Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พมร.กะทู้ arrow คุณธรรมคู่ความรู้
คุณธรรมคู่ความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 04 กรกฎาคม 2009

"จุรินทร์"เต้นวิจัยชี้คุณธรรมเสื่อม!จี้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

 

คมชัดลึก : "จุรินทร์" เต้น! วิจัยชี้คุณธรรมความซื่อสัตย์คนไทยทุกกลุ่มเสื่อมกว่าปี 50 จาก 2.75 เหลือ 2.34 ในปี 52 จี้มหาวิทยาลัยคุมเข้มผลิตบัณฑิตให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ระบุต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นคุณภาพมากกว่าเชิงพาณิชย์ ขณะที่ "นพ.วิจารณ์" แนะ กกอ.หนุนเรียนอาชีวะเพื่อชาติ

 

http://www.norsorpor.com/ข่าว/n1554169/จุรินทร์%20เต้นวิจัยชี้คุณธรรมเสื่อม!จี้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

 

 

 

"จุรินทร์"เต้นวิจัยชี้คุณธรรมเสื่อม!จี้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

Bookmark and Share

คมชัดลึก : "จุรินทร์" เต้น! วิจัยชี้คุณธรรมความซื่อสัตย์คนไทยทุกกลุ่มเสื่อมกว่าปี 50 จาก 2.75 เหลือ 2.34 ในปี 52 จี้มหาวิทยาลัยคุมเข้มผลิตบัณฑิตให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ระบุต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นคุณภาพมากกว่าเชิงพาณิชย์ ขณะที่ "นพ.วิจารณ์" แนะ กกอ.หนุนเรียนอาชีวะเพื่อชาติ

 

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่เมืองทองธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2552 : ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย (National Conference : 2009 The Year of Thai Higher Education Quality Enhancement) โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจกว่า 3,000 คน พร้อมกันนี้ มอบโล่ให้มหาวิทยาลัย 7 แห่งที่ได้รับการรับรองในโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้แก่ จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น มทร.ธัญบุรี ม.ธรรมศาสตร์ ม.แม่โจ้ ม.หอการค้าไทย และม.อัสสัมชัญ

 นายจุรินทร์กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ต้องการฝากการบ้านให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการจัดการอุดมศึกษา ไปหามาตรการควบคุมให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงพาณิชย์ สภามหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติหลักสูตร จึงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย

 “อีกทั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผมได้ลงนามในประกาศกระทรวงว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กำหนดชัดเจนให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ หลังประกาศใช้ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงการจัดการสอนทุกสาขาให้เป็นไปตามนั้นภายในปี 2557 เพราะปี 2552 กระทรวงเดินหน้าพัฒนาอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายคือทำให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 202 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ" นายจุรินทร์กล่าว

 นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวกำหนดคุณลักษณะ 5 ด้าน คือมีคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะผลสำรวจสะท้อนให้เห็นชัดว่า คุณธรรมของคนไทยลดลง รับได้กับนักการเมืองที่เก่งแต่โกงกิน ล่าสุดผลวิจัยของศูนย์คุณธรรมร่วมกับ ม.มหิดล ระบุว่าคุณธรรมคนไทยทุกกลุ่มลดลงโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ ลดจาก 2.76 ในปี 2550 เหลือ 2.34 ในปี 2552 เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และคุณลักษณะอีก 4 ด้านคือมีความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยี

 ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า หลังจากประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแล้ว จะต้องประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ถ้าที่ใดตกมาตรฐานก็ต้องปิดไปโดยปริยาย เพราะจะไม่มีใครเข้ามาเรียนในสาขาที่ตกการประเมินแน่นอน

 ขณะที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า จำนวนมหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีมากเกินความต้องการ เห็นว่า กกอ.ควรสนับสนุนให้คนเรียนอาชีวศึกษาให้มากกว่าเรียนมหาวิทยาลัย เพราะประเทศไทยต้องการคนเข้าสู่วิชาชีพ เราต้องมองภาพใหญ่ของบ้านเมือง ไม่ใช่มองแค่ผลประโยชน์

 

 

คมชัดลึก : กกอ.เห็นชอบร่างประกาศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมฯ ระดับชาติ “สุเมธ“ชี้ปรับกระบวนการจัดทำหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงสอดคล้องเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2557 นี้ เสนอ "จุรินทร์" ลงนาม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงจะมีผลบังคับใช้ ส่วนสาระสำคัญของร่างฯ เป็นการปรับกระบวนการจัดทำหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาและสาขา/สาขาวิชาต้องครอบคลุมในเรื่องต่างๆ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทั้งนี้ ในร่างยังกำหนดสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยด้วย และยังระบุให้หลักสูตรใหม่ที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปที่จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานด้วย ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2557 และเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้วให้มหาวิทยาลัยรายงานให้กกอ.ทราบภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม กรอบมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาที่เน้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก

 “การกำหนดกรอบมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญมากต่อคุณภาพอุดมศึกษาไทย ที่ต่อไปการผลิตบัณฑิตจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือสถานประกอบการอย่างแท้จริง เพราะผู้ใช้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรอย่างใกล้ชิด ดังนั้นทำให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถที่จะเลือกบัณฑิตไปใช้ได้ตามความต้องการ ขณะเดียวกันผู้ใช้บัณฑิตยังสามารถที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของบัณฑิตที่จะรับระหว่างสถาบันที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้ว่าเป็นอย่างไร เช่น เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ความรู้ที่ได้จะนำไปปรับใช้หรือประยุกต์เป็นหรือไม่ และมากน้อยแค่ไหน ทักษะปัญญาต่างกันอย่างไร ซึ่งการกำหนดกรอบดังกล่าวนี้ต่างจากเดิมที่จะกำหนดกว้างๆ เช่นการจัดหลักสูตรนั้นเน้นวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตกำลังคนและตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นต้น“ ดร.สุเมธ กล่าว

 

 

***

Newsข่าว พมร.กะทู้สาระความรู้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 22 มิถุนายน 2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้637
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3028
mod_vvisit_counterทั้งหมด7114167