Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ยาสมุนไพร หมวดอักษร ข kh PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 12 พฤษภาคม 2018

:มินอ้อย

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

จันทังสอง ลูกบินกาหนิ่ นิลภูรดิ่ รากกันชุน ภริกไท ฃิ่ง:มินอ้อย (หน้า ๑๕๙)

ตานซางขโมยและ

ซางไฟ

ข่นุน

kha1 nun1

ขนุน

ฃ่มิ่นออยเจจแหวน ลูกม่กรูด ๕ ลูก ม่นาว ๑๐๘ ยอง ข่นุน ๑รากต่อกิ่อ ๑(หน้า ๕๘)

ริดสีดวง

ข่มิน

kha1 min2

ขมิ้นชัน

เอาผักเบจ้ ๑ ผักเสยิ่น ๑ หว้ข่มิ่น ๑ สํน ๑ ไสขันแซนำใอยอดตอหายแล(หน้า ๒๓๒)

ต่อมน้ำเหลืองพิการ

ข่มิน

kha1 min2

ขมิ้นชัน

เอาไปยคํนทิส่อ ๑ บํดข่มินกเบือเกลือตำห่อผ้าเอาต่เบอืงต่คํบ หายแลฯ (หน้า ๔๐)

กลอนลงฝัก

ข่มินเครือ

kha1 min2 khru:a5

ขมิ้นเครือ

ข่มินเครือ ๑ ส่มูนแวง ๑ กำมลังง้อถ่เลิ่ง ๑ วันเปรยิงแดง ๑ รากยานนาง ๑ (หน้า ๒๗)

หิวโหยหา

         

ตารางที่ ๔.๒ หมวด ข

ขมินออย

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ภิมเสน ใบเพราทังสอง พริกหอม กระชาย

ขมินออยเกล็ดปลาชอ่นเผา (หน้า ๑๖๐)

พิษตานซาง

ขมินออ้ย

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ใบขิเหล็ก พริก ๑ ขิง ๑ หวัก:เทิ่ยม ๑

ขมินออ้ย ๑ ดิ่เกลือ ๑ เกลือ ๑(หน้า ๑๑๖)

ซางในลิ้น

ข่มิ้นอ้อย

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ไปนํมพิจิต ไปม่กลำเครือ ส่ม่อภิ้เพ็ก ข่มิ้นอ้อย บ่ริเพ็จ บดทำแท่งให้กินแล ฯ (หน้า ๑๔๓)

ยาเด็กเกิดได้ ๗ เดือน

         

 

ขมิ้นอ้อย

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ให้เอ้าไปม่เดือไปภิมเสนไภลขมิ้นอ้อยบํดตำแท่งให้กินแล ฯ (หน้า ๑๔๔)

ยาเด็กเกิดได้ ๘ เดือน

ข่หมินออย

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ไบเฉยิงภรา ๑ ไบผักเปจั ๑ ไบตำมลิง ๑

ไบชาภลู ๑ ข่หมินออย(หน้า ๒๗๒)

หอบหืด

ข่หมิ่นออย

kha1 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ลูกจัน + ดอกจัน + เทยินดำ +

เทยินฃาว +ข่หมิ่นออย +  (หน้า ๓๐)

ลมพรรดึก

ขอนเดา:

khC:n1 dC3

ขอนดอก

กริษ่หนา ๑ กระลัมภัก ๑ ขอนเดา: ๑ โกด ๑ กระเชยิ่ง ๑ โกดสอ ๑ (หน้า ๒๖)

ยากำลังราชสีห์

ขอบช่นางฃาว

khC:p2 cha7 na:N5khaw1

ขอบชะนาขาว

ให้เอ้าไปสว่าด ไปขอบช่นางขาว ไปภาโหม

บ่ริเพ็จ บดให้หินปร:จำท้องแล ฯ(หน้า ๑๔๓)

ยาถ้าเด็กเกิดได้ ๓ เดือน

ขอบช่นางแด้ง

khC:p2 cha7 na:N5dI:N3

ขอบชะนางแดง

ให้เอ้าไปใผ้แด้ง ไปก็พูมนา ขอบช่นางแด้งไปส่นาด บดทำแท่งให้กินเทิ่ต ฯ (หน้า ๑๔๓)

