Skip to content

Phuketdata

default color
Home
เขาป่านาเลและโลกสีคราม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย อาทิตา เหมรา   
พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2016

401“อันดามัน

401 Andaman

 

มีความหลากหลายทางสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาสูงที่เป็นต้นกำเนิดของสายแร่ดีบุก ป่าไม้นานาชนิดรวมทั้งท้องทะเลที่มีทั้งความงามและความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

The Andaman region is characterized by immense diversity of geographical features and natural resources. The natural endowments include towering mountain ranges containing tin ore deposits, many types of forests, and marine expanses of mesmerizing beauty and plentiful resources. Its major cash crops include Para rubber and oil palm, among others.

 

402 เขา ป่า นา เล โลกสีคราม

402 Mountain, Forest, Rice Fields, Sea and the Turquoise World

 

403 พืชพื้นถิ่น อันดามัน

403 Endemic Vegetation of the Andaman

          เมื่อกล่าวถึงอันดามัน หลายคนนึกถึงหาดทรายและความงามของท้องทะเล แต่รู้หรือไม่ว่าอันดามันยังเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด บางชนิดหาชมได้ยาก และสามารถพบได้เฉพาะบางพื้นที่ทางภาคใต้เท่านั้น

The name Andaman conjures up in most people’s minds a breathtaking image of tropical, sun-drenched beach and turquoise sea. But it is not the only endowment of the Andaman, for the coastal region also boasts a rich store of diverse plant species, some very rare and to be found only in certain areas of the Southern Region.

 

404 อันดามัน อันอุดมสมบูรณ์

404 The Fertile Andaman

ป่าชายเลนในประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 1,458,000 ไร่ (2,332 ตร.กม.) (สำรวจเมื่อ         พ.ศ. 2547) โดยร้อยละ 74 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,085,000 ไร่ (1,736 ตร.กม.) ส่วนที่เหลือพบกระจายอยู่ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคตะวันออก และภาคกลาง (อ่าวไทยตอนบน)

From the 2004 survey results, mangrove forests in Thailand cover an estimated area of 1,458,000 Rai (2,332 square kilometers). Of the figure, about 1,085,000 Rai (1,736 square kilometers) are on the shoreline of the Andaman coast, and the rest are scattered along the Gulf of Thailand shorelines extending from the South up to Eastern, and Central coastlines
(Upper Gulf of Thailand)

405 นิเวศวิทยาอันดามัน

405 Ecology of the Andaman

 

406 แนวปะการัง

406 (Coral Reefs)

          สามารถพบได้เฉพาะในเขตร้อนและใกล้เขตร้อนที่อุณหภูมิของน้ำ ไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียสเท่านั้น ระบบนิเวศในแนวปะการังถือว่ามีความซับซ้อนในเรื่องของห่วงโซ่อาหาร

          Found only in tropical or sub-tropical sea where water temperature is not less than 18 degrees Celsius, the eco-system of coral reefs shows a highly complex development in terms of a food chain.

 

407 หญ้าทะเล

407 (Sea grass)

          พบได้ตามบริเวณชายฝั่งหรืออ่าวกึ่งปิดที่มีคลื่นลมค่อนข้างสงบ ซึ่งหญ้าทะเลนั้นมีวิวัฒนาการจากพืชบกแล้วค่อย ๆ ปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเล

          Found in coastal areas or a semi-enclosed bay with calm sea, sea grass was formerly land vegetation, gradually adapting itself to underwater conditions.

 

408 ป่าชายเลน

408 (Mangrove Forest)

          มักจะพบบริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นดินเลน โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำระบบนิเวศป่าชายเลน ถือเป็นระบบนิเวศอยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับทะเล จึงเป็นระบบที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

          Frequently located in muddy coastal areas, particularly in estuarine environment, a mangrove forest acts as an intermediary ecological system linking the land and the sea, which invariably transforms into a unique system of great biodiversity.

 

409 ป่าชายหาด

409 (Beach Forest)

          เป็นป่าที่อยู่ระหว่างทะเลกับแผ่นดิน แต่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินจนน้ำทะเลท่วมไม่ถึง โดยพืชสามารถปรับตัวให้รับกับแรงลม ทนต่อความเค็มของไอทะเล และต้านทานต่อความแห้งแล้งได้ดี

          This type of forest acts as a cushion between the sea and inland. Its location is just far enough to avoid seawater flooding. Vegetation in the area so adapts itself as to withstand strong wind and develop resistance to the saltiness of sea air. They also have good drought resistance.

