Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
พิธีกร : การจัดรายการเพลง... PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ขจรศักดิ์ ชายอีด   
Sunday, 10 July 2011

ฟอร์มเตรียมบทพิธีกร

  
การจัดรายการเพลง


(วิทยุ-เสียงตามสาย)

(เพลงไทยสากล, เพลงเปล, เพลงรองเง็ง, เพลงตนโหย้ง)

 

- - -

เลขลำดับ. ชื่อบอกตอน

            ชื่อเพลง  หรือข้อความเริ่มของแต่ละตอน - URL เอดเดรส
- - -


๑. เพลงนำรายการ :
            ชื่อเพลง URL

๒. ร้อยกรอง : 
           

๓. บททัก :
           

๔. บทนำ : 
 

๕. บทเชื่อมโยง : 

 

๖. เพลง ๒ :

            ชื่อเพลง URL
            

๗. บทเชื่อมโยง :

 

๘. เพลง ๓ :

            ชื่อเพลง URL

 

๙. บทเชื่อมโยง :

 

๑๐. เพลง ๔ :

            ชื่อเพลง URL

 

๑๑. บทเชื่อมโยง :

 

๑๒. เพลงสุดท้ายของรายการ :
            ชื่อเพลง URL

 

๑๓. บทเชื่อมโยง :
  

๑๔. บทสรุป :  
  

๑๕. บทปิด :  
  

๑๖. บทอำลา :  
  

๑๗. เพลงปิดรายการ :  
            ชื่อเพลง URL

 

๑๘. ชื่อ สกุล ผู้จัดรายการ + URL อดเดรส

            ชื่อ สกุล ประวัติ ใช้ URL

หมายเหตุ  

          คำต้องห้าม 
                 คำที่ผู้จัดใช้จนติดปากแล้วในรายการอื่น
                 คำถามที่มีคำตอบไปในทิศทางเสียหาย
                 ต่อไปนี้
                 ที่จบไปนั้น
                 ที่ผ่านไปแล้วนั้น
                 ไพเพราะไหม? เป็นไงบ้าง
                 มาในเพลง
                 ไม่ให้เสียเวลา
                 ลำดับถัดไป
                 เสียเวลา

ข้อควรระมัดระวัง

ในการเสนองานพิธีกรจัดรายการ‏ 

 

๑. ผลงานการเชื่อมโยง (Link) ตัวอย่างงานคติชนวิทยา
ให้ดูผลงานของกมลรัตน์ (กั๊ม) แซ่ก๊อก
 
http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=

ให้เขียนในช่องค้นหา(www.phuketdata.net)ว่า  กมลรัตน์ แซ่ก๊อก   แล้ว ENTER


๒. บทพิธีกรเพลง ให้ดูตัวอย่างของกัมปนาท ขำแก้ว
 
http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1030&Itemid=1

ให้เขียนในช่องค้นหา(www.phuketdata.net)ว่า  พิธีกร  กัมปนาท ขำแก้ว   แล้ว ENTER  หากเครื่องเสนอตัวเลือกมาจำนวนมาก  ให้คลิ้กที่  ๐ ทุกคำ ->ค้นหา->เลือกตัวเลือกที่ต้องการ.


๓. บทเชื่อมโยงรายการ
 
คำต้องห้าม
                 คำที่ผู้จัดใช้จนติดปากแล้วในรายการอื่น
                 คำถามที่มีคำตอบไปในทิศทางเสียหาย
                 ต่อไปนี้
                 ที่จบไปนั้น
                 ที่ผ่านไปแล้วนั้น
                 ไพเพราะไหม?; เป็นไงบ้าง
                 มาในเพลง
                 ไม่ให้เสียเวลา
                 ลำดับถัดไป
                 เสียเวลา


ดูเพิ่มใน  http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1009&Itemid=5

ให้เขียนในช่องค้นหา(www.phuketdata.net)ว่า  ข้อควรระมัดระวัง   แล้ว ENTER


๔. บทเชื่อมโยงก่อนเปิดเพลง ต้องมี
 
ชื่อเพลง

(รายการนิทานก็ต้องมี ชื่อเรื่องนิทาน)

ยกเว้นเพลงเปิดรายการและเพลงปิดรายการ

 
๕. จัดรายการใด ๆ 
ข้อความหรือคำพูด ต้องมีเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ  จะเรียกว่า  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
๕.๑ ความหมายของคำ
คำเหล่านั้นหมายถึงอะไร  แปลว่าอะไร
 
๕.๒ เรื่องนั้นจำแนกเป็นกี่ประเภท  จำแนกเป็นกี่ชนิด  จำแนกเป็นกี่พวก  กี่เหล่า  กี่กอ  กี่เทือกเถา  กี่กลุ่ม
 
๕.๓  ในแต่ละประเภท  มีตัวอย่าง
 
๕.๔  เสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

๕.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


 
ทุกถ้อยกระทงความของงานวิชาการต้องมีอ้างอิง ( : ) ตามด้วยบรรณานุกรม และหรือ นามานุกรม


