Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ยาสมุนไพร (ข-อ) : ทิพย์วิมล เส้งสุก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ทิพย์พิมล เส้งสุก   
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
1 เขาควาย เป็นส่วนประกอบยา " เสลด " มี เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวขาว ๑ กำถันแดง ๑ อินกานี ๑ เขาควายฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
2 เชือกเขาไฟ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ทาริดสีดวงที่ท้องน้อย " มี ม่ยํม ๑ ไปยส่เหนิ่ยด ๑ ไปยยางทราย ๑ ไปยคํนทิส่อ ๑ (หน้า ๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
3 เถาวัลย์เปรียง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " จำเริญอายุ " มี บร่เพจพุงชาง ๑  วันเปรยิ่ง ๑ เจตหมูนเพ้จ ๑  เจตหมูนเพลิง ๑ (หน้า ๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
4 เถาวัลย์เปรียง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ทุเลาไข้ " มี เถ้าวันเปรยิง +๑ฃาไหญ ๓ แวนบาง ๆ ฝักราช่พฤกเอาเนิ่อไหนสามฝัก (หน้า ๓๕)  
5 เถาวัลย์เปรียง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ยากำลังราชสีห์ " มี วันเปรยิงแดง ๑ รากยานนาง ๑ สิงล่ +๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กรามภลู ๑ (หน้า ๒๗)  
6 เท้ายายหม่อม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ร้อนซางไฟ " มี รากยายมอ่ง รากรำม:ดวน หญ้าแพรก บดดว้ยน้ำซาวเข้าแทรกดนปร:สิวฃาว (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
7 เทียนเยาวพาณี เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวง " มี เปลือกโลด ๑ สัตบุต ๑ เยาวภานิ่ ๑ เจตหมูนแดง ๑ รากม่กลำ ๑ (หน้า ๘๗)  
8 เทียนสัตตบุษย์  เป็นส่วนประกอบยา " ยาตามิด " มี กร:หลัมภัก ๑ สัดบุด ๑ ผักเบ้จ ๑ ผนด้วยนำแตงกวาแซอยาใอ (หน้า ๒๓๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
9 เบญจกานี เป็นส่วนประกอบยา " กาฬในคอ " มี เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวขาว ๑ กำถันแดง ๑ อินกานี ๑ เขาควายฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
10 เล็ดหนู เป็นส่วนประกอบยา " กลอนเปื่อย " มี ร:คา ๑ เรตหนู ๑ เถาบูน ๑ อังกาบ ๑ หว้ถัวภลู ๑ หวัรอยรู ๑ สารสํม +๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
11 เล็บเหยี่ยว เป็นส่วนประกอบยา " ทุเรียนลง (โรคผู้หญิง) " มี เปลือกขี่เหล็ก ๑ เปลือกเล็บยิ้ว ๑ ตำน้ำยันหายแล: (หน้า ๖๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
12 เล็บมือนาง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้โรค ๗ จำพวกอันให้ตกมูกตกเลือด " มี แห้วหมู ๑ บริเพช ๑ รากเลบมิอนาง ๑ ยาดำ +๓ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
13 เล็บมือนาง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซาง " มี รากเลบมือนาง ๑ เปลอิกไฃ้ยเน้า ๑ หัวแหวหมู ๑ ฝักราชพรึก ๑ (หน้า ๑๙๘)  
14 เล็บมือนาง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานซางให้ลงเป็นมูกเลือดปวดมวน " มี ตานแดง ๑ รากหมากรากเภรา ส:แห ๑ รากแลบมือนาง ๑ ร:ตานเปนหางจอก (หน้า ๓๘)  
15 เล็บมือนาง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ซางขโมย " มี รากสแก ๑ รากแลบมือนาง ๑ เจดหมูนเภลิ่ง ๑ รากกางปลาแดง ๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๒๗๒)  
16 เลียงผา เป็นส่วนประกอบยา " ทาท้องขึ้น " มี กร:ดูกเวยิ่งผา ๑ ม่าหาหิง ๑ ร่งทอง ๑ อยาดำ ๑ มดยอม ๑ กำหยาน ๑ (หน้า ๑๖๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
17 เลือดแรด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ครัง +๑ ฝางเสน +๓ ดอกคำเล้า +๑เลอินแรด +๑เปนทรับยา (หน้า ๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
18 เลือดแรด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " บำรุงเลือด " มี ดอกคำ ๑+ เลอิดแรษฝางเสน +๒ เดา:บุนณ: ๑ ดอกส่อพิ่ ๑ ดอกภิกุน ๑ (หน้า ๒๔)  
19 เลือดแรด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เลือดขัดให้เป็นมุตกิดมุตคาด  " มี ลูกคัดเคา +๕เลอืดแรด +๑ ฝาง +๒ จุกหอม +๒ จุกกร:เทยิม +๑ (หน้า ๕๑)  
20 เสนียด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เลือดขึ้น " มี ห้วฃาแลก ๑ ฃิ่ง ๑ ไปยส่เนิยด ๑ กำมือ ๑ พิก ๗ กก ๗ ถิ่มนำหยันกิน (หน้า ๗๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
21 เสนียด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ปัถวีธาตุ " มี ดอกกรุงฃเหม้า ๑ ลูกเอน ๑ เปลิอกตินเปจ ๑ ไบสเด้า ๑ ไบสเหนิ่ยด ๑ (หน้า ๒๔๘)  
22 เสนียด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ทาริดสีดวงที่ท้องน้อย " มี รากคุน ๑ รากม่นาว ๑ หยาทังนิ่เอาม่ยํม ๑ ไปยส่เหนิ่ยด๑ ไปยยางทราย ๑ (หน้า ๘๘)  
23 เสนียด เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ไฟธาตุหย่อน " มี เทพทาโร +๑ ไปกันเตรา +๑ ตุมกาแดง +๑ไปส่ดัด +๑ไปยเส่เหนยิ่ด +๑ (หน้า ๒๐)  
24 เสนียด เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ไอออกเลือด " มี ไบเจดหมุนทัง ๒ ไบเหนยิ่ด ๑ มหาหิง ๑ เอามาบํดใหลเอยิ่ด ล้ายนำผึงรว้งกิน (หน้า ๒๓๔)  
25 เสม็ด เป็นส่วนประกอบยา " เป็นกลอน " มี รากเหมด ๑ รากไมคอนติหมา ๑ แหนงนายภราน ๑ ตํมกินหายแล (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
26 เห็ดหูหนู เป็นส่วนประกอบยา " ยามุตกิด  " มี รากผักกาดนํกเฃ้า ๑ โลเกยิ่ง ๑ เห้จหูลิง ๑ นำตานกรวด ๑ เอาเทากัน (หน้า ๒๓๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
27 เอื้องเพชรม้า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาสังคะวิชัย " มี ไภลย ๑ รากม่ตูม ๑ รากจิงจอ ๑ ผิวม่กรูด ๑ สิงล่ +๑เอยิงภิดม้า +๒ (หน้า ๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
28 เอื้องเพชรม้า เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้โรค ๑๒ จำพวก " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
29 เอื้องเพชรม้า เป็นส่วนประกอบยา 3 . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
30 เอื้องเพชรม้า เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ (หน้า ๕๗)  
31 เอื้องเพชรม้า เป็นส่วนประกอบยา 5 . " หอบ " มี เอืองพิดม้า๑+ ภาฉ่ไหนยอิ่รุม ๑+ เจตหมูนเภลิ่ง๑+ หวานหางชาง๑+ (หน้า ๖๓)  
32 แสมทะเล เป็นส่วนประกอบยา " เตโชธาตุ " มี เปลอิกหอยแครง เฃิ่ยวต่เข ๑ หวายย่าคา ๑ จันเฃา ๑ แกนสแมท่เล ๑ (หน้า ๒๕๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
33 แสมสาร เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ผู้หญิงที่อยู่ไฟไม่ได้ " มี แกนส่แมษาน +๑ แชเหลาลังกากออกเสิย กินวันชอนหอย (หน้า ๙๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
34 แสมสาร เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาโปกกระหม่อม " มี แกนปรู ๑ แกนฃิ่แหลก ๑ แกนส่แมสาน ๑ ส่แหมท่เล ๑ (หน้า ๑๐๒)  
35 แสมสาร เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ยาสังคะวิชัย " มี แกนส่แมทัง ๒ สิงล่ +๑๒เถาส่คาน +๒ส่หมอไทย +๑อยารญองไฟย +๒ (หน้า ๓๑)  
36 โคกกระออม เป็นส่วนประกอบยา " ลมจุกเสียด " มี อยาฟองลํม ๑ อยางวงชาง ๑ ดองปูลํม ๑ ดองฤๅสิ่กอดมือ ๑ (หน้า ๒๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
37 โลดทะนง เป็นส่วนประกอบยา " แก้สลบ " มี โลด ๑ นางคำ ๑ นางวาน ๑ นางไว้ ๑ ชเอมเทด ๑ ช่เอมไทย ๑ (หน้า ๒๑๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
38 โหราเท้าสุนัข หรือโหราตีนหมา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้โรคทั้งปวง " มี พิก ๑ เอา ๔ สวน โหราตินหมา ๑ รํงทอง ๑ เอาสิงล่ ๖ ส้อน (หน้า ๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
39 โหราเท้าสุนัข หรือโหราตีนหมา เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมริดสีดวง " มี ห้วบุกมาแฃว้กเนิ่อ:เสิ่ย โหราติ่นหมา ๑ ก้สานหนู ๑ (หน้า ๙๗)  
40 โหราเท้าสุนัข หรือโหราตีนหมา เป็นส่วนประกอบยา 3 . " พิษซาง " มี โหราทาวสูนัก โหราอำมริกฃิ่แมงสาบ ลูกจัน ดอกจัน เทยิ่นดำ เทยิ่นแดง (หน้า ๑๘๕)  
41 ไคร้เครือ เป็นส่วนประกอบยา " ลมอุทังขมาวาตา   " มี แห้วหมู ๑ อยารังกา ๑ ภัดแพ้วแดง ๑ สหม่อ่ไทย ๑ รากสไครเครือ ๑ (หน้า ๒๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
42 ไพล เป็นส่วนประกอบยา " ตานซาง " มี ไปยภาโหม ๑ ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
43 ไมยราบ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สารพัดไข้ทั้งปวง " มี ไบยํมไบเพอิ่งไบร:งับไบนาด ข่มินออยไบสเดา ดวงดว้ยนำม่เพร้า (หน้า ๑๘๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
44 ไมยราบ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " หอบ " มี สน ๑ สงก่าร่นิ่ ๑ เนนภูสิ่เทด ๑ วานกิบแรด วานรอนทอง ไบร:งับ (หน้า ๑๙๙)  
45 ไมยราบ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เด็กเกิดได้ ๑๑ เดือน " มี ไปผักคราด ไปยบีนไปร่งับ ไปฃิ่กาแดง ไปฃิ่กาฃาว ไปโคกกร:ออม (หน้า ๑๔๔)  
46 ไมยราบ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ชโลมตัวกุมาร " มี ไปฝักเค็จไปร:งับไปส่มิ ฃ่มิ่นอ้อย พิกฃิงเบิ้ยต่ผู้ ๓ เบิ้ย (หน้า ๑๔๖)  
47 ไอเหนียว เป็นส่วนประกอบยา     " ตานขโมยเพื่อซางน้ำ " มี ไบคํนทิอส่อ ม่กรูดลูกหนึงผักสํมปอย ๗ ผัก รากโอเหนยิว เปลอิกไขเน้า (หน้า ๑๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
48 กระเช้าผีมด เป็นส่วนประกอบยา     " แก้เปื่อย " มี รากคํนทิส่อ +๑ห้วรอยรู +๑ ร:นํมแมว +๑ห้วอยาจิ่น +๑ กร:หวาน +๑ (หน้า ๖๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
49 กระพังโหม เป็นส่วนประกอบยา " ซางขึ้นและตกมูกตกเลือด " มี ลูกหร:ภา ลุกมฃามปอม ลูกผักชิ่โกดส่อ โกดบ้ว โกดพุงปลา (หน้า ๑๘๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
50 กระลำพัก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สมานแผล " มี จันแดง จันฃาวกริดหนา ลำพักนินฟูสิเทษผ้างเฃ้ากวาง ลูกเบญกานิ่ (หน้า ๑๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
51 กระลำพัก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาสันตาธาตุ  " มี แดงจัน ๒ ฃาวกริดหนา ลำภักช่ลูด ขอนดอก ตอกบุน:เกษรบวัหลวง (หน้า ๑๖๖)  
52 กระวาน เป็นส่วนประกอบยา " ลมพรรดึก " มี ลูกหวาน +๒กรามภลู +๒ดิ่ปลิ่๑+๒ฃิง๑+ ภริกลวน +๓ตำผํงลายนำสํมษ่า (หน้า ๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
53 กล้วยป่า เป็นส่วนประกอบยา " ยาสังคะวิชัย " มี เจตภังคิ่๑+ การบูน๑+๒ลูกกรวย +๒ ลูกกร:หวาน +๒รากม่รุม +๒ (หน้า ๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