ยาเด็กเกิดได้ ๖ เดือน

ขอบช่นางทัง ๒

khC:p2 cha7 na:N5thaN5 sC:N1

ขอบชะนางแดง และขอบชะนางขาว

สมูนล่แวง ๑ ลูกหระหวาน ๑ ขอบช่นางทัง ๒ ยาทังนิเอาสิงล่กอน (หน้า ๑๘)

ริดสีดวงไอแห้ง

ขอบนางแดง

khC:p2 na:N5 dI:N3

ขอบชะนางแดง

เอาลูกม่กรูด ๑ ขอบนางแดง ๑ ฃาแก ๑ มนาว ๑ ไปยม่ฃาม ๑ (หน้า ๙๖)

ริดสีดวง

               

 

 

ขอบนางทัง ๒

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khC:p2 na:N5 thaN5 sC:N1

ขอบชะนางแดง และขอบชะนางขาว

นำขิ่งท่นาน ๑ นำขอบนางทัง ๒สิงท่นาน ๑ นำมันงาท่นาน ๑(หน้า ๔๓)

พยาธิทั้งปวง

ขอย

khC:j1

ข่อย

:ขิแรด ๑ ร:จิงจาน ๑ เบลอิ่กขอย ๑ รากใมคอนติ่หมา ๑ ร::แบก ๑(หน้า ๒๓๗)

ยาขับน้ำเหลือง

ขอย

khC:j1

ข่อย

เอายานวดแม้ว ๑ ก่แหล ๑ อยาแภก ๑ อยาเตรัย ๑ ยอดขอย ๑ เปรา: ๑(หน้า ๔๒)

เส้นขึ้นตา

ขันทํศกอน

khan1 thot7 sa1 kC:n3

ขัณฑสกร

เอาจันแดง จันฃาวกรุงฃเม้า ๑ ภาโหม ๑ สหม่อไทย ๑ แทรกขันทํศกอน(หน้า ๒๐๔)

อติสาร

ขันทศกอน

khan1 thot7 sa1 kC:n3

ขัณฑสกร

เอาขันทศกอน ขันกรวด ขันทราย มะขามเปียกน้ำ มะนาวน้ำ (หน้า ๑๖๑)

เสมหะ

ขา

kha:2

ข่า

ห้วไภลย ๑ ขา ๑ ขิ่งแห้ง ๑ ขิงสํด ๑ เทิ่ยนทัง ๕ ลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑(หน้า ๗๒)

ยาทุเรียนแห้ง

(โรคผู้หญิง)

ขิ่กาฃาว

khi2 ka:3 khaw1

ขี้กาขาว

ให้เอ้าไปเส่นิ่ยด ไปผักคราด ไปยบีนไปร่งับ ไปขิ่กาขาว แดง ไปโคกกร:ออม(หน้า ๑๔๔)

เด็กเกิดได้ ๑๑ เดือน

ขิ่กาแดง

khi2 ka:3dI:N3

ขี้กาแดง

ให้เอ้าไปเส่นิ่ยด ไปผักคราด ไปยบีนไปร่งับ ไปขิ่กาขาว ขิ่กาแดง(หน้า ๑๔๔)

เด็กเกิดได้ ๑๑ เดือน

                 

 

 

ขิ้กาแดง

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khi2 ka:3dI:N3

ขี้กาแดง

เอาตริ่ตุก เกลือ ๑ รากสมกุ่ง ๑ ฝักสัมปอย ๑ รากขิ้กาแดง ๑(หน้า ๑๖๑)

เสมหะ

ขิกาแดง

khi2 ka:3dI:N3

ขี้กาแดง

ไบขิกาแดงไบน้ำเต้า ขิมินออย หอมแดง ไภลย เทยิ่มฃาก่ชาย ก่ทือ(หน้า ๑๖๔)

ตานขโมย

ขิ่กาทัง ๒

khi2 ka:3thaN5 sC:N1

ขี้กาแดง และขี้กาแดง

ไบสํมปอย ๑ รากขิ่กาทัง ๒กัวหอม รากตองแตก ผ้กราชพฤกเทาอยาท้งหลาย

(หน้า ๑๗๒)

รักษาแรกกุมาร

ขิ่ง

khiN1

ขิง

พันงูแดง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ดิ่นลิ่ ๑ ดิต่เฃ ๑ ดิ่งูเหลอืม ๑ ไสยตักแวนทอง (หน้า ๑๐)

