมน้าว (หน้า ๕๓)
582 พริก   . " แก้สะอึก " มี ทานรูแดง ๑ ฝํนด้วยนำม่นำม:นาว พิก ๗ ฃิง ๗ กก ๗ เกลือ ๗ (หน้า ๒๑๘)  
583 พริก   . " แก้อาเจียน " มี ผักเสยินผืเผ้าไฟ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ บํดล่เอยีดภิมเสนรำหัดลายนำสํม (หน้า ๒๑๒)  
584 พริก   . " โรคผู้หญิง " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ ภริก ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ เกลิ่อ ๑ (หน้า ๗๒)  
585 พริก   . " โลหิต " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก  (หน้า ๑๙)  
586 พริก   . " ไข้เหนือสาริบาตร  " มี ช่ราดำ ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิก ๑ ห้วก์เทยิม ๑ ลูกเผ้จแหง ๑ ห้วฃิ่ง ๑ (หน้า ๕๕)  
587 พริก   . " ไข้กำเดา " มี ช่ราดำ ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิก ๑ ห้วก์เทยิม ๑ ลูกเผ้จแหง ๑ ห้วฃิ่ง ๑ (หน้า ๕๕)  
588 พริก   ๑๐ . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก  (หน้า ๑๙)  
589 พริก   ๑๑ . " ไอ " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ภริก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ สิงล่ ๑+ การบูน ๑ (หน้า ๙๗)  
590 พริก   ๑๒ . " กระเดือนตกเลือดหลั่งออกมา " มี นำตาน ๑ สํมฃามเปยิก ๑ หาทังนิ่ทำเล้จเทาเล้จพิก กินถ่าลงหนักอาบนำเสิย (หน้า ๓๖)
591 พริก   ๑๓ . " กลอน " มี ภริก ๗ สวน เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน (หน้า ๑๐๐)  
592 พริก   ๑๔ . " จำเริญอายุ " มี อยาจำเมรินอายะพิกสวนหนึง เปิยต่ผูเผาไฟยใหใหมสวนหนึง ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ (หน้า ๑๖)
593 พริก   ๑๕ . " จุกเสียด " มี ภริกลูกถวย ๑ เกลิ่อถวย ๑ นำผึงรวงลูกถวย ๑ พิกตำผํง หน้า ๗๕)    
594 พริก   ๑๖ . " ซาง " มี เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑  สมูนล่แวง ๑ (หน้า ๑๘)
595 พริก   ๑๗ . " ดาดกาฬ " มี ภริก ๑ วานนำ ๑ หอยส้ง ๑ โกดส่อ ๑ โกดขเหม้า ๑ โกดบ้ว ๑ (หน้า ๒๑๑)  
596 พริก   ๑๘ . " ตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้น " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก  (หน้า ๑๙)  
597 พริก   ๑๙ . " ทาตัวกุมารล้างมลทิน " มี ไปส่มิ่ ฃ่มิ่นอ้อย พิก ฃิง เบิ้ยต่ผู้ ๓ เบิ้ย แมงมุมตายทราก ๓ ตัว (หน้า ๑๔๖)  
598 พริก   ๒๐ . " ประคบท้อง " มี ช่ออกนํก ๑ กร:ดาดทังสอง พิก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ฃิง ๑ บํดล้เอยิดลายนำสํมน้าว (หน้า ๕๓)
599 พริก   ๒๑ . " ปัสสาวะอุจาระไม่ออก " มี หวานนำ ๑ ไภลย ๑ เปรา: ๑ ภริก ๑ กก ๑ บดโภกทองออกแล (หน้า ๔๘)  
600 พริก   ๒๒ . " ฝีเอน " มี ห้วผักตํบ ๑ ไปยหูกวาง ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ กก ๑ บํดดวยนำม่นาว (หน้า ๔๕)  
601 พริก   ๒๓ . " ฝีในลำไส้ " มี ภริก ๑ ส่คาน ๑ ดิ่ปลิ่ลูกพลู ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ รากชาพลู ๑ รากปิกนํกแอน (หน้า ๕๐)
602 พริก   ๒๔ . " ฝีกาฬสิงคลี " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก  (หน้า ๑๙)  
603 พริก   ๒๕ . " ฝีฟก " มี ห้วผักตํบ ๑ ไปยหูกวาง ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ กก ๑ บํดดวยนำม่นาว (หน้า ๔๕)  
604 พริก   ๒๖ . " ยากินประจำธาตุ " มี ภริก ๑ กก ๑ ช่ราตำ ๑ ฃิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ ไปสมฃาม สมปอย บ่ริเพจ ๑ (หน้า ๕๕)
605 พริก   ๒๗ . " ยาประคบตา " มี ภริก ๑ ส่มูนล่แวง ๑ กร:ทือ ๑ ไภล ๑ กร:ชาย ๑ สัตบุด ๑ (หน้า ๘๘)  
607 พริก   ๒๘ . " ริดสีดวง " มี ภริก ๑ ก่เทยิม ๑ ขิ่งแหง ๑ สํมกุงทัง ๑+ สานสํม +๑ ดินดิบ +๑ ตำผํงลาย (หน้า ๕๒)
608 พริก   ๒๙ . " ริดสีดวง " มี ภริก ๑ กก ๑ ฃิง ๑ ฃาทัง ๒ ห้วก่ทือ ๑ ห้วไภรย ๑ ห้วชาย ๑ (หน้า ๖๔)  
606 พริก   ๓๐ . " ริดสีดวง " มี ภริก ๗ สวน เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน (หน้า ๑๐๐)  
609 พริก   ๓๑ . " ริดสีดวง ๘ ประการ " มี กก ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ห้วอุดพิด ๑ พิก ๑ ไภลย ๑ เปลอืกม่รุม ๑ (หน้า ๔๖)  
610 พริก   ๓๒ . " ริดสีดวงในท้องในปากและในทวาร " มี ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ฃิ่งแหง ๑ ฃาทัง ๒ พิก ๑ (หน้า ๖๑)  
611 พริก   ๓๓ . " ริดสีดวงให้คันพุง " มี พิก ๑ สานสํมหนัก +๑ ลูกม่กรูด ๗ ลูก ม่น้าว ๗ ลูก ฃาทัง ๒ (หน้า ๕๔)  
612 พริก   ๓๔ . " ริดสีดวงจมูก " มี เทิ่ยนเยาว:ภานิ่ ๑ ส้านนำ ๑ โกดกร:ดูก ๑ เปลือกภิกุน ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ (หน้า ๙๐)
613 พริก   ๓๕ . " ริดสีดวงจมูก " มี รากสํมสิลิด ๑ รากทํนดิ่ ๑ กํก ๗ ภริก ๗ บํดโภกกระหมอมลายนำสํมน้าว (หน้า ๑๗)
614 พริก   ๓๖ . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี ฃิ่งแหง ๑ ห้วหอม ๑ กก ๑ ภริก ๑ กลวยสองราก หนักใดสองส้วน (หน้า ๕๓)  
615 พริก   ๓๗ . " ริดสีดวงผอมเหลือง " มี ไปเส่ดา ๑ ลูกม่ตูมออน ๑ เปลอิ่กก้ทอน ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ อยาทังนิตำฝํง (หน้า ๕๖)
616 พริก   ๓๘ . " ลมทั้งปวง " มี กก ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ ห้วอุดพิด ๑ พิก ๑ ไภลย ๑ เปลอืกม่รุม ๑ (หน้า ๔๖)  
617 พริก   ๓๙ . " ลมทั้งปวง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ภริก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ สิงล่ ๑+ การบูน ๑ (หน้า ๙๗)  
618 พริก   ๔๐ . " ลมอุทังขมาวาตา " มี ถาจะแกภิกุนตํม ๓  ๑ ปรุงพิก ๗ กก ๗ ไปนำเตา ๗ ลูกไนยแตงโมง ๗ (หน้า ๒๒๓)
619 พริก   ๔๑ . " ลมอุธารวาดจุกเสียด  " มี การบูน  ๑ ผิวม่กรูด ๑ สิงล: +๑ มหาหิง +๒ ไบนาด ๑ ก่เทยิ่ม ๑ พิก ๑ (หน้า ๑๙๐)
620 พริก   ๔๒ . " ล้างเลือด " มี ไฃยเปจนวยหนึง ตอยแตไฃแดง ภริก ๑ ตำฝํงตองเปลือกไฃย ๑ (หน้า ๓๕)  
621 พริก   ๔๓ . " สันนิบาคลั่ง " มี แฝก ๑ กร:วาน พิก ๑ กก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ เจตหมูนท้ง ๒ เปลอิ่กมทราง ๑  (หน้า ๒๒๔)
622 พริก   ๔๔ . " สันนิบาตเป็นเสลด " มี ถ่าเปนปวงเกลิ่ยว กร:เทิ่ยมฃาว ๑ ภริก ๑ ฃิง ๑ ตมลายกิน (หน้า ๙๙)  
623 พริก   ๔๕ . " สันนิบาตตาเวียน " มี ลูกจัน ๑ กร:หวาน ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ พิก ๑ กก ๑ เทยิ่นทัง ๕ (หน้า ๒๑๙)    
624 พริก   ๔๖ . " สันนิบาตตาแดง " มี ลูกชาภลู ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ลูกจัน ๑ ไบขิ่เลก ๑ พิก ๑ หวานนำ ๑  (หน้า ๒๑๓)
625 พริก   ๔๗ . " สันนิบาตตาขาว " มี อยานัดภริก +๑ โกตส่อ +๑ โกดก่ดูก +๑ ดิ่ปลิ่ +๑ สารสํม +๒ ลินท่เล +๒ (หน้า ๒๑๘)
626 พริก   ๔๘ . " สันนิบาตทั้งปวง " มี พิก ๑ ฃิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบสลอด ๑ หอยสัง ๑+ ลำภัน +๑ ชเอมเทด +๑  (หน้า ๒๒๒)
627 พริก   ๔๙ . " หอบ " มี ภริก ๗ สวน เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน (หน้า ๑๐๐)  
628 พริก   ๕๐ . " หอบไอ " มี การบูน ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ กก ๑ รากพุทรา ๑ รากก่มรูยดำ ๑ (หน้า ๖๒)    
629 พริก   ๕๑ . " หอบหืด " มี ภริก ๗ สวน เกลิ่อ ๕ สวน ฃิหมิ่นออย ๗ สวน ฃิง ๙ สวน (หน้า ๑๐๐)  
630 พริก   ๕๒ . " หืด " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ภริก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ สิงล่ ๑+ การบูน ๑ (หน้า ๙๗)  
631 พริก   ๕๓ . " อติสารให้ลงเลือด " มี กำม่ยาน ๑ ครัง ๑ ผาง ๑ พิก ๑ ขิง ๑ กำม่ถัน ๑ ยาทังนิ่สเม่อภาก (หน้า ๒๐๒)  