54 กำแพงเจ็ดชั้น เป็นส่วนประกอบยา " แก้เปื่อย " มี รากขัดมอน ๑ รากลุมนํก ๑ รากโมงเครทัง ๒ ยานเฃาคัน ๑ (หน้า ๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
55 กำมะถันแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางแดง " มี ก่เทยิม ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ มหาหิง ๑ ส่พันถน้แดง ๑ ไคล ๑ เสมา ๑ ยาท้งนิ่บํด (หน้า ๒๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
56 กำมะถันแดง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ท้องขึ้น " มี ก่เทยิม ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ มหาหิง ๑ ส่พันถน้แดง ๑ ไคล ๑ เสมา ๑ ยาท้งนิ่บํด (หน้า ๒๐๙)  
57 กำมะถันแดง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้ลมทั้งปวง " มี หว้ดองดิง ๑ หว้อุดภิด ๑ อยาหนู ๑ สูภันถัน ๑ ไสยลํงไนนำมัน (หน้า ๒๓๔)  
58 กุมบกและกุมน้ำ เป็นส่วนประกอบยา " ยาสังคะวิชัย " มี รากสํมกูงทัง ๒ สิงล่ +๒ เจตภังคิ่๑+ การบูน๑+๒ ลูกกรวย +๒ (หน้า ๓๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
59 ขนุน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เสมหะ " มี ไบสวาด ไบก์เพรา ไบสหนุนตริกตุกฃ่มินออยก่เทยิ่ม (หน้า ๑๘๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
60 ขนุน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตกมูกตกเลือด " มี ไบสวาด ไบก์เพรา ไบสหนุนตริกตุกฃ่มินออยก่เทยิ่ม (หน้า ๑๘๘)  
61 ขนุน เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานซางทั้งปวง " มี ไบสวาด ไบก์เพรา ไบสหนุนตริกตุกฃ่มินออยก่เทยิ่ม (หน้า ๑๘๘)  
62 ขัดมอน เป็นส่วนประกอบยา " คชราช " มี อยาขัดมอน ๑ ภันงูทัง ๒ ห้วอยาจิ่น +๑ มุงเครขํน ๑ นำตานกร้วด ๑ (หน้า ๕๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
63 ข้าวเย็นใต้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวง " มี ราก่ไหลเผอืก ๑ ห้วยาจิน ๑ รากหมากหมํก๑ ห้วมูนิด ๑ เฃมแดง ๑ (หน้า ๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
64 ข้าวเย็นใต้ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เปื่อย " มี หว้อยาจิน ๑ คำไกย ๑ หนังแรด ๑ เดา:บวัตุม ๑ ตํมกินหายแล (หน้า ๒๓๕)  
65 ข้าวเย็นใต้ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " คชราช " มี อยาขัดมอน ๑ ภันงูทัง ๒ ห้วอยาจิ่น +๑ มุงเครขํน ๑ นำตานกร้วด ๑ (หน้า ๕๖)  
66 คัดเค้า เป็นส่วนประกอบยา " ไข้เรื้อรัง " มี เดา:กร:ดานงา ๑ เดา:จำปา ๑ เดา:ลำเจิ่ยก ๑ เดา:โยทิ่กา๑ เดา:ม่หาหํง ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
67 คูน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กำเดา " มี ลูกกร:ดอม หัวแห้วหมู บริเพจผ้กราชพริกตํม ๓ เอา ๑ ใหเดกกิน (หน้า ๑๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
68 คูน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เสมหะ " มี ลูกกร:ดอม หัวแห้วหมู บริเพจผ้กราชพริกตํม ๓ เอา ๑ ใหเดกกิน (หน้า ๑๗๒)  
69 คูน เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานขโมยให้เจ็บ " มี ลูกกร:ดอม หัวแห้วหมู บริเพจผ้กราชพริกตํม ๓ เอา ๑ ใหเดกกิน (หน้า ๑๗๒)  
70 คูน เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แก้อาเจียน " มี ไบราชพริก ๑ ไบฃิแลก ๑ ไบฃิ่กาแดง ๑ ไบโภกกร:ออม ๑ ตํม ๓ เอา ๑ (หน้า ๒๒๒)  
71 คูน เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ซาง " มี รากเลบมือนาง ๑ เปลอิกไฃ้ยเน้า ๑ หัวแหวหมู ๑ ฝักราชพรึก ๑ (หน้า ๑๙๘)  
72 คูน เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ตัดรากไข้เหนือ " มี ราชพฤก ๑ งวงตาน ๑ รากมนาว ๑ ส่แมทเล ๑ ตํม ๓ เอา ๑ กินหายแล (หน้า ๑๑๒)  
73 คูน เป็นส่วนประกอบยา 7 . " พยาธิเด็ก " มี ราช่พิก ๑ ไปยภาจิ่น ๑ ฃมิ่นออย ๑ หาหิง ๑ ก่เทิ่ยม ๑ ไปยลํบ ๑ (หน้า ๖๖)  
74 คูน เป็นส่วนประกอบยา 8 . " โลหิต " มี รากราชภริก +๒ไปยมัดกา +๑ รากจิงจ่อ +๒ เถ้าวันเปรยิ่ง ๑+๑ฃา๑+๑ (หน้า ๓๕)  
75 คูน เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ฝีลำไส้ให้ไอผอมเหลือง " มี รากปิกนํกแอน ๑ แห้วหมู ๒ ผกราดภริก ๑ ตมกินแกฝิลำใส (หน้า ๕๐)  
76 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางขโมยลงท้องตก " มี เทยินทัง ๕ ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๙๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
77 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตกเป็นมูกเลือดปวดมวน " มี เทยินทัง ๕ ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๙๔)  
78 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " สารพัดโลกตามแต่น้ำกระสาย " มี เทิ่ยรทัง ๕ สหมอทัง ๓ ลุกจัน เดา:จัน กร:หวาน การภลู แห้วหมู (หน้า ๑๘๐)  
79 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ตานซาง " มี โกดจุหลาลำภา ลุจัน ดอกจัน เนนภูษิรการภลู กร:หลำภักกริษนา (หน้า ๑๘๓)  
80 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " คอแห้ง " มี รากไครเครือ ลูกจ้น จันแดง พิศนาด สํนลูกปร:คำดิ่ควาย ส่เมอภาก (หน้า ๑๘๘)  
81 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 6 . " กาฬสิงคลี ตกเป็นมูกเป็นเลือดปวดมวน " มี ไปยภิมเสน ๑ ลูกปินกาหนิ่ ๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ (หน้า ๑๙)  
82 จันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา 7 . " อติสารให้ลงเลือด " มี ลูกจันเทด ลูกจันไทย จันแดง จันฃาวกริษหนา ๑ ลูกเบญกานิ่ ๑ (หน้า ๒๐๒)  
83 จันทน์ไทย เป็นส่วนประกอบยา " อติสารให้ลงเลือด " มี ลูกจันเทดลูกจันไทย จันแดง จันฃาวกริษหนา ๑ ลูกเบญกานิ่ ๑ (หน้า ๒๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
84 ชะเอาะดำ เป็นส่วนประกอบยา " ริดสีดวง " มี นำทางออกดำ๑ นำม่เขิ่อหึน ๑ ห่วร่วดานกลินทอง ๑ อยาหนู ๑ (หน้า ๗๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
85 ตะไคร้ เป็นส่วนประกอบยา " แก้สะอึก " มี ลำภัน ๑ ไปยส่ไครย ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ดิ่ปลิ่ ๑ บํดลายนำผึงร้วงกิน (หน้า ๔๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
86 บัวสัตตบงกช เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี เกษรสํดบํงกํดเกษรรบุนณ: จันทัง ๒ กริส:หนา กร:หลัมพัก ฃอนเด๊า: (หน้า ๑๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
87 บัวสัตตบงกช เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยากำลังราชสีห์ " มี ดอกจำปา ๑ ดอกกระดานงา ๑ เกษรสัดบงกต ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ (หน้า ๒๗)  
88 บัวสัตตบรรณ เป็นส่วนประกอบยา " ยากำลังราชสีห์ " มี เกษรสัดบงกต ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ เกสรสัตบุด ๑ เกสรสัดบัน ๑ (หน้า ๒๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
89 บัวสัตตบุษย์ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาสว่างอารมณ์ " มี เกสอนบุนณ: ๑ ดอกภิกุน ๑ เดา:สัต:บุด ๑ จํงกํน ๑ ปริษหนา ๑ (หน้า ๑๐๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
90 บัวสัตตบุษย์ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยากำลังราชสีห์ " มี เกษรสัดบงกต ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑เกสรสัตบุด ๑ เกสรสัดบัน ๑ (หน้า ๒๗)  
91 บุก เป็นส่วนประกอบยา     " ริดสีดวง " มี ห้วบุก ๕ สวน บ่ริเพ้จ ๔ สวน ฃิง ๒ สวน ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๒ สวน (หน้า ๑๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
92 ปลาไหลเผือก เป็นส่วนประกอบยา " เสลด " มี ขอบนาง ๑ รากไหลเผือก ๑ เถาหมวก ๑ ยา ๓ สิงนิ่ต้มน้ำ (หน้า ๑๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
93 ฝิ่น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ภายในดับพิษทั้งปวง " มี ยาผิ่น ๑ ลูกงูเหลือม ๑ เปนกร:สายบดทำแท่งลายเหล่ากิน (หน้า ๑๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
94 ฝิ่น เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ปวดมวน " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑ (หน้า ๑๙)  
95 ฝิ่น เป็นส่วนประกอบยา 3 . " มูกเลือด " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑ (หน้า ๑๙)  
96 ฝิ่น เป็นส่วนประกอบยา 4 . " กาฬสิงคลี " มี ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กระหวาน ๑ กรามภลู ๑ เทยิ่นทัง ๕ อยาฝิน ๑ (หน้า ๑๙)  
97 มหาหิงคุ์ เป็นส่วนประกอบยา " ลมพะยัก " มี นำก่ชาย ๑ หาขิง ๑ รากสามสิบ ๑ รากรหํงแดง ๑ ลำพํง ๑ กุมนำ ๑ (หน้า ๒๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
98 มะเฟือง เป็นส่วนประกอบยา " ขัดเลือดเน่า " มี ลูกสํมเฟอืง๗ ลูก ม่กรูด ๓ ลูก สํมแจกลูก ๑ ลูกฃิ่กาแดงลูก ๑ อยาดำ +๒ (หน้า ๕๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
99 มะกรูด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ทาแก้บวม " มี อยาทังกราบ ๑ ภาฉ่ไหนยทัง ๕ ไปยสํมนาว ๑ ไปยสํมกรูด๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
100 มะกรูด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้ลมแก้เลือดจุกเสียด " มี กร:ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ไปลํบ ๑ นำสํมกรูตถ้วย ๑ บ่ริเพจ ๑ นำสํมนาวถ้วย ๑ (หน้า ๖๙)  
101 มะขาม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงออกเลือด " มี ให้เอาเจตมูลย่าน ๑ ใบส้มฃาม ๑ ใบสมปอย ๑ ใบขิเหล็ก พริก ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
102 มะขาม เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวง " มี ไบขิเหลก ๑ ไบสมฃาม ๑ ไบสมปอย ๑ ไบลํม๑ ไบต่ร่กุ ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๓๖)  
103 มะขาม เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง " มี ไปยสํมปอย ๑ ไปยสํมฃาม ๑ ลูกส่หม่อเทด ๑ ลูกส่หม่อไทย ๑ (หน้า ๗๓)  
104 มะขามเปียก เป็นส่วนประกอบยา " กระเดือนตกเรื่อรัง " มี รากเจตหมูน ๑ รากชาภลู ๑ นำตาน ๑ สํมฃามเปยิก ๑ หาทังนิ่ทำเล้จพิก (หน้า ๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
105 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานซาง " มี ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ ภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
106 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตกเลือด " มี ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ ภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๕)  
107 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ปวดมวนตกมูก " มี ฃมินออย ๑ ไบสวาด ๑ ไบก็เภรา ๑ ยาใตไบ ๑ ไบชุมเหด ๑ ภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๕)  