ตาเจ็บ

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ลูกบินกาหณิ่ นิลภูรศิ่ รากกันชุน ภริกไท ขิ่ง:มินออ้ยลูกปร:คำดิ่:ควาย (หน้า ๑๕๘)

ตานซางขโมยและซางไฟ

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เอาห้วหนัด +เถาส่คาน +ขิ่ง +ผิวม่กรูด + รากทภลู +ดิ่ปลิ่ +(หน้า ๒๓)

ริดสีดวง ๙ จำพวก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เทยิ่นเยาวภานิ่ ๑ เทยิ่นแดง ๑ สิงล่ +ภริกไทย ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ สิงล่ +(หน้า ๒๗)

หิวโหยหา นอนไม่หลับ โลหิตและลมเสมหะ

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เถ้าส่คาน +ระทภลู + รากเจตหมูนเภลิง +ขิ่ง +ดิ่ปลิ่ +สานสํม + (หน้า ๒๘)

ไข้ลมสาริบาต และโลหิต

                         

 

 

 

ขิ่ง

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khiN1

ขิง

กรามภลู +ดิ่ปลิ่+ขิ่ง+ พิกลอน +ตำเปนฝํงลายนำสํมษานำผึงกิน (หน้า ๓๐)

ลมพรรดึก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ขิ่ง + กก +สัพอยา ๑ ๓ สิงบํดดวยนำเหลา ทำแทงลายนำม่นาวกินขับเลอืด (หน้า ๓๐)

ขับเลือด

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เอาม่นาว ๑ พิก ๗ กํก ๗ เกลิ่อ ๗ ขิ่ง ๗ บํดกินหายแล ฯ(หน้า ๓๕)

หน้ามืดตามัว

ขิ่ง

khiN1

ขิง

รากอังชัง ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่ ๑ ส่หม่อไทย ๑ ส่หม่อเทด ๑ ส่คาน ๑(หน้า ๓๖)

ฝี

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เอาลำภัน ๑ ไปยส่ไครย ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่บํดลายนพผิงร้วงกินหายแล (หน้า ๔๕)

สะอึก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ถาลํงเลอืดเอาไปยทับทิม ๑ ขิ่ง ๑ ฃ่า ๑ บํดกินหายแล(หน้า ๔๖)

ลงเลือด

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ฃาทัง ๒ หวานนำ ๑ ไภลยขมิ่นออย ๑ ขิ่ง ๑ ก่ทือ ๑ รากลังตังไกย ๑(หน้า ๕๔)

ริดสีดวงในพุง

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ขิ่ง ๓ ส้วน เจตหมูนเภลิ่ง ๕ สวย บุด ๕ ส้วน ตำผํงลายนำผึงร้วงกินเทาลูกพุทรา (หน้า ๕๓)

ริดสีดวง

             

 

 

 

 

ขิ่ง

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khiN1

ขิง

ไปยผักราดห้วแหวน ๑ ไปยก่เภรา ๑ ห้วขิ่ง ๑ ขิ่มิ่นออย ๑(หน้า ๕๐)

ซางเด็ก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

เอารากเจตหมูนเภลิ่ง ๑ ภริก ๑ กก ๑ ช่ราดำ ๑ขิ่ง ๑ ดิ่ปลิ่เชิ่ยก ๑ (หน้า ๕๕)

ประจำธาตุ

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ช่ราดำ ๑ ดิ่ปลิ่เชยิ่ก ๑ พิก ๑ ห้วก์เทยิ่ม ๑ ลูกเฝ้จแหง ๑ ห้วขิ่ง (หน้า ๕๕)

ท้องเสีย

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ลูกม่ตูมออน ๑ เปลอืกก้ทอน ๑ พิก ๑ ขิ่ง ๑ อยาทังนิ่ตำผํงลายน้ำผึงรว้ง(หน้า ๕๖)

ริดสีดวงผอมเหลือง

ขิ่ง

khiN1

ขิง

พิก ๑ ฃาทัง ๒ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ หวานนำ ๑ ขิ่ง ๑ ไภลย ๑ ห้วก่ชาย ๑ ก่ทือ ๑(หน้า ๕๘)

เจ็บพุงแห้ง

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ท่านใหเอาห้วขิ่ง ๑ ห้วขาทัง ๒ ก่ทือ ๑ ก่ชาย ๑ ข่มินออย ๑ ไภล ๑ ห้วปุดทัง ๒ (หน้า ๕๗)

