Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
แนวออกข้อสอบ EQ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 17 August 2011

ลำดับการออกข้อสอบใน EQ

11111111111111111111111111111111111111111111111111111


นักศึกษา ทสส.๕๓ ปฏิบัติดังนี้

นักศึกษา วชช.พง.(การจัดการและ IT) ปฏิบัติดังนี้

 

๑. Copy ข้อ ๑ นี้ถึงข้อ ๑๕ แล้ว Paste ลง Excel  แล้วเติมคำข้อ ๓ ถึง ๑๕ ให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วส่ง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้


๒. นักศึกษาเตรียมลงทะเบียน  ให้เพิ่มข้อความในข้อ ๓ - ๑๕ ดังนี้
(อักษรใดหรือ ... ที่ไม่ต้อง โปรดลบออก)
.
*
๓. Username :  ....(อักษรและ/หรือเลข 4-9 ตัว ไม่เกิน 9 ตัว)
๔. Password :  ....(อักษรและ/หรือเลข 4-9 ตัว ไม่เกิน 9 ตัว)
๕. ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา ทสส.๕๓ หรือ วชช.พง. : ........
๖. โรงเรียน / มหาวิทยาลัย /สถาบัน :  มรภ.ภูเก็ต/วชช.พง.
๗. เพศ  :  ชาย  หญิง 
๘. E-mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
๙. ที่อยู่  :   (บ้านเดิม) ........
๑๐. ตำบล  :   ......
๑๑. อำเภอ  :  
๑๒. จังหวัด  :
๑๓. รหัสไปรษณีย์  :  
๑๔. หมายเลขโทรศัพท์  :    
๑๕. หมายเลขโทรสาร  :   (ถ้ามี)
(ข้อความใดที่ไม่ต้องการ โปรดลบทิ้งครับ  ... ซึ่งไม่ต้องการ ก็ลบทิ้งด้วยเช่นกัน)
๑๖. Copy จาก Excel ข้อ ๓-๕ นำไป Paste ลง Notepad  ส่ง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
๑๗. รอสมหมายตอบกลับ
หลังส่ง ๑๒ ชั่วโมงแล้วยังไม่มีการตอบกลับ  ต้องทวงถามครับ
๑๘. สงเคราะห์เพื่อนผู้ยากไร้เวลาในการดูอีเมล์ด้วยนะครับ
คือ ช่วยบอกเพื่อนให้รู้ด้วย  นักศึกษาบอกใครบ้าง  จะแจ้งชื่อไว้ให้สมหมายรู้บ้างก็ดีมากนะครับ
เช่น บอก....
๑๙. งง   สงสัย   ทำไม่ได้   ทำไม่เป็น  โทร.ถาม ๐๘๑ ๓๒๖ ๒๕๔๙  ได้ตลอดเวลา
*
.

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
เริ่มฝึกการลงทะเบียนเป็นครูอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

๒๐. เปิด www.phuketdata.net
๒๑. คลิ้ก LINK (อยู่ด้านล่างของจอ)
๒๒. คลิ้ก  ตอบข้อสอบEQ   (11)
๒๓. คลิ้กคำ ที่นี่  ในข้อความ ส่วนอาจารย์ผู้ออกข้อทดสอบ  ให้ปฏิบัติการที่นี่
๒๔. คลิ้ก ลงทะเบียนสำหรับผู้กรอกคำถาม
๒๕. กรอกข้อมูลที่เสนอไว้ข้อ ๑ ถึง ๑๔
๒๖. สมบูรณ์แล้ว  คลิ้ก  ตกลง  ใต้กรอบงานที่ลงทะเบียนนั้น
๒๗. เสร็จขั้นตอนนี้ออกจากโปรแกรมนี้ได้ครับ
๒๘. รอคำสั่งปฏิบัติการ ในตอนต่อไป อีก ๑๒ ชั่วโมงครับ
๒๙. เวลา ๑๒ ชั่วโมงผ่านไปแล้ว  E-mail นี้ ยังไม่มีคำตอบ  ต้องโทร. ๐๘๑ ๓๒๖ ๒๕๔๙ ทวงถาม ผศ.สมหมาย