108 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ฝีในลิ้น " มี ลูกคำดิ่ควาย ๑ ย้าใตไปย ๑ ขัดมอน ๑ ไปยเฉิยงภรานางแอ ๑ ตํนกาฝาก ๑ (หน้า ๓๖)  
109 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 5 . " เด็กเกิดได้ ๕ เดือน " มี ไปผักค่ราด อย้าใต้ไป ไปก็ทิบยอด ภาโหม บ่ริเพ็จ บํดทำแทงให้กิน (หน้า ๑๔๓)  
110 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ยาตรีผลา " มี อย้าใตไปจันแดง กรามแรด บดดวยเล่าทาหายแล ฯ (หน้า ๑๕๗)  
111 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 7 . " แก้พิษซาง " มี ไบนาด ไบก้เพร้า ไบยผักคราชอยาใตไป ควงสามยาน หางตเฃ วานนำ (หน้า ๑๘๔)  
112 มะขามป้อมดิน เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ซางปากแตก " มี ไปยส่เด้า ๑ อยาใตไปย ๑ ไปยคํนทิ่ส่อ ๑ ฃ่หมิ่นออย ๑ (หน้า ๔๔)  
113 มะนาว เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงจมูก " มี กร:ดาดทังสอง พิก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ฃิง ๑ บํดลเอยิดลายนำสํมน้าว (หน้า ๕๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
114 มะนาว เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลม ๑๒ จำพวก " มี ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ เพราเงา:สมนาว ๑๐๘ ตำเอานำ (หน้า ๕๗)  
115 มะนาว เป็นส่วนประกอบยา 3 . " กลอน ๑๒ จำพวก " มี ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ เพราเงา:สมนาว ๑๐๘ ตำเอานำ (หน้า ๕๗)  
116 มะนาว เป็นส่วนประกอบยา 4 . " โรค ๑๒ จำพวก " มี ห้วปุดทัง ๒ รากชาภลู ๑ เออืงพิดหมา ๑ เพราเงา:สมนาว ๑๐๘ ตำเอานำ (หน้า ๕๗)  
117 มะนาว เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ทาแก้บวม " มี อยาทังกราบ ๑ ภาฉ่ไหนยทัง ๕ ไปยสํมนาว๑ ไปยสํมกรูด ๑ ร:ชาภลู ๑ (หน้า ๗๒)  
118 มะยม เป็นส่วนประกอบยา " ตกมูกตกเลือด " มี ไบม่นาว ๑ ไบชุมเหด ๑ ไบผักคราด ๑ ไบสวาด ๑ ไบยํม ๑ รากภาโหม ๑ (หน้า ๑๙๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
119 มะหวด หรือ กำชำ เป็นส่วนประกอบยา " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากเพศนูกัน รากสิ่หวด รากย่านนาง เฉิ่ยงพร้านางแอ เอาเสม่อภาก (หน้า ๑๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
120 มะอึก เป็นส่วนประกอบยา " แก้สะอึก " มี รากส่อิก ๑ เปลอืกขอย ๑ ตำกับหมากกินหายแล (หน้า ๔๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
121 ยอบ้าน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เมื่อยในกระดูก " มี ลูกบิญกาหนิ่ ๑ รากย่อ ๑ เปลอิกม่เกา: ๑ รากทับทิม ๑ รากกร:ทิบยอด ๑ (หน้า ๒๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
122 ยอบ้าน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมพะยัก " มี ไบม่ฃาม ๑ ไบทองหลางไปมํน ๑ ไบใผ ๑ ไบย่อ ๑ ไบสํมปอย ๑ ไบน้าว ๑ (หน้า ๒๒๙)  
123 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ลมจุกเสียด " มี เทิ่ยนทัง ๕ ม่หาหึง ๑ หาดำ ๑ ลูกกร:หวาน ๑ กานภลู ๑ ลูกจัน ๑ (หน้า ๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
124 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ไข้ " มี ข่มินออย ๑ รากหัดคุน ๑ อยาดัม ๑ ตม ๓ เอา ๑ กินแล (หน้า ๑๐๕)  
125 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ทาท้องขึ้น " มี ม่าหาหิง ๑ ร่งทอง ๑ อยาดา ๑ มดยอม ๑ กำหยาน ๑ ผิวม่วกรุด ๑ (หน้า ๑๖๓)  
126 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ลมพรรดึก " มี อยาแกลํมภรรดึก ลำโองทาตตู ใหเอา อยาดำ +๓ม่หาหึง +๒๒ (หน้า ๒๓)  
127 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " เลือดเน่าเลือดขัด " มี ม่กรูด ๓ ลูก สํมแจกลูก ๑ ลูกขิ่กาแดงลูก ๑ อย้าดา +๒ม่หาหิง +๒ (หน้า ๕๐)  
128 ยาดำ เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ตานซางทั้งปวง " มี ไบผักเสิ่ยนผิ่ไภลฃมิ่นออยม่หาหิงอยำดำ เอาสเม่อภากนำยันเลา (หน้า ๑๘๕)  
129 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาสว่างอารมณ์ " มี จันฃาว ๑ ลูกจัน ๑ เถาหมวก ๑ รากยานนาง ๑ รากใมเทายายโมง ๑ (หน้า ๑๐๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
130 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ถ้าไข้เหนือหาย " มี ยานนาง๑ รากใมเทายายมวง ๑ ห้วคลา ๑ รากแฝก ๑ รากมัดกา ๑ (หน้า ๑๑๑)  
131 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ซางมันจับในอก " มี กร:บันสํน รากยานนางกริดหนา กร:หลัมภัก ชะลูด ขอนดอก จันช:มํด (หน้า ๑๖๗)  
132 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แก้ชัก " มี รากยานนาง ๑ รากมกลำเครือ ๑ กรุงฃเหมา ฃาแก ๑ เอาส่เมอภาก (หน้า ๑๙๐)  
133 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " แก้ทุลนทุลาย " มี จ้นทัง ๒ ยานนาง ๑ สฆาน ๑ ลูกก่ดอม ๑ แห้วหมู ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๐)  
134 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ยากำลังราชสีห์ " มี รากยานนาง ๑ สิงล่ +๑ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ กรามภลู ๑  สิงล่ +๒การบูน +๑ (หน้า ๒๗)  
135 ย่านนาง เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ยาสังคะวิชัย " มี รากกุงฃ่เหม้า ๑ สิงล่ +๒โกตทัง ๙ เทยินทัง ๕ ช่เอมทัง ๒ รากยานนาง ๑ (หน้า ๓๑)  
136 ย่านฟักข้าว เป็นส่วนประกอบยา   " สาริบาตรหน้าไฟ  " มี ขิแหลก ๑ ตำม่เสา ๑ ยานผักเฃา ๑ ยานนาง ๑ รากคลา ๑ (หน้า ๗๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
137 ย่านลิเภา เป็นส่วนประกอบยา " ทุเรียนให้เจ็บหัว " มี ย่านลิเภา ๑ ผักฉิ่ด ๑ บดขมินก:เบือ ทาหน้าผากหาย (หน้า ๖๘) (โรคผู้หญิง) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
138 ย่านหวาย เป็นส่วนประกอบยา " บาดทะยัก " มี เตาแตก ๑ แสกฃาด ๑ เถาหมอก ๑ รากยานนาง ๑ ตํมกินภายไนย (หน้า ๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
139 รงทอง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " พิษตานซาง " มี ชาดกอนรํง กร:ลำภักภาชฉไหน กราภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํดภิมเสน (หน้า ๑๘๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
140 รงทอง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตานขโมย " มี ชาดกอนรํง กร:ลำภักภาชฉไหน กราภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํดภิมเสน (หน้า ๑๘๖)  
141 รงทอง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " พิษฝีดาษ " มี ชาดกอนรํง กร:ลำภักภาชฉไหน กราภลู ร:ต่ไครเครือ ชํมํดภิมเสน (หน้า ๑๘๖)  
142 รงทอง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาทาท้องขึ้น " มี กร:ดูกเวยิ่งผา ๑ ม่าหาหิง ๑ รง่ทอง ๑ อยาดำ ๑ มดยอม ๑ กำหยาน ๑ (หน้า ๑๖๓)  
143 รงทอง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " โรคทั้งปวง " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ พิก ๑ เอา ๔ สวน โหราตินหมา ๑ รํงทอง ๑ เอาสิงล ๖ ส้อน (หน้า ๕๙)  
144 ระย่อม เป็นส่วนประกอบยา " ไข้เรื้อรัง " มี อํบเชยเทด ๑ ช่เอม ๑ ร่ยอม ๑ ภิดส่นาษ ๑ นำปร:สานทอง ๑ ช่มํด ๑ (หน้า ๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
145 รัก เป็นส่วนประกอบยา " ปัถวีธาตุ " มี ไบร้ก ๑ บริเพด ๑ แห้วหมู ๑ ชรากากิ ๑ ลูกมตูมออน ๑ เกลือสินเทา ๑ (หน้า ๒๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
146 รังนกขาว เป็นส่วนประกอบยา " คชราชให้ขึ้นทั้งตัว " มี นำตานทรายฃาว๑+ รากไชลา ๓ ทอนเอาคานิวชิ่รังนํกฃาว +๑ ทั่งนิ่ตมกิน (หน้า ๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
147 รากไทรย้อย เป็นส่วนประกอบยา " คชราชให้ขึ้นทั้งตัว " มี นำตานทรายฃาว๑+ รากไชลา ๓ ทอนเอาคานิวชิ่รังนํกฃาว +๑ ทั่งนิ่ตมกิน (หน้า ๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
148 ราชดัด เป็นส่วนประกอบยา " ไฟธาตุหย่อน " มี เทพทาโร +๑ ไปกันเตรา +๑  ตุมกาแดง +๑ไปส่ดัด +๑ (หน้า ๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
149 ละมุด  เป็นส่วนประกอบยา " ปัถวีธาตุ " มี กก ๑ ไบล่มุดเสด้า ๑ ไบคํนทือสอ ๑ การภลู ๑ ตริก์ตุก ๑ (หน้า ๒๔๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
150 ละหุ่งแดง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมพะยัก " มี นำก่ชาย ๑ หาขิง ๑ รากสามสิบ ๑ รากรหํงแดง๑ ลำพํง ๑ กุมนำ ๑ (หน้า ๒๒๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
151 ละหุ่งแดง  เป็นส่วนประกอบยา 2 . " กินข้าวไม่ได้ " มี ลูกกร:จับบก เกสารบัวหลวง รากล:หงแดงบดลายน้ำเฃ้าแรกเดือด (หน้า ๑๖๑)  
152 ลำเจียก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ร้อนซางไฟ " มี รากยายมอ่ง รากรำม:ดวนหญ้าแฟรก บดดว้ยน้ำซาวเข้า (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
153 ลำเจียก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาหอม " มี ดอกบุนณ: ๑ ดอกม่ลิ ๑ ดอกภิกุน ๑ ดอกลำเจยิก ๑ เนิอใม ๑ (หน้า ๓๒)  
154 ลำเจียก เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง " มี บ้วบฃํม ๑ ภาโหมต้น ๑ บ่ริเพจ ๑ รากลำเจยิ่ก ๑ เกลิ่อท่นาน ๑ (หน้า ๕๘)  
155 ลำโพง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แมลงไรอยู่ในหู  " มี เปลอิกมฃามฃํบนันแชเอาน้ำ ลูกลำพํงอยาทังนิเอาสิงล่จอก (หน้า ๑๗๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
156 ลำโพง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมพะยัก " มี นำก่ชาย ๑ หาขิง ๑ รากสามสิบ ๑ รากรหํงแดง ๑ ลำพํง ๑ กุมนำ ๑ (หน้า ๒๒๙)  
157 ลำโพง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ทาคอเมื่อไอ " มี เข้ดมอน ๑ ลำภํง ๑ อยาเกล้ดหอ้ย ๑ เทากันปัดโภกคอหายแลฯ (หน้า ๒๓๓)  
158 ลำโพงกาสลัก เป็นส่วนประกอบยา " กลอนเปื่อย " มี รากลำภํงแดง ๑ ร:ขัดมอน ๑ ผางเสน ๑ ดินปร:สิ่วฃาว ๑ จิกหา ๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
159 ลำพัน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สันนิบาตทั้งปวง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ ไบสลอด ๑ หอยสัง๑+ ลำภัน +๑ชเอมเทด +๑ชเอมไทย ๑+ (หน้า ๒๒๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
160 ลำพัน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้โรคทั้งปวง " มี ขิงแหง ๑ ดิ่ปลิ่เชิยก ๑ กันชา ๑ ลำภัน ๑ เอาสองสอน การบูน ๑ (หน้า ๕๙)  
161 ลิ้นทะเล เป็นส่วนประกอบยา 1 . " แก้ภายในดับพิษทั้งปวง " มี ว่านกิ่บแรดหว้านรอนรอ่นทอง เปลือกไขฝกันำปร:สานทอง ลินท:เล (หน้า ๑๖๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
162 ลิ้นทะเล เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซางขโมยลงท้องตูกมูกเลือดปวดมวน " มี เทยินทัง ๕ ชเอมเทด ๑ ล้กจัน ๑ กรวาน ๑ การภลู ๑ ลินท่เล ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๙๔)  