632 พริก   ๕๔ . " อุจาระเหม็น " มี กร:เทยิม ๑ เทยินดำ ๑ ดองดิง ๑ วานนำ ๑ มหาหิง ๑ อยาดำ ๑ พิก ๑ (หน้า ๑๙๓)
633 พริกเทศ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แผลเปื่อย " มี กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริดเทด ๑ เกลือ ๑ กํก ๑ ดิ่ปลิ่เทากัน (หน้า ๔๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
634 พริกเทศ   . " ริดสีดวง " มี ห้วฝักหนาม ๑ ลูกจัน ๑ รากชาภลู ๑ ลูกกร:หวาน ๑ ภริกเทด ๑ ภริกไทย ๑ (หน้า ๖๔)
635 พริกเทศ   . " ลม ๑๐๐ จำพวก " มี กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริดเทด ๑ เกลือ ๑ กํก ๑ ดิ่ปลิ่เทากัน (หน้า ๔๒)
636 พริกไทย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเลี้ยงยาก " มี ไภล ๓ ชิน ฃ: พิกไท ๓ เมล็จ บดแล้วจิงเกาดวย (หน้า ๑๔๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
637 พริกไทย   . " เตโชธาตุ " มี รากฃัดมอน ๑ สรัพอยา ๑ สิงเทากัน กก ๓ สวน พิกไทย ๕  (หน้า ๒๕๓)  
638 พริกไทย   . " เสมหะเน่าพิการ " มี ไบสํมปอยกำมือ ๑ เถาวันเปรยิ่ง ๑ ผ้างกำมือ ๑ พิกไทย ๑ ห้วหอม ๓ ห้ว  (หน้า ๒๖๐)
639 พริกไทย   . " เสมหะปวดมวน " มี ถ่าจะแกเปลอิกมูกหลวง ๑ พิกไทย ๑ ฃิงแหง ๑ ไบสหลอด ๑ (หน้า ๒๕๖)  
640 พริกไทย   . " แผลเปื่อย " มี กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริดเทด ๑ เกลือ ๑ กํก ๑ ดิ่ปลิ่เทากัน (หน้า ๔๒)
641 พริกไทย   . " โรคนัยตุลาวะ  " มี ฃิ่งแห้ง +๑ ดิ่ปลิ่หยาง +๑ พิกไทยกิงอยาสานสํมเทาอยาทังหลาย (หน้า ๑๘)  
642 พริกไทย   . " ขับเลือด " มี รากเจต่หมูนเภลิ่ง ๑ เถาส่คาน ๑ ภริกไทย ๑ ฃิ่ง ๑ ไภลย ๑ ผิวม่กรูด ๑ (หน้า ๒๕)
643 พริกไทย   . " ซางไฟ " มี ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย ลูกปร:คำดิ่ควาย (หน้า ๑๕๙)
644 พริกไทย   . " ตานซางขโมย " มี ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง ฃ:มินอ้อย ลูกปร:คำดิ่ควาย (หน้า ๑๕๙)
645 พริกไทย   ๑๐ . " บำรุงเลือด " มี ตริฝ่หลา ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ การบุน ๑ ขิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ พิกไทย ๑  (หน้า ๒๑)  
646 พริกไทย   ๑๑ . " ปัถวีธาตุ ๓ ประการ " มี ดอกจัน ๑ อยาหนู ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ เลจพิกเทด ๑ ช่ออกทัง ๔ ก่เทิ่ยม ๑ (หน้า ๗๐)
647 พริกไทย   ๑๒ . " ยาโปกกระหม่อมริดสีดวงจมูก " มี ช่เอม ๑ พิกไทย +๒ เถ้าส่คาน +๒  ระชภลู +๒ รากเจตหมูนเภลิ่ง +๒ ฃิ่ง +๒ (หน้า ๒๘) 
648 พริกไทย   ๑๓ . " ยากำลังราชสีห์ " มี เทยิ่นเฃาเปลอืก ๑ เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ เทยิ่นแดง ๑ สิงล่ +๒ ภริกไทย ๑ (หน้า ๒๗)
649 พริกไทย   ๑๔ . " ยาทาท้อง " มี พิกไทยถวัย ๑ ดิปลิ ๓ ลูกมหาหิง การปูน ผิวม่กรูด วารนำ ไพลย (หน้า ๑๖๕)  
650 พริกไทย   ๑๕ . " ยานี้ครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง " มี พริกเทด ๑ พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑ (หน้า ๒๒๘)
651 พริกไทย   ๑๖ . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี ไปยส่หลอด ๑ ไปยพิกไทย ๑ ไปยดิ่ปลิ่ ๑ ไปยคํนทิส่อ ๑ ไปยม่ตูม ๑ (หน้า ๓๙)
652 พริกไทย   ๑๗ . " ริดสีดวงสมอง " มี ภริกไทย +๒ ดิ่ปลิ่ +๒ กก +๑ จิ่งจ่อ +๒ เจตหมูนเภลิ่ง +๒ รากฃิ่กาฃาว +๒ (หน้า ๘๙)
653 พริกไทย   ๑๘ . " ลม ๑๐๐ จำพวก " มี กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ภริกไทย ๑ ภริดเทด ๑ เกลือ ๑ กํก ๑ ดิ่ปลิ่เทากัน (หน้า ๔๒)
654 พริกไทย   ๑๙ . " ลมเลือดจุกเสียด " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ พิกไทย ๑ พิกเทต ๑ ไภลย ๑ ฝักเสิ่ยนผิ่ทัง ๒ ฃาทัง ๒ (หน้า ๖๙)
655 พริกไทย   ๒๐ . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี ก่ทือ ๑ ไภลย ๑ ฃิมินออัย ๑ ไปพิกไท ๑ วานนำ ๑ ย้าทังนิ่เทากัร (หน้า ๔๑)  
656 พริกไทย   ๒๑ . " ลมจุกเสียด " มี พิกไท้ย ๑ ก์เทยิ่ม ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ม่หาหิง ๑ ห้วไภลย ๑ วานนำ ๑ เกลือ ๑ (หน้า ๒๓๐)
657 พริกไทย   ๒๒ . " วาโยธาตุพิการ " มี ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิกไทย ๑ แฝ้กหอม ๑ หวานนำ ๑ แห้วหมู ๑ (หน้า ๒๔๓)  
658 พริกไทย   ๒๓ . " สันนิบาตตาแดง " มี ไบพิกไทย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ไบฃมินออย ๑ ไบฃิ่ง ๑ บริเพช ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๒๑๓)
659 พริกไทย   ๒๔ . " สารพัดโรคตานซาง " มี ลูกญาใตไบ ลูกมแวง ตานมอน สิงลสอน พิกไทยเทายาดำ แชสูราไวคืนหนึง (หน้า ๑๘๖)
660 พริกไทย   ๒๕ . " หอบไอแห้ง " มี ผืวมกรูด ๑ ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ (หน้า ๒๗๒)
661 พริกไทย   ๒๖ . " หืดไอ " มี ห้วช่:ทัง ๒ ห้วอุดพิด ๑ ห้วขิง ๑ ภริกไทย ๑ ส่เม่อภากเปนเครื่องปรุง (หน้า ๕๑)
662 พริกไทย   ๒๗ . " อุจาระเหม็น " มี พดแพวแดง ๑ ฃิ่เสยิ่ดเทด ๑ กทือ ๑ ไภล ๑ พิกไทย พิกหอม พริกหาง (หน้า ๑๙๒)
663 พริกล่อน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เหม็นอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
664 พริกล่อน   . " โลหิต " มี อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑ พิกลอน ๑  (หน้า ๒๙)  
665 พริกล่อน   . " ไม่รู้รสชาติอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
666 พริกล่อน   . " จุกเสียด " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ การบูน ๑ ภริกลํน (หน้า ๒๕๐)  
667 พริกล่อน   . " ชูไฟธาตุ " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
668 พริกล่อน   . " ชูไฟธาตุแก้เหม็นอาหารไม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
669 พริกล่อน   . " ชูไฟธาตุแก้เหม็นอาหารไม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
670 พริกล่อน   . " ชูไฟธาตุแก้เหม็นอาหารไม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
671 พริกล่อน   . " ปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ การบูน ๑ ภริกลํน (หน้า ๒๕๐)  
672 พริกล่อน   ๑๐ . " ยานี้ครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง " มี พริกเทด ๑ พิกไทย ๑ พิกกลอน ๑ ขิง ๑ ดิ่บลิ่ ๑ ฃา ๑ กก ๑ หอม ๑  (หน้า ๒๒๘)
673 พริกล่อน   ๑๑ . " ยาสังคะวิชัย " มี ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ รากหนาด ๑ สิงล่ +๑ ภริกลอน ๑+  (หน้า ๓๑)  
674 พริกล่อน   ๑๒ . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒  (หน้า ๒๓)  
675 พริกล่อน   ๑๓ . " ลมโกรธถานิยาวาตา  " มี รากจิงจ่อไหญ ๑ ฃิงแหง ๑ พิกลอน ๑ ไบหนาด ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ (หน้า ๒๕๘)  
676 พริกล่อน   ๑๔ . " ลมพรรดึก " มี ฃิ่ง ๑+ พิกลอน +๓ ตำเปนฝํงลายนำสํมษ่านำผึงกิน กินประจำทอง (หน้า ๓๐)  
677 พริกล่อน   ๑๕ . " ลมพรรดึก " มี ลูกหวาน +๒ กรามภลู +๒ ดิ่ปลิ่ ๑+๒ ฃิ่ง ๑+ ภริกลวน +๓ ตำผํงลายนำสํมษ่า (หน้า ๒๔)
678 พริกล่อน   ๑๖ . " ลำไล้เล็กใหญ่พิการ " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ การบูน ๑ ภริกลํน (หน้า ๒๕๐)  
679 พริกล่อน   ๑๗ . " สันนิบาต ๕ ประการ " มี ฝักปล้ง ๑ ไบก่ดูก ๑ กก ๑ พิกหาง ๑ พิกลํน ๑ สํน ๑ ก์ชิ ๑ (หน้า ๒๒๑)  
680 พริกหอม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โลหิต " มี ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑ (หน้า ๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
681 พริกหอม   . " อุจาระเหม็น " มี ฃิ่เสยิ่ดเทด ๑ กทือ ๑ ไภล ๑ พิกไทย พิกหอม พริกหาง ฃิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๙๒)