 

 

410 ป่าพรุ

410 (Peat Swamp Forest)

          มีสภาพเป็นแอ่งน้ำขังติดต่อกันตลอดปี มีซากอินทรียวัตถุที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ เรียกว่า Peat Bog ซึ่งมีความเป็นกรดสูง ส่งผลให้น้ำภายในป่าพรุกลายเป็นกรดไปด้วย

          A peat swamp forest whose ground is inundated with freshwater year-round accumulates organic decayed matters of dead plants and animals (peat bog), often turning highly acidic and producing the high acidity of its water as well.

 

411 ป่าดิบชื้น

411 (Tropical Rainforest)

          ป่าดิบชื้น มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ยาง-ตะเคียน ที่มีลำต้นตั้งตรง สูงใหญ่ ถัดลงมาเป็นไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม้พื้นล่างรถทึบเต็มไปด้วยเถาวัลย์ ตามลำต้นของต้นไม้มีเฟิร์นและมอสส์ขึ้นอยู่ทั่วไป

          A tropical rainforest has a dense tangle of vegetation ranging in layers from emergent and canopy to understory and forest floor, under the year-round conditions of high rainfall, temperature and humidity. The majority of trees in Andaman rainforests are of the family Dipterocarpaceae (including Dipterocarps and Hopeas), which have vertically-straight, tall trunks, in addition to a huge number of medium and small trees, all competing for sunlight. Climbers and climbing plants carpet the forest floor, with vines, lianas, ferns and moss dangling from or covering the trunks and branches of trees.

 

412 หลายพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน

412 Diversity of Plant Species

 

พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนจำนวนมากมีลักษณะที่พิเศษกว่าพันธุ์ไม้อื่น โดยประกอบด้วยพืช 2 กลุ่มใหญ่ คือ

·       พืชบก พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลนส่วนใหญ่จะอยู่ในวงศ์ไม้โกงกาง (Rhizophoaceae)
วงศ์เหงือกปลาหมอ
(Acanthaceae) และวงศ์ตะแบก (Lythraceae)

·       พืชทะเล ได้แก่ สาหร่าย พบอาศัยอยู่ตามลำต้น และรากของไม้ป่าชายเลน บางชนิดอยู่ตามดินเลน ก้อนหิน เปลือกหอย หรือแม้แต่ซากใบไม้ต่าง ๆ

 

Plant species found almost exclusively in mangrove forest habitats are distinct from other plant species, and roughly divided into land species and marine plants.

·       The major land species are in the families of Rhizophoaceae (red mangrove), Acanthaceae (black mangrove), and Lythraceae (mangrove apple).

·       The marine plants for example algae are found on the stems and roofs of mangrove plants. Other kinds grow on muddy sediments, rocks, shells, or even shedded, rotting leaves.

413 หลายพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน

413 Diversity of Animal Species

ในป่าชายเลนเราจะพบสัตว์และพืชที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจากระบบนิเวศแบบอื่น ๆ เนื่องจากสัตว์และพืชเหล่านี้จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้น น้ำลง
และการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำอยู่ตลอดเวลา

Animals and plants that thrive in mangrove forest environments are often different from those in other ecosystems due to the reason that these biological species need to adjust themselves to a marine Eco zone that is affected by ebb and flow tides, and the constantly-changing saline conditions of waters.

 

414 นกในป่าชายเลน

414 Mangrove Forest Birds

         

จุดบรรจบของแผ่นดินและท้องทะเล

นกที่อาศัยหากินในป่าชายเลนสามารถแบ่งกลุ่มตามชนิดอาหาร คือ นกกินแมลง เช่น นกกระจ้อย-ป่าโกงกาง นกกินหอยและปู เช่น นกอีก๋อย นกหัวโต กลุ่มนกกินปลา เช่น นกกินเปี้ยว นกกระเต็นอกขาว

One way to classify birds inhabiting a mangrove forest is by determining what they feed on. A common insectivorous bird is flyeater; shellfish and crab-eaters whimbrel and crab plover; fish-eaters include collared kingfisher and white-throated kingfisher.

