Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ภูเก็จ : จดหมายเหตุ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรณาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
พุธ, 16 พฤษภาคม 2018

ข้อมูลอยู่ใน V

จดหมายเหตุภูเก็ต : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  บรรณาธิการ

^
ภูเก็จภูเก็ต เริ่มเมื่อมีลายลักษณ์อักษรปรากฏคำ "ภูเก็จ" 
ในจดหมายของท่านผู้หญิงจัน (ย่าจัน-ท้าวเทพกระษัตรี)
ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๓๒๘
มีไปถึงพระยาราชกปิตัน (ลาโตก, ลาโต๊ะ = กัปตันฟรานซิส ไลต์)
ทอดสมออยู่ในอ่าวท่าเรือ (อ่าวสะปำ)

.
สมาคมชาวภูเก็ตสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า


และสนับสนุนทุนจัดทำต้นฉบับ ภูเก็จ : จดหมายเหตุ

.
บรรณานุกรม
.

จถล. หอจดหมายเหตุถลาง  ใน www.phuketdata.net  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง

ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 0813262549

มทศ.จห. จดหมายเหตุมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร   ใน www.phuketdata.net 

ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต  83000  โทรศัพท์ 0813262549

มห.ภูเก็จ หอหมายเหตภูเก็จ   ใน www.phuketdata.net  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง
            ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0813262549

ฤดี  ภูมิภูถาวร  คลังภาพ  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ 0896489491

สมชาย  บำรุงวงศ์  คลังภาพ  ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต
            จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์ 815976916

สุขกมล  วงศ์สวรรค์  คลังภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง  ๒๑๗  ตำบลศรีสุนทร 

อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  83110  โทรศัพท์  076-379895-7  โทรสาร. 076-379897

สุเชาว์  พงศานนท์  คลังภาพ  ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
            83110  โทร. 0869512538

เสห่ห์  วงษ์กำแหง  คลังภาพ  ถนนเทพกระษัตรี บ้านพอน ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง

จังหวัดภููเก็ต 83110

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
            โทรศัพท์  0 7521 2504  โทรสาร : 0 7521 4045

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ : 0 2281 1666, 0 2282 1660

อนุพร  อรุณรัตน์  คลังภาพ  ใน www.phuketassociation.org   ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.0818912166


กองบรรณธิการ "ภูเก็จ : จดหมายเหตุ"
บรรณาธิการ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
กองบรรณาธิการ มานะ สามเมือง
สิรินพัณ พันธุเสวี
สุนันทา กลสามัญ
อุมารัตน์ พรหมศิวะพัลลภ อุสมา

ลิขสิทธิ์ ภว.หอจดหมายเหตุ
พิมพ์ ครั้งแรก
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
สนับสนุนทุน สมาคมชาวภูเก็ต

ศิลปกรรมปก สิรินพัณ พันธุเสวี

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  บรรณาธิการ  (๒๕๖๑)  ภูเก็จ:จดหมายเหตุ  ภูเก็ต : ภว.หอ.
        หอจดหมายเหตุ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑,  ๒๓๓ หน้า

 

 

จถล. หอจดหมายเหตุถลาง  ใน www.phuketdata.net  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง

ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 0813262549

มทศ.จห. จดหมายเหตุมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร   ใน www.phuketdata.net 

ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต  83000  โทรศัพท์ 0813262549

มห.ภูเก็จ หอหมายเหตภูเก็จ   ใน www.phuketdata.net  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง
            ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0813262549

ฤดี  ภูมิภูถาวร  คลังภาพ  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ 0896489491

สมชาย  บำรุงวงศ์  คลังภาพ  ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต
            จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์ 815976916

สุขกมล  วงศ์สวรรค์  คลังภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง  ๒๑๗  ตำบลศรีสุนทร 

อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  83110  โทรศัพท์  076-379895-7  โทรสาร. 076-379897

สุเชาว์  พงศานนท์  คลังภาพ  ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
            83110  โทร. 0869512538

เสห่ห์  วงษ์กำแหง  คลังภาพ  ถนนเทพกระษัตรี บ้านพอน ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง

จังหวัดภููเก็ต 83110

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
            โทรศัพท์  0 7521 2504  โทรสาร : 0 7521 4045

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ : 0 2281 1666, 0 2282 1660

อนุพร  อรุณรัตน์  คลังภาพ  ใน www.phuketassociation.org   ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.0818912166


กองบรรณธิการ "ภูเก็จ : จดหมายเหตุ"
บรรณาธิการ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
กองบรรณาธิการ มานะ สามเมือง
สิรินพัณ พันธุเสวี
สุนันทา กลสามัญ
อุมารัตน์ พรหมศิวะพัลลภ อุสมา

ลิขสิทธิ์ ภว.หอจดหมายเหตุ
พิมพ์ ครั้งแรก
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
สนับสนุนทุน สมาคมชาวภูเก็ต

ศิลปกรรมปก สิรินพัณ พันธุเสวี

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  บรรณาธิการ  (๒๕๖๑)  ภูเก็จ:จดหมายเหตุ  ภูเก็ต : ภว.หอ.
        หอจดหมายเหตุ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑,  ๒๓๓ หน้า***
ประวัติศาสตร์  phuketdata
คำค้น
หอจดหมายเหตุภูเก็ตวิทยาลัย
หอจดหมายเหตุถลาง จถล., จห.ถลาง
หอหมายเหตุภูเก็จ มห.ภูเก็จ
หอจดหมายเหตุมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร มทศ. จห., จห.มทศ.
ถลาง ภูเก็จ ภูเก็ต
สมโภชภูเก็ต ๒๓๓ ปี
สมโภชเมืองภูเก็จ ๒๓๓ ปี
ภูเก็จเมืองงาม ภูเก็ตเมืองงาม
ภูเก็จเมืองทอง ภูเก็ตเมืองทอง
จีนอังจุยหมั้วหมาย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 16 พฤษภาคม 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้554
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2529
mod_vvisit_counterทั้งหมด5623411