682 พริกหาง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โลหิต " มี อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ พิกหาง ๑ พิกลอน ๑  (หน้า ๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
683 พริกหาง   . " สันนิบาต ๕ ประการ " มี กก ๑ พิกหาง ๑ พิกลํน ๑ สํน ๑ ก์ชิ ๑ สิงล +๒ แชเหลา ๕ ท่นาร (หน้า ๒๒๑)  
684 พลับพลา เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ซางขโมย " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
685 พลับพลึง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " คลั่ง ๕ ประการ " มี ภลัมภลึง ๑  เทากันปานนำกินบางชโลมบางแกคล้ง ๕ ปร:กาน (หน้า ๒๒๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
686 พลูแก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ซางแห้ง " มี ฃมินอ้อย ๑ ฃิง ๑ ไบยผักขวง ๑ ไบภลูแก ๑ จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
687 พลูแก   . " ตานขโมย " มี ไพล ๑ ฃมินออย ๑ คํนทิอสอ ๑ ไบก่เพรา ๑ ไบอังกาบ ๑ ไบภลูแก ๑ (หน้า ๑๙๖)
688 พลูแก   . " ประคบสันนิบาตตาแดง " มี ชิ่งชาลิ่ ๑ ส่มปอย ๑ ก่ทื ๑ ภลู ๑ ทองหลาง ๑ กูมทัง ๒ (หน้า ๒๑๕)  
689 พลูแก   . " ยาสุมกระหม่อม " มี นำดับไฟย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ ไบภลูแก ๑ ข่มิ่นออย ๑ ทังนิบํด (หน้า ๒๖๘)  
690 พลูแก   . " อุจาระเหม็น " มี ไบภลูแก ๑ ฃมินออย ๑ สเม่อภากเลาเปนกร:สาย บํดทำแทงลายเลากิน (หน้า ๑๙๓)
691 พาดไฉน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ตานขโมย " มี ชาดกอน รํง กร:ลำภัก ภาชนไหน การภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํด ภิมเสน (หน้า ๑๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
692 พาดไฉน   . " พิษตานซาง " มี ชาดกอน รํง กร:ลำภัก ภาชนไหน การภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํด ภิมเสน (หน้า ๑๘๖)
693 พาดไฉน   . " ริดสีดวง " มี เอืองพิดม้า ๑+ ภาฉ่ไหนยอิ่รุม ๑+ เจตหมูนเภลิ่ง ๑+ หวานหางชาง ๑+ (หน้า ๖๓)
694 พาดไฉน   . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี โลท่นํง +๑ ภาไฉนย +๑ แกนฃิแหลก +๑ แกนส่แมษาน +๑ แชเหลา (หน้า ๙๖)
695 พาดไฉนทั้งต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ทาแก้บวม " มี ฝักเสิ่ยนผิ่ ๑ อยาทังกราบ ๑ ภาฉ่ไหนยทัง ๕ ไปยสํมนาว ๑ ไปยสํมกรูด ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
696 พิกุล เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ร้อนใน " มี ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑ รากคํนทรํง ๑ (หน้า ๒๕๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
697 พิกุล   . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ดอกบุนณะ ๑ ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่ร่ภิ่ ๑ เกษรบ้วหล้วง สิงล่ +๒  (หน้า ๒๖)  
698 พิกุล   . " โลหิตพิการ " มี เกษรบัวหลวง ๑ เกษรบุนนาก ๑ เดา:สรพิ่ ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๒๖๔)  
699 พิกุล   . " ไข้เรื้อรัง " มี กำหยาน ๑ ดอกบ้าฃาว ๑ ดอกบ้วแดง ๑ ดอกภิกุน ๑ ดอกบุนณ: ๑ (หน้า ๑๐๐)
700 พิกุล   . " ซางขโมย " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
701 พิกุล   . " ซางมันจับในอก " มี หวับวั เบราหอม ดิกภิกุน ดอกบุน: เกษรบวัหลัอง เกษรสัดบด (หน้า ๑๖๗)  
702 พิกุล   . " บำรุงเลือด " มี เดาะปุนณะ ๑ ดอกส่อพิ่ ๑ ดอกภิกุน ๑ ดอกกระดานงา ๑ กริษหนา ๑ (หน้า ๒๔)
703 พิกุล   . " ยาสว่างอารมณ์ " มี เกษรบ้วหลวง ๑ เกสอนบุนณ: ๑ ดอกภิกุน ๑ เดา:สัตบุด ๑ จํงกํน ๑ (หน้า ๑๐๖)
704 พิกุล   . " ยาสุมกระหม่อม " มี ดอกภิ่กุน ดอกกร:ดานงา ไบพุทรา ไบผักเป้จ รากเฃาบาน หว้หอม (หน้า ๑๗๖)
705 พิกุล   ๑๐ . " ริดสีดวงจมูก " มี ว้านนำ ๑ โกดกร:ดูก ๑ เปลือกภิกุน ๑ พิก ๑ ฃิ่ง ๑ ตำผ่งนัดริษดองแล (หน้า ๙๐)
706 พิกุล   ๑๑ . " สันนิบาตเป็นเสลด " มี ถาจะแกภิกุนตํม ๓  ๑ ปรุงพิก ๗ กก ๗ ไปนำเตา ๗ ลูกไนยแตงโมง ๗ (หน้า ๒๒๓)
707 พิกุล   ๑๒ . " อาโปธาตุ ๑๒ ประการ " มี ดอกภิกุน ๑ ดอกบุนณ: ๑ ดอกสรภิ ๑ ดอกบัวหลอง ๑ สรัพยา ๑ ๘  (หน้า ๒๔๔)
708 พิกุล   ๑๓ . " อาโปธาตุ ๑๒ ประการ " มี ดอกภิกุน ๑ ดอกปุนณะ ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ ดอกสัตบุด ๑ ดอกส่น่พิ่ ๑ (หน้า ๒๘)
709 พิมเสน เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แกสะท้านและคอแห้ง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ กร:หวาน ๑ ลักฃจัน ๑ ชเอม ๑ ภิมเสน ๑ อยาท้งนิบํดเลากิน (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
710 พิมเสน   . " แก้อาเจียน " มี ผักเสยินผืเผ้าไฟ ๑ พิก ๑ ฃิง ๑ บํดล่เอยีดภิมเสนรำหัดลายนำสํม (หน้า ๒๑๒)  
711 พิมเสน   . " ไข้เรื้อรัง " มี ช่มํด ภิม:เสน ขอนเด๊า: ส่เมอภากบํดดวัยนำเดา:ใม (หน้า ๑๘๑)    
712 พิมเสน   . " ไข้เหนือตรีโทษ " มี ลูกจันเทศ +๒ ดอกจันเทศ +๒ นิลภูสิ่ +๒ ภิมเสน +๒ บดเปนแท่งไว้ (หน้า ๑๐๗)
713 พิมเสน   . " กวาดซางแดง " มี เฃิยวตเฃ ยาใตไบ บ้วหล้วง ภิมเสน ยาทังนิ่สเม่อภากบํดทำแทง (หน้า ๑๗๗)  
714 พิมเสน   . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี ตำผํงลายนำฃิ่งนำสมษา ใหแทรกภิมเสนกิจ(หน้า ๒๑)      
715 พิมเสน   . " ซาง " มี ไบเทิ่ยน ไบทับทิม ใบสวาด ภิมเสน ใบเพราทังสอง พริกหอม กร:ชาย (หน้า ๑๖๐)
716 พิมเสน   . " ซางขโมย " มี วานกิบแรด วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)
717 พิมเสน   . " ซางที่ทำให้ลงท้อง " มี ไบก์เพร้า ๑ ไบสวาด ๑ ไบทับทิม ๑ ฃมินออ้ย ๑ ลูกจัน ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๙๕)
718 พิมเสน   ๑๐ . " ตกเลือด " มี เปลอิกไฃ้เนา จันฃาว ช่มํด บ้นลังคสินลา กำม่ถันแดง ภิมเสน (หน้า ๑๘๘)  
720 พิมเสน   ๑๑ . " ตกเลือด " มี ไบก์เพร้า ๑ ไบสวาด ๑ ไบทับทิม ๑ ฃมินออ้ย ๑ ลูกจัน ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๙๕)
719 พิมเสน   ๑๒ . " ตกเลือด " มี วานกิบแรด วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)
721 พิมเสน   ๑๓ . " ตกมูก " มี เปลอิกไฃ้เนา จันฃาว ช่มํด บ้นลังคสินลา กำม่ถันแดง ภิมเสน (หน้า ๑๘๘)  
723 พิมเสน   ๑๔ . " ตกมูก " มี ไบก์เพร้า ๑ ไบสวาด ๑ ไบทับทิม ๑ ฃมินออ้ย ๑ ลูกจัน ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๙๕)
722 พิมเสน   ๑๕ . " ตกมูก " มี วานกิบแรด วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)
724 พิมเสน   ๑๖ . " ตาแผ้ว  " มี รากอังชัน ๑ จัน ๑ ภิมเสน ๑ สเม่อภากลายนำออยแดงภ่อเบนกร:สาย (หน้า ๒๓๒)
725 พิมเสน   ๑๗ . " ตานซาง " มี การภลู กร:หลำภัก กริษน้า ชมํด ภิมเสน สาเม่อภากนำเตา:ใมเปนกร:สาย (หน้า ๑๘๓)
726 พิมเสน   ๑๘ . " ทำให้อาเจียน " มี ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ รากวันย่อ ๑ รากใมเทายายโมง ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๐๕)  
727 พิมเสน   ๑๙ . " ปวดมวน " มี วานกิบแรด วานรอนทอง กริษหนา ๑ กร:ลัมพัก ๑ ภิมเสน ๑ เปรา:หอม ๑ (หน้า ๑๙๔)
728 พิมเสน   ๒๐ . " ปวดศีรษะเหม็นระดู " มี ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ โกดส่อ ๑ ชมํด ๑ จันเฃา ๑ ภิมเสน ๑ อยาตินนก ๑ (หน้า ๒๕๑)
729 พิมเสน   ๒๑ . " ปวดหัวดั่งจะแตกออกมา " มี รากม:นาว ๑ ก:ทือ ๑ ไภล ๑ ม:รุม ๑ ฃิง ๑ น้ำมันภิมเสร ๑ ชุมเห็ดน้อย ๑ (หน้า ๑๑๔)
730 พิมเสน   ๒๒ . " ปัถวีธาตุ ๓ ประการ " มี ภิมเสน ๑ ดอกกรุงฃเหม้า ๑ ลูกเอน ๑ เปลิอกตินเปจ ๑ ไบสเด้า ๑ (หน้า ๒๔๘)