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5

3333333333333333333333333333333333333333333333

งานที่แจ้งไว้นี้ เป็นงานที่สืบเนื่องมาจากข้อ ๑ - ๒๙
ข้อมูลเดิม
ชุดแรก ๑-๑๙
ชุด ๒ ข้อ ๒๐ -๒๙
ชุดที่ ๓ ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถึง
ชุดที่ ๔ เป็นตัวอย่างข้อสอบปริศนาคำทาย
จึงได้เสนอตัวอย่าง ชุดที่ ๔ ไว้ตรงนี้
๒๖. เริ่มออกข้อสอบ  ปริศนาคำทายของ....(ชื่อ สกุล ตนเอง)
๒๗. ให้ใช้คำเฉลยเป็นคำถามนำ
เช่น สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก เฉลยว่า ไก่ นั้น เมื่อออกข้อสอบ

คำถาม : ปริศนาใดเฉลยว่า ไก่
ก. สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเบื้อง
ข. สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
ค. สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม
ง. สองเท้าก้าวย่างละกี่ขา
คำเฉลยคือ ข.สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก

4444444444444444444444444444444444444444444444444444


เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกข้อสอบปริศนาคำทายได้รวดเร็วและถูกต้อง

ให้อาศัย

ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตองเป็นตัวเลือกได้

(จากแหล่งอื่น ๆ ก็ได้ทั้งนั้น)

(เครื่องคอมที่มีเน็ตความเร็วช้า  และเครื่องคอมในโทรศัพท์มือถือ  ไม่ควรเปิด Link ปริศนานี้เพราะข้อมูลมีมาก  จะทำให้เครื่องกำลังน้อย

ไม่สามารถเปิดได้)

 

ปริศนา http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=5

123455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

นี่เป็นคำสั่งปฏิบัติการ

 

ให้นักศึกษาออกข้อสอบปริศนาคำทายโดยใช้คำเฉลยของปริศนาเป็นคำถาม

มีตัวเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก คือ ก ข ค  และ ง

ตัวเลือกตอบเป็นตัวเนื้อหาสาระของปริศนาคำทาย

และมีคำเฉลยไว้ใต้ตัวเลือก

 

นักศึกษาออกข้อสอบปริศนาคำทาย ส่งทางอีเมล์นี้เพียงข้อเดียว

โปรดทำในหน้านี้  ไม่ต้องทำใน Excel ครับ

 

 

*

 

คำถาม : ปริศนาใดเฉลยว่า ...

ก. ...

ข. ...

ค. ...

ง. ...

เฉลยข้อ

 

*

 

 

เติมคำให้เป็นข้อสอบ

เสร็จแล้วส่ง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

นักศึกษาที่ฉลาด 

จะส่งกลับเฉพาะข้อความระหว่าง * ที่อยู่บน  กับ * ที่อยู่ล่าง

 

๒๘. งง  สงสัย  ทำไม่ได้  ทำไม่เป็น  ถามสมหมายครับ

 

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?

option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5

1234566666666666666666666666666666666666
รอคำสั่งปฏิบัติการ

๓๐. พ้นกาลล่วงแล้ว ๑๒ ชั่วโมง  ให้เริ่มต้นข้อ ๑๗ - ๒๐
๓๑. ใช้ข้อ ๓ และข้อ ๔  กรอกลงในช่องที่แสดงว่างนั้นแล้วคลิ้ก เข้าระบบ
๓๒. เริ่มออกข้อสอบ  ปริศนาคำทายของ....(ชื่อ สกุล ตนเอง)
๓๓. ให้ใช้คำเฉลยเป็นคำถามนำ
เช่น สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก เฉลยว่า ไก่ นั้น เมื่อออกข้อสอบ

ปริศนาใดเฉลยว่า ไก่
สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเบื้อง
สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม
สองเท้าก้าวย่างละกี่ขา

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5
 
1234567777777777777777777777777777

การฝึกสร้างข้อสอบปริศนาคำทายใน EQ

ทสส.๕๓ และ วชช.พง.(การจัดการและ I T)


