Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พมร.กะทู้ arrow ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช
ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 06 January 2008
ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช                  ศุภมัศดุ ๑๑๗๓ เอฬะกะสังวัจฉระยาสุชมาศลุกขปักขทศมีดิถีสุกระวาระปะริเฉทกากำหนด สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันมหาประเสริฐ ณ กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนเจ้าพระยานคร เป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีโศกราชวงศ์เชษฐพงษ์ลือไชยอนุทัยธิบดีอภัยพิรียปรากรมพาหุ ตั้งพระบริรักษ์ภูเบศร์เป็นพระยาศรีธรรมโศกราช ชาติเดโชไชยมหัยสุริยาธิบดีพิรียปรากรมพาหุพระบาศรีธรรมราช ให้มีตราคชสีห์โปรดเกล้า ฯ ออกมา จึงพระหลวงกรมกาพร้อมกัน เชิญตราพระคชสีห์ ไปวางพระพิหารหลวงลานพระบรมธาตุ  ตามธรรมเนียมสืบมาแต่ก่อน ในลักษณ์ท้องตราซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ออกมานั้นเป็นใจความว่า เจ้าพระยานครเข้าไปเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท แจ้งราชการ ณ กรุงเทพมหานครกราบทูลพระกรุณาว่าสูงอายุหลงลืม จึงทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า ฝ่ายปักษ์ใต้เมืองนครศรีธรรมราชใหญ่กว่าหัวเมืองทั้งปวงเป็นที่พำนักอาศัยแก่แขกเมืองแลลูกค้านานาประเทศ เจ้าพระยานครสูงอายุให้เลื่อนขึ้นเป็นเข้าพระยาสุธรรมมนตรี โศกราชวงศ์ เชษฐลือไชยอนุทัยธิบดีอภัยพิรียปรากรมพาหุ  เป็นผู้ใหญ่อยู่ในเมืองนคร ให้พระบริรักษ์ภูเบศร์เป็นพระยาศรีธรรมโศกราช ชาติเดโชไชยมหัยสุริยาบดี อภัยพิรียปรากรมพาหุ พระยานครศรีธรรมราชออกมาครองเมืองสำเร็จกิจสุขทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์ต่างทอดพระเนตรพระกรรณ์สืบไป                 อนึ่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพย์ กราบทูลพระกรุณาว่า     พระหลวงกรมการเมืองนครขาดมิครบตามตำแหน่งแลทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดแจงขึ้นให้ครบตามตำแหน่ง                    ณ วัน ๒      ๑๒ ค่ำ ปีมะแมตรีศก พระหลวงกรมการพร้อมกัน ให้หลวงเทพเสนาผู้ว่าที่จ่า หลวงแพ่งนอก หลวงแพ่งใน กรมการคนเก่าเชิญพระอัยการตำแหน่งนายทหารหัวเมืองทรงชำระใหม่ ขุนทิพย์มณเฑียรเชิญพระอัยการในพระบรมโกศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ไว้สำหรับเมือง กับสมุดตำแหน่งพระหลวงกรมการเมืองนคร ครั้งพระยาสุโขทัยออกมาเป็นเจ้าพระยานคร มีกรมการรขุนหมื่นผู้น้อยอยู่ด้วย จึงเอาบรรจบคัดขึ้นเป็นจำนวนกรมการเมืองนครศรีธรรมราช ตามตำแหน่งแต่ก่อน ในนี้                 ออกพระศรีราชสงครามรามภักดี  ปลัดถือศักดินา ๓๐๐๐ ฝ่ายขวาถือตรารูปโตยืนบนแท่น มีช้างพรายหนึ่งช้างพัง ๑ จำลอง ๒ ธงทาน ๔ นวม ๖ แหลน ๔ ปีกนกสับหลังช้าง ๒ กระบอก ปืนกระสุน ๓ นิ้ว  เชลยศักดิ์ ๒ กระบอก หมวกม้า ๒ เครื่องม้า  ๒๐  ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง ๑๘ กระบอก ปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๒๔ กระบอก ปืนนกสับเชลยศักดิ์ ๑๘  กระบอก เสื้อพล ๔๒ หอกเขน  ๓๐ ทวนเท้า ๑๕ เรือพนัก ๒ ลำ ได้รับพระราชทานกิจกระทงความแลเข้าผูกกึ่งเจ้าเมืองแล ที่พกหมาก ตำบล เพนียน ขนอม ขึ้นสำหรับที่ ๓ ตำบลมีนาสัตตะวันออก ๒ เส้น  หลวงวิชิตสงคราม ผู้ช่วยราชการพิเศษ นา ๑๐๐๐ หลวงไชยสงคราม รองปลัดนา ๑๐๐๐ ถือตรารูปโต ไม่มีแท่น มีช้างพราย ๑ ธงทวน ๒ นวม ๓ แหลน ๒๐ หมวกสำหรับช้าง ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับเชลยศักดิ์ ๔ กระบอก เสื้อ ๔ ธงทวน ๑๐  เสื้อ ๑๐ ทวนเท้า ๔ เรือพนัก ๑ ลำ ได้รับพระราชทานเชิงประกัน พิจารณาความในกรมปลัด ความซึ่งมีตราโกษาธิบดีออกมามีนาสัตออกเมือง ๑ เส้น  สมุห์บาญชีนา ๔๐๐ คุมไพล่ บ่อโทน จำเจียมสำหรับที่ปลัดถือขุนจ่าไกรจักรตรารูปคน                 นา  ๔๐๐ ได้รับพระราชทานพระยา ขุนแก้วไกรพัฒน์บาลที่พกหมากสำหรับปลัดมีเรือ ๑ ลำ                 นา  ๔๐๐  ได้รับพระราชทานพยาบาลที่พกหมากสำหรับปลัด มีขุนไชยเศรษฐีเรือพนัก ๑ ลำ            นา  ๔๐๐                                เป็นขุนหมื่นใช้ในกรม                              ขุนจ่าสงคราม                นา  ๔๐๐                                                                                 ขุนอินทร์สงคราม                นา  ๔๐๐                                                                                 ขุนเทพสงคราม                นา  ๔๐๐                                                                                ขุนศรีสงคราม                นา  ๔๐๐                                เป็นเสมียนในกรมปลัด                      ขุนพินิจอักษร                นา  ๔๐๐                                                                                 ขุนทิพอักษร                นา  ๔๐๐                                                                                 ขุนเทพอักษร                นา  ๔๐๐                                                                                 ขุนวิชิตอักษร                เมืองไชยคิรีครีสงคราม เมืองขนอม นา ๘๐๐ มีม้า ๑เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ปืนนกสับ บรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เขน ๑ หมวก ๑ ได้รับพระราชทานพยาบาลที่ขนอม                หมื่นรณ                 รองที่ขนอม          นา  ๔๐๐                  หมื่นเทพคิรี          สมุห์บาญชี           นา  ๔๐๐                  หมื่นศรีคิรี             สมุห์บาญชี           นา  ๔๐๐                  สิริกรมปลัดฝ่ายขวา พระ ๑ หลวง ๒ ขุน ๑๑ หมื่น ๓ เมืองขนอมเพนียรเป็นที่พกหมาก ๑ รวม ๑๘ คน                ออกพระภักดีราช ยกกระบัตร์ นา ๑๖๐๐ ฝ่ายขวาถือตรา มีช้างพราย ๑ช้างพัง ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๔ นวม ๑ แหลน ๔๐ หมวกสำหรับช้าง ๖ ปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๒๔ กระบอก ปืนนกสับหลังช้าง ๒๐๐ กระบอก ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ ทวน ๑ หมวกม้า ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก หมวก ๒๐ หอกเขน ๓๐ ทวนท้าว ๑๕ ได้พิจารณาความนานาประเทศ          ขุนพรหมภักดี     นา ๔๐๐ ได้พิจารณาความนานาประเทศในกรมยกกระบัตร                ขุนทิพภักดี           นา ๔๐๐ ได้พิจารณาความนานาประเทศในกรมยกกระบัตร                สิริกรม ยกกระบัตรฝ่ายขวา พระ ๑ ขุน ๒ รวม ๓ คน                 ออกพระจ่าศรีสุรินทร์  กรมมหาดไทย ถือศักดินา ๑๖๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปคนขี่ม้า  มีช้างพราย ๑ ช้างพัง จำลอง ๒ ธงทวน ๔ นวม ๖ หมวก ๖ แหลน ๔ ปืนหลังช้าง ๒ กระบอก ม้า ๒ เครื่องม้า  ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ ปืนกระสุน  ๒ นิ้วบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก  ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑๐กระบอก ปืนกระสุน ๑ นิ้ว เชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับเชลยศักดิ์  ๒ กระบอก หอกเขน ๒๐ ทวนเท้า ๘ ได้รับพระราชทานบ่อโทนเหล่า ๑ มีนาสัตตำบลออกเมือง ๑ เส้น ถ้าราษฎร์ฟ้องความอาญาและอุทรธรณ์ตระลาการให้พิจารณาบรรจบด้วยราชการเรือพนัก ๑ ลำ           หลวงอินทร์เสนา  รองมหาดไทย นา ๑๐๐๐ ถือตรารูปคนยืนเคียงม้า มีช้างพราย ๒จำลอง ๑ ธงทวน ๒ นวม ๓ หมวก ๓  แหลน ๒๐ ปืนสับหลังช้าง ๑ กระบอก ม้า ๑ เครื่องม้า  ๑ เสื้อ ๑ หมวก  ๑ ทวน ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง  ๑ กระบอก  ปืนนกสับ ๔  กระบอก  หมวกเขน ๑๐ ทวนเท้า ๔ ได้พิจารณาความเกณฑ์เรื่องฟ้อง บรรจบราชการ                หลวงวิเศษโยธา     นา   ๖๐๐                หลวงภักดีโบธา      นา   ๖๐๐                ขุนภักดีบริบาล       นา   ๘๐๐  ราชปลัด                ขุนต่างในราษฎร์   นา   ๖๐๐  มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑  ทวน ๑  กระสุนปืน  ๑ นิ้ว ๑ กระบอก  ปืนสับนก ๑ กระบอก ได้ว่าราชการ ณ ศาลาใหญ่ รับฟ้องราษฎร พนักงานตรวจช้างทางบก                ขุนเสนาทิพ          นา  ๔๐๐ มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒ ได้ว่าราชการ ณ ศาลากลางพิจารณาเนื้อความพวกแย่ง                ขุนเสนาเทพ        นา ๔๐๐  มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒ ได้หมายความราษฎรร้องฟ้องในกรมมหาดไทย                