Skip to content

Phuketdata

default color
Home
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ผู้ทำคุณประโยชน์วัฒนธรรม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 25 กันยายน 2010

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓


        เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ  ในภาคประชาชนและภาคราชการ  กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ  ในด้านศาสนา  ด้านศิลปะ  ด้านวัฒนธรรม  ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  และด้านองค์กรที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ผลการคัดเลือก  จำนวน ๑๗๔ ราย  ปรากฏตามรายชื่อดังนี้

 

ด้านศาสนา  จำนวน ๒๒ ราย


๑. พระธรรมโมลี จังหวัดสุรินทร์
๒. พระเทพรัตนกวี  จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. พระราชปัญญามุนี กรมการศาสนา
๔. พระโสภณวราภรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
๕. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ จังหวัดนครปฐม
๖. พระปัญญานันทมุนี สำนักงานรัฐมนตรี
๗. พระครูมงคลวรวัฒน์ จังหวัดอำนาจเจริญ
๘. พระครูวิมลกิตติสุนทร จังหวัดแพร่
๙. พระครูศรีจริยาภรณ์  จังหวัดปัตตานี
๑๐. พระครูไพศาลสาครกิจ จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ จังหวัดชลบุรี
๑๒. พระครูวิบูลวุฒิกิจ จังหวัดนครนายก
๑๓. พระครูมัญจาภิรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
๑๔. พระครูสุวรรณศีลวงศ์ จังหวัดสกลนคร
๑๕. พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ จังหวัดขอนแก่น
๑๖. พระมหาบุญมี  ฐิตธมฺโม จังหวัดลำปาง
๑๗. พระมหามณเฑียร  วรธมฺโม จังหวัดนนทบุรี
๑๘. พระมหาทอง  ฐานคุโณ จังหวัดลพบุรี
๑๙. พระบุญนพ สุทฺธสีโล จังหวัดพังงา
๒๐. นายประสิทธิ์  บุตรศรี กรมการศาสนา
๒๑. นางพวงผกา ตั้งบรรยงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒๒. นายสมคิด  พยุหกฤษ จังหวัดชุมพร


ด้านศิลปะ  จำนวน  ๒๓    ราย


๑. นายโกมล   พานิชพันธ์ จังหวัดแพร่
๒. นางเจดา  รอดนิตย์ จังหวัดภูเก็ต
๓. นางชมัยภร  บางคมบาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๔. นายถวัลย์  ดัชนี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๕. นายบรรเล็ง แพงมาลา จังหวัดบุรีรัมย์
๖. พันจ่าอากาศหญิง บุญอาบ  คำฤาเดช จังหวัดสกลนคร
๗. นายปริพนธ์  กรรณิกา จังหวัดกำแพงเพชร
๘. นายประน้อม  วงษ์แสนศรี สำนักงานรัฐมนตรี
๙. นายปาณัสม์  ชูช่วย จังหวัดจันทบุรี
๑๐. นายภูกร  ศรีณรงค์   สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๑. นางมะเฟือง  แสงทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๒. นายมูฮำมัด  โรจนอุดมศาสตร์ จังหวัดสงขลา
๑๓. นายเลียบ  แจ้งสนาม จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. นายวีระพันธ์  ใจสุบรรณ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๕. นายศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี
๑๖. นายศิวกานท์  ปทุมสูติ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๗. นายสถิต  วิเศษสัตย์ จังหวัดเลย
๑๘. นายสมใจ  อู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายสำเนียง  ผดุงศิลป์ จังหวัดอ่างทอง
๒๐. นางสาวสุดใจ  เจริญสุข จังหวัดอยุธยา
๒๑. นางเสาวภา วิเชียรเขตต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒๒. นางอังคนางค์  คุณไชย จังหวัดอำนาจเจริญ
๒๓. นายอุ่นเรือน  หงษ์ทอง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านวัฒนธรรม   จำนวน    ๓๐    ราย
๑. นายกล้า  สมตระกูล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒. นายกาญจน์  กรณีย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. นายกำจัด  ศิริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. นายขวัญชัย  รักษาพันธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. นายคำตา  ราชมณี จังหวัดนครพนม
๖. นายจรูญ  ทองสนิท จังหวัดพิษณุโลก                         ๗. นายณรงค์  เสมียนเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘. นายทรงศักดิ์   แก้วมูล จังหวัดลำปาง
๙. นางธรณ์ธันย์  เนตรจรัส จังหวัดตราด
๑๐. นายนันท์  นันท์ชัยศักดิ์ กรมศิลปากร
๑๑. นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ กรมศิลปากร
๑๒. นายบุญถม  เจริญชนม์ จังหวัดอุดรธานี
๑๓. นางบุญเรือน  สร้อยศรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๔. นางประจวบ  รอดดารา จังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นายประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี กรมศิลปากร
๑๖. นางสาวประพาส  ศิริอนันต์ สำนักงานรัฐมนตรี
๑๗. นางปราณี  จันทวร จังหวัดอ่างทอง
๑๘. นางภารนี   สวัสดิรักษ์   กรมศิลปากร
๑๙. นายวิษณุ  เอมประณีตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๐. นายศีลธรรม  รอบวงจันทร์ จังหวัดมหาสารคาม
๒๑. นายสมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์ จังหวัดภูเก็ต

