Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ภูมิศาสตร์เพื่อไกด์ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อไกด์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2020
.
มีไว้เพื่อลับสมอง ประลองปัญญา

ภูมิศาสตร์ภาคใต้ .


ใช้ภาพ มอภ.จห.183 - 194

เป็นคู่มือช่วยค้นหาคำตอบ183 อินโดจีน


(มอภ.จห.183  V


184  ระบบสุริยะ


(มอภ.จห.184  V


.

185  มหาสมุทรอินเดีย

เส้นทางสายไหม


(มอภ.จห.185  V

.186  สองฝากฝั่งภาคใต้


(มอภ.จห.186  V

.
187 ช่องแคบมะละกา


(มอภ.จห.187  V.


188 14 จังหวัดภาคใต้


(มอภ.จห.188  V


.


189 เกาะในภาคใต้


(มอภ.จห.189  v

.


190 อ่าวพังงา


(มอภ.จห.190  v
.


191 ภูเก็จมังกรไฮ้เหลง


(มอภ.จห.191  v


แผนที่เกาะภูเก็ต
192 ทางช้างเผือกดาราจักร


(มอภ.จห.192  v

.


193  ทางช้างเผือกดาราจักร ภาพจาก USA


(มอภ.จห.193  v.

194  แอนดรอมิดาดาราจักร


(มอภ.จห.194  v๑. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.183

ภาคใต้อยู่ระหว่าง ๒ มหาสมุทร

ก. หมายเลข 1 กับ 5

ข. หมายเลข 1 กับ 2

ค. หมายเลข 1 กับ 4

ง. หมายเลข 1 กับ 7


๒. ภูมิศาสตร์  จากแผนที่ มอภ.จห.184

ถ้าให้นับดาวเสาร์เป็นดาวหมายเลข 1

โลกอยู่ในลำดับใด

ก. 2

ข. 3

ค. 4

ง. 5๓. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.185

ภาคใต้อยู่ในตำแหน่งหมายเลขใด

ก. 1

ข. 2

ค. 3

ง. 4๔ ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.186

สึนามิ ในปี พ.ศ.2547 เกิดขึ้นที่สุมาตรา

พลังสึนามิผ่านหมายเลขใด  จึงถึงภาคใต้

ก. 1

ข. 3

ค. 6

ง. 8


๕. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.187

ชาวเลอูรักหลีเป๊ะ ในจังหวัดสตูล

อาศัยอยู่ในหมายเลขใด

ก. 3 

ข. 4

ค. 5

ง. 6๖. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.188

จังหวัดสตูล นัยว่ามาจากคำ สะโต๊ย แปลว่า ต้นกระท้อน

จังหวัดนี้อยู่ในตำแหน่งหมายเลขใด

ก. 9

ข. 10

ค. 11

ง. 12๗. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.189

แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

อยู่ในตำแหน่งหมายเลขใด

ก. 3

ข. 6

ค. 7

ง. 9๘. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.190

ชาวเลอาศัยอยู่หลายแหล่ง  ชาวเลสังกาอู้

อาศัยอยู่ที่หมายเลขใด

ก. 1

ข. 4

ค. 7

ง. 11๙. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.191

ปลายหางมังกรไฮ้เหลง มีทรายที่เป็นซิลิกอนสูง  

เดินบนทรายแห้ง จะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าด

จะพาแขกไปเดินฟังเสียงเอี๊ยดอ๊าด

ณ สถานที่ดังกล่าว  

จะต้องพาแขกไปหมายเลขใด

ก. 2

ข. 3

ค. 6

ง. 10๑๐. ภูมิศาสตร์ จากแผนที่ มอภ.จห.188

จังหวัดในภาคใต้  ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

สามารถมองเห็นดาราจักรทางช้างเผือก (มอภ.จห.192) ได้ชัดเจน

และเห็นได้ในจำนวนวันที่มากกว่า ๒๐ วัน

ท่านจะพาแขกไปดูทางช้างเผือกดาราจักร

ได้  ณ ตำแหน่งใด

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 14๑๑. ศิลปวัฒนธรรมนักโบราณคดีพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่วัดเวียง

อำเภอไชยา เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า

ภาคใต้นับถือศานาพุทธมหายาน

มาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย

ช่วยบอกตำแหน่งหมายเลขที่พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

จากแผนที่ มอภ.จห. 188


ก. 3

ข. 5

ค. 12

ง. 14

.