ขุนต่างจง             นา ๔๐๐  มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒              ขุนต่างจิตร์         นา ๔๐๐  มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒          ขุนเทพภักดี         นา ๔๐๐  มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒  ถือตรารูปคน                ขุนไชยนรินทร์    นา ๔๐๐  มีปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒  ถือตรารูปม้า                หลวงสิทธิสาร     นา ๖๐๐  ได้เร่งรัดกำแพงเมือง                ขุนไกรพงษา        นา ๔๐๐  พนักงานตึกดิน                ขุนไชยภักดี          นา ๓๐๐  ได้ว่าการในกรม                ขุนพรหมรจนา   นา  ๔๐๐  คุมช่างเหล็ก                 ขุนราชอาวุธ         นา ๔๐๐   คุมช่างเหล็ก                ขุนศรีสุรินทร์      นา ๔๐๐  มหาดไทยในพระ          ขุนเทพนรินทร์    นา๓๐๐   ได้ว่าราชการ ณ ศาลา                ขุนทิพย์สุรินทร์   นา ๔๐๐ มหาดไทยในวัง                ขุนอักษรภักดี      นา ๒๐๐                ขุนราชสุรินทร์     นา ๓๐๐                ออกหลวงไชยสุรินทร์  มหาดไทยกลาง นา ๒๒๐๐ ถือตรารูปคนยืนเคียงม้า มีช้างพราย ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๑ นวม ๓ หมวกแหลน ๒๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก  ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ทวน ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนกับบรรดาศักดิ์ ๓ กระบอก หอกเขน ๑๐ ทวนเท้า ๔ ได้รับพระราชทาน พิจารณาความต่ำแสนซึ่งราษฎรร้องฟ้อง และพนักงานจ่ายปืนใหญ่ตำรวจ ๖ หมู่อยู่ในกรมมหาดไทยกล่าวว่า                ขุนเทพสุรินทร์                    ปลัด                        นา  ๖๐๐   ถือตรารูปม้า                ขุนทิพย์อาวุธ                                                       นา  ๔๐๐                ขุนเทพอาวุธ                                                        นา  ๔๐๐                หมื่นพรหมรักษา                สมุห์บาญชี           นา  ๓๐๐                หมื่นอินทร์รักษา                 สมุห์บาญชี           นา ๓๐๐                หมื่นชำนาญอาวุธ               นายเวร                  นา ๓๐๐                หมื่นวิจิตรอาวุธ                  นายเวร                  นา ๓๐๐                หมื่นศรีอาวุธ                       นายเวร                  นา ๓๐๐                พันรุต                                    ปลัดเวร                  นา  ๒๐๐                พันราช                                  ปลัดเวร                  นา  ๒๐๐                พันเดช                                  ปลัดเวร                  นา  ๒๐๐                พันเพ็ชร                                ปลัดเวร                  นา  ๒๐๐          หลวงเทพอาญา นา ๖๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตรารูปเรือศีรษะม้า มีม้า ๑ เครื่อง ม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง ๑ กระบอก หอกเขน ๔ มีเรือพนัก ๑ ลำ ได้รับพระราชทานอ่านฟ้องร้องเป็นขุนศาลได้ความกระทรวงอาญา                ขุนราชอาญา        นา  ๔๐๐  ถือตรารูปเรือศีรษะม้าธงสามชายปลายเสาได้รับพระราชทาน  รับฟ้องร้องราษฎรศาลา                ขุนศรีอาญา           นา  ๔๐๐                  ขุนพรหมอาญา    นา  ๔๐๐                ขุนอินทร์อาญา    นา  ๔๐๐                ขุนไชยอาญา        นา  ๔๐๐ ทั้ง ๔ คนนี้ถือรูปเรือ  ศีรษะม้าธงสามปลายเสา  และได้รับพระราชทาน รับฟ้องร้องราษฎร ณ ศาลา                หมื่นอินทร์จ่าศาลา            นา ๒๐๐ ในกรม                หมื่นมโนทิพย์                     นา ๒๐๐                หมื่นมโนเทพ                       นา ๒๐๐                หมื่นมโนยิ่ง                         นา  ๒๐๐                นามโนยิ่ง                              นา  ๒๐๐  ทั้ง ๔ คนนี้เป็นทนาย                ดาบในกรมศิริกรมมหาดไทยฝ่ายซ้าย ในกรมพระ ๑ หลวง ๔ ขุน ๑๘ กรมไชยสุรินทร์ หลวง ๑ ขุน ๓ หมื่น ๖ พัน ๔กรมอาญา หลวง ๑ ขุน ๕ หมื่น ๕ รวม ๔๘ คน                 ออกหลวงพรมเสนา  พระสุรัศวดีกลาง  นา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตรารูปสัสดียืนบนแทน  มือชูสมุดซ้ายขวา มีช้างพลาย ๑ พัง ๑ จำลอง ๒  ธงทวน    นวม  ๖ หมวก  ๖ แหลน  ๔๐ ปืนนกสับหลังช้าง  ๒ กระบอก  ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ แหลน ๔๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๒ กระบอก  ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๘ กระบอก  หอกเขน ๒ ทวนเท้า ๘ ได้รับพระราชทานว่าความร้องฟ้องวิวาห์ชิงไพล่หมู่ ได้เรียกค่าเชิงประกัน บรรจบราชการ เรียกน่าบาญชี                ขุนอินทร์เสนา   รองพระสุรัศวดีกลาง            นา ๖๐๐                 ถือตรารูปคนชูสมุดซ้าย ขวา          ขุนไชยเสนา         ช่วยราชการ                          นา ๖๐๐                 ถือตรารูปคนชูสมุดซ้าย ขวา                ขุนพรหมกดานพล                                              นา ๒๐๐                ถือตรารูปคนชูสมุดซ้าย ขวา                ขุนเทพรักษา                                                        นา ๓๐๐                 ถือตรารูปคนชูสมุดซ้าย ขวา                หมื่นเทพ               สมุห์บาญชี                           นา ๒๐๐                ถือตรารูปคนสมุดซ้าย ขวา                สิริกรม  สุรัศวดีกลางฝ่ายซ้าย หลวง ๑ ขุน ๕ หมื่น ๑ รวม ๗ คน                ออกพระเทพเสนาบดี         ศรีสมุห์พระสุรัศวดี นา ๑๔๐๐ ฝ่ายขวาถือตรารูปคน มือชวาชูสมุดนั่งบนแท่น มีช้างพราย ๑ ช้างพัง ๑ จำลอง ๒ ธงทวน ๔ นวม ๔ หมวกสำหรับช้าง ๖ ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ ปืนนกสับหลังช้าง ๒ กระบอก หมวกสำหรับม้า ๑ ทวนม้า  ๑ เสื้อ ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนกระสุน ๓ นิ้ว  เชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนสับนก ๒๐ กระบอก เสื้อ ๑๑ หมวก ๑๑ หอกเขน ๒๐ เสื้อพล ๒๐ ทวนเท้า ๘  เรือพนัก  ๑ ลำ ได้รับพระราชทานบ่อโทนนักการ และเข้าผูก ๑๐ คน เรียกเสมอ คนละ ๒๐ สัก นายหมวกเอาผ้าขาวมาผูกปีละคู่ เมืองตรังเอาดีบุกมาผูกปีหนึ่ง ๑๕ ชั่งไทย เมืองกุแหระเอาดีบุกผูกปีหนึ่ง ๗๑๐ ไทย ถ้าขุนหมื่นและราษฎรชาวเมืองตรังภูฮา กุแหระร้องฟ้องเป็นตระทรวงแพ่งอาญา ธรรมาธิกรณ์นครบาล ได้รับหนังสือฟ้องเอาว่าแก่เจ้าเมืองผู้รั้ง ได้พิจารณารับผลพระราชทานหัวเบี้ยพินัยอาญากรมสุรัศวดีมีนาสัด ออกเมืองเส้น ๑                 หลวงราชเมธารอง ถือศักดินา ๘๐๐ ถือตรารูปคนมือขวาชูสมุด มีม้า  ๑ เครื่อง ๑ ทวนม้า ๑ หมวกม้า ๑                 พระสัสดี  เป็นนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนกระสุน ๑ นิ้วเชลยศักดิ์ กระบอก ๑ หมวก ๑ เสื้อ ๒ หอก ๕ได้ว่าราชการถึงเจ้ากรม ได้รับเรือพนักเข้าด้วยหลวงประชาลำ ๑                 ขุนโนพิสารปลัด ถือศักดินา ๖๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ทวน  ๑ ปืนสับนกบรรดาศักดิ์                พระสุรัศวดี   ๒ กระบอก หอกเขน ๔ ปลัดทูลสนองได้เร่งรัดเครื่องบรรณาการ  สำหรับดอกไม้ ทองเงินพระราชทานพิธีและราชการในวัง จวนทำเนียบเจ้าเมืองผู้รั้ง                ขุนอินทร์ภักดี ถือศักดินา  ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒           ปลัดบาญชี  เสื้อพล ๒ ปืนนกสับเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ได้ว่าราชการเบ็ดเสร็จ ในศาลาบาญชี มีเรือพนักเข้าด้วยขุนศรีราชประยาลำ ๑                 ขุนพรหมปัญญา ถือศักดินา  ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑  หอกเขน ๒  เสื้อพล ๒ ได้ว่าราชการศาลบาญชีเกณฑ์เรือตระเวน                หมื่นอินทร์โยธา ถือศักดินา ๒๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑  หมวก ๑  หอกเขน ๒  เสื้อพล ๒ ได้ว่าราชการจ่ายเลขเกณฑ์เรือตระเวน                 ขุนอินทร์ราชประหยา ถือศักดินา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑  หมวก ๑  หอกเขน ๒  เสื้อ ๒ ได้ว่าราชการบาญชีสรรถเหตุ ในศาลาบาญชี ด้วยขุนอินทร์ภักดี                ขุนอินทร์ปัญญา นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒ ได้ว่าราชการบาญชีสรรพเหตุ                ขุนกระดานพล  นา ๔๐๐    มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒  ได้จากพลเกณฑ์ทัพ และตรวจบาญชีกองด่านกับเพลิงอ้อมเสือ                ขุนภักดีโยธา   มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก   เสื้อ ๑   หมวก ๑  หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒  ได้ว่าราชการบาญชีเกณฑ์ทัพบก ตรวจบาญชีทหารนา ๔๐๐                ขุนทิพย์โยธา  นา ๔๐๐    มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒ ได้ว่าราชการตรวจเลขพิจารณาทั้งปวง                ขุนไชยรักษา  นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒  ได้ว่าราชการจำนำบำเรอ จ่ายชันน้ำมันทาเรือพนัก                ขุนอนิทร์เสนา  นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒  ได้ว่าราชการเบ็ดเสร็จในกรม                ขุนทิพรักษา  นา ๔๐๐  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒   ได้ว่าราชการเร่งรัดหัวเมืองทั้งปวง                ขุนเทพรักษา  นา ๔๐๐  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒   ได้เร่งรัดการในตึกดิน และว่าราชการในวังด้วยขุนโนพิศาล            ขุนราชเสนา                         นา ๔๐๐                 ได้ว่าราชการตรวจกำแพงเมือง          ขุนพรหมรักษา                    นา ๔๐๐                 ได้ว่าราชการในตึกดิน                ขุนศรีรักษา                          นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนศรีเสนา                           นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนครองพล                         นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนโยธาราช                          นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ          ขุนอินทร์รักษา                    นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนเทพโยธา                         นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนพรหมภักดี                     นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนไชยเสนา                         นา ๓๐๐                 ใช้ราชการเบ็ดเสร็จ                ขุนศรีเสนา                           นา ๓๐๐                 ใช้ในกรม                ขุนภักดีโยธา                        นา ๒๐๐                ใช้ในกรม                ขุนพรหมรักษา                    นา ๒๐๐                ใช้ในกรม                ขุนพรหมราชประหยา       นา ๒๐๐                ใช้ในกรม                สิริกรมสัสดีขวา พระ ๑  หลวง ๑ ขุน ๒๓ หมื่น ๖                ออกพระไชยประยาบดีศรี สมุห์พระสัสดี ถือศักดินา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตรารูปคนนั่งบนแท่นมือซ้ายชูสมุด มีช้างพราย ๑ ช้าง ๑ พัง จำลอง ๑ ธงทวน ๒ หมวก ๓ นวม ๓ แหลน ๔๐ ปืนสับนกหลังช้าง ๑ ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ ปืนกระสุน ๑ นิ้วบรรดาศักดิ์ กระบอก ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๖ กระบอก ปืนกระสุน ๒ นิ้ว เชลยศักดิ์กระบอก ๑ เรือพนัก ๑ ลำ ได้รับพระราชทานบอโทนนักการ  และเข้าผูก ๘ คนเรียกเสมอคน ๒๐ สัต นายหมวดเอาผ้าพันผูกปีละคู่ เลขส่งเชือกผูกเรือพนักคนละเส้น  เมืองถลางเอาดีบุกมาผูกปีละ       ไทยเมืองภูงา  ๕ ๒ ไทย เมืองตะกั่วทุ่งหมื่นพรหมคุมคนทำดีบุกเอากรุสนมาผูก  ๒ ๖ ไทย เมืองบางคลีเป็นที่พกหมาก และเรือลูกค้าเข้ามาเจ้าเมืองเบิกเอาเงิน  ๗ ๒ เข้ามาส่ง   ได้รับพระราชทานถ้าขุนหมื่นแลราษฎร์เมืองถลางบางคลี  ตะกั่วทุ่ง  ตะกั่วป่า ท่าทอง  รับฟ้องความแพ่งอาญาธรรมาธิการณ์นครบาลได้รับฟ้องว่าแก้เจ้าเมืองผู้รั้ง  ได้พิจารณาเป็นสินไหมพินัยรับผลพระราชทานแต่เท่านั้น  มีนาสัตออกเมืองเส้น ๑                 หลวงประชาบาล  รองพระสัสดี  นา ๘๐๐  ถือตรารูปคนมือซ้ายชูสมุดมี ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ  ๑ หมวก ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งเชลยศักดิ์กระบอก ๑ หอกเขน ๕ เข้าเรือพนักกับหลวงราชเมธาลำหนึ่ง ได้ว่าราชการบาญชีเบ็ดเสร็จ และได้รับผลพระราชทานค่าบาญชีเวหะบรรจบราชการ                ขุนในพิเศษ  ปลัดพระสัศดี นา ๖๐๐  มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ทวน ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก  หอกเขน ๔ ปลัดทูลสนองได้เร่งรัดเครื่องบรรณาธิการสำหรับดอกไม้ทองเงินพระราชพิธีแลราชการในจวนธรรมเนียมเจ้าเมืองผู้รั้ง                ขุนศรีราชประหยา  ปลัดบาญชี นา ๔๐๐  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอก ๑ หอกเขน ๒ แลว่าบาญชีพลเมือง ณ ศาลบาญชีเข้าเรือพนักกับขุนอินทร์ภักดีลำ ๑                 ขุนอินทร์ปัญญา นา ๔๐๐ ถือตรารูปคนมือซ้ายชูสมุด มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอกหนึ่ง หอกเขน ๒ ได้ว่าตึกปืน ๑                  ขุนพรหมปัญญา นา ๔๐๐  ถือตรารูปคนมือซ้ายชูสมุด มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอก ๑  หอกเขน ๒ ได้ว่าการเกณฑ์เรือ                ขุนรักษาพล         นา ๔๐๐  ถือตรารูปคนมือซ้ายชูสมุด มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอก ๑ หอกเขน ๒  ตรวจประตูกำแพงเมือง                ขุนศรีเสนา           นา ๔๐๐ ถือตรารูปคนมือซ้ายชูสมุด มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอกหนึ่ง หอกเขน ๒  คุมไพร่นักการสำหลับหลวงไชยประหยา                ขุนอินทร์รักษา    นา ๓๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์กระบอก หอกเขน ๑ ได้ว่าราชการคลัง                 ขุนไชยรักษา         นา ๓๐๐ ขุนหมื่นใช้กรม                ขุนทิพรักษา         นา ๓๐๐                ขุนอินทร์พงษา    นา ๓๐๐                ขุนศรีรักษา          นา ๓๐๐                ขุนพรหมราชประหยา       นา ๓๐๐                 ขุนไชยราชา         นา ๓๐๐                หมื่นไชยโยธา      นา ๒๐๐                 หมื่นศรีราชรักษา                นา๓๐๐ ทั้ง ๗ คนนี้เป็นขุนหมื่นใช้ในกรม สิริกรมพระสัสดีซ้ายพระ ๑ หลวง ๑  ขุน ๑๓ หมื่น ๒ รวม ๑๗ คน           ออกพระศรีราช   กรมเมือง ถือศักดินา ๑๔๐๐ ฝ่ายขวาถือตรารูปคนขี่กระบือ มีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๒ นวม ๓ แหลน ๒ หมวก ๑ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก ปืนกระสุนสองนิ้วเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง ๑ กระบอก   ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๖ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๖ เขน ๑๕ ทวนเท้า ๖ เสื้อพล ๑๔ เรือพนักหนึ่งลำ ได้พิจารณาความนครบาล  สมนอกศาล                ขุนเทพราชรองเมือง นา ๘๐๐  ปืนกระสุนนิ้วกึ่งเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก  เสื้อ ๒  หมวก ๒ เขน ๕ เสื้อพล ๕                 ขุนราชเมืองขวาง  นา  ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ เขน ๑ เสื้อพล ๒                                 ขุนนครจักกร        ถือศักดินา  ๖๐๐                 ขุนรัตนบุรี            นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                ขุนนครบุรี            นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                ขุนไชยจ่าเมือง    นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                ขุนไกรทิพย์          นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                ขุนไกรเทพ           นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                ขุนนครรักษา       นา ๓๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นนครรักษา    นา ๒๐๐  ใช้ในกรม          หมื่นไชยจ่าเมือง นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นนครจักร      นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นนาศไพรี      นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นยมบาล         นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นผลาญชีวิต  นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นเพ็ชฌฆาต   นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นนครรักษา    นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                หมื่นบาลบุรี         นา ๒๐๐  ใช้ในกรม                สิริกรมเมืองฝ่ายขวา  พระ ๑ ขุน ๙ หมื่น ๙ รวม ๑๙ คน                 ออกหลวงพลพากรราชมนตรี         นา ๑๔๐๐ ฝ่ายขวาเป็นกรมนาถือตรารูปไพศพถือรวงข้าวมีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๒   นวม ๓ แหลน  ๒๐  หมวก ๓  ปินนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก  ปืนกระสุนสองนิ้วเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๔ กระบอก เสื้อ ๔ หมวก ๔ หอกเขน ๑๐ เสื้อพล ๑๐ ทวนเท้า ๔ เรือพนัก ๑ ลำ  ได้เรียกพวกนาสำหรับเจ้าเมืองผู้รั้ง                ขุนธรณีสวน  รองนา ถือนา ๘๐๐ มีนาสัตประหยาม ๑ เส้น                 ขุนราชสมโภชน์  ปลัด  ถือนา ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก  หมวก ๑ เสื้อ ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒                 หมื่นโภชน์  ทนายนบ  นา ๒๐๐                 หมื่นศรีศุภราช   นายแขวงที่นา นา ๒๐๐  สิริกรมนาฝ่ายขวา  หลวง ๑ ขุน ๓ หมื่น ๒ รวม ๖ คน                 หมื่นอินทร์มนตรีศรีรัตนโกษา   คลังนอก นา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปนาคราช มีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๓ หมวก ๓ นวม ๓ แหลน ๒๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ธงทวน ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๔  กระบอก   หมวก ๑๐ ทวน ๔  ได้เรียกส่วยขนอนตลาดผูกสำหรับเจ้าเมือง  มีนาปรังสตกเมือง ๒ ริ้ว นาประหยามออกเมือง ๒ รวม ๔ ริ้ว แลได้พิจารณาความต่ำแสนในที่สมุยขึ้นแก่คลังได้ตั้งขนอนปากนคร  แลด่านคลองน้ำท่าวัง แลเบิกจังกอบปากเรือลูกค้า  แลเก็บส่วยตลาดเป็นหลวง                ขุนพิมลสมบัติ รองคลัง นา ๘๐๐ มี ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ทวน ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก หอกเขน ๕                 ขุนทิพไกรลาศ     นา ๖๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑  เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ ปืนสับนกบรรดาศักดิ์  ๒ กระบอก  ปืนกระสุน ๒ นิ้วเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๕ ได้ตรวจตราเงินเฟื้องเงินสลึง                เมืองศรีสาคร       นา ๖๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๕                ขุนศรีสมบัติ         นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๒                 ขุนราชสมบัติ       นา ๔๐๐                 ขุนอินทร์สมบุติ  นา ๔๐๐                ขุนพัตน์ไมตรี      นายบ่อนเบี้ย  นา ๔๐๐                 ขุนสุนทรไมตรี  ล่าม นา ๔๐๐ สิริกรมคลังฝ่ายซ้าย หลวง ๑ ขุน ๗ เมือง ๑  รวม ๙ คน                หลวงเทพมณเฑียร กรมนาวัง นา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปคนค่อมชูผ้านั่งบนแท่นมีช้างพลาย ๑  จำลอง ๑ ธงทวน ๒ นวม ๓ แหลน ๒   ปืนนกสับหลังช้าง  ๑ กระบอก  ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก  ปืนนกสับบรรดาศักดิ์  ๑ กระบอก ปืนนกสับเชลยศักดิ์ ๖ กระบอก หอกเขน ๑๕ ทวนเท้า ๖ เรือพนัก  ๑ ลำ ได้รับพระราชทานนาสตกเมือง ๑ เส้น แลน้ำผึ้งลงในที่นายที่เอามาผูก ๕ ถ้าประเป็นลูกนายที่เอามาผูกห้าตลวง ถ้าประชาราษฎรในหน้าวัง ร้องฟ้องแต่เนื้อ  ความตำแสน  ให้พิจารณาบรรจบราชการ                 ขุนศรีวังยศ  รองวัง นา ๘๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้าเสื้อ ๑  หมวก ๑ ทวน ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์  ๒ กระบอก หอกเขน ๕ ได้เร่งเครื่องบรรณาธิการ ถ้ามีผู้มาฟ้องร้องให้กราบเรียน ได้รับพระราชทานค่าเรียกคำสั่ง                ขุนพรหมสุภา  แพ่งใน  ถือศักดินา ๘๐๐  ถือตรารูปนกแขกเต้าอยู่ในกรงคาบรวงข้าว มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน ๔ ได้ว่าความแพ่ง สมในศาล ๑                 ขุนอินทร์รักษา นครบาลใน นา ๖๐๐  ถือตรารูปกระบือ เป็นขุนศาล ได้พิจารณาความนครบาลสมในศาลหนึ่ง                ขุนทิพรักษา  รองนครบาลใน  นา ๔๐๐ ถือตรารูปกระบือได้ว่าเนื้อความนครบาล  สมในศาลหนึ่ง                ขุนทิพราชกลางวัง  นา ๖๐๐ ถือตรารูปคนถือแม่กุญแจ                ขุนอินทร์อำญาใน นา ๔๐๐ ถือตรารูปศรีษะม้าได้ว่าเนื้อความอาญาสมในศาล ๑                 ขุนอินทร์มณเฑียร นา ๔๐๐ ปลัดวังถือตรารูปคนถือกุญแจ ถ้ามีผู้ฟ้องร้องได้รับพระราชทานค่าเรียกค่าฮวด                ขุนทิพมณเฑียร   นา ๔๐๐                ขุนพรหมมณเฑียร   นา ๔๐๐ ทั้ง ๓ คนเป็นปลัดวัง ถือตรารูปคนถือลูกกุญแจ ถ้ามีผู้ฟ้องร้องได้รับพระราชทานค่าเรียกค่าฮวด                ขุนไชยมณเฑียร   นา ๓๐๐ ปลัดเวร                ขุนจำนงค์            นา ๓๐๐ ปลัดเวร                ขุนจงใจราช         นา ๓๐๐ ปลัดเวร                ขุนเสนออาวุธ     นา ๓๐๐ ปลัดเวร                ขุนพรหมมาลา    นา ๔๐๐ พนักงานส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง                ขุนทิพมาลา         นา ๔๐๐ พนักงานส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง                ขุนเทพมาลา        นา ๔๐๐ พนักงานส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง                ขุนอินทร์มาลา    นา ๔๐๐ พนักงานส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง                ขุนศรีวังกามาศ   นา ๔๐๐ ถือตรารูปคนถือแม่กุญแจคุม ไพร่  ๑๒ คำนับ                ขุนศรีอินทร์รักษาภักดี นายที่กำโลน นา ๔๐๐ ถือตรารูปคนถือไม้ถวาย                ขุนศรีโกษา คลังใน นา ๘๐๐ ถือตรารูปคนถือถุงเงิน  ได้รับพระราชทาน  ขนอนบ่อจิก เอาส่วยขนอนทำดอกไม้เงินสิริกรมน่าวังฝ่ายซ้าย หลวง ๑ ขุน ๒๑ รวม ๒๒ คน          ขุนสวัสดิ์ภักดี     นา ๘๐๐  นายกองมหาดเล็กฝ่ายขวา                ขุนศรีสวรราช     นา ๘๐๐  นายกองมหาดเล็กฝ่ายขวา  ฝ่ายซ้าย                หมื่นรักษ์              นา ๔๐๐ นายเวรมหาดเล็ก ฝ่ายขวา                หมื่นฤทธิ              นา ๔๐๐ นายเวรมหาดเล็ก  ฝ่ายซ้าย                หมื่นสนิท             นา ๔๐๐ นายเวรมหาดเล็ก ฝ่ายขวา                หมื่นเสน่ห์           นา ๔๐๐ นายเวรมหาดเล็ก  ฝ่ายซ้าย                จ่าชำนิ                   นา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                จ่าชำนาญ              นา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                จ่านิตย์                  นา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                จ่านารถ                 นา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                สิริกรมมหาดเล็ก ขุน ๒ หมื่น ๔ จ่า ๔ รวม ๑๐                ขุนธรรมเสนา      นา ๒๐๐ เจ้ากรมสังฆการี                ขุนธรรมลังการ์   นา ๒๐๐ เจ้ากรมสังฆการี                ขุนธรรมมาทิพย์ นา ๒๐๐ เจ้ากรมสังฆการี                หมื่นจิตโอสถ      นา ๒๐๐ เจ้ากรม กรมหมอ                หมื่นเทพ               นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นทิพย์             นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นสิทธิ์              นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นไชย               นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นจักร               นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นอินทร์           นา ๒๐๐  กรมหมอ                หมื่นพรหม          นา ๒๐๐  กรมหมอ                ขุนจักษ์สุริยาน    นา ๔๐๐ โหรสำหรับเมือง                ขุนโหราจาริย์       นา ๔๐๐ โหรสำหรับเมือง                ขุนสิทธิโวหาร     นา ๔๐๐ โหรสำหรับเมือง                ขุนโลกย์ใน           นา ๔๐๐ โหรสำหรับเมือง                หมื่นเทพ               นา ๒๐๐ นายหมวดคันหาม                ขุนทิพย์                 นา ๒๐๐ นายหมวดฆ้อมยาม                ออกหลวงโยธาทิต  ตำรวจใหญ่  นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕                หมื่นราชารักษ์     ปลัด นา ๔๐๐                 หมื่นภักดีราช       สมุห์บาญชี นา ๓๐๐                หมื่นเพ็ชร             ทนายใช้  นา ๒๐๐                ออกหลวงโยธาเทพ ตำรวจใหญ่ นา ๑๒๐๐ ฝ่ายซ้ายมีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕                 หมื่นภักดีภูธร      ปลัด นา ๔๐๐                หมื่นนครจักร      สมุห์บาญชี นา ๓๐๐                หมื่นไชย               ทนายใช้ นา ๒๐๐                หมื่นทิพณรงค์     ตำรวจใน นา ๘๐๐ ฝ่ายขวา มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๔ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๔                 