731 พิมเสน   ๒๓ . " ฝีดาษ " มี ขิงแหง ๑+๒ โกดบว้ ๑+ ภิมเสน +๒ หวานนำ +๓ สหม่อภิเพก (หน้า ๒๗๐)  
732 พิมเสน   ๒๔ . " ยาใส่ตาเด็ก " มี เข้าสารดำ ๗ เม็ด พิมเสร ๖ กลำ จึงใบม:เพือง +๑ ใบเจ้าเพรา +๒ (หน้า ๑๓๘)
733 พิมเสน   ๒๕ . " ยามหานิล " มี ผิ่น ๑ โกดส่อ ๑ ภิมเสน ๑ ชาดห่รคุน ๑ การบูน ๑ เกลิ่อสินเทา ๑ (หน้า ๑๐๓)  
734 พิมเสน   ๒๖ . " ริดสีดวง " มี ขอบช่นางทัง ๒ อยาทังนิสิงล่กอน เกลือเปนกระสาย ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๘)  
735 พิมเสน   ๒๗ . " ริดสีดวง " มี อํบเชย ๑ จันแดง จันฃาว หาแดง ๑ ภิมเสน ๑ ช่มํท ๑ ไภล ๑ (หน้า ๙๐)  
736 พิมเสน   ๒๘ . " ลมเป็นปวงเป็นเกลียว " มี ถ่าใหคลังลายนำจันทัง ๒ กินหายแลฯ ถ่าเจบไนยซวงอํกไนยฅ่อลายนำภิมเสนกินหายแลฯ (หน้า ๑๐๖)
737 พิมเสน   ๒๙ . " ลมให้คลื่นและเวียนศีรษะ " มี ก่ใดแกลํมใหคลืนใหเหยิน ใหลายนำผักชิ่เทยิ่นดำ ตํมแฃกภิมเสนแล  (หน้า ๒๒)
738 พิมเสน   ๓๐ . " สันนิบาตทั้งปวง " มี การบูน ๑ ภิมเสน ๑ ชมํด ๑ รำหัดบัดสนณิ่บาดแลฯ (หน้า ๒๒๒)    
739 พิมเสน   ๓๑ . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี ช่มํดเชยิง ๑+ ภิมเสน ๑+ ทองคำแปลว ๒๕ บํดทำแทงไว้ (หน้า ๓๓)  
740 พิมเสน   ๓๒ . " หอบไอแห้ง " มี พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ การภลู ๑ หว้หอม ๓ ห้ว การบูน ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๒๗๒)
741 พิมเสนต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๘ เดือน " มี ไปภิมเสน ไภล ฃมิ้นอ้อย บํดทำแท่งให้กินแลฯ (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
742 พิมเสนต้น   . " ตกเป็นมูก " มี ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙)  
743 พิมเสนต้น   . " ปวดมวน " มี ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙)  
744 พิมเสนต้น   . " มูกเป็นเลือด " มี ไปยเทยิ่น ๑ กันชา ๑ ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑  (หน้า ๑๙)  
745 พิมเสนต้น   . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี อํบเชยเทษ ๑ ใหลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ (หน้า ๒๓)
746 พิลังกาสา เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ชราดีแตก " มี บริเพ้จ ๑ ลูกภิลังกาสา ๑ พัดแพ้วแดง ๑ ลูกมูกมัน ๑ ทังสเม่อภาก (หน้า ๒๕๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
747 พิลังกาสา   . " บำรุงไฟธาตุ " มี วานนำ +๑ แหวหมู +๑ ลูกภิลังก่ษา +๑ บ่ริเพจ +๑  ผิวม่กรูด +๑  (หน้า ๒๔)  
748 พิลังกาสา   . " ปัถวีธาตุพิการ " มี ลูกมฃามปอม ๑ แหวหมู ๑ ลูกภิลังก์ษา ๑ รากฃัดมอน ๑ กกรังกา ๑ (หน้า ๒๕๐)
749 พิลังกาสา   . " ยามหาวิเศษ " มี กร:หวาน ๑+๑ การภลู +๒ ดิปลิ่ ๑+๒ ลูภิลังก:สา +๓ หวานนำ ๑+๓  (หน้า ๑๑)  
750 พิลังกาสา   . " ริดสีดวงสมอง " มี ภิลังก่ษา ๑+ พัดแพวแดง ๑+ ดิ่ปลิ่ +๑ ทำเปนลูกกลอนกิน (หน้า ๘๙)  
751 พิลังกาสา   . " ลมจุกเสียด " มี บริเภ้จยาน +๑ ลูกส่หลอด +๑ ภิลังก่ษา +๒ กรุงข่เมา +๒ ลูกส่คาน +๒ (หน้า ๕๕)
752 พิลังกาสา   . " อาโปธาตุ ๑๒ ประการ " มี แห้วหมู ๑ ลูกภิลํงก่ษา ๑ รากเฃ้จมอน ๑ เปลอิ่กมุ:มัน ๑ สมูลแวง ๑ (หน้า ๒๔๔)
753 พิษนาศน์ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี อํบเชยเทด ๑ ช่เอม ๑ ร่ยอม ๑ ภิดส่นาษ ๑ นำปร:สานทอง ๑ ช่มํด ๑ (หน้า ๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
754 พิษนาศน์   . " คอแห้ง " มี ลูกจ้น จันแดง พิศนาด สํน ลูกปร:คำดิ่ควาย ส่เมอภาก (หน้า ๑๘๘)  
755 พุงแก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " หลังไข้เหนือหาย " มี รากใมรวก ๑ ห้วหวายฃํม ๑ รากภุงดอ ๑ เฃิอฃึน ๑ รากภุงแก ๑ (หน้า ๑๑๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
756 พุงดอ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยาดอง " มี รากหนมาฃ่อ ๑ รากภุงดอ ๑ รากม่ตูม ๑ รากม่รุม ๑ รากพุมเริ่ยงทัง ๒ (หน้า ๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
757 พุงดอ   . " หลังไข้เหนือหาย " มี รากใมรวก ๑ ห้วหวายฃํม ๑ รากภุงดอ ๑ เฃิอฃึน ๑ รากภุงแก ๑ (หน้า ๑๑๑)  
758 พุดซ้อน เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ตาเจ็บ " มี รากอังชัน ๑ รากพุชอน ๑ ร:ส่หลิด ๑ พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑  (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
759 ฟักข้าว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้ชัก " มี ก่ชาย ๑ รากวันย่อ ๑ ไปยผักปลัง ๑ ไปยฝักเฃา ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๑๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
760 ฟักข้าว   . " แก้ฟก " มี นำดับไฟย ๑ ไบผ้กเฃา ๑ ไบมันงิว ๑ ไบผักตำมลิง ๑ เฉยิ่งภราทัง ๓ (หน้า ๒๓๘)
761 ฟักข้าว   . " ตัวเหลืองเหมือนขมิ้นทา " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก (หน้า ๑๙)  
762 ฟักข้าว   . " ฝีกาฬสิงคลี " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก (หน้า ๑๙)  
763 ฟักข้าว   . " ฝีกาฬสิงคลี เกิดขึ้นในตับในปอด " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก (หน้า ๑๙)  
764 ฟักข้าว   . " ฝีกาฬสิงคลี เกิดขึ้นในหัวใจ " มี รากฝักเฃา ๑ บริเพ้จ ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ กก ๑ ดิ่งู ๑ อยาทังนิ่ส่เม่อภาก (หน้า ๑๙)  
765 ฟักข้าว   . " ยาดอง " มี รากภุงด่อ ๑ รากม่ตูม ๑ รากม่รุม ๑ รากพุมเริ่ยงทัง ๒ รากฝักเฃา ๑ (หน้า ๘๒)  
766 ฟักข้าว   . " ร้อนภายใน " มี รากใมเทายายโมง ๑ รากฝักเฃา ๑ รากพุทรา ๑ กาฝากม่มวงฟรวง ๑ (หน้า ๑๑๒)
767 ฟักข้าว   . " ริดสีดวงงอก " มี ขิง ๑ กก ๑ บํดกินแล ฯ ลูกฟัก ๑ ลูกส่ม่อเทด ๑ เกลิ่อสินเทา ๑ (หน้า ๘๐)  
768 ฟักทอง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๒ เดือน " มี ไปคนทิส่ ๑ ไปเส้ดา ๑ ไปผักทอง ๑ ไปขอบช่นางแด้ง ๑ บ่ริเพ็จ ๑ (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
769 ฟักทอง   . " อติสาร " มี เกษรบว้หลวง ๑ เกษรบุนน: ๑ เกษรส่ร่พิ่ ๑ ดอกฟักของ ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๙)
770 มหาสะดำ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ไข้เรื้อรัง " มี หวานกิ่บแรด ๑ ม่หาษดำ ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ รากแฝก ๑ ช่นูด ๑ (หน้า ๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
771 มหาหิงคุ์ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:ลำเจิ่ยก ๑ เดา:โยทิ่กา ๑ เดา:ม่หาหํง ๑ เดา:บ้วนาทัง ๓ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
772 มหาหิงคุ์   . " ตาน " มี ไบสวาด อยาดำ สิงล +๑ มหาหิง +๒ ไปก์เพรา ๑ สวน บํดด้วยนำฃ้าวทำแทง(หน้า ๑๘๙)
773 มหาหิงคุ์   . " บาดทะยัก " มี ฟลูแก ๑ สิเสยิดเทด ๑ มหาหึง ๑ บํดลายนำก่ใดลายเหลาก่ใด (หน้า ๓๘)  
774 มหาหิงคุ์   . " ปวดสิ้นทั้งหัว " มี ช:มด ๑ ม:หาหึง ๑ ผักกาษ บดลายน้ำดอกไม้ทาหายแล: (หน้า ๑๑๓)  
775 มหาหิงคุ์   . " ฝีดาษ " มี ม่หาหิง ๑+๒ ดิ่ปลิ ๑ เมด ม่ร่น้าว ๑+๑ สเม่อเทด ๑+ ลูกจัน ๑+๑  (หน้า ๒๗๐)  
776 มหาหิงคุ์   . " ริดสีดวงในปาก " มี โกดส่อ ๑ ห่ร่ดาน ๑ ม่หาหึง ๑ กำหยาน ๑ ช่มดทัง ๒ เทากัน (หน้า ๘๕)  
777 มหาหิงคุ์   . " ลมจุกเสียด " มี เทิ่ยนทัง ๕ ม่หาหึง ๑ หาดำ ๑ ลูกกร:หวาน ๑ กานภลู ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๙๘)  
778 มหาหิงคุ์   . " ลมตานซาง " มี ลูกคํนทิอสอ ๑ ม่หาหิง ๑ ลูกสบาบิง ๑ หดัคุนไทย ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๐)  