163 ลิ้นทะเล เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ซางในลิ้น " มี ม:รุมเผาไฟใหไหม้ ๑ ลินทะเล ๑ ขิมินออย ๑  กลั่นใจตัด ๓ ชิ่น (หน้า ๑๑๖)  
164 ลิ้นทะเล เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาไว้ใส่ตาเด็ก " มี ลิ้นทะเล +๑ เข้าสารดำ ๗ เม็ด พิมเสร ๖ กลำ จึงเอาใบม:เฟือง +๑ (หน้า ๑๓๘)  
165 ลีลาวดี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ท้องขึ้น " มี ไครยเครือ ฟันล:ฝักาษ ๑ ไปร:ถ้มไปเมงไปฃิกาแดง ไปน้ำเต้า ขิมินออย (หน้า ๑๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
166 ลีลาวดี เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตานขโมย " มี ไครยเครือ ฟันล:ฝักาษ ๑ ไปร:ถ้มไปเมงไปฃิกาแดง ไปน้ำเต้า ขิมินออย (หน้า ๑๖๔)  
167 ลีลาวดี เป็นส่วนประกอบยา 3 . " กัดเลือดขัด " มี แกนลันทุม +๑เลอืดแรด +๑ ครางใม +๑สานสํม +๑ดินปร:สิวดิบ +๑ (หน้า ๕๐)  
168 ลีลาวดี เป็นส่วนประกอบยา 4 . " กัดเลือดเน่า " มี แกนลันทุม +๑เลอืดแรด +๑ ครางใม +๑สานสํม +๑ดินปร:สิวดิบ +๑ (หน้า ๕๐)  
169 ลีลาวดี ทั้งต้น เป็นส่วนประกอบยา " อกระทม " มี ลันทุมทัง ๕ ชุมเห้จทัง ๕ ถาลํงหนักฝารังหูมาบ้าตํมกินหยุดแล (หน้า ๔๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
170 ลูกเอ็น หรือกระวานเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไม่รู้จักรสอาหาร " มี อํบเชยเทษ ๑ ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ (หน้า ๒๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
171 ลูกเอ็น หรือกระวานเทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เหม็นอาหาร " มี อํบเชยเทษ ๑ ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ (หน้า ๒๓)  
172 ลูกเอ็น หรือกระวานเทศ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี อํบเชยเทษ ๑ ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ (หน้า ๒๓)  
173 ลูกเอ็น หรือกระวานเทศ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ลมหืดไอ " มี อํบเชยเทษ ๑ ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ (หน้า ๒๓)  
174 ลูกเอ็น หรือกระวานเทศ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ปัถวีธาตุ " มี ดอกกรุงฃเหม้า ๑ ลูกเอน ๑ เปลิอกตินเปจ ๑ ไบสเด้า ๑ ไบสเหนิ่ยด ๑ (หน้า ๒๔๘)  
175 ลูกจันทน์เทศ เป็นส่วนประกอบยา " แก้สะท้านและคอแห้ง " มี ดิ่ปลิ่ ๑ กร:หวาน ๑ ลักฃจัน ๑ ชเอม ๑ ภิมเสน ๑ อยาท้งนิบํดเลากิน (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
176 ว่านกีแรด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตาน " มี ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๗๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
177 ว่านกีแรด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เสมหะ " มี ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๗๓)  
178 ว่านกีแรด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " พยาธิอันเกิดขึ้นในท้อง " มี ฃมินออ้ย ลูกพรรผักกาด จ้นท้ง ๒ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๗๓)  
179 ว่านกีบแรด เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แก้ภายในดับพิษทั้งปวง " มี กร:ชาย ขมินออย เกล็ดปลาชอนเผา ว่านกิ่บแรดหว้านรอ่นทอง (หน้า ๑๖๐)  
180 ว่านกีบแรด เป็นส่วนประกอบยา 5 . " พิษตานซาง " มี ว่านกิบแรด ว่านรอนทอง ฃ่มิ่นออ้ยฃาลิง ฃาหลวง ฃาแดง ก์ชาย ก์ทือ (หน้า ๑๘๕)  
181 ว่านกีบแรด เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ซางขโมย " มี ว้านกีบแรดว้านร่อนทอง จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ (หน้า ๑๕๙)  
182 ว่านกีบแรด เป็นส่วนประกอบยา 7 . " แก้คลั่ง " มี ฃมินออย ๑ หวานกิบแรด ๑ หวานรอนทอง ๑ กร:ชาย ๑ จันทัง ๒ (หน้า ๒๑๔)  
183 ว่านกีบแรด เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ไข้เรื้อรัง " มี หวานกิ่บแรด ๑ ม่หาษดำ ๑ จันแดง ๑ จันฃาว ๑ รากแฝก ๑ ช่นูด ๑ (หน้า ๙๙)  
184 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปวดในตามืด " มี ขิง ๑ วานน้ำ ๑ ลูกปร:คำดิ่ควาย ๑ บลัลังสิลา ๑ บดลายน้ำใบเสนียด (หน้า ๑๑๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
185 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " สันนิบาตตาคลั่ง " มี ห้วหัดคุน ๑ ไบวานนำ ๑ ไบก่แมง ๑ พิก ๑ ยาปากควาย ๑ (หน้า ๒๒๔)  
186 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ลมใหญ่ ๘ จำพวก " มี ฃิมินออัย ๑ ไปพิกไท ๑ ว้านนำ ๑ ยาทังนิ่เอาเทากัรตำล่เอยิด (หน้า ๔๑)  
187 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาทาท้อง " มี ดิปลิ ๓ ลูกมหาหิง การปูน ผิวม่กรูด วารนำไพลย เอาสิงล่ ๔ สวน (หน้า ๑๖๕)  
188 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ยาตา " มี โกบว้ ๑ ไภล ๑ หวานนำ ๑ จันหอม ๑ ภิมเสน ๑ (หน้า ๒๓๗)  
189 ว่านน้ำ เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ยากุมาร " มี ส่หม่อ่ไทย ๑+๑ ขิงแหง ๑+๒โกดบว้๑+ ภิมเสน +๒หวานนำ +๓ (หน้า ๒๗๐)  
190 ว่านร่อนทอง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางไฟ " มี ว้านกีบแรด ว้านร่อนทอง จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ (หน้า ๑๕๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
191 ว่านร่อนทอง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซางขโมย " มี ว้านกีบแรด ว้านร่อนทอง จันทังสอง ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรดิ่ (หน้า ๑๕๙)  
192 ว่านร่อนทอง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " หอบ " มี จันทัง ๒ สน ๑ สงก่าร่นิ่ ๑ เนนภูสิ่เทด ๑ วานกิบแรด วานรอนทองไบร:งับ (หน้า ๑๙๙)  
193 ว่านร่อนทอง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แก้พิษตานขโมยตานไฟ " มี หว่านกิ่บแรตหว่านร่อนทอง จันทังสอง รากกรุงเขมารากไครเครือ (หน้า ๑๖๐)  
194 ว่านร่อนทอง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " คอเปื่อย " มี หวานกิบแรด ๑ หวานรอนทอง ๑ ลูกคำดิควาย ๑ รากตองแตก ๑ (หน้า ๒๖๗)  
195 ว่านหางจระเข้ เป็นส่วนประกอบยา " ทาแก้ฟก " มี ไบฃิเหลก ๑ ไบภาจิ่น ๑ วานหางต่เฃ่ ๑ ไบชบา ๑ อยาดำ ๑ ลายนำปูนไส (หน้า ๒๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
196 ว่านหางช้าง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " พิษซาง " มี ไบยผักคราชอยาใตไบ ควงสามยาน หางตเฃ วานนำ วานหางชาง (หน้า ๑๘๔ฉ ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
197 ว่านหางช้าง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวงในอก " มี ภริก ๑ ฃิง ๑ หวานหางชาง ๑ รากบวบฃํมห้วดองดึง ๑ (หน้า ๘๖)  
198 ว่านหางช้าง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " พยาธิ " มี ไบหวานหางชาง ตำเบรกร:สาย บํดทำแทงเทาเมดพิกไทย (หน้า ๑๖๕)  
199 ว่านหางช้าง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวง " มี ไปยส่เด้า ๓ กาน ไปยหว้านหางชาง ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิหมิ่นออย ๑ (หน้า ๔๙)  
200 ว่านหางช้าง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " อติสาร " มี หวานหางหํง ๑ รากยานนาง ๑ สํน ๑ ไปปร:ดู ๑ ดองคำไทย ๑ (หน้า ๒๐๐)  
201 สน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " หอบ " มี จันทัง ๒ สน ๑ สงก่าร่นิ่ ๑ เนนภูสิ่เทด ๑ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
202 สน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " สันนิบาต ๕ ประการ " มี ไบก่ดูก ๑ กก ๑ พิกหาง ๑ พิกลํน ๑ สํน ๑ ก์ชิ ๑ เอาสิงล +๒ แชเหลา (หน้า ๒๒๑)  
203 สนเทศ เป็นส่วนประกอบยา " โลหิตพิการ " มี ชมูด ๑ สํนเทด ๑ จันทัง ๒ จันนา ๑ สหม่อ่ทัง ๓ กริดหนา ๑ กร:หลัมภัก ๑ (หน้า ๒๖๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
204 ส้มเกลี้ยง เป็นส่วนประกอบยา " พยาธิเด็ก " มี เฃ้าควายฃาว ๑ ไปยสมแปนเกลิ่ยง ๑ ไปยคํนทิ่ส่อ ๑ ก่ดองบูกาง ๑ (หน้า ๖๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
205 สมเส็ด เป็นส่วนประกอบยา " ลิ้นซางขโมยไฟให้คอแห้ง " มี รากส้อมเส็จ ๑ ฃิ่เสิ่ยดเทษ ๑ น้ำตานทราย ๑ ช่เอม ๑ บดทาลินหาย (หน้า ๑๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
206 ส้มแขก เป็นส่วนประกอบยา " ขัดเลือดเน่า " มี ลูกสํมเฟอืง ๗ ลูก ม่กรูด ๓ ลูก สํมแจกลูก ๑ ลูกฃิ่กาแดงลูก ๑ อยาดำ +๒ (หน้า ๕๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
207 ส้มแป้น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงในอก " มี นำปูนฃาว ๑ นำม่นาว ๑ ไปยม่กรูด ๑ ไปยสํมสา ๑ ไปยสํมแปน๑ (หน้า ๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
208 ส้มแป้น เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวงในทวาร " มี นำปูนฃาว ๑ นำม่นาว ๑ ไปยม่กรูด ๑ ไปยสํมสา ๑ ไปยสํมแปน๑ (หน้า ๖๒)  
209 ส้มแป้น เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวงในจมูก " มี นำปูนฃาว ๑ นำม่นาว ๑ ไปยม่กรูด ๑ ไปยสํมสา ๑ ไปยสํมแปน๑ (หน้า ๖๒)  
210 ส้มกุ้ง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เสมหะตีขึ้น " มี ตริ่ตุก เกลือ ๑ รากส่มกุ่ง ๑ ผักสมปอย ๑ รากขิ้กาแดง ๑ เสมือภาก (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
211 ส้มกุ้ง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี ดิต่เข ๑ รากสูมกุง ๑ ฃิ่งแหง ๑ ห้วหอม ๑ กก ๑ ภริก ๑ (หน้า ๕๓)  
212 ส้มกุ้ง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวงจมูก " มี โกดทัง ๕ รากส่มกุง ๑ ทาวกปัโกดเอ้าพิกไทเทายาท้งหลาย (หน้า ๙๔)  
213 ส้มกุ้ง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาดอง " มี ม่แวงเครือ ๑ เฃือฃืน ๑ สํมกูง ๑ ดองดึง ๑ ห้วอุดภิด ๑ ห้วช่ออกทัง ๒ (หน้า ๕๘)  
214 ส้มกุ้งเล็ก เป็นส่วนประกอบยา " เลือดเน่าเลือดขัด " มี กุมบก กุมนำ สิงล่ +๓เปลอืกสํมกูงนํก+๒ไปยม่ฃาม +๒ (หน้า ๕๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
215 ส้มซ่า เป็นส่วนประกอบยา " หอบไอแห้ง " มี ผืวมกรูด ๑ ผิวสํมสา ๑ เปลอิ่กม่รุม ๑ พิกไทย ๑ ดิปลิ ๑ ฃาไหญย ๑ (หน้า ๒๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
216 ส้มป่อย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี เทิ่ยนขาว +๒ ลูกจัน +๒ฝักสํมบอย+๑พิก๑+๒ ลายนำผึงกินหายแล (หน้า ๖๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
217 ส้มป่อย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ไข้เหนือ " มี รากน้ำนอง ๑ รากคนทา ๑ รากส้มปอย ๑ รากย่านนาง ๑ (หน้า ๑๑๑)  
218 ส้มป่อย เป็นส่วนประกอบยา 3 . " สันนิบาตตาแดง " มี ลูกผกัชิลอม ๑ ฃมินออย ๑ ไบสํมปอย๑ จันแดง ๑ แฝกหอม ๑ ไบสเด้า ๑ (หน้า ๒๑๔)  