ออกข้อทดสอบในอีเมล์(ก่อนหน้าฉบับนี้)ก่อนนะจึงปฏิบัติการ

 

ดังต่อไปนี้

 

๓๐. พ้นกาลล่วงแล้ว ๑๒ ชั่วโมง  ให้เริ่มต้นข้อ ๓๑-๓๓  (หากส่งข้อสอบปริศนาคำทาย ๑ ข้อถึง sommaipin@
๓๑. ใช้ข้อ ๓ และข้อ ๔  กรอกลงในช่องที่แสดงว่างนั้นแล้วคลิ้ก เข้าระบบ
๓๒. เริ่มออกข้อสอบ  ปริศนาคำทายของ....(ชื่อ สกุล ตนเอง)
๓๓. ให้ใช้คำเฉลยเป็นคำถามนำ
เช่น สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก เฉลยว่า ไก่ นั้น เมื่อออกข้อสอบ

 

ปริศนาใดเฉลยว่า ไก่
สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเบื้อง
สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม
สองเท้าก้าวย่างละกี่ขา

เฉลย :

 

๓๔. งง  สงสัย  ทำไม่ได้  ทำไม่เป็น  ถามสมหมายครับ

 

 

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5
 
888888888888888888888888888888888888888888888888888

ออกข้อทดสอบในอีเมล์(ก่อนหน้าฉบับนี้)ก่อนนะจึงปฏิบัติการ

 

ดังต่อไปนี้

 

ทบทวน

www.phuketdata.net

 

link

 

อาจารย์คลิ้ก ที่นี่

ต่อ

๓๐. พ้นกาลล่วงแล้ว ๑๒ ชั่วโมง  ให้เริ่มต้นข้อ ๓๑-๓๓

(หากส่งข้อสอบปริศนาคำทาย ๑ ข้อถึง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ แล้ว กรอกข้อสอบได้เลยครับ)

๓๑. ใช้ข้อ ๓ และข้อ ๔  กรอกลงในช่องที่แสดงว่างนั้นแล้วคลิ้ก เข้าระบบ
เพิ่มวิชาใหม่คือ

ปริศนาคำทาย

(ในเนื้อหารายละเอียด)  ระบุปริศนาคำทายที่ตนเองชอบไว้สัก ๑ ข้อ
เพิ่มวิชา
จะได้หมายเลขรหัสวิชาของตนเอง
คลิ้กคำ ข้อสอบ

หลังรหัสตัวสีแดงเล็ก  คลิ้กเพิ่มคำถาม

๓๒. เริ่มออกข้อสอบ  ปริศนาคำทายของ....(ชื่อ สกุล ตนเอง)

๓๓. ให้ใช้คำเฉลยเป็นคำถามนำ
เช่น สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก เฉลยว่า ไก่ นั้น เมื่อออกข้อสอบ

คำถาม : ปริศนาใดเฉลยว่า ไก่
ข้อ1 ๐ สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเบื้อง
ข้อ2 ๐ สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
ข้อ3 ๐ สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม
ข้อ4 ๐ สองเท้าก้าวย่างละกี่ขา

ให้เฉลยไว้ในช่อง ๐

คลิ้ก เพิ่มข้อสอบ

แล้วก็วนออกข้อสอบข้อต่อไป
ออกข้อสอบให้เสร็จสิ้นเป็นข้อ  ไม่ต้องการออกข้อสอบต่อ  ก็ออกจากรายการด้วยการ คลิ้กออกจากระบบ

จะเริ่มเพิ่มข้อสอบ  ให้เริ่มที่ข้อ ๓๑  (ก่อนเข้าข้อ ๓๑ ใช้ ทบทวน(www.phuketdata.net  Link  อาจารย์คลิ้ก ที่นี่ ใช้ Username และ

Password))

๓๔. งง  สงสัย  ทำไม่ได้  ทำไม่เป็น  ถามสมหมายครับ

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=5
1234567899999999999999999999999999999999999999

 

***

วัฒนธรรม2วัฒน์  วรรณกรรม

คติชนวิทยา

พังงาศึกษา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2526
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3062
mod_vvisit_counterทั้งหมด8849646