780 มหาหิงคุ์   . " ลมพรรดึก " มี แกลํมภรรดึก ลํมโลกกทาตุใหฝูกยาดำ +๓ ม่หาหึง +๒ การบูน +๑  (หน้า ๓๐)  
779 มหาหิงคุ์   ๑๐ . " ลมพรรดึก " มี อยาแกลํมภรรดึก ลำโองทาตตู ใหอยาดำ +๓ ม่หาหิง +๒๒ การบูน +๑  (หน้า ๒๓)
781 มะเกลือ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๗ จำพวกอันทำให้ตกมูกตกเลือด " มี เทยิ่นเยาว:ภานิ่ ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ รากมเกลือ ๑ รากม่เฃิอฃิน ๑ รากมแวงทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
782 มะเกลือ   . " กระหายน้ำ " มี กร:จับบก รากส่แก รากม่เกลือ รากเลบมือนาง ผินตน เบญบัวหลอง (หน้า ๑๖๙)
783 มะเกลือ   . " ซางทั้งปวง " มี ลูกราชคัด ๑ ลูกสรัพพิด ๑ สิงล่สวน รากส่แก ๑ รากม:เกลือ ๑ ราภาโหม ๑(หน้า ๒๐๕)
784 มะเกลือ   . " ปวดมวน " มี กร:จับบก รากส่แก รากม่เกลือ รากเลบมือนาง ผินตน เบญบัวหลอง (หน้า ๑๖๙)
785 มะเขือ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " พยาธิทั้งปวง " มี แกรจัน ๑ ลุชาภลู ๑ รากม่เขือปา ๑ รากม่กลำ ๑ ร:ออยแดง ๑ (หน้า ๒๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
786 มะเขือขื่น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ยาสังคะวิชัย " มี รากม่รุม +๒ ฃิ่หมิ่นเครือ +๒ รากม่เฃิ่อขึน +๑ ลูกจัน +๑ ดอกจัน +๑ (หน้า ๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
788 มะเขือขื่น   . " ริดสีดวง " มี นำทางออกดำ ๑ นำลูกม่เขิ่อหึน ๑ ห่วร่อดานกลินทอง ๑ อยาหนู ๑ (หน้า ๗๐)
787 มะเขือขื่น   . " ริดสีดวง " มี มะเขึอขึน ๑ รากสอมกูง ๑+๑ อุดภิด +๑ เจตหมูนเภลิ่ง +๒ เทิ่ยนดำ +๒ (หน้า ๖๒)
789 มะเขือขื่น   . " ริดสีดวงในอกในทวาร " มี รากคางโทน ๑ ห่ร่ดานกลิบทอง ๑ ลูกม่เขิ่อขืน ๑ บํดลายเหลา (หน้า ๘๓)  
790 มะเขือขื่น    . " เปื่อยในคอ " มี กก ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ สิงล่ ๑+ การบูน ๑ บํดลายนำม่เขิ่อขิน (หน้า ๙๗)  
791 มะเขือขื่น    . " ลมริดสีดวง " มี ห่ร่ดาน ๑ กำหยาน ๑ ลูกม่อึก ๑ ลูกม่แวงเครือ ๑ ลูกม่เขิ่อขิ่น ๑ (หน้า ๗๙)  
792 มะเดื่อ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๘ เดือน " มี ไปม่เดิ่อ ไปภิมเสน ไภล ขมิ้นอ้อย บํดทำแท่งให้กินแลฯ (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
793 มะเดื่อ   . " ซางไฟ " มี เปลอิกมเดิอ กางงปลาแดง รากเลบมือนาง รากชุมเห้จไทย (หน้า ๑๘๗)  
794 มะเดื่อ   . " ซางขโมย " มี เปลอิกมเดิอ กางงปลาแดง รากเลบมือนาง รากชุมเห้จไทย (หน้า ๑๘๗)  
795 มะเดื่อชุมพร เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ยาเขี้ยว " มี พุทรา ๑ ไชยลาราก ๑ ม่เดิ่อทุมภอน ๑ งาโร ๑ ตำบันนำสิงล่ ๕ ท่นาร (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
796 มะเฟือง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรคผู้หญิง " มี กร:ชาย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ก่เทยิมทัง ๒ ม่เฟิองเอ้ามาพอนหายแลฯ (หน้า ๒๒๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
797 มะเฟือง   . " ไข้เหนือตรีโทษ " มี รากม:ปราง ๑ รากม:ตูม ๑ รากเฟือง ๑ รากคนทา ๑ ตมสามหนึง (หน้า ๑๐๗)  
798 มะเฟือง   . " ไข้ให้ร้อนปลายมือปลายเท้า " มี รากม:เฟือง ๑ รากผกัเฃ้า ๑ เถาหมวก ๑ เสนิยด ๑ ผักฉิ่ด ๑  (หน้า ๑๐๘)  
799 มะเฟือง   . " ยาตัดราก " มี ม่เฟือง ๑ รากฝักเฃา ๑ รากส่แก ๑ ตมกินหายแล (หน้า ๑๑๒)    
800 มะแว้งเครือ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี เทยิ่นเยาว:ภานิ่ ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ รากมเกลือ ๑ รากม่เฃิอฃิน ๑ รากมแวงทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
801 มะแว้งเครือ   . " ยาดอง " มี ม่แวงเครือ ๑ เฃือฃืน ๑ สํมกูง ๑ ดองดุง ๑ ห้วอุดภิด ๑ ห้วช่ออกทัง ๒  (หน้า ๕๘)
802 มะแว้งเครือ   . " ลมริดสีดวง " มี กำหยาน ๑ ลูกม่อึก ๑ ลูกม่แวงเครือ ๑ ลูกม่เฃิ่ขึน ๑ บํดทาก่ดาด (หน้า ๗๙)  
803 มะแว้งเครือ   . " สะอึก  " มี รากม่แวงท้ง ๒ ม่อิก ๑ มากินกับหมากภลูหายแลฯ (หน้า ๒๒๕)    
804 มะแว้งต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " โรค ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี เทยิ่นเยาว:ภานิ่ ๑ ฃ่มิ่นออย ๑ รากมเกลือ ๑ รากม่เฃิอฃิน ๑ รากมแวงทัง ๒ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
805 มะแว้งต้น   . " โลหิตพิการ " มี บริเพช ๑ ฃาตาแดง ๑ ภรรผักกาด ๑ ลูกกร:ดอมเหลอิ่ม ๑ ลูกม่แวงขํม ๑ (หน้า ๒๖๔)
806 มะแว้งต้น   . " ริดสีดวง " มี รากม:ตูม ๑ ลูกเฃิอขึนทังตรทังราก ๑ ม:แวงทังต่รทังราก ๑ (หน้า ๙๑)  
807 มะแว้งต้น   . " ลมอุทังคะมาวาตา  " มี โกดส่อ่ ๑ โกดฃ่เหม้า ๑ ลูกราชดัด ๑ ลูกมแวง ๑ รากจิงจ่อ ๑ (หน้า ๒๕๖)  
808 มะแว้งต้น   . " สะอึก  " มี รากม่แวงท้ง ๒ ม่อิก ๑ มากินกับหมากภลูหายแลฯ (หน้า ๒๒๕)    
809 มะไฟ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ตกมูกตกเลือด " มี ม:ไฟ ๑ ยาใตไบ ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากต่โก ๑ รากสแก ๑ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
810 มะไฟตัวผู้ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เลือดลงให้ขัดระดู " มี ม่ไฟยต้วผู ๑ รากคัดเคา ๑ ฃิ่ง ๑ ไภลย ๑ รากเจตหมูนเภลิ่ง ๑ (หน้า ๖๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
811 มะกรูด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะที่ให้เจ็บเป็นเวลา " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
812 มะกรูด   . " แก้เหม็นอาหาร " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
813 มะกรูด   . " ไม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
814 มะกรูด   . " ไม่รู้จักรสชาติอาหาร " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
815 มะกรูด   . " ไอ " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
816 มะกรูด   . " ขับเลือด " มี เถาส่คาน ๑ ภริกไทย ๑ ขิ่ง ๑ ไภลย ๑ ผิวม่กรูด ๑ ไปยคํนทิสอ ๑  (หน้า ๒๕)  
817 มะกรูด   . " ครอบไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕)
818 มะกรูด   . " ซางแห้ง " มี ฃมินอ้อย ๑ ฃิง ๑ ไบยผักขวง ๑ ไบภลูแก ๑ จันแดง ๑ ผิ่วม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๐)
819 มะกรูด   . " ซางขโมย " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕)
820 มะกรูด   ๑๐ . " ซางทั้งปวง " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕)
821 มะกรูด   ๑๑ . " ตกเลือด " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑  (หน้า ๑๙๖)
822 มะกรูด   ๑๒ . " ตกเสมหะ " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕)
823 มะกรูด   ๑๓ . " ตกโลหิต " มี มกรูด ๑ ลูกขิกาแดง ๑ สิงล: ๓ ลูกผา ๔ ซิก บริเพชรอบหว้ คํนไป ๑ (หน้า ๒๐๕)
824 มะกรูด   ๑๔ . " ตกมูก " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑  (หน้า ๑๙๖)
825 มะกรูด   ๑๕ . " ตาน " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
826 มะกรูด   ๑๖ . " ตานแห้ง " มี เปลอิกไฃเน้า ๑ รากกลวยติบ ๑ รากฃิ่กาแดง ๑ บ่ริเพช ๑ ลูกม่กรูด ๑ (หน้า ๑๙๗)
827 มะกรูด   ๑๗ . " ตานขโมย " มี ฃมินออย ไบคํนทิอส่อ ม่กรูด ลูกหนึง ผักสํมปอย ๗ ผัก (หน้า ๑๖๙)  
828 มะกรูด   ๑๘ . " ตานทราง " มี ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว ลูกม่ก่รูด ๑ ไปยเภราว ๑  (หน้า ๑๐)  
829 มะกรูด   ๑๙ . " ท้องขึ้นเป็นยาประจำท้องเด็กทั้งปวง " มี ก์เทยิ่ม พิกไท ดิ่บลิ่ บัดทำแทงลายนำมกรูดก์ใด (หน้า ๑๖๔)    