219 ส้มป่อย เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาประคบ " มี อยาปร:ค่บใหเอาชิ่งชาลิ่ ๑ ส่มปอย ๑ ก่ทื ๑ ภลู ๑ ทองหลาง ๑ กูมทัง ๒ (หน้า ๒๑๕)  
220 ส้มป่อย เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ริดสีดวง " มี ไบขิเหลก ๑ ไบสมฃาม ๑ ไบสมปอย ๑ ไบลํม๑ ไบต่ร่กุ ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๓๖)  
221 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปัถวีธาตุ " มี สม่อ่ทัง ๓มฃามปอม ๑ อบเชย ๑ ลำภัน ๑ ดอกคำไทย ๑ อยาทังนิลายนำจ้นกินแกปัฏ:วิ่ (หน้า ๒๔๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
222 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เป็นลมให้คอแห้ง " มี ลายนำลูกส่มอทัง ๓ลูกม่ขามปอม (หน้า ๙๙)  
223 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ซาง " มี ส่มอเทด ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเภก ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๑๙๘)  
224 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " พยาธิ " มี เทยิ่นทัง ๒ ก่เหนยิ่ด +๒ส่ม่อเทด +๒ กก +๒สานสํม +๒ (หน้า ๕๔)  
225 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ริดสีดวง " มี ลูกฟัก ๑ ลูกส่มอเทด๑ เกลิ่อสินเทา ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกกร:หวาน ๑ (หน้า ๘๐)  
226 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ไข้ " มี ใหส่มอไทย +๓ส่มอเทษ +๑ส่หมอภิเภก +๑ ลูกฝักชิ่ +๑ ไปยมด่กา +๓ (หน้า ๓๔)  
227 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ยากุมาร " มี ดิ่ปลิ ๑ เมดม่ร่น้าว ๑+๑สเม่อเทด๑+ ลูกจัน ๑+๑ ดอกจัน +๓กานภลู +๓ (หน้า ๒๗๐)  
228 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 8 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี กรามภลู ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ ส่หมอทัง ๓ช่ลูด ๑ อํบเชย ๑ (หน้า ๒๖)  
229 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ยากินภายใน " มี ฃิงแหง ๑ ลูกม่ตูมออน ๑ แผกหอม ๑ สอ่หม่อไทย ๑ ส่หมอ่เทด ๑ (หน้า ๒๖๙)  
230 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 10 . " เลือดลงหนักให้สะท้าน " มี ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ส่หมอเทด ๑ ส่หมอไทย ๑ส่คาน ๑ เจตหมูน ๑ (หน้า ๓๖)  
231 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 11 . " ไฟธาตุหย่อน " มี ส่หมอเทษ +๗ส่หมอภิเภก +๑ฃาแห้ง +๑ลูกม่ตูมออน +๑ (หน้า ๒๐)  
232 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 12 . " ซาง " มี ส่มอเทด ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเภก ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๑๙๘)  
233 สมอเทศ เป็นส่วนประกอบยา 16 . " แก้กระหาย " มี เทยิ่นดำ ส่หม่อทัง ๒เกษรบวัหลวัง เกษรบุนน: เดา:ส่ร่พิ่ กร:ดูกงูเหลอิ่ม (หน้า ๑๘๓)  
234 สมอเทศ  เป็นส่วนประกอบยา 13 . " พยาธิ " มี ลูกมเกลือ ลูกผลานสัตรู นำปร:สานทองลินท่เลสมอทัง ๓ (หน้า ๑๗๓)  
235 สมอเทศ  เป็นส่วนประกอบยา 14 . " ยามหาประทุมัง " มี เทยินดำ ๑ สมอ่ทัง ๓ ดอกบุนนาก ๑ ดอกส่ร่พิ่ ๑ กร:จับ ๑ ชะลูด ๑ (หน้า ๒๐๑)  
236 สมอเทศ  เป็นส่วนประกอบยา 15 . " ไข้ทั้งปวง " มี ฃิมินออย ๑ ฃมินชัน ๑ ฃมินเครือ ๑ ผิวมกรูด ๑ บ่ริเพช ๑ สม่อทัง ๓ ผักราช (หน้า ๒๐๕)  
237 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " หิวหาแรงไม่ได้ " มี ษ่มอไทย +๒ส่หมอเทษ +๗ส่หมอภิเภก +๑ฃาแห้ง +๑ลูกม่ตูมออน +๑ (หน้า ๒๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
238 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ไฟธาตุหย่อน " มี ษ่มอไทย +๒ส่หมอเทษ +๗ส่หมอภิเภก +๑ฃาแห้ง +๑ลูกม่ตูมออน +๑ (หน้า ๒๐)  
239 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้บอดเคือง " มี ผิ่น ๑ ม:เมิ่ยว ๑ ส:หมอ ๑ ไฝ้เทศอ่อน ๒ ดิ่งูเหลอม ปดทำแท่ง (หน้า ๑๓๘)  
240 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 4 . " เป็นลมให้คอแห้ง " มี ลายนำลูกส่มอทัง ๓ ลูกม่ขามปอม (หน้า ๙๙)  
241 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ปัถวีธาตุ " มี สม่อ่ทัง ๓มฃามปอม ๑ อบเชย ๑ ลำภัน ๑ ดอกคำไทย ๑ อยาทังนิลายนำจ้นกินแกปัฏ:วิ่ (หน้า ๒๔๙)  
242 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 6 . " จำเริญอายุ " มี สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ฃาตาแดง ๑บร่เพจพุงชาง ๑ (หน้า ๔)  
243 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ยามหานิล " มี ส่มอไทย ๑ มูดโดเอามาเฃิ่ยวใหเปนดังแล้วเอาเตากัน บํดเปนแทงใว (หน้า ๑๐๔)  
244 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 8 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี กรามภลู ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ ส่หมอทัง ๓ช่ลูด ๑ อํบเชย ๑ (หน้า ๒๖)  
245 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ดีล่นให้ลงให้ระส่ำระส่าย " มี จันแดง จันฃาวกรุงฃเม้า ๑ ภาโหม ๑ สหม่อไทย ๑ แทรกขันทํศกอน (หน้า ๒๐๔)  
246 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 10 . " นอนไม่หลับ " มี รากชาภลู ๑ ส่หม่อเทด ๑ ส่หม่อไทย ๑ กันชา ๑ ต่ม่ ๓  ๑ (หน้า ๒๑๒)  
247 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 11 . " บำรุงธาตุเจริญอาหาร " มี ลูกม่ตุมออน +๑ รากขัดมอน +๑ ลูกส่หมอไทย +๑ ลูกกระดอม +๑ (หน้า ๒๒)  
248 สมอไทย เป็นส่วนประกอบยา 12 . " ลงท้อง " มี ลายนำลูกหมอ่ไทยตํมถ่าจ่แกตาแขงลายนำน้าว (หน้า ๑๖๗)  
249 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เป็นลมให้คอแห้ง " มี ลายนำลูกส่มอทัง ๓ลูกม่ขามปอม (หน้า ๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
250 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ปัถวีธาตุ " มี สม่อ่ทัง ๓มฃามปอม ๑ อบเชย ๑ ลำภัน ๑ ดอกคำไทย ๑ อยาทังนิลายนำจ้นกินแกปัฏ:วิ่ (หน้า ๒๔๙)  
251 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เด็กเกิดได้ ๗ เดือน " มี ไปนํมพิจิต ไปม่กลำเครือ ส่ม่อภิ้เพ็กฃ่มิ้นอ้อย บ่ริเพ็จ บดทำแท่ง (หน้า ๑๔๓)  
252 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 4 . " จำเริญอายุ " มี ส่ม่อภิเภก ๑ สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ฃาตาแดง ๑บร่เพจพุงชาง ๑ (หน้า ๔)  
253 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ยาต้มภายใน " มี รากสม่อภิเภก ๑ รากทํนดิ่ ๑ รากฃิเหลก ๑ รากสแก ๑ (หน้า ๒๒๑)  
254 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 6 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี กรามภลู ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ ส่หมอทัง ๓ช่ลูด ๑ อํบเชย ๑ (หน้า ๒๖)  
255 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ซาง " มี ส่มอเทด ๑ สหม่อ่ไทย ๑ สหม่อ่ภิเภก ๑ ลูกม่ฃามปอม ๑ ลูกฃิ่กาแดง ๑ (หน้า ๑๙๘)  
256 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ไฟธาตุหย่อน " มี ส่หมอเทษ +๗ส่หมอภิเภก+๑ฃาแห้ง +๑ลูกม่ตูมออน +๑ (หน้า ๒๐)  
257 สมอพิเภก เป็นส่วนประกอบยา 9 . " ปัถวีธาตุพิการ " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ ฃิงแหง ๑ ลูกมฃามปอม ๑ สหม่อไทย ๑ สหม่อภิเภก ๑ (หน้า ๒๕๐)  
258 สมอภิเภก เป็นส่วนประกอบยา 10 . " ริดสีดวงทวาร " มี ไปยสํมฃาม ๑ ลูกส่หมอเทด ๑ ลูกส่หมอไทย ๑ ลูกส่หมอภิเภก๑ (หน้า ๗๓)  
259 สมี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงจมูก " มี ไบคราม ๑ ไปส:หมิ่๑ ตริ่กตุก ๓ ส:เมอภากทำผํงกินทุกวัน (หน้า ๙๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
260 สมี เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาชโลมตัวกุมาร " มี ไปน้ำเต้า ไปฝักเค็จไปร:งับ ไปส่มิฃ่มิ่นอ้อย พิกฃิงเบิ้ยต่ผู้ ๓ เบิ้ย (หน้า ๑๔๖)  
261 สมี เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ปวดหัวตามระดู " มี ชเอมทัง ๒ อํบเชยเทด ๑ เปลอิกคํนทา ๑ ไบสหมิ่ ๑ ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ (หน้า ๒๕๑)  
262 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กาฬทั้งปวง " มี ดอกคัดเคา ๑ ภิมเสน ๑ หวัเปรา: ๑ สมูนลแวง ๑ ยาทังนิ่เอาเท่ากัน (หน้า ๑๐๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
263 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวงไอแห้ง " มี พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑ ขอบช่นางทัง ๒ (หน้า ๑๘)  
264 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ยาประคบตา " มี ภริก ๑ ส่มูนล่แวง ๑ กร:ทือ ๑ ไภล ๑ กร:ชาย ๑ สัตบุด ๑ (หน้า ๘๘)  
265 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาประคบใบหน้า " มี ภริก ๑ ส่มูนล่แวง ๑ กร:ทือ ๑ ไภล ๑ กร:ชาย ๑ สัตบุด ๑ (หน้า ๘๘)  
266 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ยาสังคะวิชัย " มี ไฟยเดอินห้า ส่มูนแวง ๑ รากกุงฃ่เหม้า ๑ สิงล่ +๒โกตทัง ๙ (หน้า ๓๑)  
267 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 6 . " อาโปธาตุพิการ ๑๒ ประการ " มี แห้วหมู ๑ ลูกภิลํงก่ษา ๑ รากเฃ้จมอน ๑ เปลอิ่กมุ:มัน ๑ สมูลแวง ๑ (หน้า ๒๔๔)  
268 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ริดสีดวงจมูก " มี ห้วบุก ๑ ขิง ๑ ภริก ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ส่หมูนล:แวง ๑ ชาด ๑ (หน้า ๘๕)  
269 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ลมหืดไอ " มี ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๓)  
270 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 9 . " แก้สะท้าน " มี ฃมินออย ๑ กำมลังงัวเถลิง ๑ สหมูนลแว้ง ๑ ไฟยเดอิ่น ๕ (หน้า ๒๒๐)  
271 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 10 . " ริดสีดวง ๙ จำพวก " มี ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๓)  
272 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 11 . " ชูไฟธาตุ " มี ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๓)  
273 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 12 . " แก้เหม็นอาหาร " มี ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๓)  
274 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 13 . " ไม่รู้จักรสอาหาร " มี ลูกเอน ๑ ไปยภิมเสน ๑ แฝกหอม ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๓)  
275 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 14 . " โลหิต " มี สานสํม +๒ฃ่หมินเครือ +๒ กระหวาน +๒ แกนใมแดง +๒ส่หมูนแวง +๒ (หน้า ๒๘)  
276 สมุลแว้ง เป็นส่วนประกอบยา 15 . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร " มี สานสํม +๒ฃ่หมินเครือ +๒ กระหวาน +๒ แกนใมแดง +๒ส่หมูนแวง +๒ (หน้า ๒๘)  
