Skip to content

Phuketdata

default color
Home
โรงเรียนสตรีภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 25 มีนาคม 2018

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มห.ภูเก็จ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน หมายถึง ความเรืองปัญญา
อักษรย่อ ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย
ความรู้ คู่ความดี มีสุขภาพ
เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษSatree Phuket School
อักษรย่อส.ภ.ก.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา29 เมษายน พ.ศ. 2452
ผู้ก่อตั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
รหัส1004830102
เพลงมาร์ช ส.ภ.ก.
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณถนนสตูลเชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ. 2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า " โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127 " และในขณะที่อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน โดยเปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและพระราชทานนามโรงเรียนว่า "ปลูกปัญญา" เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2452

 

 

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2454 ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารโรงเรียนษัตรี สร้างปี 127 บริเวณเขารัง ถนนสตูลและใช้ชื่อเดิมว่า " โรงเรียนปลูกปัญญา "
 • พ.ศ. 2460 มีการขยายชั้นเรียนสูงขึ้นถึงระดับมัธยมทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวณิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ที่บริเวณวัดมงคลนิมิตรด้านถนนเยาวราชเป็นตึก 2 ชั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและพระราชทานนามว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต " ตัณฑวณิชวิทยาคม " ทำให้โรงเรียนทำการสอนอยู่ 2 เขต คือ เขตตัณฑวณิช และเขตปลูกปัญญา
 • พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน
 • พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกระบบมณฑล นามโรงเรียน จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดภูเก็ต "ตัณฑวณิชวิทยาคม"
 • พ.ศ. 2483 โอนการสอนระดับประถมให้เทศบาล เหลือทำการสอนเฉพาะระดับมัธยม อาคารตัณฑวณิช ถูกจัดให้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนฝึกหัดช่างเย็บผ้าหญิง โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดภูเก็ตจึงมีเพียงอาคารปลูกปัญญาแห่งเดียว
 • พ.ศ. 2492 แลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลเมืองภูเก็ต มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คือ ถนนดำรง
 • พ.ศ. 2494 เปลี่ยนนามเป็นโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • พ.ศ. 2542 พื้นที่ 28 ไร่ 68 ตารางวา
 • พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เมื่อ 26 เมษายน 2543
 • พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทานเป็นปีที่ 7 และโล่ทองพระราชทาน 3 ปีซ้อน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2544
 • พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลดีเด่นดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดได้ประสบความสำเร็จ ปีการศึกษา 2545
 • พ.ศ. 2546 ได้รับโล่ห์โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยอาคันตุกะ ได้เสด็จทอดพระเนตร "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
 • พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2548รับพระราชทานรางวัลเป็นครั้งที่ 8
 • พ.ศ. 2552 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชื่องาน "ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต"

บุคลากรของโรงเรียนสตรีภูเก็ต[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่วาระการดำรงตำแหน่งรายนาม
1พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2455นายค้อ ฤกษ์ถลาง
2พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2559พระภิกษุโส สุรัตน (ธรรมานนท์)
3พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2465นางพินิจธนากร (ทรัพย์ ยุกตะนันท์)
4พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467นางเรืองแก้ว สุนันทโกษา
5พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468นายนั้ว (นิวัตร) เกษตริกะ
6พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2471นางบริหารสิกขกิจ (จินดา สินธวานนท์)
7พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2474นางสาวภูเก็ต ณ นคร (นางอาจอนามัย)
8พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2475นายนั้ว (นิวัตร) เกษตริกะ
9พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2480นางสาวอนงค์ สุคนธรส
10พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2487นางสาวประดับ ณ ถลาง (นางนงรัตน์ บุญยกิจ)
11พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2521นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง
12พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530นางสว่าง ปานมั่น
13พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535นางสาวสุภางค์ เขียวหวาน
14พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540นางสาวสุรางค์ บุญฮก
15พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545นางสาวรานี วิสูตรธนาวิทย์
16พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์
17พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์
18พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556นายปรีชา หนูน้อย
19พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557นายอุเทน จิตต์สำรวย
20พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันนายโกศล ใสขาว

แผนการเรียนที่เปิดสอนในโรงเรียนสตรีภูเก็ต[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต,แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ (สอนเสริมภาษาจีน) ,แผนการเรียนวิชาการทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต,แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ(เสริมพม่า,ญี่ปุ่น,จีน,รัสเซีย),แผนการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น)

โครงการพิเศษของโรงเรียนสตรีภูเก็ต[แก้]

 • International program (IP) ม.1
 • Intensive English Program (IEP) ม.4
 • Science And Maths Program (SMP) ม.1
 • Special science program (SSP) ม.4

บุคคลที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน[แก้]

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น


 • http://www.satreephuket.ac.th
 • โทรศัพท์ : 0 7622 2368 โทรสาร : 0 7621 9522 E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

  ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1030
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3905
mod_vvisit_counterทั้งหมด5821301