แก้โรค ๑๒ จำพวก แก้กลอน ๑๒จำพวก และลม ๑๒ จำพวก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ขิ่ง ๑ ก่ทือ ๑ เจตหมูนเภลิ่ง ๑ บ่ริ่เพ้จ ๑

แกลับกลอง ๑ ก่เหมงฝรา ๑(หน้า ๖๖)

พยาธิเด็ก

ขิ่ง

khiN1

ขิง

ห้วขาแลก ๑ ขิ่ง ๑ ไปยส่เนิ่ยด ๑ กำมือ ๑ พิก ๗ กก ๗ ถิ่มนำหยันกินสานสํมเทา

แมมือ (หน้า ๗๑)

เลือดขึ้น

         

 

 

ขิ่งบาน

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khiN1ba:n2

ขิงบ้าน

ส่ม่อภิเภก ๑ สม่อไทย ๑ ขิ่งแหง ๑ ขิงบาน ๑ (หน้า ๔)

จำเริญอายุ

ขิงแหง 

khiN1hI:N1

ขิงแห้ง

จุกรูหินิ่ ๑ ดิ่บลิ่ ๑ จันฃ้าว ๑ โกดจุหลาลำภา ๑ แห้วหมู ๑ ขิงแหง(หน้า ๒๓๓)

ไข้

ขิงแหง

khiN1hI:N1

ขิงแห้ง

ส่หม่อ่ไทย +ขิงแหง+โกดบว้+

ภิมเสน + หวานนำ +(หน้า ๒๗๐)

แก้ลม

ขิ่งแหง

khiN1hI:N1

ขิงแห้ง

ดิ่ปลิ่เชยิก ๑ ขิ่งแหง ๑ ลูกจน ๑ เดา:จ้น ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑(หน้า ๕๒)

โรค ๑๒ จำพวก

ขิ่งแหง

khiN1hI:N1

ขิงแห้ง

ข่มิ่นออย ๑ ไภลย ๑ บุก ๑ กลอย ๑ อุดภิด ๑ ขิ่งแหง ๑ ฃาทัง ๒ พิก ๑ (หน้า ๖๑)

ริดสีดวงในท้อง ริดสีดวงปาก และริดสีดวงทวาร

ขิภรา

khi2 phra:7

ฟัก

:ขิภรา ๑ โภกกร:ออม ๑ ร::คัด ๑ เอาเทากันทำแทงใวลายนำมน้าว(หน้า ๒๓๓)

ริดสีดวงตา

ขิ่มินออย

khi2min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑ ขิ่มินออย ๑ ห้วไภรย ๑ ฃาทัง ๒ เจจหมูนยานรอบห้ว

(หน้า ๑๐)

ตานทราง

ขิมิ่นออย

khi2 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

บริเพจ ๑ นำปร:สารทอง ๑ขิมิ่นออย

 เอาสเม่อภากนำยันเลา(หน้า ๑๙๑)

ตานทราง

             

 

 

 

 

ขิ่แม้ว

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khi2 mI:w2

ไม้เก๋ง

ขิ่แม้ว ๑ ม่ยํมต้วผู ๑ ม่ไฟยต้วผู ๑

รากคัดเคา ๑ ฃิ่ง ๑ ไภลย ๑(หน้า ๖๕)

ขับระดู

ขิแรด

khi2rI:t4

กำจาย

:ขิแรด ๑ ร:จิงจาน ๑ เบลอิ่กขอย ๑ รากใมคอนติ่หมา ๑ร::แบก ๑(หน้า ๒๓๗)

ขับน้ำเหลือง

ขิ่แรต

khi2rI:t4

กำจาย

เอาแมฃิ่แตร ๑ เฃากวายขาว ๑ สานสํม ๑

ขิ่แรต๑ แชเหลาใว ๓ คืน(หน้า ๕๘)

เจ็บพุงแห้ง

ขิ้เล็ก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

ไปโคกกร:ออม ไปขิ้เล็ก ไปเส่ดา ไภลก็ตือตริ่ก็ตุกบํดทำแงลายน้ำร้อนกินแล:

(หน้า ๑๔๔)