830 มะกรูด   ๒๐ . " บำรุงธาตุไฟ " มี ลูกภิลังก่ษา +๑ บ่ริเพจ +๑ ผิวม่กรูด +๑ เปนภันยา ๑ ๑ สิงตำฝํงลายนำสํมษา (หน้า ๒๔)
831 มะกรูด   ๒๑ . " ปวดมวน " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑  (หน้า ๑๙๖)
832 มะกรูด   ๒๒ . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
833 มะกรูด   ๒๓ . " ยาต้มภายใน " มี รากทิงทอด ๑ รากมกรูด ๑ รากตาซ่อ ๑ รากตานหมอน ๑ เปลอิ่กก์โด ๑ (หน้า ๒๒๑)
834 มะกรูด   ๒๔ . " ยานี้ครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง " มี ลูกภลู ๑ เบรา: ๑ ม่น้าว ๑ ม่กรูด ๑ นำบลา ๑ อยาทังนิสิงล่จอกเทากัน (หน้า ๒๒๘)
835 มะกรูด   ๒๕ . " ยาสังคะวิชัย " มี ห้วแหวหมู ๑ บริเพ้จ ๑+ ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ ผิวม่กรูด ๑  (หน้า ๓๑)
836 มะกรูด   ๒๖ . " ร้อนนอนไม่หลับ " มี เปลอิกม่กรูด ๑ รากภ่อํม ๑ เฉยิงภรา ๑ ไภลย ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๒)  
838 มะกรูด   ๒๗ . " ริดสีดวง " มี เกลิ่อท่นาน ๑ ฃ่มิ่นออยเจจแหวน ลูกม่กรูต ๕ ลูก ม่นาว ๑๐๘ ยองข่นุน ๑ (หน้า ๕๘)
837 มะกรูด   ๒๘ . " ริดสีดวง " มี ผิวม่กรูด ๑ เทยินทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ (หน้า ๑๘)  
839 มะกรูด   ๒๙ . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
840 มะกรูด   ๓๐ . " ลมหืด " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
841 มะกรูด   ๓๑ . " ลมหืดไอ " มี ห้วหนัด +๑๒ เถาส่คาน +๓ ฃิ่ง +๑๓ ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑  (หน้า ๒๓)  
842 มะกรูด   ๓๒ . " หอบไอแห้ง " มี ผืวมกรูด ๑ ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ (หน้า ๒๗๒)
843 มะกรูด   ๓๓ . " อุจาระเหม็น " มี หัดคุนเทด ๑ สหมูลแวง ๑ ไภล ๑ ผิวม่กรูด ๑ ภรรผักกาด ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๓)
844 มะกรูดทั้งต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ตานซางทั้งหลาย " มี ม่กรูดทัง ๕ ม่นาวทัง ๕ เขยิวนำสิงท่นาร ๑ ฃาตำนำท่นาร ๑ (หน้า ๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
845 มะกล่ำเครือ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๗ เดือน " มี ไปนํมพิจิต ไปม่กลำเครือ ส่ม่อภิ้เพ็ก ข่มิ้นอ้อย บ่ริเพ็จ บดทำแท่งให้กิน (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
846 มะกล่ำเครือ   . " แก้ชัก " มี รากยานนาง ๑ รากมกลำเครือ ๑ กรุงฃเหมา ฃาแก ๑ ส่เมอภาก (หน้า ๑๙๐)  
847 มะกล่ำเครือ   . " ต้อทั้งปวง " มี ลูกม:กลำดำ ๑ ลูกม:กลำฃาว ๑ ลูกจิกยาว ๑ ลูกส:บ้างลิง ๑ (หน้า ๑๓๘)  
848 มะกล่ำเครือ   . " ยาตรีผลา " มี หอมแปดสวน ราภาโหม ๑ รากผักหวานบ้าน รากก็เพร่า ๑ รากม่กลำค่เครือ  (หน้า ๑๕๗)
849 มะกล่ำเครือ   . " ยาสุมกระหม่อม " มี เจตหมูนทัง ๒ ลูกม่กลำแดง ลูกม่กลำฃาว ห้วดองดึง ๑ เทยิ่นดำ ๑ (หน้า ๗๐)  
850 มะกล่ำต้น เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ต้อทั้งปวง " มี ม:กลำดำ ๑ ลูกม:กลำฃาว ๑ ลูกจิกยาว ๑ ลูกส:บ้างลิง ๑ (หน้า ๑๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
851 มะกล่ำต้น   . " ตาทิพย์ " มี ดอกอังชัน ๑ ดอกผักบูง ๑ ตาม่กลำข้าว ๑ เทากันทำแทงใว (หน้า ๒๓๒)  
852 มะกล่ำต้น   . " พยาธิ " มี ลูกไนยสแก ลูกมกลำตาชาง ลูกมเกลือ ลูกผลานสัตรูนำปร:สานทอง (หน้า ๑๗๓)
853 มะกล่ำต้น   . " พยาธิทั้งปวง " มี แกรจัน ๑ ลุชาภลู ๑ รากม่เขือปา ๑ รากม่กลำ ๑ ร:ออยแดง ๑ (หน้า ๒๒๖)  
854 มะกล่ำต้น   . " ริดสีดวง " มี เยาวภานิ่ ๑ เจตหมูนแดง ๑ รากม่กลำ ๑ ภริกไทย ๑ ฃิง ๑ เทากัน (หน้า ๘๗)  
855 มะกล่ำต้น   . " ลมบ้าหมู " มี แกนม่ทราง ๑ ม:กลำเฃา ๑ เทยิ่นท้ง ๕ โกตส่อ ๑ โกตฃ่เม้า ๑ เทากัน (หน้า ๒๒๑)
856 มะกล่ำต้น   . " หืดไอ " มี รากม่ตูม ๑ รากม่กลำ ๑ รากเฃ้จมอน ๑ ราก่เภร่า ๑ ร:เจตภังคิ่ ๑ (หน้า ๕๑)  
857 มะกอก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เมื่อยในกระดูก " มี ลูกบิญกาหนิ่ ๑ รากย่อ ๑ เปลอิกม่เกา: ๑ รากทับทิม ๑ รากกร:ทิบยอด ๑ (หน้า ๒๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
858 มะกอก   . " แก้กระหาย " มี เบลอิ่กโลด ชะลูด รากม่เกา ร:สลอดนำ รากทงหลางนา ไบเพรา (หน้า ๑๘๓)  
859 มะกอก   . " พยาธิทั้งปวง " มี เปลอืกม่เกา: ๑ เปลอืกม่พูด ๑ เปลอืกก้ทอน ๑ รากม่เภราไฟย ๑ (หน้า ๔๓)  
860 มะกอก   . " ยามหาปะทุมัง  " มี รากบ้วหลวง ๑ รากม่กอก ๑ จันแดง จันฃาว ดินประ:สิวฃาว ๑ (หน้า ๒๐๑)  
861 มะกอก   . " อติสาร " มี รากบัวหลวง ๑ รากม:กอก ๑ จันท้ง ๒ ดินปร:สิวฃาว ๑ สเม่อภาก  (หน้า ๑๙๗)
862 มะกา เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดขัดเบา " มี ตาใมไผสิ่สุก ๗ ตา เปลือกใมแดง ๑ ไบมัษกา ๑ ร:ทํนดิ่ ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
863 มะกา   . " โลหิต " มี รากราชภริก +๒ ปยมัดกา +๑ รากจิงจ่อ +๒ เถ้าวันเปรยิ่ง ๑+๑ ฃา ๑+๑ (หน้า ๓๕)
864 มะกา   . " ไข้ " มี รากส่ลอดนำ ๑ ไปยมัดกา ๑ ยาแฟก ๑ ฃ่มินออย ๑ รากหัดคุน ๑ (หน้า ๑๐๕)  
865 มะกา   . " กลอนแก้เส้น " มี รากเจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิ่เหลก ๑ ไปยมดกา ๑ เถาวันเปริ่ยง ๑ (หน้า ๗๔)  
866 มะขวิด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " หอบหืด " มี กก ๑ ไปยม่ฃามแก ๑ ม่หาหิง ๑ ม่ขวิด ๑ บํดล่เอิ่ยดเทาลูกพุทรา (หน้า ๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
867 มะขาม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้บวม " มี เปลอืกม่ฃาม ภลิ่ฝํนทาหายแล ฯ (หน้า ๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
868 มะขาม   . " แก้ระทม " มี สหม่อทัง ๓ สิงล ๓ ไป มฃ่าม ๑ ไบสํมปอย ๑ รากฃิกาทัง ๒ หัสหอม (หน้า ๑๗๒)
869 มะขาม   . " ต้อขึ้นในตา " มี ดอกแดงกว้า ดอกตำมลึง ตอกมฃาม ๑ ห้วยาชณ:กาด เกลดบลาหมอ (หน้า ๑๗๕)
871 มะขาม   . " ริดสีดวง " มี ไบสํมปอย ๑ ไบมฃาม ๑ บริเพช ๑ ไบฃิเหลก ๑ เกลือ ๑ ตํมรํมริศฬแล (หน้า ๒๓๖)
870 มะขาม   . " ริดสีดวง " มี กร:ดาดทัง ๒ ดองดิ่ง ๑ แกม:ฃาม ๑แกนม:ตุม ๑ สหนัดได ๑ (หน้า ๙๑)  
872 มะขาม   . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี เกลิ่อ ๓ ม่ขาม ๗ บริ่เพ้จ ๕ ตัมคลุกนำมันชันไสยหม่อไหมย (หน้า ๓๘)  
873 มะขาม   . " ลมพะยัก  " มี ไบเสนยิ่ด ๑ ไบม่ฃาม ๑ ไบทองหลางไปมํน ๑ ไบใผ ๑ ไบย่อ ๑ (หน้า ๒๒๙)  
874 มะขามป้อม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้เจ็บ " มี แกนส่เด้า สํน จันทัง ๒ รากยานนาง ลูกม่ขามปอม ลูกกร:ดอม (หน้า ๑๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
875 มะขามป้อม   . " แก้เปื่อย " มี เปลือกม่ขามปอม +๑ รากคํนทิสอ +๑ ห้วรอยรู +๑ ร:นํมแมว +๑ (หน้า ๖๙)  
876 มะขามป้อม   . " ขับถ่ายไม่ปกติ " มี ตริฝ่หลา ๑ ลูกม่ขามปอม ๑ การบุน ๑ ขิง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ พิกไทย ๑ (หน้า ๒๑)  
877 มะขามป้อม   . " ซาง " มี ส่มอเทด ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเภก ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๑๙๘)
878 มะขามป้อม   . " ยามหารส  " มี ลูกหร:ภา ลุกมฃามปอม ลูกผักชิ่ โกดส่อ โกดบ้ว โกดพุงปลา (หน้า ๑๘๙)  
879 มะคำไก่ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี บริ่เพ็จ ไปประคำไก ไปนาด ไปคนทิส่ ตริ่ก็ตุก ไภล ฃิง การบูน ภันล:ผักกาด (หน้า ๑๔๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
