Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
นามสกุลที่ขอจากมณฑลภูเก็จภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย โทร. 08 -1 326 - 2549   
Wednesday, 23 July 2008

อม.จห.794

 

 


โปรดใช้เมนู EDIT (มุมบนด้านซ้าย) แล้วระบุนามสกุล เป็นเครื่องมือช่วยค้น

หลายนามสกุล ได้เปลี่ยนการเขียนอักขระ มาเป็นปัจจุบัน  วิธีการที่จะช่วยด้วยการเขียนค้นหาคำแบบเก่า เช่น สมุทรสาร ใช้ สมุทสาร, ตัณฑวณิช เดิมใช้ ตัณฑะวณิช, ตอฑีฆะ เป็น ต่อฑีฆะ, ประจันตบุตร จาก ปะจันทะบุตร์

 

นามสกุลที่เพิ่งพบหลักฐานประวัติศาสตร์:นามสกุล มณฑลภูเก็ต มณฑลภูเก็จ นามสกุลที่เพิ่งค้นพบหลักฐานอยู่บนเพดานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผู้ประสงค์จะขอหลักฐานสำเนา โปรดติดต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดตรัง บริการสำเนาให้แผ่นละ ๕๐ บาท ดูตัวอย่างจาก "กาหยี"  "สมุทสาร"บางนามสกุลมีสำเนาหลักฐานที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ในห้องจดหมายเหตุ "ภาพกิจปฐมเหตุ" (นางทัศนี แช่ทอง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  ทม.กะทู้ สั่งยกเลิกการให้บริการแล้ว  เพราะขนย้ายหลักฐานนามสกุลไปทิ้งไว้ในส้วม)

 

ข้อมูล นามสกุลที่เพิ่งพบหลักฐาน

กอหงษ์, (สัญ), กตัญญู, กนิษฐายน, กมุทผล, กลั่นผล, กลัมพะบุตร, กษิรักษา, ก้อนแก้ว, กออุดม, กะเรียว, กังสดาล, กัทลีย์, กันธานนท์, กาญจนะสุต, ก้านกนก, กาลเศรณี, กาหยี, กาฬนาม, กาฬบุตร, กำจัดทุกข์, กำปั่น, กำไร , กำลัง, กิ่งแก้ว, กิ่งแกะ, กิ่งผดุง, กุมภี, กุมารปาล, กุมาระกะ, เกดเมือง, เกริกฤทธิ์, เกษกุล, เกษตริกะ, เกาทัน, เกื้อกูล, แก่นแก้ว, แก่นจันทน์, แก่นสาร, แก่นอิน, แกล้วกล้า, แก้วกลั่น, แก้วขาว, แก้วเขียว, แก้วคำ(ดำ), แก้วผลึก, แก้วพวง, โกเมน, โกยกูล, โกยสิน, ไกรกรึง, ไกรเกริ่น, ไกรจิตติ, ไกรทัด, ไกรเลิศ, ไกรสาตร, ขยันโยธา, ขรขันฑ์, ขวัญแคว้น,

 