๑๒. ศิลปวัฒนธรรม

 


The man with the golden gun ภาพยนตร์ในชุดเจมส์ บอนด์ 007

เริ่มต้นเรื่องและปิดเรื่องบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเขาพิงกันและเขาตาปู

ใช้แผนที่ มอภ.จห.190  เขาพิงกันและเกาะตาปู  อยูตำแหน่งใด

ก. 2

ข. 8

ค. 9

ง. 10


๑๓. ศิลปวัฒนธรรม

ชาวยุโรปพยายามเดินทางมาอินเดีย

หลังการพบอเมริกาเหนือ  โปรตุเกสจึงเดินทางมาพบอินเดีย

และพบภาคใต้ของไทย เมื่อ พ.ศ.๒๐๕๐ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

โปรตุเกสมาถึงภาคใต้ ณ ตำแหน่งหมายเลขใดในแผนที่ มอภ.จห.185

ก. 2

ข. 3

ค. 4

ง. 6


๑๔. ศิลปวัฒนธรรม
ประติมากรรมชุดนี้นี้ประดิษฐานอยู่ใน PHUKET HISTORICAL PARK

สาเหตุต้นสุดมาจากข้อใด


ก. ศึก ๙ ทัพ

ข. ศึกบางระจัน

ค. กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรก

ง. อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวแม่ทัพไทย


๑๕. ศิลปวัฒนธรรม


เลียงร่อนแร่เป็นเครื่องมือการหาแร่ดีบุกเป็นอาชีพของชาวบ้าน  ชาวบ้านจะร่อนแร่เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ทั้งแหล่งธรรมชาติและแหล่งที่นายทุนจัดทำเหมืองแร่ ในภาคใต้หลายจังหวัดไม่มีแร่ดีบุก  จากแผนที่  มอภ.จห.188 หมายเลขใด  ไม่มีแหล่งแร่ดีบุก  ชาวบ้านไม่สามารถร่อนแร่ได้ในแหล่งนั้น  หมายเลขใด?


ก. 1

ข. 12

ค. 13

ง. 14


๑๖. ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งทอผ้าไหมพุมเรียง V

แหล่งทอผ้านาหมื่นศรี V


ลายราชวัตรจากแหล่งทอผ้าเกาะยอ V

ผ้ายกเมืองนคร


หมายเลขใดใน มอภ.จห.188  ไม่มีแหล่งทอผ้าดังกล่าว

ก. 3 

ข. 6

ค. 7

ง. 11


๑๗. ศิลปวัฒนธรรม


พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช


พระบรมธาตุไชยา
พระจอมไทยบารมีประกาศ วัดไชยธาราราม V


ยังมีพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุอีกในจังหวัดอื่น

แต่ไม่ได้แสดงภาพไว้ดังข้างต้นนี้

ใช้แผนที่ มอภ.จห.188

จังหวัดอื่นใดมีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีกธาตุ


ก. 5 

ข. 6

ค. 7

ง. 8


๑๘. ศิลปวัฒนธรรม


เทวรูปพระนารายณ์ อายุ ๑,๓๐๐ ปี  เป็น ๑ ในเทวตรีมูรติ เคยประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง๑  องค์จำลองมีที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า๑  ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมอันดามัน๑ วัดนารายณิการาม๑  แต่เดิม เทวรูปพระนารายณ์อยู่ในต้นตะแบก  ณ หมายเลขใด  ใช้แผนที่ มอภ.จห.189

ก. 3

ข. 5

ค. 6

ง. 8


๑๙. ศิลปวัฒนธรรม

ลูกปัดสุริยเทพ  แสดงอยู่ ณ สถานที่หมายเลขใด  ในแผนที่ มอภ.จห.190


ก. 1

ข. 2

ค. 4

ง. 5


๒๐. ศิลปวัฒนธรรม

จิตรกรแนบ  ทิชินพงศ์ ได้สร้างจิตรกรรมศึกถลางไว้ ๔ ภาพ

ภาพในข้อใดมีชื่อเรียกว่า ระดมพล


ก. ข.ค.


ง.๒๑. ศิลปวัฒนธรรม

ลูกทัวร์ให้พาไปทำกิจกรรมนี้  พาแขกไป ณ ตำแหน่งสถานที่ใด  ดูจากแผนที่ มอภ.จห.191

ก. 5

ข. 7

ค. 8

ง. 9


๒๒. ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานที่เสนองานลูกปัดประยุกต์

อยู่ในสถานที่ตำแหน่งใด

ดูจากแผนที่ มอภ.จห.190

ก. 1

ข. 4

ค. 6

ง. 11
 
 
***
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1184
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3009
mod_vvisit_counterทั้งหมด7961681