277 สลัดได เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เผาริดสีดวง " มี เปลือกหมากหลอด ส่ลัดไดย ๑ รากณ่กาด ๑ บํดตากแดดแหง (หน้า ๘๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
278 สลัดได เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวง " มี แกนม:ฃาม ๑ แกนม:ตุม ๑ ส่หนัดได ๑ เจดหมูนเภลิ่ง ๑ รากม:ตูม ๑ (หน้า ๙๑)  
279 สลัดได เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้ลมชะเอย " มี หนัดไดย๑๑ ทอน ออนแตง ๑๑ ทอน ตม ๓  ๑ ภลิ่กินจํงดิ่หาย (หน้า ๑๐๑)  
280 สลัดได เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวงในปาก " มี ดองดึง ๑ หยางหลัดไดย ๑ ลายนำผึงกินบายน้าไปยอุดอน (หน้า ๘๕)  
281 สลิด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " กระหายน้ำแก้ร้อน " มี รากตลอดน้ำ จันทน์ทง ๒ รากส:หลิดรากไม้เทายายโม่ง ๑ รากนำนอง (หน้า ๑๖๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
282 สลิด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ปวดดั่งจะแตกออกมา " มี สลิด ๑ รากม:นาว ๑ ก:ทือ ๑ ไภล ๑ ม:รุม ๑ ขิง ๑ น้ำมันภิมเสร ๑ (หน้า ๑๑๔)  
283 สลิด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ริดสีดวง " มี เจตหมูนเภลิ่ง ๑ รากส่ลิด ๑ รากม่รุม ๑ ห้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ ภริก ๑ (หน้า ๘๒)  
284 สลิด เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ตาเจ็บ " มี ระส่หลิด๑ พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ ดิต่เฃ ๑ ดิ่งูเหลอืม ๑ (หน้า ๑๐)  
285 สวาด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เด็กเกิดได้ ๓ เดือน " มี ไปส่วาดไปฃอบช่นางฃาว ไปภาโหม บ่ริเพ็จ บดให้กินปร:จำท้องแล (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
286 สวาด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " พยาธิ " มี ไบแมงลัก ไบกร:เพรา ไบสว่าด ลูกสลอดกนลํงการบูน (หน้า ๑๗๔)  
287 สะเดา เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตัดรากไข้เหนือ " มี รากชาภลู ๑ ส่คาน ๑ ฃิง ๑ ฃิ่แหลก ๑ ส่เดา ๑ แกนม่หาด ๑ ฃ่นุน ๑ (หน้า ๑๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
288 สะเดา เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้คลั่งแก้สลบ " มี รากเฃมแดง ไบรงับ ไบสวาด ไบสเดาไบก์เภร้า ไบปร:คำดิควาย (หน้า ๑๘๔)  
289 สะเดา เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ปัถวีธาตุ " มี ดอกกรุงฃเหม้า ๑ ลูกเอน ๑ เปลิอกตินเปจ ๑ ไบสเด้า ๑ ไบสเหนิ่ยด ๑ (หน้า ๒๔๘)  
290 สะเดา เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ซางปากแตก " มี ไปยส่เด้า ๑ อยาใตไปย ๑ ไปยคํนทิ่สอ ๑ ฃ่หมิ่นออย ๑ ตำนำ (หน้า ๔๔)  
291 สะเดา เป็นส่วนประกอบยา 5 . " เปื่อยในคอ " มี หยางส่เดา ๑ ไภลย ๑ บํดฏภกแล้วอํมหายแล (หน้า ๙๙)  
292 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางตกเป็นมูกเป็นชิ้นลงท้อง " มี ไบทับทิม ๑ ใบจิก ๑ ใบสรรพรศ ๑ ใบส:แก๑ ใบม:กุม ๑ ใบเทิ่ยน ๑ (หน้า ๑๑๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
293 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตานซาง " มี ตานแดง ๑ รากหมากรากเภรา ส:แก ๑ รากแลบมิอนาง ๑ (หน้า ๓๘)  
294 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตานซางให้ลงเป็นมูกเลือด " มี ตานแดง ๑ รากหมากรากเภรา ส:แก ๑ รากแลบมิอนาง ๑ (หน้า ๓๘)  
295 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ปวดมวน " มี ตานแดง ๑ รากหมากรากเภรา ส:แก ๑ รากแลบมิอนาง ๑ (หน้า ๓๘)  
296 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ตกมูก " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)  
297 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ตกเลือด " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)  
298 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ปวดมวน " มี ฃมินออย ๑ ลูกบิญกานิ่ ๑ ไปสวาด ๑ ไบส่แก ๑ ไบทับทิม ๑ ไบเทยิ่น ๑ (หน้า ๑๙๕)  
299 สะแก เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ซางขโมย " มี รากสแก ๑ รากแลบมือนาง ๑ เจดหมูนเภลิ่ง ๑ รากกางปลาแดง ๑ (หน้า ๒๗๒)   
300 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " บำรุงไฟธาตุ " มี สคาน ๑ ชาภลู ๑ ขิง ๓ ดิ่บลิ่ ๔ เจดมูน ๕ ตมก์ไดตำผํงก่ได (หน้า ๑๗๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
301 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ไม่รู้จักรสอาหาร " มี เถาส่คาน +๓ ขิ่ง +๑๓ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ดิ่ปลิ่ +๒๒ (หน้า ๒๓)  
302 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 3 . " นัยตุลาวะ  " มี ดอกจัน ๑ พิก ๗ สวน ลูกส่คาน ๑ สมูนล่แวง ๑ ลูกกระหวาน ๑ (หน้า ๑๘)  
303 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 4 . "  ริดสีดวง " มี เถาส่คาน +๓ ขิ่ง +๑๓ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ดิ่ปลิ่ +๒๒ (หน้า ๒๓)  
304 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ชูไฟธาตุ " มี เถาส่คาน +๓ ขิ่ง +๑๓ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ดิ่ปลิ่ +๒๒ (หน้า ๒๓)  
305 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ลมหืดไอ " มี เถาส่คาน +๓ ขิ่ง +๑๓ผิวม่กรูด ๑+ รากชภลู +๑ดิ่ปลิ่ +๒๒ (หน้า ๒๓)  
306 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 7 . " อาโปธาตุพิการ ๑๒ ประการ " มี ลูกสคาน ๑ แห้วหมู ๑ ลูกภิลํงก่ษา ๑ รากเฃ้จมอน ๑ เปลอิ่กมุ:มัน ๑ (หน้า ๒๔๔)  
307 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ยาสังคะวิชัย " มี แกนส่แมทัง ๒ สิงล่ +๑๒เถาส่คาน +๒ส่หมอไทย +๑อยารญองไฟย +๒ (หน้า ๓๑)  
308 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 9 . " สารพัดโรคตามแต่น้ำกระสาย " มี ลุกจัน ตริยตุก เจต:หมูนเพลิ่งส่คารเอาสิง+๑บิญ:โก่ส (หน้า ๑๘๐)  
309 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 10 . " โลหิตพิการ " มี หัวก์ชาย ๑ รากฃ้ดมอน ๑ แห้วหมู ๑ รากตองแตก ๑ สคาร ๑ รากชาภลู ๑ (หน้า ๒๖๔)  
310 สะค้าน เป็นส่วนประกอบยา 11 . " แก้ทุลนทุลาย " มี จ้นทัง ๒ ยานนาง ๑ สฆาน ๑ ลูกก่ดอม ๑ แห้วหมู ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๒๑๐)  
311 สะบ้าลาย เป็นส่วนประกอบยา " ลมตานซาง " มี ลูกคํนทิอสอ ๑ ม่หาหิง ๑ ลูกสบาบิง๑ หดัคุนไทย ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
312 สังกรณี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ตานขโมย " มี วานกิบแรด วานรอนทอง สงก่ร่นิ่ ๑ เนรภูสิ่ ๑ ลูกภันผักกาด ๑ (หน้า ๑๙๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
313 สังกรณี เป็นส่วนประกอบยา 2 . " หอบ " มี จันทัง ๒ สน ๑ สงก่าร่นิ่ ๑ เนนภูสิ่เทด ๑ วานกิบแรด วานรอนทอง (หน้า ๑๙๙)  
314 สังกรณี เป็นส่วนประกอบยา 3 . " กินภายในดับพิษทั้งปวง " มี ไปปร:คำไก่ ๑ ผิ่นต้น ผิ่นเครือสังการะหนิ่จุกรูหิ่ช:นี ๑ ยาผิ่น ๑ (หน้า ๑๖๐)  
315 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ผู้หญิงลงน้ำแป้ง " มี ส่เภ้าเคอืง ๑ ห้วยาหนัด ๑ รากเทยิ่น ๑ หาทังนิ่เทากัน (หน้า ๓๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
316 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซางตกเป็นมูกเป็นชิ้นลงท้อง " มี ไบทับทิม ๑ ใบจก ๑ ใบสรรพรศ ๑ ใบส:แก ๑ ใบม:กุม ๑ ใบเทิ่ยน ๑ (หน้า ๑๑๖)  
317 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " อกระทมโรคบุรุษเป็นเลือด " มี สับรํษ ๑ ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ (หน้า ๔๐)  
318 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ดับพิษไข้  " มี ไปมมูด ๑ ไปยสัพรํด ๑ ทังกินทังโลมแล ฯ (หน้า ๑๐๒)  
319 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 5 . " แก้คชราช " มี แจกม่ฃาม ๑ แจกโภ ๑ ต่อใส ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ กก ๑ พิก ๑ ห้วอย่าหนัด๑ (หน้า ๕๗)  
320 สับปะรด เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ริดสีดวง " มี แจกม่ฃาม ๑ แจกโภ ๑ ต่อใส ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ กก ๑ พิก ๑ ห้วอย่าหนัด๑ (หน้า ๕๗)  
321 สารพัดพิษ เป็นส่วนประกอบยา " ซางทั้งปวง " มี ลูกราชคัด ๑ ลูกสรัพพิด ๑ สิงล่สวน รากส่แก ๑ รากม:เกลือ ๑ (หน้า ๒๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
322 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อติสารร้อนให้ระส่ำระส่าย " มี เกษรบว้หลวง ๑ เกษรบุนน: ๑ เกษรส่ร่พิ่ ๑ ดอกฟักของ ๑ เอาสเม่อภาก (หน้า ๑๙๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
323 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้ร้อน " มี ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑ รากคํนทรํง ๑ (หน้า ๒๕๔)  
324 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้กระหายน้ำ " มี ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑ รากคํนทรํง ๑ (หน้า ๒๕๔)  
325 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แก้เสโทหาย  " มี ดอกสรพิ่ ๑ ดอกบุนน: ๑ ดอกภิกุน ๑ รากตลอดนำ ๑ รากคํนทรํง ๑ (หน้า ๒๕๔)  
326 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร, โลหิต " มี ดอกปุนณะ ๑ เกษรบ้วหล้วง ๑ ดอกสัตบุด ๑ ดอกสร่พิ่๑ ดอกม่ลิ ๑ (หน้า ๒๘)  
327 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ไข้เรื้อรัง " มี ดอกบุนณ: ๑ เดา:ส่ร่ภิ่ ๑ เดา:ม่ลิ ๑ เดา:การ:ณิ่กา ๑ เดา:ช่นูด ๑ (หน้า ๑๐๐)  
328 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 7 . " อาโปธาตุพิการ ๑๒ ประการ " มี ดอกบุนณ: ๑ ดอกสรภิ ๑ ดอกบัวหลอง ๑ สรัพยา ๑ ๘ สิงเอาสเม่อภาก (หน้า ๒๔๔)  
329 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 8 . " โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง " มี ดอกบุนณะ ๑ ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่รภิ่๑ เกษรบ้วหล้วงสิงล่ +๒ (หน้า ๒๖)  
330 สารภี เป็นส่วนประกอบยา 9 . " บำรุงเลือด " มี เดาะปุนณะ ๑ ดอกส่อพิ่ ๑ ดอกภิกุน ๑ เกษอบ้วหล้วง ๑ ดอกกม่ลิ ๑ (หน้า ๒๔)  
331 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงบวมงอก " มี ฃ่มิ่นออย ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ สูภัน ๑ สานส่ม ๑ เอาเหลาดองฝังเฃาเปลือก (หน้า ๑๐๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
332 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ซาง " มี นำปร:ษารทอง +๒ สานสํม +๒ ก่เพราทังต้นทังราก บริเพช ๗ อํงคลิ่ (หน้า ๑๙๘)  
333 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร " มี  รากเจตหมูนเภลิ่ง +๒ฃิ่ง +๒ดิ่ปลิ่ +๒สานสํม +๒ฃ่หมินเครือ +๒ (หน้า ๒๘)  