หมื่นณรงค์พินาศ   ปลัด    นา ๔๐๐                หมื่นพินาศไพรินทร์          นา ๒๐๐                หมื่นเสนาราช                      นา ๒๐๐                หมื่นทรงบาดาล                  นา ๒๐๐                หมื่นทยานอากาศ               นา ๒๐๐                หมื่นแคล้วจัตุรงค์              นา ๒๐๐                หมื่นจงใจหาร                     นา ๒๐๐                หมื่นศักดิ์                              นา ๒๐๐                หมื่นศรี                                 นา ๒๐๐                ขุนเทพณรงค์       ตำรวจใน นา ๘๐๐ ฝ่ายซ้าย มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๔                หมื่นราชภักดี   ปลัด           นา ๔๐๐                หมื่นศรีศักดา                      นา ๒๐๐                หมื่นฤทธิ์จักร์ษี                   นา ๒๐๐                หมื่นฤทธิ์จักร์หรัด              นา ๒๐๐                หมื่นโจมใจเพ็ชร                 นา ๒๐๐                หมื่นระเห็จอากาศ              นา ๒๐๐                หมื่นศรีวิสุทธิ์                      นา ๒๐๐          หมื่นพุทธวิเศษ                   นา ๒๐๐                หมื่นเพ็ชร                             นา ๒๐๐                หมื่นคง                                 นา ๒๐๐                ขุนนนจินดา   ตำรวจนอก  นา ๖๐๐ ฝ่ายขวา    มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๕                หมื่นยง                 ปลัด        นา ๓๐๐                หมื่นยุธ                                 นา ๒๐๐                หมื่นรุธ                                 นา ๒๐๐          หมื่นราช                               นา ๒๐๐                หมื่นอาจ                               นา ๒๐๐          หมื่นหาญ                             นา ๒๐๐                หมื่นแกล้ว                            นา ๒๐๐                หมื่นกล้า                               นา ๒๐๐                หมื่นฤทธิ์                              นา ๒๐๐                ขุนรักษามณี  ตำราจนอก  นา ๖๐๐ ฝ่ายซ้าย  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๕                หมื่นผลาญ           ปลัด        นา ๓๐๐                หมื่นแผลง                            นา ๒๐๐                หมื่นศร                                 นา ๒๐๐                หมื่นจักร                               นา ๒๐๐                หมื่นเพ็ชร                             นา ๒๐๐                หมื่นอินทร์                           นา ๒๐๐                หมื่นองค์                              นา ๒๐๐                พันจบ                                    นา ๒๐๐                พันไกร  นา ๒๐๐ สิริกรมตำรวจฝ่ายขวา หลวง  ๑ ขุน ๒ หมื่น ๒๑ พัน ๒ รวม ๒๖ ฝ่ายซ้าย หลวง ๑ ขุน ๒ หมื่น ๒๑ รวม ๒๖ รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน                 หลวงศรีราชสุภา                  กรมแพ่งนอก นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา  ถือตรารูปนกแขกเต้า มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๔ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕ มีเรือพนักเข้าด้วย ได้รับพระราชทานกิจกะทงความ กระทรวงแพ่ง ได้พิพากษาความ ณ ศาลาเป็นขุนศาล                ขุนราชสุภา  รองแพ่ง นา ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หอกเขน ๒หมวก  ๑ เสื้อพล ๒                 ขุนไชยสุภา          ปลัดแท่ง  นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ  ๑ หอกเขน ๑ เสื้อพล ๑ หมวก            ขุนสุภาเทพ  นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๑ เสื้อพล ๑                หมื่นสุภาทิพ   นา ๒๐๐ ทนายดาบคุมความ                หมื่นสิทธิ์ศักดิ์ นา ๒๐๐ ทนายดาบคุมความ                หมื่นรัตราช     นา ๒๐๐ ทนายดาบคุมความ                สิริกรมแพ่งนอกฝ่ายขวา  หลวง ๑ ขุน ๓ หมื่น ๓ รวม ๗ คน                หลวงเทพนรามรฏก (มรดก)  ขุนศาล นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา ถือตรารูปแร้งอยู่บนแท่น ได้ว่าเนื้อความมรฏกแลพิพากษาความ ณ ศาลาลูกขุน                ขุนนราภักดี         รอง         นา ๔๐๐                ขุนเทพอักษร       เสมียน   นา ๒๐๐          สิริกรมมรฏก        หลวง ๑ ขุน ๒ รวม ๓ คน                หลวงวิจารณ์ภักดี  กรมชำนาญ นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวาถือตรารูปตะเข็บพลาย ๑                 ศรีสวภาค   จำลอง ๑ ธงทวน ๒ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก แหลน ๒๐ นวม ๓ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๕ กระบอก  เสื้อ ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๑๐ เสื้อพล ๑๐ได้ชำระพินัยกระทงความ ๔ ศาลพกหมากสำหรับเจ้าเมือง ได้ที่พกหมากแขวง จันตะพ้อ                ขุนวิสุทธากร  รองสรรพากร นา ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก  เสื้อ ๒ฤ หมวก ๒ หอกเขน ฤ๒ เสื้อพล ๒                 ขุนทิพชำนาญ      นา ๓๐๐ มีเสื้อ ๑          หมวก ๑          หอกเขน ๒        เสื้อพล            ขุนพรหมชำนาญ   นา  ๓๐๐   “-” “-”                        “-”                        “-”                ขุนอินทร์ชำนาญ    นา ๓๐๐    “-”              “-”                  “-”                     “-”                ขุนเทพชำนาญ       นา ๓๐๐    “-”             “-”                    “-”                    “-”                สิริกรมสรรพากรฝ่ายขวา หลวง ๑ ขุน ๕ รวม ๖ คน                 ออกหลวงทิพรักษา  กรมท้ายวัง นา ๑๒๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปคนถือถุงเงิน มีช้างพลาย ๑  จำลอง ๑ ธงทวน ๒ แหลน ๒๐ นวม ๓     ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก   ปืนนกสับบรรดาศักดิ์  ๑ กระบอก หอกเขน ๑๕ ทวนเท้า ๖ มีหน้าที่กำแพงและเรือพนัก ๑ ลำ ได้รับพระราชทานนาประหยาม ตำบลลานสะกา ๒ ริ้ว เป็นนา ๑๒ บิ้ง นาปรังสะตกเมือง ๒ ริ้ว เป็นนา ๑๒ บิ้งและได้พิจารณาความเบี้ยต่ำ แสนบรรจบราชการ มีแขวงขึ้น  ที่บางจาก   บางเคร็งที่ พนังตุงที่  พังไกร  ๔ ตำบล                ขุนทิพรักษา  รองท้ายวัง  นา ๖๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า  ๑ เสื้อ  ๑ หมวก ๑ ทวน ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก หอกเขน ๕ ได้รับพระราชทานนาตำบลท่ากะสัง ๑๕ บิ้งได้ว่าความต่ำแสนบรรจบราชการ                ขุนวิชิตภักดีศรีสนมกลาง   นา ๔๐๐ ถือตรารูปคน  ได้รับเข้าเขิงโค้วนิจพัตตร์  เข้าหมกสำหรับเจ้าเมือง                ขุนอินทร์ราชรักษา   ปลัดท้ายวัง นา ๔๐๐                 ขุนศรีมณเฑียร   คุมแขวงหลังนา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก หอกเขน                 ขุนพรเจต          นา ๔๐๐  ฝ่ายหลัง ขุนหมื่นใช้ในกรม                ขุนอินทร์ภักดี   นา ๔๐๐ คุมไพร่เข้าผูก ขุนหมื่นใช้ในกรม                ขุนเทพภิรมย์     นา ๓๐๐ ขุนหมื่นใช้ในกรม                ขุนทิพภิรมย์      นา ๓๐๐  ขุนหมื่นใช้ในกรม                หมื่นราชภิรมย์    นา ๒๐๐  ขุนหมื่นใช้ในกรม                หมื่นศรีภิรมย์      นา ๒๐๐  ขุนหมื่นใช้ในกรม                หมื่นอินทร์ภิรมย์ นา ๒๐๐  ขุนหมื่นใช้ในกรม                หมื่นไพภิรมย์     นา ๒๐๐   ขุนหมื่นใช้ในกรม                 สิริกรมท้ายวัง  ฝ่าบซ้าย  หลวง ๑ ขุน ๘ หมื่น ๔ รวม ๒๓ คน                 หลวงพิไชยราชรักษา กรมลูกเธอ นา ๑๒๐๐  ฝ่ายซ้ายถือ ตรารูปพระอุเซนร์ ได้พิจารณาความสมศาลมีแขวงขึ้น บ้านแพงชา บ้านน้ำแคบ บ้านปากหราม  บ้านม่วง บ้านทวน ป่าห้าม ๕ ตำบลมีทนายดาบ                 ขุนไชยราชพงษา  รองกรมลูกเธอ นา  ๖๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑  มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์  ๒ กระบอก   หอกเขน ๕                 ขุนแก้วรัตราช ปลัดลูกเธอ นา ๔๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ  ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก หอกเขน ๕                 ขุนเรนรักษา   จ่านายกรมลูกเธอนา ๔๐๐ ได้ว่าความทุกข์                ขุนชำนาญรวากร์   นา ๓๐๐ สิริกรมลูกเธอฝ่ายซ้าย หลวง ๑ ขุน ๔ รวม ๕                 หลวงพิชัยนาเคนทร์  กรมช้างกลาง นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา ถือตรารูปคนขี่ช้าง                ขุนภักดีกุญชร      นา  ๖๐๐  ปลัดกรม                ขุนไชยกุญชร       นา ๓๐๐                ขุนนาเคนทร์       นา ๓๐๐                ขุนอินทร์คชรักษ์ นา ๓๐๐                ขุนศักดิ์คชบาล   นา ๒๐๐                ขุนทิพย์คชฤทธิ์   นา ๓๐๐                ขุนเทพคชฤทธิ์    นา ๓๐๐                ขุนอินทร์คชกัน   นา ๒๐๐ หมอช้าง                ขุนพรหมคชกัน  นา ๒๐๐ หมอช้าง                ขุนศักดิ์คชพล     นา ๒๐๐                ขุนศรีคชพล        นา ๒๐๐                ขุนเทพคชพล      นา ๒๐๐                ขุนทิพคชพล       นา ๒๐๐                ขุนราชคชพล       นา ๒๐๐                หมื่นพบอารัญ     นา ๒๐๐                หมื่นจาภักดี     สมุหบาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นจงภักดี     สมุหบาญชี  นา ๒๐๐                สิริกรม ช้างกลางฝ่าบขวา หลวง ๑ ขุน ๑๒ หมื่น ๕ รวม ๑๘ คน                ออกพระแสนสุรินทร์สงคราม  ครอบส่วย นา ๑๒๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตรารูปนางพระธรณี มีช้างพลาย ๑ ช้างพับ ๑ จำลอง ๒ ธงทวน ๔ หมวก ๖ นวม ๖ แหลน ๔๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๒ กระบอก  มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ทวนม้า ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๘ กระบอก ปืนกระสุน ๒ นิ้วเชลยศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนนกสับ ๖ กระบอกหอกเขน ๒๐ ทวนเท้า ๘ แลครั้งหัวเมืองเอาส่วนมาผูก ได้รับพระราชทานค่าหัวจำนวน  ๑ เอา  ๒ ๒ ไพร่ประพนักเป็นคนใช้เหล่าหนึ่ง ถ้าราษฎรร้องฟ้องถวายเป็นหลวง  ได้รับพระราชทานพิจารณา                ออกหลวงอินทร์โกษา  กรมคลัง  ถือศักดินา ๑๐๐๐  ฝ่ายซ้ายถือตรารูปคนถือลูกกุญแจ                ขุนเทพสุรินทร์    ถือศักดินา  ๖๐๐ ปลัดคลังถือตรารูปคน  ถือถุงเงิน                ขุนอินณเรนทร    ถือศักดินา   ๖๐๐  ปลัดคลังถือตรารูปคน  ถือถุงเงิน                ขุนสิทธิสมบัติ    ถือศักดินา   ๔๐๐  ถือตรารูปคน   ถือถุงเงิน                ขุนสวัสดิโกษา     ถือศักดินา   ๔๐๐  ถือตรารูปคน   ถือถุงเงิน                ขุนพรหมนรินทร์ ถือศักดินา   ๔๐๐  ถือตรารูปคน   ถือถุงเงิน                ขุนทิพสุรินทร์     ถือศักดินา   ๔๐๐   มหาดไทยในกรม                หมื่นแสนใจซื่อ   ถือศักดินา  ๔๐๐   ดาบส่วยในกรม                หมื่นราชสมบัติ   ถือศักดินา  ๔๐๐ นายหมวดส่วยในกรม                ขุนอินทร์ธร  ถือศักดินา ๔๐๐ นายหมวดส่วยในกรม  สิริกรมส่วยคลังพระ  ๑ หลวง ๑ ขุน ๗ หมื่น ๒ รวม ๑๑ คน                ออกพระไกรพลแสนยากร  อธิบดีศรีสุรินทรเดโชชัย หลวงพลถือศักดินา  ๑๖๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตราดาบโลห์ช้างพลาย ๑ ช้างพัง ๑ จำลอง ๒ ธงทวน ๔ หมวก ๖ แหลน ๔๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๒ ม้า ๑ ทวนม้า ๑ เสื้อ ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๘ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งเชลยศักดิ์ ๑ กระบอก  หอกเขน ๒๐ ทวนเท้า ๘ ได้รับพระราชทาน   บอโทนหมวด  ๑ ถ้าช้าอาสาร้องฟ้องเป็นแต่ความสาเรห์ได้พิจารณา                ออกหลวงราชนายก   ถือศักดินา ๑๒๐๐ ฝ่าบขวามีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ธงทวน ๒ หมวกสำหรับช้าง ๑ นวม ๓ แหลน ๒๐ ปืนนกสับหลังช้าง  ๑ กระบอก ปืนกระสุน ๒ นิ้วเชลยศักดิ์  ๑ กระบอก  ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑  กระบอก   ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๖ กระบอก เสื้อ ๖ หมวก ๖ หอกเขน ๑๕ ทวนเท้า ๖ เสื้อพล ๑๕ ได้รับพระราชทานบอโทนหมวดหนึ่ง ถ้าช้าอาสาร้องฟ้องได้พิจารณา                หลวงพิไชยพลบาล  ถือศักดินา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวามีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ มีปืนนกสับหลังช้าง๑ กระบอก หมวกสำหรับช้าง ๓ แหลน ๒๐ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๕ กระบอก เสื้อ ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๑๐ เสื้อพล ๑๐ ทวนเท้า ๕                 หลวงชาญพลรบ    ถือศักดินา ๑๒๐๐ ฝ่ายซ้ายมีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๔                ขุนไชสรศิลป  ถือศักดินา ๑๐๐๐ ฝ่ายขวา                ขุนอินทร์สรแผลง   ถือศักดินา ๑๐๐๐ฝ่ายซ้าย                ขุนณราพลฤทธิ์    ถือศักดินา  ๔๐๐ ปลัดราชนายก  ฝ่ายขวา                ขุนวิชิตพลเดช      ถือศักดินา ๔๐๐  ปลัดหลวง พิไชยพลบาล ฝ่ายขวา                หมื่นฤทธิพลไกร  ถือศักดินา ๔๐๐  ปลัดหลวงชาญพลรบ ฝ่ายซ้าย                หมื่นชนะพลไช    ถือศักดินา ๔๐๐  ปลัดขุนไชยสรศิลป ฝ่ายขวา                หมื่นไกรพลชาญ  ถือศักดินา ๔๐๐  ปลัดขุนอินทร์สรแผลง ฝ่ายซ้าย              สิริกองอาศาฝ่ายซ้าย ๑ พระ ๑ หลวง ๒ ขุน ๑ หมื่น ๓ ฝ่ายขวา หลวง ๒ ขุน ๑ หมื่น ๓ รวม ๑๓ คน                 ออกพระวิชิตสงครามรามภักดีศรีปลาหวัน เจ้ากรมท่า นา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้าย  ถือตรารูปคนถือเขน มีช้างพลาย ๑ ช้างพัล ๑ แหลนหลังช้าง ๔๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๒ กระบอก ม้า ๑ เครื่องม้า ๑ เสื้อ ๑ ทวน ๑ หมวก ๑ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๘ กระบอก หอกเขน ๒๐  ทวนเท้า ๘ หาได้พระราชทานส่วยสาอากรไม่                ออกหลวงณรงค์ชลธี   นายกองเรือเรือกระเวน ถือศักดินา ๑๒๐๐ ฝ่ายซ้ายถือตรารูปคนขี่เรือ ถือดาบ ๒ มือ มีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก หมวก ๓ นวม ๓ แหลน ๒๐  ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก  ปืนนกสับบรรดาศักดิ์  ๑ กระบอก  เสื้อ ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๑๐ ทวนเท้า ๕                 ขุนจำนงชลธี       ถือศักดินา ๘๐๐  ปลัด                ขุนภักดีชลธาร    ถือศักดินา ๘๐๐  ปลัด                พันศักดิ์ชลธี        ถือศักดินา ๔๐๐  สมุหบาญชี                พันศรีชลธาร       ถือศักดินา ๔๐๐  สมุหบาญชี                หมื่นชำนาญสาคร              ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นขจรชลธี      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นชนะคงคา    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นณราชชลธี   ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย          หมื่นอาจสาคเรช                 ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นเดชชลธาร   ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นจงสาคร       ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นวรชลธี         ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่าย้าย                หมื่นทิพชลธาร   ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นผลาญชลธี  ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นชำนิคงคา    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นจาชลธี         ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นไกรชลธาร   ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นหาญชลธี     ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นศรีชลธาร    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นเพชร์สาคเรศ              ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นวิเศษชลธาร                ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นไชคงคา       ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นกล้าชลธี      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นจบสาคร      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นนครชลธี     ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นระเห็ดคงคา                ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นสัจจาชลธี    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นเทพวาริน    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นอินสาคร      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นกิจชลธาร    ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นบาลชลธี      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นพลชลธาน  ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายซ้าย                หมื่นดานชลธี      ถือศักดินา ๒๐๐ ฝ่ายขวา                ขุนชุมนุมแขก      ถือศักดินา ๒๐๐                 สิริกองเรือตระเวนฝ่ายซ้าย  พระ ๑ หลวง ๑ ขุน ๓ หมื่น๒๐ พัน ๒ รวม ๓๗                ออกหลวงราชกระวีศรีสาลักษณ์  ถือศักดินา  ๑๒๐๐ ฝ่ายขวามีตรารูปคนถือดินสอมีนาสัตออก เมือง ๑ เส้นได้ไสพระธรรมนูญนั่งศาล  พิพากษาความพนักงานแต่งหนังสือบอก                 ขุนสุทธิปัญญา     ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนเทพกระวี        ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนราชกระวี         ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนสิทธิโวหาร     ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนชำนาญอักษร ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนวิเศษอักษร     ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนวิจารอักษร     ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                ขุนอินทร์อักษร    ถือศักดินา ๔๐๐  เสมียนในกรม                สิริกรมอาลักษณ์ ฝ่ายขวาหลวง ๑ ขุน ๘ รวม ๙ คน                ขุนยศโสธรณ์พญาริยศนาคเทวันหัวชุมนุม  ถือศักดินา ๘๐๐ ลูกขุนนางศาลฝ่ายขวา                ขุนพรหมสุทธิชาต              ถือศักดินา ๘๐๐ ลูกขุนนั่งศาลฝ่ายขวา          ขุนราชนารายน์                   ถือศักดินา ๘๐๐ ลูกขุนนั่งศาลฝ่ายขวา                ขุนศรีสวัสสมัย                    ถือศักดินา ๘๐๐ ลูกขุนนั่งศาลฝ่ายขวา                ขุนจันทร์                              ปลัดพนักงานกองกูณฑ์พิธีตรุษสารทถือศักดินา ๔๐๐                ขุนเท้าเพ็ชร                          ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้าเทวสถาน                ขุนโหราจารย์                        ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้าเทวสถาน                ขุนฤทธิ์เสรียน                     ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้าเทวสถาน                ขุนศรีสเภา                           ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้ารักษาเทวสถาน                ขุนศรีราชภูเบนทร์               ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้าเทวสถาน                ขุนโสภร                                 ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานชิงช้าแลรักษาเทวสถาน                ขุนลักษณ์จันทร์                   ถือศักดินา ๒๐๐  พนักงานรักษาหอพระ                ขุนรัตนา                                 ถือศักดินา  ๒๐๐  พนักงานรักษาหอพระ                ขุนรามราชา                           ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานรักษาพระสยุมภูวนารถ                ขุนวาสุเทพ                           ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานรักษาสถานพระนารายณ์                ขุนรัศวรีย์                             ถือศักดินา  ๒๐๐ พนักงานขนานน้ำพระ                ขุนเทวกัณฑ์                          ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานเชิญพระสำหรับพิธี                ขุนญาณสมภูว์                     ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานถวายน้ำสังข์ ทำโขลนทวาร                ขุนเวศนุภักตร์                     ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานถวายน้ำสังข์ ทำโขลนทวาร                ขุนพัทนเวก                          ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานอ่านพิไชยยาตรา                ขุนเทพมุนี                             ถือศักดินา ๒๐๐  พนักงานอ่าน  ตรีปาวายสำหรับพระนารายณ์                 ขุนราชมุนี                            ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานอ่านตรีปาวายสำหรับพระนารายณ์                ขุนรามดิฐ                               ถือศักดินา   ๒๐๐  พนักงาน อ่านตรีปาวายสำหรับพระนารายณ์                ขุนญาณภัคดี                         ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานอ่านตรีอาพวายสำหรับพระอิศวดี                ขุนศรีภัคดี                            ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานอ่านตรีอาพวายสำหรับพระอิศวร                ขุนศรีกาดาร                        ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานอ่าน ตรีอาพรายสำหรับพระอิศวร                ขุนญาณชูด                           ถือศักดินา  ๒๐๐  พนักงานอ่านตรีอาพวายสำหรับพระอิศวร                ขุนไชยบาร์มี                        ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานตั้งโขลนทวาร แลตั้งคอกช้างทอดเชือกช้างฝั่งหลักช้างตั้งค่าย ถือศักดินา ๒๐๐                ขุนรันเภรี                             ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานตีกลองแห่พระ                ขุนสวัสกิญาณ                      ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานเร่งรัดเจ้าหน้าที่                คิริพราหมณ์         ขุนนั่งศาล ๔ ขุนเลย ๒๘ รวม  ๓๑                 หมื่นอินทร์             ถือศักดินา ๔๐๐ ฝ่ายหลัง นายหมวดคุมข้าพระบรมธาตุ                หมื่นราช                ถือศักดินา ๔๐๐ ฝ่ายหน้า นายหมวดคุมข้าพระบรมธาตุ                ขุนเจ๊กแพน           ถือศักดินา ๔๐๐ นายหมวดข้าพระพุทธปฏิมาทอง                หมื่นศรีนพรัต      ถือศักดินา ๓๐๐                หมื่นเพ็ชร              ถือศักดินา ๓๐๐                หมื่นทิพมล          ถือศักดินา ๔๐๐ นายหมวดคุมข้าพระพุทธปฏิมาเงิน                หมื่นเสนาะ          สมุหบาญชี  ถือศักดินา ๓๐๐                 ขุนราชภัคดี          ถือศักดินา ๔๐๐ นายหมวดคุมข้าพระธรรมศาลา                หมื่นภัคดี              สมุหบาญชี   ถือศักดินา  ๓๐๐                          ขุนพันภัคดี          ถือศักดินา๔๐๐ นายหมวดคุมข้าพระเชษฐาราม                หมื่นพุทธบาล     ถือศักดินา  ๔๐๐ นายหมวดคุมข้าพระพุทธสิหิงค์                หมื่นอินทร์           ถือศักดินา ๒๐๐ นายหมวดคุมเลกคานหามราชาคณะกาแก้ว                หมื่นแผ้ว               ถือศักดินา ๒๐๐  นายหมวดคุมเลกคานหามราชาคณะกาชาติ                หมื่นราช                ถือศักดินา ๒๐๐ นายหมวดคุมเลกคานหามราชาคณะกาเดิม                หมื่นธรรมการ  ถือศักดินา ๒๐๐ นายหมวดคุมเลกคานหามราชาคณะการาม                ศิริพระหลวงขุนหมื่น กรมการในตำแหน่ง ๓๖ กรมพระ ๙ หลวง ๒๑ เมือง ๒ ขุน ๒๒๕ หมื่น ๑๔๙ พัน ๑๔ จ่า ๔ รวม ๔๒๘ คน                หลวงเพ็ชร์กำแหงสงครามรัตนบุรีหลวงพนัง  นา ๑๒๐๐   ถือตรารูปกระบือมีช้างพลาย ๑ จำลอง ธงทวน ๒ หมวก ๓ แหลน ๒๐ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก  ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๖ กระบอก   ปืนกระสุน ๒ นิ้ว เชลยศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง ๑ กระบอก เสื้อ ๑ กระบอก หมวก ๖ หอกเขน ๑๕ เสื้อพล ๑๕ ทวนเท้า ๖ ได้เรียกอากรในที่ ได้รับพระราชทานค่ากำนับฤชาภาษีส่วย ตั้งด่านในคลองน้ำพนัง                ขุนมหาศักดิ์ภักดี  รองพนัง นา ๔๐๐ มีม้า ๑ เครื่องม้า ๑ ทวนม้า ๑ หมวกสำหรับม้า ๑ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก  หมวก ๒ เสื้อ ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕ แหลน ๒                 ขุนไชภักดี  นายที่เลณฑุบาตร นา ๔๐๐                 หมื่นพลบุรี  สมุหบาญชี  นา ๓๐๐                หมื่นณรินบุรี  สมุหบาญชี  นา ๓๐๐                หมื่นจง  สารวัต  นา ๒๐๐                          หมื่นจักร์ สารวัต  นา ๒๐๐ ที่วัดพัทธเสมาเป็น ที่เลณฑุบาตรในที่พนังสิริขุนหมื่นที่ เมืองพนังขวา หลวง ๑ ขุน ๒ หมื่น ๔ รวม ๗ คน                ออกเมืองพิไชธานีศรีสงครามเมืองพิเชียร นา ๑๐๐๐ ฝ่ายขวาถือตรารูปเลียงผาใหญ่ มีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก หมวก สำหรับช้าง ๓ นวม ๓ แหลน ๒๐ ปืนกระสุนนิ้วกึ่ง ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๕ กระบอก เสื้อ ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๑๐ ทวนเท้า  ๕ ได้เรียกส่วยอากรค่าคำนับฤชาภาษีส่วยตั้งขนอนปากคลองน้ำ  พิเชียร                 ขุนเทพบุรี             รองพิเชียร นา ๔๐๐ ถือตรารูปเลียงผาน้อย                ขุนมงคลบุรี         ปลัด นา ๒๐๐ ถือตรารูปเลียงผาน้อย                หมื่นอินทร์บุรี      สมุหบาญชี นา ๒๐๐ ที่ วัดลานกระบือ ๑ วัดคงคา ๑ เป็นที่เลนฑุบาต ในที่วิเชียรสิริขุนหมื่นที่พิเชียร เมือง ๑ ขุน ๒ หมื่น ๒ รวม ๔ คน                 เมืองรามธานี  นายที่เบี้ยชัด นา ๘๐๐ ฝ่ายขวา มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕ ได้เรียกส่วยอาการในที่ได้รับพระราชทานค่าคำนับฤชาภาษีส่วย                หมื่นพรหมบุรี     รองที่เบี้ยชัด นา ๓๐๐                 หมื่นชนะบุรี         สมุหบาญชี  นา ๒๐๐                 พันทนายนาคน  นา ๒๐๐                 สิริขุนหมื่น           ที่เบี้ยชัดเมือง ๑ หมื่น ๒ พัน ๑ รวม ๑ คน                 ขุนตรงธานี นายที่ตรง นา ๖๐๐ ฝ่ายขวามีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ฤ๒ กระบอก เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๕ เสื้อพล ๕ ได้เรียกส่วยอากรในที่ ได้รับพระราชทานค่าคำนับฤชาภาษีส่วย                ขุนรักษาบุรี รองที่ตรง นา ๖๐๐                 หมื่นศรีรักษาบุรี นา ๒๐๐                 สิริขุนหมื่น ที่ตรง  ขุน หมื่น ๑ รวม ๓ คน                 หลวงพิไชโยธานิตภักดีศรีสงคราม                หลวงปรามบุรี นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา ถือตรารูปเสือ มีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ปืนสับนกหลังช้าง ๑ กระบอก หมวกสำหรับช้าง ๓ นวม ๓ฤ แหลน ๒๐ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนสับนกบรรดาศักดิ์ ๕ กระบอก เสื้อ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๒๐ ทวนเท้า ๕ ได้เรียกส่วยอากรในที่รับพระราชทานค่าคำนับฤชาภาษีส่วย                หลวงพิไชภักดีศรีสงครา ปลัดปราน นา ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒ กระบอก  เสื้อ ๒ หมวก ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล ๔                 ขุนพินิจ รองปลัดปราน นา ๔๐๐ ที่วัดบางน้อยเป็นที่เลนฑุบาตใน ที่ปราน                ออกหลวงพินิจภัคดีศรีราช          อากรนาหมาก นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวามีช้างพลาย ๑ จำลอง ๑ ปืนนกสับเชลยศักดิ์ ๑ กระบอกหมวกสำหรับช้าง ๓ นวม ๓ แหลน ๒ ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์   ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๔ กระบอก เสื้อ ๕ หมวก ๕ หอกเขน ๑๐ ทวนเท้า ๕ ได้เรียกส่วยอากรในที่รับพระราชทานค่าคำนับฤชาภาษีส่วย                เมืองพินิจภัคดีศรีสงคราม เมืองรองนาหมาก นา ๖๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๒  กระบอก  เสื้อ ๒ หมวด ฤ๒ หอกเขน ๔ เสื้อพล                ขุนปลัดนาหมาก นา ๔๐๐ มีปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก เสื้อ ๑ หมวก ๑ หอกเขน ๒ เสื้อพล ๒ สิริหลวงขุนหมื่นเมืองที่ ปรานนาหมาก หลวง ๓ ขุน ๒ เมือง ๑รวม ๖ คน                 ขุนชนะธานี นาย ที่เกาะเต่าเขาครอบฟืม นา ๖๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นเกาะเต่าบุรี  รองที่เกาะเต่าเขาครอบฟืม นา ๓๐๐          หลวงอินทรคิรีศรีสงคราม นายที่อินทรคีรี นา ๑๒๐๐ ฝ่ายขวา มีช้างพลาย ๑ ช้างจำลอง ๑ ธงทวน ๒ หมวก ๓ แหลน ๒ นวม ๓ ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๕ กระบอก เสื้อ ๔ หอกเขน ๑๐ เสื้อพล ๑๐ ทวนเท้า ๕  ได้เรียกส่วยอาการในที่  ได้รับพระราชทานค่าคำนับฤชาภาษีส่วย                ขุนเพชรคีรี  รองอินทรคีรี นา ๔๐๐                 หมื่นทิพคีรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นพลคีรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐           หมื่นสารวัต สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐  ที่ วัดโพธิ์ดอนทราย  ๑ วัดโพธิ์รัตนโพธิ์ ๑ วัดวังพอ ๑ รวม ๓ วัดเป็นเลณฑุบาตร ใน ที่อินทรคีรี                ขุนไชยธานี นายที่พิปูน  นา ๖๐๐ ฝ่ายขวา มีช้างพลาย๑ ช้างจำลอง ๑ ธงทวน ๒ หมวก ๒ แหลน ๒ นวม ๓ ปืนนกสับหลังช้าง ๑ กระบอก ปืนกระสุนนิ้วกึ่งบรรดาศักดิ์ ๑ กระบอก ปืนนกสับบรรดาศักดิ์ ๔ กระบอก เสื้อ ๔ หมวก ๔ หอกเขน ๑๐ ทวนเท้า ๔ เสื้อพล ๑๐ หอกสำหรับช้าง                หมื่นณรงค์บุรี  รองที่พิปูน นา ๓๐๐                หมื่นกระเชนบุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นสารวัต  เป็นสารวัต นา ๒๐๐                 ขุนไกรธานี  นายที่วัดถ้ำนารา  นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นเดชบุรี รองที่ถ้ำนารา นา ๓๐๐                 หมื่นสุรินทร์บุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                หมื่นชำนาญบุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐  สิริหลวงขุนหมื่น ที่พิปูน ถ้ำนารา ขุน ๒ หมื่น ๗ รวม ๙                 ขุนแก้ววังไทร  นายที่ แก้ว นา ๖๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นวังคชฤทธิ์ รองที่แก้ว นา ๓๐๐                 หมื่นแก้วบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นวังบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐           ขุนเดชธานี  คุณพิทิตำนาย  ที่นบพิตำ นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นหาญบุรี   รองที่คุนบพิตำ  นา ๓๐๐                 หมื่นจบบุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 ขุนทิพธานี  นาย ที่ลอาย นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นวิชิตบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นพลบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นสารวัต  นา ๒๐๐                 หมื่นเพรชธานี นาย ที่ฉวางท่าชีที่พดชุมโร  ที่เที่ยง  ที่ต่อขนุน นาย ๘๐๐ ฝ่ายขวา                 ขุนอินทร์บุรี  รองที่ฉวางที่ชี นา ๔๐๐                 หมื่นฤทธิ์บุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐           หมื่นสุรินทร์บุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นไชยบุรี  อำเภอท่าชี นา ๒๐๐                หมื่นแสนบุรี  อำเภอ ที่วัดขรม นา ๒๐๐                หมื่นจิตบุรี อำเภอที่วัดขรม นา ๒๐๐                หมื่นยมบุรี อำเภอที่น้ำพุ นา ๒๐๐                พันอินทร์ แขวงที่ฉวางท่าชี นา ๒๐๐ ที่วัดโฉละเป็นที่เลนฑุบาตรในที่ฉลางท่าชี สิริขุนหมื่นที่ฉวางท่าชี  ที่พดชุมโร ที่กะเที่ยง ที่ต่อขนุน ขุน ๒ หมื่น ๗ พัน ๑ รวม ๑๐ คน                 ขุนพรหมธานี  นายที่เวียงสระ นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                ขุนพรหมบุรี  รองที่เวียงสระ นา ๓๐๐                 หมื่นเทพบุรี สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นทิพย์บุรี  นา ๒๐๐ สมุห์บาญชี                 หมื่นพลบุรี  สารวัต  นา ๒๐๐                 หมื่นสารวัต สารวัต นา ๒๐๐                 หมื่นโภช นายอำเภอ ที่วัดเวียงเป็นที่เลนฑุบาตรใน ที่เวียงสระ ๒ ตำล  สิริขุนหมื่นที่เวียงสะ ขุน ๒ หมื่น ๕ รวม ๗ คน                ขุน จำนงธานี  นายที่หัวหมากลำงาย  นา๔๐๐                  หมื่นบำรุงบุรี   รองที่หัวหมกลำงาย  นา ๓๐๐                หมื่นภัคดีบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นชำนิบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐                 หมื่นอำเภอ นายที่วัดคูหาสวรรค์ นา ๒๐๐                 พันเพ็ง  นายแขวงที่ช้างขวา  นา ๒๐๐                พันคง  แขวงที่หัวหมกลำงาย  นา ๒๐๐  ที่วัดนาดอน ๑ วัดถ้ำคุ้มเป ๑ วัดเครียง ๑ วัดสน ๑ วัดคูหาสวรรค์ ๑ เป็นที่เลนฑุบาตรใน  ที่ช้างขวา สิริขุนหมื่น ที่หัวหมากลำงาย ขุน ๑ หมื่น ๔ พัน ๓ รวม ๗                 ขุนพินาถรธานี  นายที่กะเบียดละแวกชะฤๅษี นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                 หมื่นจันทร์บุรี  รองกะเบียดชะฤๅษี นา ๓๐๐                 หมื่นชำนาญบุรี  สมุห์บาญชี  นา ๒๐๐  สิริขุนหมื่น   นาย ที่กะเบียดละแวก  ที่กะชะฤาษีขุน ๑ หมื่น ๒ รวม ๓ คน                 ขุนสิทธิ์ธานี  นาย ที่ส้องห้วยมะนาว  นา ๔๐๐ ฝ่ายขวา                หมื่นผลาญบุรี  รองที่ส้องห้วยมะนาว  นา ๓๐๐                          
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1771
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2335
mod_vvisit_counterทั้งหมด9439608