 

415 ปูก้านดาบ

415 Fiddler Crab

ตัวผู้จะมีสีสันสดใส ก้ามข้างหนึ่งมีขนาดใหญ่เพื่อทำหน้าที่ปกป้องอาณาเขต ส่วนตัวเมียจะมีสีสันไม่ฉูดฉาดและก้ามขนาดเท่ากัน ปูก้ามดาบจะกินซากอินทรีย์ในตะกอนดินเป็นอาหาร

The male of these crab species has vivid colors and holds one claw, always much larger than the other, presumably for territorial defense. The female has dull color and two relatively smaller, equal claws. They feed on algae and other organic matter in water-covered muddy burrows.

 

416 ค้างคาว

416 Bats

อาศัยกินน้ำหวานจากเรณูดอกไม้ ต้นลำพูและลำแพน จึงมีส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์เกสรให้แก่ไม้กลุ่มนี้

Bats feed on nectar in the flowers of Lam Phu (Sonneratiacaseolaris), and Lam Phaen (Sonnertia ovate), whose action plays a role in pollination for this group of mangrove plants.

 

 

417 หอย

417 Mollusks

หอยมักจะอาศัยอยู่ตามดินเลน รากพืช และลำต้นของไม้ป่าชายเลน หอยที่อาศัยอยู่ตามกิ่งใบ     และรากค้ำยัน เช่น หอยน้ำพริก หอยจุ๊บแจง หอยแครง หอยนางรม และหอยแมลงภู่

Mollusks are soft-bodied invertebrates enclosed in a hard shell or shells, and often found in muddy burrows, plant roots, and stalks of mangrove plants. Some of the mollusks living on stalks, leaves, and aerial roots include nerite, cerith, blood cockle, oyster, and green mussel.

 

418 ปลาตีน

418 Mudskipper

เป็นปลาที่มีการปรับตัวคล้ายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ทำให้สามารถทนต่อสภาวะขาดน้ำได้ดี เรามักพบปลาตีนออกหากินบนผืนเลนยามน้ำลง

This regular denizen of mangrove forest is really a fish that adapts to living like an amphibian, developing toleration of receding water at low ebb tide. Mudskippers are often found feeding on mud flats and jumping about for cover when disturbed.

 

419 ปูแสม

419 Mangrove Crab

ปูแสมจะกินซากใบไม้ สาหร่าย การกัดกินของปูเป็นตัวเร่งให้ซากพืชย่อยสลายเร็วขึ้น

Mangrove crab feed on leave little and algae, whose feeding action helps speed up the decaying of plant matter.

 

420 แม่หอบ

420 Mud Lobster

 

ลักษณะคล้ายกุ้งแต่ส่วนท้องมีขนาดใหญ่ แม่หอบจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลน โดยขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูง เป็นที่มาของชื่อ “แม่หอบ” นั่นเอง

A lobster-like crustacean but with a larger stomach, it has a nighttime habit of digging burrows in deep sediments to bring up organic matter that eventually form high mounds, which action helps to recycle nutrients and benefit other animal species in a mangrove forest ecosystem. Its Thai name Mae Hop” (the Carrier) is an apt description of the behavior.

 

 

 

 

421 ลิงแสม

421 Crab-eating macaque

อาศัยหากินบนพื้นเลน ลิงแสมไม่ได้กินกล้วยแต่จะกินปูและหอยสองฝา

Crab-eating macaque also called long-tailed macaque, is a primate native to Southeast Asia, often seen foraging on tidal mud flats for crabs and bivalves rather than the customary banana.

 

422 นาก

422 Otter

นาก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถว่ายน้ำได้คล่องแคล่วมาก อาหารของนากคือปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นฝูง มักขุดรูอยู่ริมตลิ่ง

Otters are any of the aquatic, web-footed, carnivorous mammals in the weasel family Mustelidae, having terrifie skill at swimming. Otters eat fish and a variety of small aquatic animals. A social animal, they often live in groups and burrow in holes they dig by a bank.