ฝากรูป 

http://upic.me/show/16995464 

๒๒. นางสิริพร  ทองจินดา จังหวัดนราธิวาส
๒๓. นายสุเมธชัย  คงฉิม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒๔. นายสุวิชช  คูณผล จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. นายสุวิทย์  กอบกัยกิจ จังหวัดอุทัยธานี
๒๖. นายสุวินัย หมี่กระโทก จังหวัดนครราชสีมา
๒๗. นายอนันต์  อนันตกูล สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๒๘. นายอัศดร  รากบัว จังหวัดกาญจนบุรี
๒๙. นายอำพล  สุวรรณธาดา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๓๐. นายเอกชัย   วงศ์วรกุล    จังหวัดแพร่


ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม(ภาคราชการ) จำนวน ๒๑ ราย


๑. นายจินดา  เนื่องจำนงค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ สำนักงานรัฐมนตรี
๓. นายชวนินทร์  เพมะ จังหวัดสุโขทัย
๔. นายโชคชัย ตักโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
๕. นายโชคดี  สุขสวัสดิ์ จังหวัดกระบี่
๖. ดร. ดิเรก ก้อนกลีบ จังหวัดลำพูน
๗. นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ จังหวัดสุรินทร์
๘. นางบุญรื่น  ศรีธเรศ จังหวัดกาฬสินธุ์
๙. นางพิกุลทอง  เฮงประดิษฐ์ จังหวัดชัยนาท
๑๐. นายไพศาล  เรียนทัพ จังหวัดกำแพงเพชร
๑๑. ดร.มณฑาทิพย์  ไชยศักดิ์ จังหวัดราชบุรี
๑๒. นายวาที  ทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๓. นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์ จังหวัดสงขลา
๑๔. นายสมนึก  ธนเดชากุล จังหวัดนนทบุรี
๑๕. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๗. นายสุวิทย์  สารเงิน จังหวัดเลย
๑๘. นายเสรี พิมพ์มาศ จังหวัดน่าน
๑๙. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ จังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. ดร.อร่ามจิต  ชิณช่าง จังหวัดนครพนม
๒๑. นายอังคาร  ลัดลอย จังหวัดตราด


ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จำนวน ๗๘ ราย


๑. เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล
๒. เทศบาลตำบลโคกพุทรา จังหวัดอ่างทอง
๓. เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย
๔. เทศบาลตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๕. เทศบาลตำบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
๖. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี
๗. เทศบาลตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
๘. เทศบาลตำบลโพทะเล     จังหวัดพิจิตร
๙. เทศบาลตำบลหงาว จังหวัดระนอง
๑๐. เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ สำนักงานรัฐมนตรี
๑๒. เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๓. เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๑๔. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๑๖. เทศบาลเมืองเบตง  จังหวัดยะลา
๑๗. เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๑๘. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๑๙. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๐. เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
๒๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๒๒. เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๒๓. เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๒๔. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
๒๕. พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒๖. พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๗. มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งความสุข   จังหวัดสุโขทัย
๒๘. มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ         จังหวัดนครสวรรค์
๒๙. โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
๓๐. โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา จังหวัดสุรินทร์
๓๑. โรงเรียนบ้านภูเขาทอง   กรมศิลปากร
๓๒. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. โรงเรียนวัดพระเงิน จังหวัดนนทบุรี
๓๔. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๕. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง
๓๖. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร จังหวัดชัยนาท
๓๗. วัดโฆษา    จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๘. วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๙. วัดโพธิ์ศรี  จังหวัดชัยภูมิ
๔๐. วัดศรีสุพรรณ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดเชียงใหม่
๔๑. วัดสำราญนิเวศ  จังหวัดอำนาจเจริญ
๔๒. วัดใหม่สระปทุม  จังหวัดนครราชสีมา
๔๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
๔๔. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ-ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๕. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสังข์ จังหวัดนครพนม
๔๖. สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
๔๗. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๔๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิ้ลทีวี จังหวัดเพชรบุรี
๔๙. องค์กรชุมชนฅนตราด จังหวัดตราด
๕๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๕๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๕๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
๕๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
๕๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๕๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๕๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต
๕๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
๕๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
๖๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๖๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
๖๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๖๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๖๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๖๕. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
๖๖. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร  จังหวัดพะเยา
๖๗. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี
๖๘. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
๖๙. องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก จังหวัดระยอง
๗๐. องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จังหวัดกระบี่
๗๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง จังหวัดมุกดาหาร
๗๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง จังหวัดพังงา
๗๓. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
๗๔. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี
๗๕. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด  จังหวัดตาก
๗๖. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จังหวัดชุมพร
๗๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  จังหวัดอุทัยธานี
๗๘. องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก  จังหวัดพิษณุโลก
                 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(นายนิพิฏฐ์  อินทสมบัติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Click at the image to view full size
ฝากรูป
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 06 ตุลาคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1249
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3046
mod_vvisit_counterทั้งหมด7408811