เด็ก ๑๑ เดือน

ขิ่เล้ก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

เอาขิ่เล้กแกนส่เด้า สํน จันทัง ๒ รากยานนาง ลูกม่ฃามปอม ลูกกร:ดอม (หน้า ๑๗๒)

ตานขโมย

ขิ่เลก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

ลูกชาภลู ๑ กร:หวาน ๑ กรามภลู ๑ ลูกจัน ๑ ไบขิ่เลก ๑ พิก ๑ หวานนำ ๑(หน้า ๒๑๓)

สันนิบาตตาแดง

ขิ่เสิ่ยดเทด

khi2 siat2 the:t6

สีเสียดเทศ

จันแดง ลูกบินกานิ่ นิลภูสิ่ ลูกคำดิควาย ขิ่เสิ่ยดเทด ยาทังนิ้เอาส่เภ่อภาก(หน้า ๑๕๙)

ตานซางขโมยและซางไฟ

ขิ่เสิยดเทด

khi2 siat2 the:t6

สีเสียดเทศ

เอาขิ่เสิ่ยดเทด ๑ ม่หาหิง ๑ เทิ่ยนดำ ขาว โกดส่อ ๑ โกดฃ่เหมา ๑ หาผิ่น ๑(หน้า ๕๙)

แก้โรคทั้งปวง

                 

 

ขิ่เสิ่ยดเทศ

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khi2 siat2 the:t6

สีเสียดเทศ

ลูกบิญกาหนิ่ นิลภูสิ่ ประคำดิ่ควาย ขิ่เสิ่ยดเทศยาท้งนิ่เอ้าเสมอพาก (หน้า ๑๕๙)

พิษตานขโมย

ขิหมิน

khi2 min2

ขมิ้นชัน

กร:ดาดทัง ๒ ฟันล่ฝักกาด ๑ ขิหมิน ๑ ทังนิ่ตากแหงตำฝํงไสยหลุมสุมไฟยทุกวันแลฯ (หน้า ๘๙)

ริดสีดวง

ขิ่หมินเครือ

khi2 min2 khru:a5

ขมิ้น

ขิ่หมินเครือ +ก่แหล + ดอกบุนณะ ๑

ดอกภิ่กุน ๑ ดอกส่ร่ภิ่ ๑  (หน้า ๒๖)

แห้งติดกระดูกสันหลัง

ขิ่หมิ่นออย

khi2 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

เอาภริก ๗ ขิง ๗ ดิ่ปลิ่ ๗ ขิ่หมิ่นออย ๗ แห้วนราหัดลํงบํดผํง ทำแทงทา (หน้า ๑๐๑)

ริดสีดวงบวมริดสีดวงเลือด

ขิ่หมิ่นออย

khi2 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

เอาขิ่แหลก ๑ ตาม่เสา ๑ แฃมแดง ๑ กดูกไกย ๑ขิ่หมิ่นออย ๑ บ่ริ่เพจ ๑

แก้ลบกล้อง ๑ (หน้า ๕๗)

ริดสีดวง

ขิ่หมิ่นออย

khi2 min2?C:j4

ขมิ้นอ้อย

เอาขิ่หมิ่นออย ๑ ห้วไภลย ๑ บริเพจ ๑ ไปยชุมเหจไหญยกำมือ ๑ ไปยก่เภรา ๑

(หน้า ๖๗)

ยาประจำท้องเด็ก

ขิเหล็ก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

ใบส้มฃาม ๑ ใบสมปอย ๑ ใบขิเหล็ก พริก ๑ ขิง ๑ หวักะเทิ่ยม ๑ ขมินออ้ย ๑(หน้า ๑๑๖)

ริดสีดวง

ขิเหลก 

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

เอาไบขิเหลก ๑ ไบสมฃาม ๑ ไบสมปอย ๑ ไบลํม๑ ไบต่ร่กุ ๑ บริเพช ๑ (หน้า ๒๓๖)

ริดสีดวง

               

 

ขิ่เหล็ก

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

รากภันงูแดง ๑ รากขิ่เหล็ก ๑ พริก ๑ ขิง ๑ กก ๑ ต้ม ๓ เอา ๑ (หน้า ๔๘)

ถ่ายไม่คล่อง

ขิ่เหล็ก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

เอาเปลิ่อกขิ่เหล็ก ๑ เปลือกเล็บยิ้ว ๑ ตำน้ำหยันกินหายและฯ (หน้า ๖๘)