423 รองเท้านารี (บุหงากะสุด)

423 RongThaoNari (Lady’s Slipper)

มีชื่อสามัญว่า Lady’s Slipper เนื่องจากกลีบดอกมีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าของสตรี โดยธรรมชาติของกล้วยไม้สกุลนี้เมื่อออกดอกแล้วก็จะตายไป แต่ก่อนตายจะแตกหน่อทดแทน ชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารีที่สำรวจพบในฝั่งอันดามัน ได้แก่

          รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paphiopedilumgodefroyoe)

          รองเท้านารีเหลืองกระบี่(Paphiopedilumexul)

          รองเท้านารีชาวพังงา(Paphiopedilumthaianum)

          รองเท้านารีชาวสตูล (Paphiopedilumniveum)

 

424 สาคู

424 Sakhu (Sago Palm)

เป็นพืชตระกูลปาล์ม มี 2 ชนิด ชนิดที่มียอดสีแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Metroxylonsaguส่วนชนิดที่มียอดมีสีขาวชื่อ Metroxylonrumphiiมีชื่อสามัญว่า Sagu palm สาคูถือเป็นพื่ชที่สำคัญต่อวิถีชุมชน ใบสาคูใช้เย็บจากมุงหลังคา ห่อขนมจาก ทางสาคูใช้ทำคอกสัตว์ ผิวเปลือกต้นสาคูใช้สานเสื่อ แป้งที่ได้จากต้นสาคูใช้ทำขนมหวาน

Two species of this palm are found, one having red crowns. Metroxylonsagu and the other white crowns.Metroxylonrumphill. The Sakhu paint plays an important role for local communities. Its leaves, sewn together, are used for roofing, as well as to wrap a broiled confection. KhanomChak. The leafstalk (petiole) is used in building an animal pen; its bark in weaving mats. The starchy pith of the plant is turned into the popular dessert KhanomSakhu.

425 การทำสวนยางพารา

425 Para Rubber Plantation

ยางพารา ทรัพย์บนดิน สินทรัพย์ของชาวใต้

ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้นมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล และเปรู คำว่า “พารา” (Para)
มีที่มาจากชื่อเมืองท่าในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายยาง ยางพาราเข้ามาในประเทศไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้เดินทางไปดูงานในประเทศมลายู (ปัจจุบันคือประเทศมาเลเซีย) เห็นว่าการปลูกยางพาราได้ผลผลิตดี จึงเกิดความสนใจที่จะนำยางเข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่ในขณะนั้นไม่สามารถนำกล้าพันธุ์ยางกลับมาได้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2444 พระสถลสถานพิทักษ์ เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย จึงมีโอกาสนำกล้ายางกลับมายังประเทศไทยและนำมาปลูกไว้ที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปัจจุบันนี้ยังเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรกันตั

Para Rubber-Southern’s Earth-based Treasure and Valuable Asset

The rubber plant belongs in the genus Heveo, particularly Heveabrasilliensis, originally endemic to the Amazon River basin and rainforest of Brazil and Peru. The word Pararefers to a Brazilian state, the country’s hub of rubber trade. Para rubber trees were for the first time brought into Thailand in the reign of King Chulalongkorn (King Rama V) by PhraSathonSathanphithak under the initiative of Trang’s governor Phraya RatsadanupraditMahisonPhakdi (KhoSim Bi Na Ranong), 1899-1901 , who played an instrumental role in promoting the rubber plant growing and rubber industry in the country. PhraSathonSathanphitak planted the first rubber plants, token from Indonesia, in Kantang district, Trang province. Today only one of the piats remains standing at a spot in front of the Kantang Agricultural Cooperative office.

 

426 ธรณีวิทยาอันดามัน เขาสูงสู่ทะเลลึก

426 Geology of the Andaman: From Deep Blue Sea to Towering Mountain Peaks

 

427 ดินแดนแห่งเทือกเขาและสินแร่

427 (Land of Mountainous and Rich ore Deposits)

          พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ประกกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่

·       เทือกเขาภูเก็ต มีลักษณะทางธรณีเป็นหินโคลน หินทราย หินดินดาน ส่วนทางตอนใต้เป็นหินปูนและหินแกรนิต ซึ่งหินแกรนิตชุดนี้ถือเป็นต้นกำเนิดแร่ดีบุกในเขตจังหวัดระนอง พังงาและภูเก็ต “ดีบุก” เป็นแร่ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง มีความแข็งเท่าแร่ควอตซ์ ส่วนใหญ่มีสีเทา ดำ เมื่อถูกขูดจะเกิดรอยสีขาว เผาไม่ละลาย ต้องป่นเป็นผงผสมถ่านหลอมออกมาจึงจะได้ก้อนดีบุกบริสุทธิ์

·       เทือกเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะทางธรณีเป็นหินทรายแป้ง หินโคลน และหินทรายสีม่วงแดง สลับกับหินปูน ส่วนบริเวณเขาหลวง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคใต้ เป็นหินแกรนิต

The Andaman Coast is the land ofr mountainous terrain and rich ore deposts. Running parallel to the Andaman coastline are two important mountain chains-Phuket Range and Nakhon Si Thammarat Range.