พลฤทธิ์ 

โอสถ  

ขวัญเมือง, ขอเหล็ก, ขันตี, ขัมพะบุณย์, ขุนทอง, ขุมทอง, เขจร, เขนทอง, เขียวหวาน, โขมพัสตร์, ไข่มุก, ไขเล่ห์, ไขวิทย์, ไขศิลป์, คงเขตร, คงทน, คงทอง, คงพรรค์, คงเมือง, คงวาที, คงศรี , คงสวัสดิ์, คงสัจ, คงสัจจา, คงอาวุธ, คนขยัน, คมนา, ครรทรง, ครุธทรง, คหาปะณะ, คะรุฑานนท์, คันฉ่อง, คันฉ่อง, คันเต็ง, คันธสิงห์, คำเสน, คีรีเมฆ, คืนเมือง, คุ้มบ้าน, คุ้มพาล, คุ้มไฟ, คุ้มรักษา, คูหา, เครือแก้ว, เครือชู , เครือเซียน, เครือเตียว, เครือทรัพย์, เครือทอง, เครือเพชร์, เครือแพทย์, เครือสนิท, เครือหงษ์, เครือหลี , เครืออินท์, เคหา , ฆ้องไชย, ง่วนกุล , จงรักษ์, จริงจิตร, จักรยาน, จังเหม็ง, จัตุรง, จันทนานนท์, จันทร์แจ่ม, จันทร์เพ็ญ, จำนง, จำปาดะ, จำเริญ, จิตตการ, จิตรกล้า, จิตรปฎิมา, จิตรผ่อง, จิตรมั่น, จิตรหาญ, จิตรา, จินตะนานุช, จีเนกะ, จุลลางกูร, จุลโลปล, จูฑะวาณิช, จูฑามาตย์, เจตนานนท์, เจนทเล, เจนทาง, เจนนาวา, เจนนาวา, เจนยาน, เจนสมุท, เจิมจุล, เจียมคุ้ม, เจียระไน, เจือทอง, โจรหวั่น, ใจตรง, ใจเพชร์, ใจเหล็ก, ฉกาจฤทธิ์ฉมังยุทธ , ฉายเดช, ฉ่ำเลี้ยงฉิมพลี , ชมสวน, ชมสาลี, ชโลธร , ช่องพิทักษ์, ชอบงาน, ชอุ่ม , ชัยะโสตถิ, ช่างเขียนช่างคำ , ช่างทอง, ชาญคำนวณ, ชามนาก, ชายทะเล, ชำนาญนาชำนาญยุทธ , ชำนาญเรือ, ชำนาญสถล, ชิณกิจชินทเล , ชินะเตมีย, ชื่นเกษชุบสรง , ชูแข, ชูชาติ ชูนาค , ชูผล, ชูวงษ์, ชูวงษ์, เชื้อรักษ์, ไชยคุ้ม , ไชยช่วย, ไชยพันธุ์, ไชยสิทธิ์ , ไชโย, ซิวะณิช, ซื่อสุด, เซี่ยมถ่อ, ฐิตะดิลก, ฐิโตปะการ, ฑีฆะ, ณ ตะกั่วทุ่ง, ณ ถลาง, ณ ระนอง, ณรงค์, ดรุณมิตร, ดวงตวัน, ดาบเขียว, ดารา, ดาวไถ, ดาวเรือง, ดำชล, ดำริห์, ดีบุก, ดีบุกกรรม, เดชครุธ, เดียระดาษ, ตงฉิน, ต้นไทร, ตราชู, ตราเต็ง, ตรุศบรรจง, ตองปรุง, ตอฑีฆะ, ต่อวงษ์, ตะเคียน, ตะเคียนทอง, ตะบองเพชร, ตัณฑโกไสย, ตัณฑจินนะ, ตัณฑซน, ตัณฑโลหะ, ตัณฑเวส, ตัณฑะวณิช, ตัณทัยย์, ตัณบุรุษ, ตันบุตรตันเหลียง , ตายนะศานติ, ตุงกะรัต, ตุมราศวิน, ตุลยะสุข, โตนด, ถนอมศักดิ์, โถปริก, โถยอด, ทนทเล, ทองคง, ทองคง , ทองดี, ทองตัน, ท่องทเล, ทองเนื่อง, ทองใบ, ทองเปล่ง, ทองพราว, ทองรอด, ทองรัก, ทองวาว, ทองสุก, ท่อทิพย์, ทักษิณ, ทับทอง, ทับเที่ยง, ทัพไชย, ทาคำ, ท่าเรือรักษา, ทิพบุตร , ทิพย์กล่อม, ทีร์ฆยศ, เทพพนม, เทียนไชย, เทียนยิ้ม, เทือกแก้ว, แท่งทอง, แท่นหิน, โทรพล, ไทยแท้, ไทรงาม, ธนบัตร, ธนศิริ, ธนะกูล, ธนะวัฒน์, ธนะศุข, ธนะแสง, ธรรมชาติ์ , ธุระสาร, นกพริก, นราภักดี , นฤนาท, นวนจัน, นักสืบ, นากรักษา, นาคนำ, นาคสมุท, นาโค, นาชู, นาเลื่อน, นาวารักษ์, นาวินท์, นาวีกรรม, นาสาร, นาฬิกา, น้ำเฉี้ยว, น้ำเพชร์, นำศุข, นิคม, นิคม, นิจภักดี, นิมิหุต, นิยม, นิลคูหา, นิลบุตร, นุตุธีระ, เนาว์ไพร, แนบเนียน, บรรจง, บรรลือ, บั้งทอง, บัณฑุ, บัวแก้ว, บัวขาว, บัวจันทร์, บัวตูม, บัวทอง, บัวศรี, บาทเหล็ก, บำรุง, บำรุงผล, บำรุงมิตร, บินกาเซ็ม, บินตำมะงง, บินสาอาด, บินอับดุลลาห์, บุญกลั่น, บุญเกิด, บุญเกื้อ, บุญช่วย, บุญชิม, บุญชู, บุญไชย, บุญเติม, บุญแต่ง, บุญยัง, บุญยืน, บุญลิปตานนท์, บุญส่ง, บุณยพฤกษ์, บุณยพันธุ์, บุณยรัตผลิน, บุณยะผลึก, บุณยัษเฐียร, บุณะกานนท์, บุตรจรัส, บุรนันทน์, บุหงา, บุหลัน, บูชา, บูรณดิลก, บูรณะสุบรรณ, เบ็ญจรงค์, ปจิมวัน, ปถพีดล, ปธัมราช, ประจิมประชิต , ประชุมพรรณ์, ประณต, ประดิษฐ, ประทีป ณ ถลาง, ประพันธ์ , ประพาส, ประมงกรรม, ประโมงกิจ, ปราบคด, ปราบโรค, ปรีชา , ปลอดไภย, ปสันตา, ปอดเหล็ก, ปะจันตบุตร์, ปัจจุสานนท์, ปับผาสะ, ปิตัน, ปิ่นสกุล , ปิยทัพภ์, ปีติ , ปีติ, ปีติบุตร์, ปึกแผ่น , ปุณโยดม, ปูตินันท์, เปรมศริน, เปล่งกายา, เปลื้องร้าย, เปศนันทน์, โปฎก, ผคุณสินธุ์ , ผดุงวิถี, ผลผุด, ผลาวุฒิผสมทรัพย์ , ผานิล , พญารัง, พรมแดน , พรมโมบล, พรรคภุมรา, พรหมภักตร์, พรหมภัทร์, พรามแก้ว, พรายแสง, พริกเล็ก , พฤกกษะศรี, พลฤทธิ์, พลสิทธิ์ , พลองตัน, พลอินทร์, พวงแก้ว, พวงปราง , พวงเพ็ชร, พะลัง, พะลาหคพะลีราช , พัชรัษเฐียร, พัฒกอ, พัฒนเสน, พันธ์ทิพย์ , พันธ์บัว, พันธุมิตร, พาลขยาด, พาหล , พิณทิพย์, พินศรี , พิมพันธุ์, พุ่มเกษ , พูลผล, พูลสิน, เพชร์ไทย, เพชร์ปลูก, เพ็ชร์สมุท, เพ็ญชาติ, เพ็ญรัต, เพทาย  , เพลิงสมุท, เพื่อนแพทย์แพยนต์ , ไพโรจน์, ฟ้าคนองื้ิ , ไฟตะเภาภริงคารภักดีบุตร์  , ภักดีวงษ์, ภาพพยนต์ภาระษี , ภาษีเจริญ, ภาสะเตมีย์, ภิญโญ, ภูมิ์มาตร , เภตรานนท์, เภรีโภชนา , มกรานนท์, มณฑล , มณีศรี, มหานิล, มหิมามโหธร , มโหสถ, มโหฬา , มะริด, มะสัง, มั่งคั่งมูนนา, มัธยม, มัธยมบุรุษ, มั่นคง, มากมูล, ม้าเขียว , มาฆะบุตร, ม้าเฉียว , มาตรา, มานะจิตรมานุลละ , มาลกานนท์, มีไชย , มีสัตย์, มุสิกะกุล, เมฆภัทร, เมฆย้อย , เมตตาจิตร, เมืองแมน, แม่นปืน, โมรา, ไม้แก้ว, ไม้เคี่ยม , ยกเย่า, ยงยุทธ, ยมนา, ยวงจันทร์, ยวนะปุณฑ์, ยอดคีรี, ยอดบุตร์, ยอดสาตรา, ยาดียาทิพ , ยานยนตร์, ยี่สุ่น, ยุคุนธร, ยูวนะวัต, เย็นจิตร์, เยาวกุล, รตพรรค์, ระงับ, ระงับพาล, ระย้า, ระวังไพร, ระไวคาม, รักดี, รักตะจิตรการ, รักไทย, รักษ์เมือง, รักษา, รักษาคาม, รักสกุล, รักสงบ, รักสอาด, รักสัตย์, รักสำราญ, รักสุจริต, รังสิพราหมณกุล, รัชตรัตน, รัตนดิลก, รัตนภัสดุ์, รัตนภูติ, รัตนศังข์, รัถถารักษ์, ราชพล, ราญโจร, รามเวช, รามสูร, รูปิยะ, เรืองโรจน์, เรืองวณิช, เรืองศรี, เรืองแสง, ฤกษ์ถลาง, ฤกษ์เย็น, ฤทธิกล้า, ฤทธิรักษา, ลมกรด, ละออง, ลักษณะหุต, ลายคราม, ลิพอนพล, ลิ่มคำ , ลิ่มดุลย์, ลิ่มทอง, ลิมปานนท์, ลิมปิสุต, ลิ่มพานิช, ลิ่มสืบเชื้อ, ลีนานนท์, ลูกแก้ว, ลูกอิน, เลยะกุล, โลทัน, โลหกุล, โลหบุรุษ, โลหะกรรม, โลหะทัศน์, โลหะวิทย์, ฦาศุข, วงจันทร์, วงษ์สินศุข, วนะผล, วนันตร, วนารักษ์, วรรณวัฒน์, วสันตสิงห, วะนะไทร, วะนาเวศ, วัฒน์กุล, วัลยานนท์, วานิช, วายุพา, วารีสีห์, วาสภูติ, วิจิตร, วิลา, วิเศษกุล, วิเศษสม, วีณะสนธิ, วุฒิภูมิ์, วุนพาณิช, เวคะวากยานนท์, เวฬุ, เวียงไชย, ไวปัญญา, ศกุนตะฤทธิ์, ศกุนตะลักษณ, ศตะจูฑู, ศรีแก้ว, ศรีคง, ศรีคราม , ศรีทรัพย์, ศรีเมืองใหม่, ศรียาภัย, ศรีสวัสดิ์, ศรีสัจจัง, ศรีสาคูคาม, ศรีสิพรเขตร์, ศิกษมัต, ศิริปาล, ศิริพารา, ศิลไชย, ศุกรสุนทร, ศุขกิจ, ศุขเกษม, ศุขแก้ว, ศุขจิตร,  ศุขะวิช, ศุโข, ศุภมาตร, ศุลการ, เศรษฐี, เศวตะดุล, โศภา, ษัฏเสน, สงคราม, สงเคราะห์, สงวนนาม, สงวนศักดิ์, สท้าน, สนองคุณ, สนั่นก้อง, สมใจ, สมบัติ์, สมบัติ, ส้มแป้น, สมรรคร่วม, สมรรถ, สมสี, ส้มโอ, สมัถทะเล, สมันตกุล, สมุทบาล, สมุทรสาร สมุทสาร, สรงสินธุ์, สลาตัน, สวนงาม, สวนจันทน์, สวนพรหม, สวนเพ็ชรสวนสว่าง , สวัสดิปาณี, สวัสดิรักษ์, สวัสดิสิงห์, สหาย, สอนสารา, สอนเสริม, สะนุบุตร, สังขจาย, สังขชาติ, สัจกุล, สัจจะบุตร, สัจจารัก, สัจมั่น, สัญชานนท์, สัตพัน, สันง้าว, สันโดษ, สัมฤทธิ์, สาคร, สางเมือง, สามแก้ว, สามนานนท์, สามะคี, สายระย้า, สายสมอ, สาลี, สาลี่, สำเนียง, สำเภา, สำราญ, สำลี, สิงคะเนติ, สิงบำรุง, สิงมาฬะ, สิงห์นนท์, สิงห์ไส, สิงห์หยก, สิงห์หิน, สิทธิไชย, สิทธิเดชะ, สิทธิผล, สิทธิวัจน์, สินธวานนท์, สีขริน, สีเข้ม, สีนวน, สีสมุท, สีสุก, สืบรักษ์, สืบศิลป์, สืบศุข, สืบสน, สืบสุต, สืบเสียง, สืบแสง, สุกาญจนะ, สุขชาติ, สุขุมานิสงส์, สุคนธะตามร์, สุดขยัน, สุดคุ้ม, สุดใจ, สุดหาญ, สุทธนะ, สุทธิผล, สุนทรเจริญ, สุนทรโรทก, สุนทรสิงห์, สุเมนทร, สุระชน, สุวรรณพฤกษ์, สุวรรณภัค, สุวรรณรัต, สุวัฒน์, สุวิต, สุสิมานนท์, เสมรดิษ, เสริมศุข, เสโลห์, เสวตรบุตร, เสวตร์วรรณ, เสาธง, เสี้ยนสลาย, เสียมหาญ, เสือป่า, แสงทอง, แสงม่วง, แสงรุ้ง, แสงรุ้ง, แสงศร, แสงสง่า, แสวงเวช, โสมวิภาต, หงสเกาละ, หงสประพาส, หงส์หยก, หน่อทิพ, หนูจันทร์, หนูพงษ์, หนูหอม, หนูเหล็ก, หมัดเหล็ก, หรดี, หลักแก้ว, หลักศิลา, หลักเหล็ก, หอกชัด, หอยสังข์, หัตถกรรม, หิตาทร, หุตะจูฑะ, หุตะชาติ, เหมะนาค, เหมะภูติ, เหรา, เหล็กเพชร์, โหตระกิตย์, ไหมทอง, องอาจ, อนุวณิช, อนุสัจ, อมัตกมุท, อมิตรสูญอยู่ยืน , อรุณ, อ่องเอี่ยม, ออมสิน, อังกินันท์, อังศุสิงห์, อัตรา, อันดรเสน, อันติมานนท์, อันทชะ, อัมระรงค์, อัยะกฤช, อัยะรักษ์, อ่างจิ๋ว, อาจอุก, อาโป, อารักข์, อารัญ, อารีชน , อำนวย, อำนวยผล , อำนาจครุธ, อำไพพันธุ์, อำภาพฤกษ์, อิ๋งชิณการ, อิฐการ, อินทร์ชู, อินทร์ไชย, อินทรปาณ, อินทรวิเชียร, อินทร์อักษร์, อินธนู, อุกกุฏานนท์, อุกฤษณ์, อุจเฉทะ, อุณหบุตต์, อุณหบุตร, อุดมทรัพย์, อุดมผล, อุดมเวช, อุทก, อุทยาน, อุมมาชาติ, อุไร, อุลิต, อู๋ถาน , เอกไชย, เอกรัตน์, เอกเสน, เอียบก๊ก, เอี่ยวสมบูรณ์,โอสถ , โอสถกรรม, ไอยะรา, ฮึกหาญ .