ทุเรียนลงทาเบา

(โรคผู้หญิง)

ขิ่แหลก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

เอาขิ่แหลก ๑ ตำม่เสา ๑ ตำเอานำสิงท่นาน เฃาเหนิ่ยวดำหม่อท่นาน ๑(หน้า ๑๐๑)

กลอน

ขิแห้ลก

khi2 lek1

ขี้เหล็ก

รากมเกลือ ๑ แกนปรู ๑ แส่มษาน ๑ ขิแหล้กแกนม่หาด ๑ บุกร่อ ๑(หน้า ๙๖)

ริดสีดวง

เข้ดมอน

khet1 mC:n6

ขัดมอน

เอาเข้ดมอน ๑ ลำภํง ๑ อยาเกล้ดหอ้ย ๑ เอาเทากันปัดโภกคอหายแลฯ(หน้า ๒๓๓)

เมื่อยคอ

เข้าตอก

kha:w2 thC:k4

ข้าวตอกตานหญ้า

เอ้าเข้าตอก ๑ เกลือ ๑ บดลายน้ำม่ง่อใหกินหายแล:ฯ(หน้า ๑๔๔)

 

เด็กสะอึก

เข้จมอน

khet1 mC:n6

ขัดมอน

เอารากม่ตูม ๑ รากมกลำ ๑ รากเข้จมอน ๑ รากก่เภร่า ๑ ร:เจตภังคิ่ ๑ (หน้า ๕๑)

หืดไอ

เข้าสารดำ

kha:w2 sa:n1 daw3

ข้าวเหนียวดำ

ลิ้นทะเล +เข้าสารดำ ๗ เม็ด พิมเสร ๖ กลำจิงเอาใบม:เฟือง + (หน้า ๑๓๘)

ยาไว้ใส่ตาเด็ก

                 

 

 

เข้าเหนยิวดำ

คำอ่าน

ชื่อสมุนไพร

รูปแบบการใช้

ส่วนประกอบของขนานยาสมุนไพร

kha:w2 niaw1 daw3

ข้าวเหนียวดำ

เอาขิเลกทัง ๕ ตำมเสาทัง ๕ เอามาต้มเอาน้ำตวงกันเข้าเหนยิวดำ (หน้า ๖๘)

เจ็บพุงแห้ง

เขิ่อขิน

khi:a1 khin1

มะเขือขื่น

แกนม:ตุม ๑สหนัดได ๑ เจ้ดหมูนเภลิ่ง ๑ รากม:ตูม ๑ ลูกเขิ่อขินทังตรทังราก(หน้า ๙๑)

ไอริดสีดวง

เขิอหึน

khi:a1 hU:n1

มะเขือขื่น

เอาลูกเขิอหึนบิบนำเอาใหใดท่นาน แลวเอาเฃาเหนยิวตานตำ ใหเทากับนำลูกเขือ

(หน้า ๕๒)

แก้โรค ๑๒ จำพวก

เขือขึน

khi:a1 khU:n1

มะเขือขื่น

ม่แวงเครือ ๑ เขือขึน ๑ สํมกูง ๑ ดองดิง ๑ ห้วอุดภิด ๑ ห้วช่ออกทัง ๒ (หน้า ๕๘)

เจ็บพุงแห้ง

ไข่เน้า

khaj1 na:w1

ไข่เน่า

ผกัสํมปอย ๗ ผัก รากใอเหนยิ่ว เปลอิกไขเน้าตํม ๓ เอา ๑ กินแกตานโจน

 (หน้า ๑๖๙)

ตานขโมย

ไขเน้า

khaj1 na:w1

ไข่เน่า

เอาอยาไซย ๑ กร:ดูกงูเหลอิม ๑ บริเพช ๑ เบลอิ่กไขเน้า ๑ ฃมินออย ๑ ตํม ๓ เอา ๑

(หน้า ๑๙๙)

ตานทรางผอมเหลือง

ไขเนา

khaj1 na:w1

ไข่เน่า

ไปยไขเนา ๑ ไปยคํนทิสอ ๑ ไปยหนาด ๑ ไปยภาโหม ๑  ขิ่มินออย ๑ (หน้า ๑๐)

ตานทราง

                   

 

 

 

 ***
คหกรรมศิลป์  ยาสมุนไพร แถว9

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1838
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2468
mod_vvisit_counterทั้งหมด7954139