Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
วิทวัส อันตาผล ประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย วิทวัส อันตาผล   
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016

 วิทวัส อันตาผล

PDFพิมพ์อีเมล์
เขียนโดย วิทวัส อันตาผล   
เสาร์, 19 มีนาคม 2016

ชื่อ วิทวัส  ชื่อสกุล  อันตาผล  ชื่อเล่น  วิท / ฮุซัยนี

อายุ 29 ปี เกิดวันที่ 18 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2533 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

สถานะ สมรส  ความสนใจ  อ่านหนังสือ และ การได้พบปะผู้คนฯ

ที่อยู่ 35/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82180                         

การศึกษา

  2562 หลักสูตร นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 4.0 รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2555 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์ภาษา จากโรงเรียนทับปุดวิทยา

2549 มัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา  จากโรงเรียนบ้านบ่อแสน

ประสบการณ์และเกียรติประวัติ

 2562 หลักสูตร นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 4.0 รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2562 - ปัจจุบัน เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

2561-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

2560-2562 หัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

2560 - ปัจจุบัน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาชีพและพัฒนาบ้านสามช่องใต้

2559 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน

2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน

2557 – 2558 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมเซ็นทาราซีวิวเขาหลัก จังหวัดพังงา

2557 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงเรียนสอนภาษาจีบีจีจังหวัดภูเก็ต

2556 – 2558 อาจารย์ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2557 – 2558 นักจัดรายการวิทยุ รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง FM 96.75 MHz สวท.ภูเก็ต

2556 - 2557 นักวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

2555 - 2556 อาจารย์ภาษาอังกฤษ และผู้ประสานงานชาวต่างชาติ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ

2556 รางวัลพระราชทาน ชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2555 รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

2555 รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

2554 ประธานดำเนินงานจัดโครงการ อาเซียนไนท์ 2011    

ประธานดำเนินงานจัดโครงการ อาเซียน คัลเจอรัล แฟร์ 2011       

ประธานดำเนินงานจัดโครงการและอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม       

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเปอรฺลิส ประเทศมาเลเซีย

2553-2554 นายกสโมสรนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2553 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุตาระ ประเทศมาเลเซีย

2553 นักจัดรายการวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา FM 100 MHz สวท.พังงา

          พนักงาน ร้านไร่เลย์บีชเฟลมทรี เรสทรอง          

ยุวชนป้องกันยาเสพติด          

ผู้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา

2552 เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

2551 – 2552 ยุวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภา

2550 – 2552 ผู้นำ สภานักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา

 ประสบการณ์ด้านการสอน

1.1.อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 รายวิชาภาษาอังกฤษหลักและเพิ่มเติม ภาคประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายวิชาภาษาอังกฤษ (ไทยศึกษา Thai Studies)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายวิชาประวัติศาสตร์ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ภาคประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1.2. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) สาขาการคหกรรม

รายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) สาขาการโรงแรม

รายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) สาขาการจัดการท่องเที่ยว

1.3. ผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ จังหวัดภูเก็ต

1.4 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

2. ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรบรรยาย

 

- โครงการนวัตวิถี ถอดรหัสชุมชนและดึงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 -โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำงาน แก่นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 - โครงการวัฒนธรรมอาเซียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 - โครงการสัมมนาภาษาในอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 -โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 -โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

-โครงการสัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 - โครงการจากหาดทรายตะกายภู ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ เช่น ภูกระดึง ปราสาทหินพนมรุ้ง  จัดโดยสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ความสามารถอื่นๆ

ภาษอังกฤษ ระดับดี 

ภาษาจีน   ในระดับพอใช้

ภาษารัสเซีย  ในระดับพอใช้

ภาษาอินโดนีเซีย ระดับพอใช้ 

คอมพิวเตอร์    ในระดับดี

ติดต่อ email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ / โทรศัพท์  091 034 4913

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 19 กันยายน 2019 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้623
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3124
mod_vvisit_counterทั้งหมด8067628