พัชฌาภรณ์ ครอบครัวภาษาไทย
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 13 October 2021

(พัชฌาภรณ์ ครอบครัวภาษาไทย)


พัชฌาภรณ์เป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย ฅ ชื่อ พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด  (ครอบครัวภาษาไทย)

มียายเทคชื่อ ภัทราภรณ์ เขียวมา (พี่ฝน)

ตาเทคชื่อ สราวุธ เส็นสามารถ (พี่ตะวัน)

ป้าเทคชื่อ อาซีละห์ ตูหยง (พี่ละห์)

ป้าเทคชื่อ สุพัตรา ตั้งคำ (พี่โบว์)

ป้าเทคชื่อ นาราภัทร ชูเชิดรับ (พี่นุ๊ก)

ตัวเองชื่อพัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด (น้องทราย)
มีน้องปีที่ ๑ เพิ่งได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย

จำนวน๓ฅน

ชื่ออภิสรา ชูเงิน (น้องฟีม)

ชื่อนูร์ซาซา สามะ (น้องซาซ่า)

ชื่อจิตติพัฒน์ ฤทธิ์ดี (น้องซอ)
คำแลภาพ: พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด สภท.๑๑๑๕

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

(สภท.) 

นามานุกรม  พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด ภาพกิจกรรมรับน้องสาขา เสริมสร้างพี่อย่างสร้างสรรค์ต้อนรับน้องเข้าสู่ ทศศ.