·       Phuket Range; the geology of this range, one of the southern sections of the cordillera from Tibet, is formed of mudstone, sandstone, and shale. On its southern end arise limestone and granite, the latter of which is a source of the tin ore mineral straddling the provinces of Ranong, PhangNga, and Phuket. Tin in nature is an ore in the shape of a hard rock known as cassiterite (tin dioxide) whose hardness is equal to quartz. Mostly gray to black, it turns white when scratched. It is resistant to smelting, and must be ground into powder and mixed with coal (carbon) before being smelted to produce pure molten tin.

·       Nakhon Si Thammarat Range; the mountain chain consists of siltstone, mudstone, and purplish-ted sandstone, interspersed with limestone. KhaoLuang, the South’s highest elevation, is basically granite in composition.

 

428 ที่ราบแห่งชายฝั่งทะเลอันดามัน

428 (Flatland on the Andaman Coast)

          ชายฝั่งทะเลอันดามันนี้เป็นที่ราบแคบ ๆ จากการยุบตัวของเปลือกโลก ชายหาดมีลักษณะเว้าแหว่ง มีหน้าผาสูงชัน นอกจากนี้ชายฝั่งยังได้รับอิทธิพลของคลื่นลมและกระแสน้ำทำให้เกิดการกัดเซาะ จนเกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่

·       ถ้ำทะเล (Sea Cave) เช่น ถ้ำพระนาง จังหวัดกระบี่

·       ถ้ำลอด (Sea Arch) เช่น ถ้ำลอดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

·       สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) เช่น เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

·       เกาะหินโด่ง (Stack) เช่น เขาตะปูในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

Running along the Andaman coastline are strips of flatland, the result of the subsidence of the earth crust. Many beaches on the shore assume a concave shape. Also dotting the landscape are high cliffs, rocks and karsts. Through millennia of exposure to gales and tide currents, there occur several fascinating natural wonders unique to the marine landscape, most of which become popular tourist attractions. These exotic contours include a sea cave called Phra Nang cave, Krabi province; a sea arch called Lot cave in AoPhangNga Marine National Park, PhangNga province; a natural bridge at Khaiisland, Tarutao Marine National Park, Satun province; and a stack called Tapu island in AoPhangNga Marine National Park, PhangNga province.

 

 

 

429 สู่ท้องทะเลลึก

429 (Deep Blue Sea)

          ทะเลอันดามันที่เป็นน่านน้ำไทยเกือบทั้งหมดอยู่บนไหล่ทวีป โดยแอ่งใต้ท้องทะเลนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก มีระดับน้ำลึกอยู่ในช่วงประมาณ 200-1,400 เมตร

          The Andaman Sea off the Thai waters is almost entirely situated on the continental shelf. The depths of the sea during this stretch range from 200 to 1,400 meters.

 

430 ป่าชายเลน จุดบรรจบของแผ่นดินและท้องทะเล

430 (Mangrove Forests Where the Land and Sea Intermingle)

 

431 สวนสมรม ภูมิปัญญาคนปักษ์ใต้

431 SuanSomrom-Wisdom of the Southern

ด้วยภูมิศาสตร์ยอดเขาถึงทะเล ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ จนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาการปลูกพืชผล โดยอาศัยหลักการเลียนแบบธรรมชาติ มีชื่อเรียกต่าง ๆ สวนโบราณ สวนพ่อเฒ่า สวนอาสิน และคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ สวนสมรม สวนสมรม เป็นคำภาษาถิ่น หมายถึง สวนที่ปลูกพืชผสมผสานกันโดยอาศัยธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี

The varied geography of the Region from forested mountain to lowland and the sea makes it easy for local people to forge an intimate bond with nature, especially in sustainable crop cultivation that imitates woodland ecosystems. Variously known among the local community such as SuanBoran (Ancient Orchard).Suan Pho Thao (Grandfather Orchard), SuanAsin (Pouring Orchard) the majority call this edible polyculture as SuanSomrom.