880 มะคำไก่   . " เสมหะให้เจ็บเป็นเวลา " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสํมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
881 มะคำไก่   . " ดับพิษทั้งปวง " มี ราชดัด ร่ยอม ๑ ลูกประคำดิ่ควาย ๑ ไปประคำไก่ ๑ ผิ่นต้น ผิ่นเครือ (หน้า ๑๖๐)
882 มะคำไก่   . " ตาน " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสํมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
883 มะคำไก่   . " ยาทาท้องขึ้น " มี ไปยปร;คำไก ๑ ไปยผักเคด ๑ ไปยผักเสิ่ยนผิ่ ๑ ลูกไนยม่วนาว (หน้า ๑๖๓)  
884 มะคำไก่   . " อุจาระเหม็น " มี ลูกทับทิมออน ๑ จันทัง ๒ โคกก่ออม ๑ ไปสเด้า ๑ ไบปร:คำไกย ๑ (หน้า ๑๙๓)
885 มะคำดีควาย เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้คลั่งและสลบ " มี ไปสเดา ไบก์เภร้า ไบปร:คำดิควาย รากแตงหนู ชเอมทัง ๒ ลูกจัน  (หน้า ๑๘๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
886 มะคำดีควาย   . " ไข้จับหัวใจ " มี ลูกม่กอก ๑ ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ รากหมาก ๑ รากก่เภร้า ๑ (หน้า ๖๕)  
887 มะคำดีควาย   . " กาฬทั้งปวง " มี ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ กรามพลู ๑ หวัปัว ๑ เกสรบุณ: ๑ สัต:บุด ๑ (หน้า ๑๐๖)  
888 มะคำดีควาย   . " คอแห้ง " มี ลูกจ้น จันแดง พิศนาด สํน ลูกปร:คำดิ่ควาย ส่เมอภาก (หน้า ๑๘๘)  
889 มะคำดีควาย   . " ดับพิษทั้งปวง " มี ราชดัด ร่ยอม ๑ ลูกประคำดิ่ควาย ๑ ไปประคำไก่ ๑ ผิ่นต้น ผิ่นเครือ (หน้า ๑๖๐)
890 มะคำดีควาย   . " ถ้าจะให้อาเจียน " มี ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ รากวันย่อ ๑ รากใมเทายายโมง ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๑๐๕)  
891 มะงั่ว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะ " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
892 มะงั่ว   . " ตาน " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
893 มะงั่ว   . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
894 มะซาง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ลมบ้าหมู " มี ฃิเหลก ๑ แกนม่ทราง ๑ ม:กลำเฃา ๑ เทยิ่นท้ง ๕ โกตส่อ ๑ (หน้า ๒๒๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
895 มะซาง   . " สันนิบาตตาคลั่ง " มี แฝก ๑ กร:วาน พิก ๑ กก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ เจตหมูนท้ง ๒ เปลอิ่กมทราง ๑ (หน้า ๒๒๔)
896 มะตูม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เสมหะโลหิต " มี ก่เพราทังต้นทังราก บริเพช ๗ อํงคลิ่ ฃมินออ้ย ๗ ชิน มตูมออน ๓ ชิน (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
897 มะตูม   . " แน่นหน้าอก " มี เปลอืกมูกหลวง +๑ จันทัง ๒ สิงล่ +๑ ลูกม่ตุมออน +๑ รากขัดมอน +๑  (หน้า ๒๒)
898 มะตูม   . " ไฟธาตุหย่อน " มี ส่หมอภิเภก +๑ ฃาแห้ง +๑ ลูกม่ตูมออน +๑ เล้จไนยโคกก์ออม +๑  (หน้า ๒๐)
899 มะตูม   . " กินภายใน " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกม่ตูมออน ๑ แผกหอม ๑ สอ่หม่อไทย ๑ (หน้า ๒๖๙)
900 มะตูม   . " ยาตรีผลา " มี ดิ่ปลิ่ รากจิงจ่อ ไปสวาด ไปม:ตูม ไปสลอด สิงล:สวน (หน้า ๑๕๘)    
901 มะตูม   . " ยาสังคะวิชัย " มี ภานงูแดง ๑ ห้วแหวหมู ๑ บริเพ้จ ๑+ ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ (หน้า ๓๑)
902 มะตูม   . " ริดสีดวง " มี กร:ดาดทัง ๒ ดองดิ่ง ๑ แกม:ฃาม ๑ แกนม:ตุม ๑ สหนัดได ๑ (หน้า ๙๑)  
903 มะนาว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดลงหนักให้สะท้านหน้ามืดตามัว " มี ม่นาว ๑ พิก ๗ กํก ๗ เกลิ่อ ๗ ขิ่ง ๗ บํดกินหายแล (หน้า ๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
904 มะนาว   . " เสมหะที่ให้เจ็บเป็นเวลา " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
905 มะนาว   . " แก้กระหาย " มี รากทงหลางนา ไบเพรา ไบผักราด ลูกไนมน้าว สเมอภาก (หน้า ๑๘๓)  
906 มะนาว   . " แมลงอยู่ในหู " มี ไปเริ่ยน ไบผักบูงฃ้น ฃมินออย ไบมน้าว นำม:น้าว เปลอิกมฃามฃํบ (หน้า ๑๗๗)
907 มะนาว   . " ตกเลือด " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ (หน้า ๑๙๖)
908 มะนาว   . " ตกมูก " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ (หน้า ๑๙๖)
909 มะนาว   . " ตัดรากไข้เหนือ " มี ราชพฤก ๑ งวงตาน ๑ รากม่นาว ๑ ส่แม่ท่เล ๑ ตํม ๓  ๑ (หน้า ๑๑๒)  
910 มะนาว   . " ตาน " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
911 มะนาว   . " ปวดมวน " มี ไบมกรูด ๑ ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ (หน้า ๑๙๖)
912 มะนาว   ๑๐ . " ฝีดาษ " มี ดิ่ปลิ ๑ เมด ม่ร่น้าว ๑+๑ สเม่อเทด ๑+ ลูกจัน ๑+๑ ดอกจัน +๓ กานภลู +๓  (หน้า ๒๗๐)
913 มะนาว   ๑๑ . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ไบปร:คำไก้ ไบม:ง้ว ไบม:นาว ไบมกรูด ไบสมสา ตริก่ตุก หอม ก่เทยิม (หน้า ๑๗๓)
914 มะนาว   ๑๒ . " ฟกบวม " มี ไปยม่นาว ๑๐๘ ลํงต้วนะตอณิ่ ลํงทุกไปย ไปยสานสํม +๑ ตํมกินหายแล  (หน้า ๔๐)
915 มะนาว   ๑๓ . " ยานี้ครอบสัพทุกสิ่งทั้งปวง " มี ลูกภลู ๑ เบรา: ๑ ม่น้าว ๑ ม่กรูด ๑ นำบลา ๑ อยาทังนิสิงล่จอกเทากัน (หน้า ๒๒๘)
916 มะนาว   ๑๔ . " ริดสีดวง " มี ขอบนางแดง ๑ ฃาแก ๑ มนาว ๑ ไปยม่ฃาม ๑ ตำนำสิงท่นาน (หน้า ๙๖)  
917 มะนาว   ๑๕ . " ริดสีดวงให้คันพุง " มี ลูกม่กรูด ๗ ลูก ม่น้าว ๗ ลูก ฃาทัง ๒ หวานนำ ๑ ไภลย ขมิ่นออย ๑ (หน้า ๕๔)
918 มะปราง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ไข้เหนือตรีโทษ " มี รากม:ปราง ๑ รากม:ตูม ๑ รากเพือง ๑ รากคน่ทา ๑ ตมสามหนึง (หน้า ๑๐๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
919 มะปราง   . " ยาหอม " มี กร:ลัมภัก ๑ ขอกดอก ๑ แกนม่ปราง ๑ แกนต่โกนา ๑ ช่เอม ๑ (หน้า ๓๓)  
920 มะพร้าว เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แผลเปื่อย " มี ม่เภราลูก ๑ คํนทิกหูงเปนนามมันแล้วเทยินดำ ๑ (หน้า ๔๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
921 มะพร้าว   . " ไข้เหนือให้เจ็บในอก " มี รากกล้วยน้ำ ๑ รากหมาก ๑ รากม:พร้าว ๑ รากฝักเฃา ๑ มาตำน้ำ (หน้า ๑๐๗)  
922 มะพร้าว   . " คชราช " มี พันงูทัง ๒ ภูมสามงาม ๑ ม่เภร้าชิก ๑ ใมเทายายมอง ๑ เตารางหนู ๑ (หน้า ๕๖)
923 มะพร้าว   . " ตานทราง " มี เจจหมูนยานรอบห้ว ลูกม่กรูด ๑ไปยเภราว ๑ ตํมเหลาครืงนำครืง  (หน้า ๑๐)  
924 มะพร้าว   . " ลม ๑๐๐ จำพวก " มี ม่เภราลูก ๑ คํนทิกหูงเปนนามมันแล้วเทยินดำ ๑ (หน้า ๔๒)    
925 มะพร้าวไฟ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ตานขโมย " มี ม่เภราไฟยลูก ๑ หยางหนักไดย +๖ ปลาดุกต้วหนึงไสยไนยม่เภรา (หน้า ๑๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
926 มะพร้าวไฟ   . " พยาธิทั้งปวง " มี เปลอืกก้ทอน ๑ รากม่เภราไฟย ๑ รานตานมอน ๑ เปลอืกม่ขาม ๑ ภริก ๑ ก่ก ๑(หน้า ๔๓)
927 มะพร้าวไฟ   . " ยาต้ม " มี รากตาน ๑ เปลือกต่เคิ่ยน ๑ รากม่เภราเด้ง ๑ อํมบวนเสิ่ยปอย (หน้า ๘๑)  
928 มะพร้าวงอกหน่อ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวง " มี บริเพช ๑ ขิมินออย ๑ ภาโหมยาน ๑ เพร้า ตงอกชิก ๑ เกลิ่อ ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
929 มะพูด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " พยาธิทั้งปวง " มี เปลอืกม่เกา: ๑ เปลอืกม่พูด ๑ เปลอืกก้ทอน ๑ รากม่เภราไฟย ๑ (หน้า ๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
930 มะม่วงป่า เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ทาบวม " มี เปลือกม่มวงคัน ๑ ผักลินบี่ ๑ อยาทับหอย ๑ ขํนนํกเภราบ ๑ บูนหิน ๑ (หน้า ๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