334 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 4 . " โลหิต " มี  รากเจตหมูนเภลิ่ง +๒ฃิ่ง +๒ดิ่ปลิ่ +๒สานสํม +๒ฃ่หมินเครือ +๒ (หน้า ๒๘)  
335 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 5 . " เด็กเกิดได้ ๑๒ เดือน " มี การบูนภันล:ผักกาด กก หอม สานส้อมดินปร:สิวฃาวบดใหกิน (หน้า ๑๔๔)  
336 สารส้ม เป็นส่วนประกอบยา 6 . " กลอนเปื่อย " มี ร:คา ๑ เรตหนู ๑ เถาบูน ๑ อังกาบ ๑ หว้ถัวภลู ๑ หวัรอยรู ๑ สารสํม +๑ (หน้า ๒๓๕)  
337 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ฝี, ตานซาง " มี ลกเบญกาหนิ่สิเสยิดท้ง ๒ผิน สินลาผวน ปดปรุงลํงไสผิไนย (หน้า ๑๗๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
338 สีเสียดเทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " บิดสมุดน้อย " มี เปลิอกมฃามฃํม ๑ ครัง ๑ สิเสยิดเทดฃิเสยิดไทย เอาสเม่อภาสุราเปนกร:สาย (หน้า ๒๐๐)  
339 สีเสียดไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ฝี, ตานซาง " มี ลกเบญกาหนิ่สิเสยิดท้ง ๒ผิน สินลาผวน ปดปรุงลํงไสผิไนย (หน้า ๑๗๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
340 สีเสียดไทย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " อติสารให้ลงเลือด " มี จันแดง จันฃาวกริษหนา ๑ ลูกเบญกานิ่ ๑ สิเสยิ่ดเทดสิเสยิ่ดไทย (หน้า ๒๐๒)  
341 หญ้าเกล็ดหอย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ต้อขึ้นในตา " มี ยาเกลดหอยไปไญไบผักหนอก สารหมู ๒ ไฟ ดินปร:สิวฃาว ๒ ไฟ (หน้า ๑๗๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
342 หญ้าเกล็ดหอย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เสลด " มี ตริผลา ๑ ยาบินต ๑ ยาเกล้ดหอัย ๑ ไบสเด้า ๑ โคกออม ๑ จันทัง ๒ (หน้า ๒๑๖)  
343 หญ้าเกล็ดหอย เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ไข้ " มี เข้ดมอน ๑ ลำภํง ๑ อยาเกล้ดหอ้ย ๑ เทากันปัดโภกคอหายแลฯ (หน้า ๒๓๓)  
344 หญ้าเกล็ดหอย เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ยาทาบวม " มี เปลือกม่มวงคัน ๑ ผักลิ่นปี่ ๑ อยาทับหอย ๑ ขํนํกเภราบ ๑ บูนหิน ๑ (หน้า ๗๓)  
345 หญ้าเจ้าชู้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " อกระทมโรคบุรุษเป็นเลือด " มี เดา:คำฝอย ๒ ห้ายาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปแฟงพ้ว ๑ ฝาง ๑ (หน้า ๔๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
346 หญ้าเจ้าชู้ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " เลือดขึ้น " มี ไปยเภดาด ๑ ร:อยาคา ๑ ร:อยาเต้รย๑ ลายใหกินดวยนำก้อดำ (หน้า ๗๑)  
347 หญ้าเจ้าชู้ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " กลอนลม " มี รากใมไผยสิ่สุก ๑ รากคา ๑ รากอยาเตรย๑ ห้วยาหนัด ๑ ดินปร:สิวฃาว ๑ (หน้า ๗๘)  
348 หญ้าแทรมไทร เป็นส่วนประกอบยา 1 . " เลือดขึ้น " มี ตาออยแดง ๑ ข่มินออย ๑ อยาชิมไทรยกำมือ ๑ ยอดใมไผสิ่สุกกำมือ ๑ (หน้า ๗๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
349 หญ้าแทรมไทร เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้อติสารร้อนให้ระส่ำระส่าย " มี อยาไซย ๑ กร:ดูกงูเหลอิม ๑ พริเพช ๑ เบลอิ่กไขเน้า ๑ ฃมินออย ๑ (หน้า ๑๙๙)  
350 หญ้าแพรก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้ " มี รากส่ลอดนำ ๑ ไปยมัศกา ๑ ยาแฟก ๑ ฃ่มินออย ๑ รากหัดคุน ๑ (หน้า ๑๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
351 หญ้าแพรก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แก้เส้นขึ้นตา " มี ยานวดแม้ว ๑ ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเตรย ๑ ยอดฃอย ๑ เปรา: ๑ (หน้า ๔๒)  
352 หญ้าแห้วหมู เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซาง " มี รากเลบมือนาง ๑ เปลอิกไฃ้ยเน้า ๑ หัวแหวหมู ๑ ฝักราชพรึก ๑ (หน้า ๑๙๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
353 หญ้าแห้วหมู เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก " มี จันแดง ๑ จันฃาว ๑ เนิอใม ๑ รากต่ไครยเครือ ๑ อํบเชย ๑ แหวหมู ๑ (หน้า ๒๑)  
354 หญ้าแห้วหมู เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ปัถวีธาตุ " มี ห้วแห้วหมู ๑ เปรา:หอม ๑ ไบสเด้า ๑ อยาติ่นตนํก ๑ การภลู ๑ (หน้า ๒๔๘)  
355 หญ้าแห้วหมู เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ซางขโมย " มี เจดหมูนเภลิ่ง ๑ รากกางปลาแดง ๑ ร:ชาภลู ๑ แหว้หมู ๑ (หน้า ๒๗๒)  
356 หญ้าแห้วหมู เป็นส่วนประกอบยา 5 . " โลหิต " มี แกเพิอโลหิด ลายนำดอกใมก่ใด นำแหวหมูตํมก่ใด ถาจ่บำมรํงโลหิด (หน้า ๒๙)  
357 หญ้าคา เป็นส่วนประกอบยา " เลือดขึ้น " มี ไปยเภดาด ๑ ร:อยาคา ๑ ร:อยาเต้รย ๑ ลายใหกินดวยนำก้อดำ (หน้า ๗๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
358 หญ้างวงช้าง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางทั้งปวง " มี รากม:เกลือ ๑ ราภาโหม ๑ อยาดำ ๑ เอาสิงล: ๒ สวน อยางวงทังตํนราก (หน้า ๒๐๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
359 หญ้างวงช้าง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมจุกเสียด " มี อยาฟองลํม ๑ อยางวงชาง ๑ ดองปูลํม ๑ ดองฤๅสิ่กอดมือ ๑ (หน้า ๒๓๑)  
360 หญ้าชันกาด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ต้อขึ้นในตา " มี ดอกแดงกว้า ดอกตำมลึง ตอกมฃาม ๑ ห้วยาชณ:กาด เกลดบลาหมอ (หน้า ๑๗๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
361 หญ้าชันกาด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ฝีฟกทุม " มี ภ้ลผักกาด ๑ เล้จงา ๑ ห้วอยาชันณกาด ๑ ห้วผักตํบ ๑ ไปยหูกวาง ๑ (หน้า ๔๔)  
362 หญ้าชันกาด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ะฝีเอน " มี ภ้ลผักกาด ๑ เล้จงา ๑ ห้วอยาชันณกาด ๑ ห้วผักตํบ ๑ ไปยหูกวาง ๑ (หน้า ๔๔)  
363 หญ้าชันกาด  เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ปวดล่องขัดเบาหนัก " มี ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปแฟงพ้ว ๑ (หน้า ๔๐)  
364 หญ้าชันกาด  เป็นส่วนประกอบยา 5 . " เลือดเป็นหนอ " มี ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปแฟงพ้ว ๑ (หน้า ๔๐)  
365 หญ้าชันกาด  เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ไตลาม " มี ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปแฟงพ้ว ๑ (หน้า ๔๐)  
366 หญ้าชันกาด  เป็นส่วนประกอบยา 6 . " อกระทมบุรุษ " มี ลันทังทม ๕ เดา:คำฝอย ๒ ห้วยาครุน ๑ ห้วอยาเตรย ๑ ไปแฟงพ้ว ๑ (หน้า ๔๐)  
367 หญ้าตีนนก เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปัถวีธาตุ ๓ ประการ " มี ห้วแห้วหมู ๑ เปรา:หอม ๑ ไบสเด้า ๑ อยาติ่นตนํก๑ การภลู ๑ การบูร ๑  ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
368 หญ้าตีนนก เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ปวดหัวตามระดู " มี ลูกผักชิ่ลา ๑ ฃิง ๑ โกดส่อ ๑ ชมํด ๑ จันเฃา ๑ ภิมเสน ๑ อยาตินนํก ๑ (หน้า ๒๕๑)  
369 หญ้านวดแมว เป็นส่วนประกอบยา " แก้เส้นขึ้นตา " มี ยานวดแม้ว ๑ ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเตรย ๑ ยอดฃอย ๑ เปรา: ๑ (หน้า ๔๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
370 หญ้าปากควาย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " สันนิบาตตาคลั่ง " มี ไบวานนำ ๑ ไบก่แมง ๑ พิก ๑ ยาปากควาย ๑ ถ้วเฃยิ่ว ๑ เอาเปลอิกแชนำ (หน้า ๒๒๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
371 หญ้าปากควาย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ลมไข้ให้ปวดหัวตัวร้อน " มี โภกกร:ออม ๑ อยาปากควาย ๑ ตับเตา ๑ แกนม่หาด ๑ แกนฃ่หนุน ๑ (หน้า ๑๐๒)  
372 หญ้ายองไฟ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ปวดหัว " มี ห้วฃิ่ง ๑ กานภลูแก ๑ ยารญองไฟย ๑ บํดลายนำม่นาวทาหายแล (หน้า ๑๑๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
373 หญ้ายองไฟ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยาสังคะวิชัย " มี แกนส่แมทัง ๒ สิงล่ +๑๒เถาส่คาน +๒ส่หมอไทย +๑อย้ารณองไย +๒ (หน้า ๓๑)  
374 หญ้ารังกา เป็นส่วนประกอบยา     " เมื่อยคันทุกข้อกระดูกให้เจ็บ " มี แห้วหมู ๑ อยารังกา ๑ ภัดแพ้วแดง ๑ สหม่อ่ไทย ๑ รากสไครเครือ ๑ (หน้า ๒๕๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
375 หญ้าหนูต้น เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ทาแก้ลมทั้งปวง " มี หว้ดองดิง ๑ หว้อุดภิด ๑ อยาหนู ๑ สูภันถัน ๑ ไสยลํงไนนำมัน (หน้า ๒๓๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
376 หญ้าหนูต้น เป็นส่วนประกอบยา 2 . " โรคบุรุษ " มี รากรำม่เนิ่ยด ๑ อยาหนูตํน ๑ ก่เร้จหนู ๑ ปูลองทอง ๑ รากเตร้ย ๑ (หน้า ๗๐)  
377 หญ้าหนูต้นทั้งต้น เป็นส่วนประกอบยา " ฝีลงเป็นแป้ง " มี อยาหนูตํนทัง ๕สานสํม +๑ดินปร:สิ่วฃาว +๒ตํมกินหายแล (หน้า ๓๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
378 หนาด เป็นส่วนประกอบยา " เด็กเกิดได้ ๖ เดือน " มี ไปใผ้แด้ง ไปก็พูมนา ขอบช่นางแด้งไปส่นาด บดทำแท่งให้กินเทิ่ต (หน้า ๑๔๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
379 หมากเมีย เป็นส่วนประกอบยา " ฝีดาษ " มี ไปหมากผูไบหมากเมีย ๑ ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑ (หน้า ๒๗๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
380 หมากแก เป็นส่วนประกอบยา " แก้กาฬไข้เหนือสานิบาตขึ้นในคอในอก " มี ลูกในม:ม่วง ภิมภ:เสน ๑ ใส้หมากดิบ ๑ กรามแรต ๑ (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
381 หมากกับพลู เป็นส่วนประกอบยา " สะอึก " มี รากม่แวงท้ง ๒ ม่อิก ๑ มากินกับหมากภลูหายแลฯ (หน้า ๒๒๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
382 หมากผู้ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้ " มี ไปเฉิ่ยงพร้า ๑ ใบหมากต:ผู้ ๑ ไปหมากเมย ๑ ใบงน ๑ ไบทอง ๑ (หน้า ๑๐๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
383 หมากผู้ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ฝีดาษ " มี ไปหมากผูไบหมากเมีย ๑ ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑ (หน้า ๒๗๒)  
384 หมากหมก เป็นส่วนประกอบยา " ริดสีดวง " มี ราก่ไหลเผอืก ๑ ห้วยาจิน ๑ รากหมากหมํก ๑ ห้วมูนิด ๑ เฃมแดง ๑ (หน้า ๑๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
385 หมากหลอด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ท้องขึ้น " มี ก่เทยิมลุก ๑ ลูกไนยม่นาว ๑ ลูกสลอด ๑ เทายาเดิมบํดทำแทง (หน้า ๒๑๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
386 หมากหลอด เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ไข้ " มี รากส่ลอดนำ ๑ ไปยมัดกา ๑ ยาแฟก ๑ ฃ่มินออย ๑ รากหัดคุน ๑ (หน้า ๑๐๕)  
387 หมากหลอด เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เมื่อยคันตามข้อกระดูกให้เจ็บ " มี เปลอิกมูกหลวง ๑ พิกไทย ๑ ฃิงแหง ๑ ไบสหลอด ๑ (หน้า ๒๕๖)  