ให้เขียน อ้างอิง บรรณานุกรมและหรือนามานุกรมไว้เพื่อแสดงความเคารพใน

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

และ

ให้เกียรติยกย่องเจ้าของผลงาน


ไม่ใช่มีไว้เพื่ออ่านหรือพูดเป็นอันขาด

ในรายการบันเทิง  ห้ามพูดไปตามลำดับ ๕.๑ - ๕.๔  แต่ให้หยิบยกงานวิชาการในนั้นมาแทรกสลับกับความคิดเห็นของผู้จัดรายการ  ให้มีงานบันเทิงไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคำพูดทั้งหมด(ไม่รวมกับเสียงเพลงเสียงดนตรี และหรือ Clip)ของผู้จัดรายการ

ในรายการบันเทิง  ต้องเลือกการอ้างอิง ( : ) บรรณานุกรม  นามานุกรม มาพูดเพียงบางส่วน  เช่นกล่าวถึงชื่อเจ้าของผลงาน (มีคำนำหน้าชื่อด้วยเสียงที่แสดงถึงความเคารพและชื่นชม) 

ความคิดความอ่านของผู้จัดรายการ  สามารถพูดได้  แต่ต้องเสนอให้แตกต่างกับงานวิชาการ  คือให้ผู้ฟังรู้ว่า นี่คือความคิดเห็นของผู้จัดรายการ  นี่คืองานวิชาการ  นี่คือความเห็นของผู้ฟัง นี่คือความคิดเห็นของผู้จัด  แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดว่า  นี่คืองานวิชาการ  นี่คือความคิดเห็น  ให้ใช้วาทศิลป์ในการพูดให้เป็นเนื้องานเดียวกัน  กลมกลืนกัน  ไม่แปลกแยกขัดแย้งเป็นวิวาทะ

 

 

แนวการปฏิบัติงาน

ของ ทสส.๕๑  ทสส.๕๒  ทสส.๕๓

และ วชช.พังงา(ทับปุด)(ท้ายเหมือง)

 

๑. copy ฟอร์มงานด้านบนนี้  นำไป paste ลงใน Excel ช่อง A1

๒. เสนอให้ Excel มีชื่อ sheet ดังนี้

sheet 1 เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงไทยสากล

sheet 2 เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงเปล

sheet 3 เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงรองเง็ง

sheet 4 เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงตนโหย้ง

(sheet 5 เปลี่ยนชื่อเป็นเล่านิทาน)

 

๓. ค้นหาหรือจัดเตรียมเพลง + URL เอดเดรส

๔. paste ลงใต้หัวข้อในบรรทัดล่าง

(ควรวางลงในคอลัมน์ C)(URL หรืออดเดรส ควรลงในช่อง D)

๕. เตรียมข้อมูลการพูด

๖. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว copy เฉพาะ sheet นำไปวางไว้ใน Notepad

๗. ส่งอีเมล์ แนบ Notepad ถึง sommaipin @ hotmail .com เพื่อเตรียมลงอินเทอร์เน็ต

 

๘. ตัวอย่างฟอร์มการวาง URL (เอดเดรส)

- - -

เลขลำดับ. ชื่อบอกตอน

            ชื่อเพลง  หรือข้อความเริ่มของแต่ละตอน - URL เอดเดรส
- - -


๑. เพลงนำรายการ 
            จับช้าง http://www.charyen.com/result.php?id=b0c9d10dafb53bdd43a2cbd8f0785e7d

๒. ร้อยกรอง 
            อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดั่งจินดาค่าบุรินทร์ (แปลงจากพระอภัยมณี : สุนทรภู่)

๓. บททัก 
            สวัสดี... ท่านผู้มีหัวใจไมตรียินดีสุนทรียรส...

๔. บทนำ 
 

๕. บทเชื่อมโยง 

 

๖. เพลง ๒
             นอนให้สบาย http://www.charyen.com/result.php?id=913985283b87c84ad9dd1c0203ffd127

๗. บทเชื่อมโยง

 

๘. เพลง ๓

 

๙. บทเชื่อมโยง

 

๑๐. เพลง ๔

 

๑๑. บทเชื่อมโยง

 

๑๒. เพลงสุดท้ายของรายการ
            มังคุด http://www.charyen.com/result.php?id=23be1ce2bc583c9b4da8addb1c912dcf

๑๓. บทเชื่อมโยง
  

๑๔. บทสรุป  
  

๑๕. บทปิด  
  

๑๖. บทอำลา  
  

๑๗. เพลงปิดรายการ  
            นอนเสีย http://www.charyen.com/result.php?id=2a9ef6614fbb7e145439743a56af13c1

 

 

***

วัฒนธรรม4กีฬา  การกีฬา

แบบฝึก ททส.51,  ทสส.53

การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปใช้ในอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร

ประกอบงาน คติชนวิทยา

ประกอบงาน พังงาศึกษา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 August 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2366
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4961
mod_vvisit_counterทั้งหมด9010050