สำเนาลายลักษณ์นามสกุลเป็นภาพไว้ใน คลังภาพ หลายนามสกุลมีสำเนาหลักฐานที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ในห้องจดหมายเหตุ; ภาพกิจปฐมเหตุ; (นางทัศนี แช่ทอง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ;ทม.กะทู้ สั่งยกเลิกการให้บริการแล้ว; เพราะขนย้ายหลักฐานนามสกุลไปทิ้งไว้ในส้วม)

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

โทร. 081 326 2549

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

บันทึกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

แก้ไขปรับปรุง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

พจนสารอันดามัน

มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นามสกุล
.

พรรคภุมรา, พรหมภักตร์, พรหมภัทร์, พรามแก้ว, พรายแสง, พริกเล็ก, พฤกกษะศรี, พลฤทธิ์, พลสิทธิ์, พลองตัน, พลอินทร์, พวงแก้ว, พวงปราง, พวงเพ็ชร, พะลัง, พะลาหค, พะลีราช, พัชรัษเฐียร, พัฒกอ, พัฒนเสน, พันธ์ทิพย์, พันธ์บัว, พันธุมิตร, พาลขยาด, พาหล, พิณทิพย์, พินศรี, พิมพันธุ์, พุ่มเกษ, พูลผล, พูลสิน, เพชร์ไทย, เพชร์ปลูก, เพ็ชร์สมุท, เพ็ญชาติ, เพ็ญรัต, เพทาย, เพลิงสมุท, เพื่อนแพทย์, แพยนต์, ไพโรจน์, ฟ้าคนอง, ไฟตะเภา, ภริงคาร, ภักดีบุตร์, ภักดีวงษ์, ภาพพยนต์, ภาระษี, ภาษีเจริญ, ภาสะเตมีย์, ภิญโญ, ภูมิ์มาตร, เภตรานนท์, เภรี, โภชนา, มกรานนท์, มณฑล, มณีศรี, มหานิล, มหิมา, มโหธร, มโหสถ, มโหฬา, มะริด, มะสัง, มั่งคั่งมูนนา, มัธยม, มัธยมบุรุษ, มั่นคง, มากมูล, ม้าเขียว, มาฆะบุตร,สมบัติ, ส้มแป้น, สมรรคร่วม, สมรรถ, สมสี, ส้มโอ, สมัถทะเล, สมันตกุล, สมุทบาล, สมุทรสาร (มี "สมุทสาร"), สรงสินธุ์, สลาตัน, สวนงาม,เอียบก๊ก, เอี่ยวสมบูรณ์,โอสถ , โอสถกรรม, ไอยะรา, ฮึกหาญ.

 

 ฝากรูป

 

สำเนาลายลักษณ์นามสกุลเป็นภาพไว้ในคลังภาพ Gmail


หลายนามสกุลมีสำเนาหลักฐานที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ในห้องจดหมายเหตุ"ภาพกิจปฐมเหตุ" (นางทัศนี แช่ทอง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  ทม.กะทู้ สั่งยกเลิกการให้บริการแล้ว  เพราะขนย้ายหลักฐานนามสกุลไปทิ้งไว้ในส้วม)

 

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
โทร. 081 326 2549
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
บันทึกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

แก้ไขปรับปรุง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

 

***

พจนสารอันดามัน

มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ID213

นามสกุลนามสกุล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 07 April 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1459
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2491
mod_vvisit_counterทั้งหมด9453006