SuanSomrom, a local vernacular meaning literally “Integrated Orchard” refers to a form of multiple cropping whereby different kinds of crop are grow in a same plot, allowing natures to take its course with diversely nutrient- rich soil, The farmer can harvest seasonal crop year- round.

 

431 การทำสวนปาล์มน้ำมัน

431 Oil Palm Plantation

 

ปาล์มน้ำมัน พืชแห่งอนาคต

ปาล์มเป็นไม้ยืนต้น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Elaeisguineensisมีถิ่นกำเนิดอยู่ 2 แห่ง คือ ทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกา ปาล์มน้ำมันถูกนำเข้ามาปลูกในทวีปเอเชีย โดยชาวโปรตุเกส และเริ่มปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ เมืองโบเกอร์ (Bogor) ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ พ.ศ. 2391 สำหรับประเทศไทยได้มีการนำปาล์มน้ำมันเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรก โดยพระยาประดิพัทธภูบาล เมื่อ พ.ศ. 2472

 

 

 

Oil Palm as Crop Plant of the Future

An imported plant, the oil palm, Elaeisguineensis, is endemic to South America and Africa. Oil palms were introduced to Asia by the Portuguese at the Bogor botanical garden, Indonesia in 1848. The plant was brought to Thailand by Phraya Pradiphatphuban in 1929.

 

432 ปาล์มเจ้าเมืองถลาง (ชิงหลังขาว)

432 Chao MueangThalang Palm (While Elephant Palm)

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kerriodoxaelegans   เป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ ลักษณะก้านใบสีม่วงคล้ำ ขอบก้านเรียบ ใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ด้านใต้ใบมีสีขาวนวล ปาล์มเจ้าเมืองถลางมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบบริเวณป่าเทือกเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

White elephant palm (Kerriodoxaelegans), has black or dark-colored petioles (leafstalks) that are unarmed, and glossy greed leaves on the upper surface and white colored below. A native species of Thailand. Chao MueangThalang Palm is found in the elevated coastal rainforest at PhraThaeo mountain range. Thalang district, Phuket province. This beautiful, rare palm, an only spedies in the genus Kerriodoxa, is an endangered species.

 

433 ไบโอดีเซล จากต้นปาล์มสู่พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

433 Biodiesel-Oil Palm as a Sustainable Source of Alternative Energy

ปัจจุบันน้ำมันปาล์มใช้เป็นวัตถุในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีการส่งเสริมให้ผลิตไบโอดีเซลใช้เองในชุมชน เช่น ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ส่วนราชการ และสมาคมเรือประมง จังหวัดกระบี่ นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ยังได้กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางได้อีกด้วย

At presents, palm oil is used to produce methy! Ester as an attractive, viable form of alternative energy to diesel fuel, popularly called biodiesel. Many groups in the Andaman have worked energetically to expand and consolidate all aspects of the knowledge on oil palm cultivation and related technology for the production of biodiesel with a view to promoting energy-related self-reliance. For instance, Krabi Oil Palm Farmers Cooperative Federation Limited, which sells its product to members of the cooperative, government agencies (for fueling their vehicies), and Krabi Fishing Boat Association, Pure glycerine, a by-product of the biodiesel production, is sold to drugs and cosmetics companies, providing a further source of income

 

434 เรื่องน่ารู้จากทะเล

434 Surprising Wonders of the Sea

 

 

435 ปลาที่กลายเป็นปู

435 Prom Fish to Crab

หลายคนอาจเข้าใจว่า “ปูอัด” ทำมาจากเนื้อปู แต่แท้จริงแล้วปูอัดนั้นผลิตจากปลาเป็ด หรือก็คือปลาเล็กปลาน้อยที่ขายไม่ได้ราคา  โดยนำมาบดและผสมเครื่องปรุง เช่น แป้ง น้ำตาล เกลือ ผงชูรส และกลิ่นปู แล้วทำให้สุก อัดเป็นแท่งตกแต่งสีให้ดูเหมือนเนื้อปู ปูอัดมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เนื้อปูเทียม)

Many people mistake PuAt (Crab Stick)” for real crab, but the truth is it is really made of a variety of small fishes that fetch a low price in the market. The fish meat is finely minced and mixed with condiments-flour, sugar, salt, monosodium glutamate, and crab flavourings. The mincemeat is cooked, pressed and tinged with food coloring to look like crab meat. This processed crabis known to millions as imitation crab meatpacked with precious protein from the sea.