388 หมากหลอด เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวงทั้งปวง " มี ไปยส่หลอด ๑ ไปยพิกไทย ๑ ไปยดิ่ปลิ่ ๑ ไปยคํนทิส่อ ๑ ไปยม่ตูม ๑ (หน้า ๓๙)  
389 หมากหลอด เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ยากัดเสลด " มี ไบกรุงเหม้า ๑ ไบหมากสหลอด ๑ ไบม่ตูม ๑ เบลอิ่กมูกมัน ๑ (หน้า ๒๓๗)  
390 หรดานกลีบทอง เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวงงอกในทวาร " มี ดองดึง ๑ ห่ร่ดาน ๑ สานหนู ๑ สารหนสิงล่ +๑ (หน้า ๘๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
391 หรดานกลีบทอง เป็นส่วนประกอบยา 2 . " สูบกินควันแก้ริดสีดวงในคอ, แก้ไอ, แก้เสลด " มี รากคางโทน ๑ ห่ร่ดานกลิบทอง ๑ ลูกม่เฃิ่อฃืน ๑ บํดลายเหลา (หน้า ๘๓)  
392 หรดานรกลีบทอง เป็นส่วนประกอบยา 3 . " พิษตานซาง, ฝีดาษ " มี วานกิบแรด วานรอนทอง เปรา:หอม สิงล่สอน ห่ร่คานกลิบทองรํงทอง (หน้า ๑๘๗)  
393 หรดารกลีบทอง เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ลมริดสีดวง " มี ขิงแดง ๑ รากบวบฃํม ๑ ห่ร่ดานกลินทอง ๑ เปลือกหอยตาก ๑ (หน้า ๗๙)  
394 ห้วร้อยรู เป็นส่วนประกอบยา " กลอนเปื่อย " มี ร:คา ๑ เรตหนู ๑ เถาบูน ๑ อังกาบ ๑หว้ถัวภลู ๑ หวัรอยรู๑ (หน้า ๒๓๕) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
395 หวายขม เป็นส่วนประกอบยา " ไข้เหนือ " มี รากใมรวก ๑ ห้วหวายฃํม ๑ รากภุงด่อ ๑ เฃือขึน ๑ รากภุงแก ๑ (หน้า ๑๑๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
396 หวายตะค้า เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยามหานิลแท่นทอง " มี งวงตาล ๑ หวายค้า ๑ กำภันแดง ๑ ชาตหรหุน ๑ การ:บูร ๑ (หน้า ๑๐๘) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
397 หวายตะค้า เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ยามหานิล " มี รากส่แก ๑ ผํม ๑ หวายต่ค่า ๑ กำม่ถันแดง ๑ ชาดกอน ๑ เทิ่ยนดำ ๑ (หน้า ๑๐๓)  
398 หวายตะค้า เป็นส่วนประกอบยา 3 . " เตโชธาตุ " มี เปลอิกหอยแครง เฃิ่ยวต่เข ๑ หวายย่าคา ๑จันเฃา ๑ แกนสแมท่เล ๑ (หน้า ๒๕๓)  
399 หอยสังข์ เป็นส่วนประกอบยา " สันนิบาตตาเหลือก " มี ภริก ๑ วานนำ ๑ หอยส้ง ๑ โกดส่อ ๑ โกดขเหม้า ๑ โกดบ้ว ๑ (หน้า ๒๑๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
400 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ไข้สานิบาตให้เลือด " มี พริกเทศขัวใหเกรียม +๑ ลูกคนทิ่สอ +๑ใบหษคุณ +๑ (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
401 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ชโลมแก้ร้อน " มี ไบสเดา ๑ ไบหัดคุน ๑ บริเพช ๑ เปลอิกหมาก ๑ ไบหมากผู ๑ (หน้า ๒๑๒)  
402 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 3 . " แก้อุจาระเหม็น " มี หัดคุนเทด ๑ สหมูลแวง ๑ ไภล ๑ ผิวม่กรูด ๑ ภรรผักกาด ๑ (หน้า ๑๙๓)  
403 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ลมหืดไอ " มี ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒หัดส่คุนเทษ +๑๒  (หน้า ๒๓)  
404 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 5 . " ชูไฟธาตุ " มี ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒หัดส่คุนเทษ +๑๒  (หน้า ๒๓)  
405 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 6 . " แก้เหม็นอาหาร " มี ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒หัดส่คุนเทษ +๑๒  (หน้า ๒๓)  
406 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 7 . " ไม่รู้จักรสอาหาร " มี ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒หัดส่คุนเทษ +๑๒  (หน้า ๒๓)  
407 หัสคุณเทศ เป็นส่วนประกอบยา 8 . " แก้ริดสีดวง " มี ดิ่ปลิ่ +๒๒ พิกลวน +๒ ดอกบุนนาด ๑+๒หัดส่คุนเทษ +๑๒  (หน้า ๒๓)  
408 หัสคุณไทย เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ลมตานซาง " มี ลูกคํนทิอสอ ๑ ม่หาหิง ๑ ลูกสบาบิง ๑ หดัคุนไทย ๑ สเม่อภาก (หน้า ๑๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
409 หัสคุณไทย เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ริดสีดวง ๑๒ จำพวก " มี หัดษ่คุนไทย ๑ ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ เปลอิกหอยกาบ ๑เปลอิ่กหอยแครง ๑ (หน้า ๑๗)  
410 หิ่งหาย เป็นส่วนประกอบยา " แก้เลอ " มี ไบชบาทัง ๒ ไบนำเตา ๑ หางตเฃ ๑ เพชสังคาด ๑ ไบหิงหาย ๑ (หน้า ๒๐๑) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
411 อบเชยเทศ เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ซางทั้งปวง " มี ช่เอมเทดช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒โกดเชยิ่ง โกดหวับวัเบราหอม (หน้า ๑๖๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
412   เป็นส่วนประกอบยา 2 . " โลหิตพิการ " มี อํบเชยเทด ๑ รากกรุงฃ่เหม้า ๑ เกษรบัวหลวง ๑ เกษรบุนนาก ๑ (หน้า ๒๖๔)  
413   เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ไข้ซึ่งลมสาริบาตร " มี กระหวาน +๒ แกนใมแดง +๒ส่หมูนแวง +๒อบเชยเทต +๒  (หน้า ๒๘)  
414   เป็นส่วนประกอบยา 4 . " โลหิต " มี กระหวาน +๒ แกนใมแดง +๒ส่หมูนแวง +๒อบเชยเทต +๒  (หน้า ๒๘)  
415   เป็นส่วนประกอบยา 5 . " บำรุงเลือด " มี เปลอิ่กช่ลูด ๑ ขอนดอก ๑ อํบเชยเทษ ๑ ช่เอมเทด ๑ จันทัง ๒ (หน้า ๒๕)  
416 อบเชยไทย เป็นส่วนประกอบยา 6 . " ลมจุกเสียด " มี จันฃาว ๑ เนิอใม ๑ รากต่ไครยเครือ ๑ อํบเชย ๑แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๒๑)  
417   เป็นส่วนประกอบยา 7 . " แน่นหน้าอก " มี จันฃาว ๑ เนิอใม ๑ รากต่ไครยเครือ ๑ อํบเชย ๑แหวหมู ๑ ส่คาน ๑ (หน้า ๒๑)  
418   เป็นส่วนประกอบยา 8 . " ซางทั้งปวง " มี ช่เอมเทดช่เอมไทย อํบเชยทัง ๒โกดเชยิ่ง โกดหวับวัเบราหอม (หน้า ๑๖๗)  
419   เป็นส่วนประกอบยา 9 . " แสงพระอาทิตย์ " มี พริกหอม ๑ เจตภังคิ่ ๑ สมูนลแวง อํบเชยไทยอํบเชยเทษโกดทัง ๕ (หน้า ๑๗๙)  
420 อ้อย เป็นส่วนประกอบยา " แก้ชัก " มี ไปยฝักก่สาบ ๑ รากคา ๑ รากจิกนำ ๑ รากออย ๑ ก่ชาย ๑ (หน้า ๑๐๔) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
421 อ้อยแดง เป็นส่วนประกอบยา " พยาธิทั้งปวง " มี ลุชาภลู ๑ รากม่เขือปา ๑ รากม่กลำ ๑ ร:ออยแดง ๑ ร:กลอยติบ ๑ (หน้า ๒๒๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
422 อัคคีทวาร เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ยาหลาม " มี ไบคํนทิอส่อ ๑ บริเพช ๑ ไบอักคิ่ ๑ ภาโหมยาน ๑ ตานดำ ๑ ตานแดง ๑ (หน้า ๒๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
423   เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ขับน้ำเหลือง " มี ไบก์เหนยิ่ด ๑ ไบอักคิทวาน ๑ ไบหนาด ๑ ไบคํนทือสอ่ ๑ ไบเจตหมูนทัง ๒ (หน้า ๒๓๗)  
424   เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ยาหลามแก้คชราช " มี รากทองหูปากกา ๑ ร:อักคีท่วาน ๑ ร:ลังตังกวาง ๑ แกลบกลอง ๑ (หน้า ๕๗)  
425   เป็นส่วนประกอบยา 4 . " ริดสีดวง " มี รากทองหูปากกา ๑ ร:อักคีท่วาน ๑ ร:ลังตังกวาง ๑ แกลบกลอง ๑ (หน้า ๕๗)  
426 อังกาบ เป็นส่วนประกอบยา " ริดสีดวง " มี ฃ่หมิ่นออย ๑ ไภลย ๑ เปลือกม่รุม ๑ เปลือกอังกาพ๑ บํดโภกกระหม่อม (หน้า ๘๒) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
427 อัญชัน เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ฝีแปรอากาศ " มี เกลือก่ตัง ๑ ฝักหํมปา ๑ รากอังชัง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ส่หม่อไทย ๑ (หน้า ๓๖) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
428   เป็นส่วนประกอบยา 2 . " ตาเจ็บ " มี รากอังชัน ๑ รากพุชอน ๑ ระส่หลิด ๑ พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ (หน้า ๑๐)  
429   เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ตาทิพย์ (((((((((((((ยาหยอดตาแก้ต้อ) " มี รากอังชัน ๑ จัน ๑ ภิมเสน ๑ เอาสเม่อภากลายนำออยแดงภ่อเบนกร:สาย (หน้า ๒๓๒)  
430 อำพันทอง เป็นส่วนประกอบยา " ยาหอม " มี แกนม่ปราง ๑ แกรต่โกนา ๑ ช่เอม ๑ แฝกหอม ๑ อำภัน ๑ (หน้า ๓๓) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
431 อินกานี เป็นส่วนประกอบยา " ไข้สาริบาตร " มี เกศรบัวหลวง ๑ ดินปร:สิวขาว ๑ กำถันแดง ๑ อินกานี ๑ เขาควายฃาว ๑ (หน้า ๑๐๙) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
432 อินทนิลน้ำ เป็นส่วนประกอบยา " ขับน้ำเหลือง " มี รากใมคอนติ่หมา ๑ ร:ก:แบก ๑ ร:อินท่นิน ๑ ไบก์นํน ๑ ตํมอํมแล (หน้า ๒๓๗) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
433 อี้หรม เป็นส่วนประกอบยา " ไข้เรื้อรัง " มี กร:ลัมภัก ๑ ฃอนดอก ๑ ไปยอิหลํม ๑ เฃาดอกลูกบ้ว ๑ เฃาดอกถ้วภลู ๑ (หน้า ๑๐๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
434 อุตพิด เป็นส่วนประกอบยา 1 . " ริดสีดวง " มี นำสารทอง ๑ ดิ่นสิ่วฃาว ๑ เจ้จมู้น ๑ อุดต่พิด ๑ (หน้า ๙๐) ทิพย์วิมล เส้งสุก (๒๕๕๙) "สมุดจีน" ใน คำศัพท์สมุนไพรในสมุดจีน ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 273 หน้า  
435   เป็นส่วนประกอบยา 2 . " แสงพระอาทิตย์ " มี บุก ๑ กลอย ๑ อุดพิด ๑ กร:ดาดแดง กร:ดาดฃาว ตริกร:ตุก (หน้า ๑๗๙)  
436   เป็นส่วนประกอบยา 3 . " ลมทั้งปวง " มี หว้ดองดิง ๑ หว้อุดภิด ๑ อยาหนู ๑ สูภันถัน ๑ ไสยลํงไนนำมัน (หน้า ๒๓๔)  
437   เป็นส่วนประกอบยา 4 . " แสงพระอาทิตย์ " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
438   เป็นส่วนประกอบยา 5 . " แก้ธาตุแปลงเป็นริดสีดวง " มี กร:เทยิ่ม ๑ อุตพิด ๑ ลูกม่ตูม ๑ โกดส่อ ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ จันแดง ๑ (หน้า ๒๐๓)  
439   เป็นส่วนประกอบยา 6 . " แก้ต้อในตา " มี ก้วบุก ๑ ห้วกลอย ๑ หัวอุตภิศ ๑ หัวเชือกเขาคัน ๑ เปลือกไข่เบิ่ยต:ผู้ ๑ (หน้า ๑๓๘)  
440   เป็นส่วนประกอบยา 7 . " แก้ไข้เพื่อโลหิต " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
441   เป็นส่วนประกอบยา 8 . " โลหิตพิการ " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
442   เป็นส่วนประกอบยา 9 . " บำรุงโลหิต " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
443   เป็นส่วนประกอบยา 10 . "  ริดสีดวง " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
444   เป็นส่วนประกอบยา 11 . " หืด " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
445   เป็นส่วนประกอบยา 12 . " ลม " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
446   เป็นส่วนประกอบยา 13 . " ไอ  " มี ห้วอุดภิด ๑ เจตภังคิ่ ๑ ส่หมูนล่แวง ๑ อํบเชย ๑ โกดทัง ๕ เทยิ่นทัง ๕ พิกหอม ๑ (หน้า ๒๙)  
                         
 
*** 
***
คหกรรมศิลป์  ยาสมุนไพร  (เลือกบรรทััด ๙)

 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้911
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1490
mod_vvisit_counterทั้งหมด7395530