931 มะยม เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ริดสีดวงที่ท้องน้อย " มี ม่ยํม ๑ ไปยส่เหนิ่ยด ๑ ไปยยางทราย ๑ ไปยคํนทิส่อ ๑ (หน้า ๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
932 มะยมตัวผู้ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เลือดลงให้ขัดระดู " มี รากม่ฃาม ฃิ่แม้ว ๑ ม่ยํมต้วผู ๑ ม่ไฟยต้วผู ๑ รากคัดเคา ๑ ฃิ่ง ๑ (หน้า ๖๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
933 มะยมตัวผู้   . " เสมหะ " มี ไปกุมทัง ๒ ไบม่ยํมต้วผุ พักของ ไบผักบูงฃ้น ไบฃิกาแดง ไบปร:คำไก้ (หน้า ๑๗๒)
934 มะยมตัวผู้   . " ตาน " มี ไปกุมทัง ๒ ไบม่ยํมต้วผุ พักของ ไบผักบูงฃ้น ไบฃิกาแดง ไบปร:คำไก้ (หน้า ๑๗๒)
935 มะยมตัวผู้   . " พยาธิ " มี ไปกุมทัง ๒ ไบม่ยํมต้วผุ พักของ ไบผักบูงฃ้น ไบฃิกาแดง ไบปร:คำไก้ (หน้า ๑๗๒)
936 มะระ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " แก้เรอ " มี ผักบูงฃ้น ๑ ไบม:ร: ๑ ไบชุมเหดไท ๑ ฃมินออย ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๒๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
937 มะระขี้นก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ผู้หญิงออกลูกแล้วเป็นไข้ " มี รากผักไห้ ๑ ต้มไส่เหล้าลงกินหายแล: ฯ (หน้า ๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
938 มะระขี้นก   . " ริดสีดวงทวาร " มี รากผักไหย ๑ รากคุน ๑ รากม่นาว ๑ หยาทังนิ่ม่ยํม ๑ ไปยส่เหนิ่ยด ๑ (หน้า ๘๘)
939 มะระขี้นก   . " ลูกตายในท้อง " มี คางคกตายฟราย ๑ ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑ ไภล ๑ ฃ:มินออย ๑ (หน้า ๒๐๙)
940 มะรุม เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ซางในลิ้น " มี ม:รุมเผาใหไหม้ ๑ ลินท:เล ๑ ขิมินออย ๑ กลั่นใจตัด ๓ ชิ่น (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
941 มะรุม   . " ยาสังคะวิชัย " มี รากม่รุม +๒ ฃิ่หมิ่นเครือ +๒ รากม่เฃิ่อขึน +๑ ลูกจัน +๑ ดอกจัน +๑ กรามภลู +๒ (หน้า ๓๑)
942 มะรุม   . " ริดสีดวงงอกชักหัวออกกันเลือดออก " มี รากม่รุม ๑ รากชาภลู ๑ บ่ริเพ้จ ๑ (หน้า ๘๐)        
943 มะรุม   . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี เปลอิกมรุม ๑ กุมนำ ๑ กุมบก ๑ เบลอิกทงหลางไปมํน ๑ (หน้า ๔๑)  
944 มะรุม   . " หอบไอแห้ง " มี ผืวมกรูด ๑ ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ (หน้า ๒๗๒)
945 มะลิ เป็นส่วนประกอบขนานยา . " เจ็บปวดกระบอกตา " มี ขิง ๑ ใบชุมเห็ด ๑ ใบม:ลิ ๑ นิลภูสิ่ ๑ บดลายน้ำภิมเสร (หน้า ๑๑๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
946 มะลิ   . " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:ส่ร่ภิ่ ๑ เดา:ม่ลิ ๑ เดา:การ:ณิ่กา ๑ เดา:ช่นูด ๑ เดา:กร:ดานงา ๑ (หน้า ๑๐๐)
947 มะลิ   . " ซางขโมย " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
948 มะลิ   . " ตกเลือด " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
949 มะลิ   . " ตกมูก " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
950 มะลิ   . " ปวดมวน " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
951 มะลิ   . " ริดสีดวง " มี เดาะปุนณะ ๑ ดอกส่อพิ่ ๑ ดอกภิกุน ๑ เกษอบ้วหล้วง ๑ ดอกม่ลิ ๑ (หน้า ๒๔)  
952 มะลิ   . " ลงท้อง " มี ลูกภรรผักกาด ๑ เกษรบ้วหลอ้ง ๑ ดอกม่ลิ ๑ ชมํดเทด ๑ เดา:ภิกุน ๑ (หน้า ๑๙๔)
953 มะหาด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " กินและทาแก้คลั่ง " มี หวานกิบแรด ๑ หวานรอนทอง ๑ กร:ชาย ๑ จันทัง ๒ แกนม่หาด ๑ (หน้า ๒๑๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
954 มะอึก เป็นส่วนประกอบขนานยา . " นอนไม่หลับ " มี เปลอิกม่กรูด ๑ รากภ่อํม ๑ เฉยิงภรา ๑ ไภลย ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
955 มะอึก   . " ลงเลือด " มี รากมอิก ๑ สหม่อไทย ๑ ลูกกร:ดอม ๑ สิงสวน บริเพช ๒ สวน (หน้า ๒๐๔)  
956 มะอึก   . " ลมริดสีดวง " มี ห่ร่ดาน ๑ กำหยาน ๑ ลูกมอึก ๑ ลูกม่แวงเครือ ๑ ลูกม่เฃิ่อขึน ๑ (หน้า ๗๙)  
957 มะอึก   . " สะอึก " มี รากม่แวงท้ง ๒ ม่อิก ๑ มากินกับหมากภลูหายแลฯ ถาลํงเลอิดยอดใมไผ(หน้า ๒๒๕)
958 มะอึก   . " อติสาร " มี จ้นดรนา ๑ ตริผ้ลา ๑ ลูกชาภลู ๑ รากม:อิก ๑ ลูกกร:ดอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๒๐๔)
959 มังเคร เป็นส่วนประกอบขนานยา     " คชราช " มี อยาขัดมอน ๑ ภันงูทัง ๒ ห้วอยาจิ่น +๑ มุงเครขํน ๑ นำตานกร้วด ๑ (หน้า ๕๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
960 มังคุด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ลงท้องธาตุแตก " มี เปลอิกลูกมฃามปอม ๑ คร้ง ๑ กำหยาน ๑ เปลิอกมุงคุด ๑ ลูกกร:บูน ๑ (หน้า ๒๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
961 มันนก เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ปวดสิ้นทั้งหัว " มี ภันล:ฝักกาด ๑ มันนํก ๑ ฃิง ๑ หอม ๑ ลูกฝักชิ่ ๑ บํดลายนำม่นาว (หน้า ๑๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
962 มันสำปะหลัง เป็นส่วนประกอบขนานยา     " เลือดเน่าเลือดร้าย " มี สีส:มันเทด สิ่ส:ก่ชาย ๑ ดอกเฃาเจจาฃ้วใหเกรยม +๑ (หน้า ๓๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
963 รางจืด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้กระหายน้ำ " มี รากไม้เท้ายายโม่ง รากนำนอง รากคาคลอง ปูเจ้าลอยท่า รากเพศนูกัน (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
964 รางจืด   . " ไข้เหนือ " มี รากน้ำนอง ๑ รากคนทา ๑ รากส้มปอย ๑ รากย่านนาง ๑ (หน้า ๑๑๑)  
965 ละมุด เป็นส่วนประกอบขนานยา     " ดับพิษไข้ " มี ไปมมูด ๑ ไปยสัพรํด ๑ ทังกินทังโลมแล ฯ (หน้า ๑๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
966 ว่านนางคำ เป็นส่วนประกอบขนานยา     " แก้สลบ " มี โลด ๑ นางคำ ๑ นางวาน ๑ นางไว้ ๑ ชเอมเทด ๑ ช่เอมไทย ๑ (หน้า ๒๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
967 หญ้าพันงูแดง เป็นส่วนประกอบขนานยา . " แก้สะอึก  " มี รูแดง ๑ ฝํนด้วยนำม่นำม:นาว พิก ๗ ฃิง ๗ กก ๗ เกลือ ๗ (หน้า ๒๑๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
968 หญ้าพันงูแดง   . " ขับถ่ายไม่ออก " มี รากภาโหม ๑ รากภันงูแดง ๑ รากขิ่เหล็ก ๑ พริก ๑ ฃิง ๑ กก ๑ (หน้า ๔๘)  
969 หญ้าพันงูแดง   . " บาดทะยัก " มี ภันงูแดง ๑ ฟลูแก ๑ สิเสยิดเทด ๑ มหาหิง ๑ บํดลายนำก่ใดลายเหลาก่ใด(หน้า ๓๘)
970 หญ้าพันงูแดง   . " ยาสังคะวิชัย " มี รากภานงูแดง ๑ ห้วแหวหมู ๑ บริเพ้จ ๑+ ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑  (หน้า ๓๑)
971 หญ้าพันงูแดง   . " ริดสีดวงจมูก " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ภานงูแดง ๑ ง้วงกล้วยติ่ย ๑ เผ้าไฟยใหให้ม (หน้า ๕๓)  
972 หญ้าพันงูแดง   . " ริดสีดวงทวาร " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ภานงูแดง ๑ ง้วงกล้วยติ่ย ๑ เผ้าไฟยใหให้ม (หน้า ๕๓)  
973 หนาด เป็นส่วนประกอบขนานยา . " ลมอุธารวาดจุกเสียด  " มี พิมเสน ๑ การบูน  ๑ ผิวม่กรูด ๑ สิงล: +๑ มหาหิง +๒ ไบนาด ๑  (หน้า ๑๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า
974 หนาด   . " ลูกตายในท้อง " มี คางคกตายฟราย ๑ ไบนาด ๑ ไบก่เพร้า ๑ ไบแมงลัก ๑ ไบผักไห ๑  (หนาด ๒๐๙)
 
 
***
คหกรรมศิลป์  ยาสมุนไพร  (เลือกบรรทััด ๙) 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1929
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3991
mod_vvisit_counterทั้งหมด5548200