 

436 น้ำทะเลมีค่าดุจทอง

436 As Good As Gold

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในน้ำทะเลนั้นมีแร่ธาตุมากมายผสมอยู่ โดยเฉพาะเกลือแกง (NaCl) แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าในน้ำทะเลก็มีทองคำ (Au) หากเรานำน้ำทะเลทั้งโลกมาสกัดจะได้ทองคำถึง 70 ล้านตันเลยทีเดียว

It is a known fact that seawater is composed of many salts, particularly sea salt (sodium chloride, NaCl). Few people, however, are aware that seawater also has the metallic chemical element gold (Au) in its composition. If we subject all seawater in the world to an extracting process, we will get the precious gold metal weighting as much as 70 million tons.

437 ผงไข่มุก ผลิตภัณฑ์ความงามจากท้องทะเล

437 Pearl Powder-Beauty Aid from the Sea

ผงไข่มุกได้จากการนำไข่มุกที่เกิดจากหอยนางรมมาบดให้กลายเป็นผง ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนิยมใส่ลงในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มสี ความวาว ประกายระยิบระยับ และความสว่าง เช่น ในลิปสติก ยาทาเล็บ รองพื้น อายแชโดว์ เป็นต้น

The value of pearls to the cosmetics industry centers on the mixing of finely crushed pearls into various beauty aid products to add or enhance colour, shine, sparkle, and lightening, e.g. tipstick, nail polish, foundation, eye shadow, etc.

 

438 ฟองน้ำรักษาโรค

438 Sponges for Treatment

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถสกัดสารที่เป็นประโยชน์ในฟองน้ำทะเลออกมาได้แล้ว ในรูปของสารต้านมะเร็ง นับเป็นความก้าวหน้าของวงการแพทย์ในการเยียวยาโรคภัย

At present, Thai scientists are able to extract medicinal substances from sponge that can be used to cure cancer, another landmark achievement of the medical field in fighting diseases.

 

439 ชีวิตมหัศจรรย์ของปะการัง

439 Amazing Life of Corals

ปะการัง เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีโครงสร้างเป็นหินปูน โดยในตอนกลางวันปะการังจะเก็บตัวอยู่ในโครงสร้างแข็ง พอกลางคืนจะใช้หนวดออกควานหาเหยื่อที่ลอยมากับน้ำ นอกจากนี้ปะการังยังมีความสัมพันธ์กับสาหร่ายเซลล์เดียว ซูแซนเทลลี่ (Zooxanthellae) ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงให้พลังงานแก่ปะการัง

ปะการัง สามารถแบ่งตามรูปร่างได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ปะการังก้อน ปะการังกึ่งก้อน ปะการังเคลือบ ปะการังกิ่งก้าน ปะการังกลีบซ้อน ปะการังแผ่น ปะการังเห็ด

Corals are sedentary marine invertebrate animals that have a calcareous, stonelike, or leathery skeleton. Corals are found most abundant in colonies (reefs) in warm, shallow seas worldwide. By day they live in the horny structures and by night use many tentacles to catch small prey organisms floating by. Despite the food gathering effort, most corals establish relationship with photosynthetic unicellular algae called zooxanthelloe to obtain much-needed energy and nutrients, which explains why corals grow in shallow water to obtain maximum exposure to sunlight.

Coral formation is divided into seven groups; Massive Coral, Submassive Coral, Encrusting Coral, Branching Coral, Foliaceous Coral, Tabulate Coral

 

 ***

อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรสัตว์ทั่วโลก  

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา 

(อาทิตา เหมรา "สัตว์ในอันดามัน" อันดามันสารสื่อ รหัส 401-433 พังงา:            ศูนย์อันดามัน ภูงา บ้านท่าด่าน, 699 รหัส)

เขาป่านาเลและโลกสีคราม 

   อาคาร 4 ศูนย์อันดามัน Andaman Center

นีน่า อาทิตา เหมรา  

     

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้808
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2005
mod_vvisit_counterทั้งหมด7591402