Skip to content

Phuketdata

default color
Home
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 01 ธันวาคม 2020

.อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สภท.๑๑๙๑

. 

อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ  .
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ  เป็นที่เที่ยวอีกแห่งของตำบลศรีสุนทร ที่มีความสวยงามของวิวทะเลสาบ และเงียบสงบ อากาศดี นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมวิวบริเวณสันเขื่อนได้ซึ่งจะได้เห็นภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสีเขียวมรกตอันสวยงาม

ที่นี่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ ทั้งชมวิวบริเวณริมสันเขื่อน ชมพืชพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และสามารถใช้ถนนรอบเขื่อนเพื่อปั่นจักรยานได้.
.
โครงการชลประทานภูเก็ต กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ในปี พ.ศ.2546 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำก่อสร้างเป็นเขื่อนดินยาวประมาณ 860 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร ความจุที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 7.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกักน้ำประมาณ 7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร มีถนนรอบอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นเขาพระแทวและเขาพารา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ โอบล้อมไปด้วยผืนป่าสองข้างทาง เหมาะในการเดินวิ่ง ออกกำลังกาย และ ปั่นจักรยาน มีพืชพันธุ์ไม้หลากสายพันธุ์ เช่น เตยโดง มงเคร เฟิร์น อ้อ หยี บุก บอน เลือด เนียง มะไฟ เป็นต้น 

.

ด้านเหนือบนสันเขื่อนมีน้ำตกที่สวยงาม ชื่อว่า "น้ำตกไอ้เฮ" ซึ่งชื่อน้ำตกไอ้เฮ แม่ชีเง็ก เล่าว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวจีนชื่อ ไอ้เฮ เข้ามาทำงานเป็นกุลีเหมืองแร่อยู่ที่บนเขาในหมู่บ้านม่าหนิก  

.
.
รายละเอียด
.
โครงการชลประทานภูเก็ต กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำก่อสร้างเป็นเขื่อนดินยาวประมาณ 860 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร ความจุที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 7.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกักน้ำประมาณ 7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร มีถนนรอบอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นเขาพระแทวและเขาพารา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ โอบล้อมไปด้วยผืนป่าสองข้างทาง เหมาะในการเดินวิ่ง ออกกำลังกาย และ ปั่นจักรยาน มีพืชพันธุ์ไม้หลากสายพันธุ์ เช่น เตยโดง มงเคร เฟิร์น ต้นอ้อ ต้นหยี ต้นบุก ต้นบอน ต้นลูกเลือด ต้นเนียง ต้นมะไฟ เป็นต้น 

.

ด้านเหนือบนสันเขื่อนมีน้ำตกที่สวยงาม ชื่อว่า "น้ำตกไอ้เฮ" ซึ่งที่มาของชื่อน้ำตกไอ้เฮ มีเรื่องเล่าจากแม่ชีเง็กว่า ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวจีนชื่อ ไอ้เฮ เข้ามาทำงานเป็นกุลีเหมืองแร่อยู่ที่บนเขาในหมู่บ้านม่าหนิก  ได้ปลูกพืชผัก เช่น ต้นบุก ต้นบอน ไว้ทำอาหารกิน ต่อมาได้เสียชีวิตลงบริเวณนี้ จึงได้เรียกชื่อน้ำตกนี้ว่า ไอ้เฮ ตามชื่อของกุลีจีนเหมือง 

 

 

 

น้ำตกไอ้เฮ มีชั้น "โตนเตยโดง" อยู่ชั้นล่างสุด ที่สามารถเล่นน้ำได้


อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ  เป็นที่เที่ยวอีกแห่งของตำบลศรีสุนทร ที่มีความสวยงามของวิวทะเลสาบ และเงียบสงบ อากาศดี นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมวิวบริเวณสันเขื่อนได้ซึ่งจะได้เห็นภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสีเขียวมรกตอันสวยงาม

 ที่นี่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ ทั้ง ชมวิวบริเวณริมสันเขื่อน ปั่นจักรยาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ชมพืชพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด 


(สุภโรจน์ ทรงยศ ๒๕๖๓ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก)

.
คำแลภาพ: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร    สภท.๑๑๙๗
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(สภท.๑๑๙๖ )

.
นามานุกรม

.
ณรงค์ ชูภักดิ์ เพศชาย  ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ 134/3 หมู่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 


ณิชพันณ์ นิลกรรณ เพศหญิง  ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ 56/9 หมู่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 


สาวิตรี ชูภักดิ์ เพศหญิง ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ 139/1 หมู่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 


ศุภโรจน์ ทรงยศ เพศชาย ภูมิลำเนาภูเก็ต อยู่ที่ 139/1 หมู่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ให้ข้อมูลอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 .
บรรณานุกรม
.
ศุภโรจน์ ทรงยศ (๒๕๖๓)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก  ภูเก็ต : มอภ.จห.
.
อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (๒๕๖๓) น้ำตกไอ้เฮ ภูเก็ต : มอภ.จห.  ๔ หน้า
.
คลังผลงาน ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

.
เขื่อนบางเหนียวดำ ในแถว 2.2 การท่องเที่ยว


แกล้งดิน ใน https://mega.nz/fm

นามานุกรม  แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด


บรรณานุกรม แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด
.

.
ทะเบียนภาพ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร


.
ค้นเพิ่มเติมใน ใน จดหมายเหตุ มอภ.จห. ( มอภ.จห.)
.

เขื่อนบางเหนียวดำ รหัส มอภ.จห.14928

น้ำตกไอ้เฮ รหัส มอภ.จห.14929


ค้นเพิ่มใน สภท.
.

.
ได้ปลูกพืชผัก เช่น ต้นบุก ต้นบอน ไว้ทำอาหารกิน ต่อมาได้เสียชีวิตลงบริเวณนี้ จึงได้ตั้งชื่อน้ำตกว่า ไอ้เฮ ตามชื่อของกุลีจีนเหมือง 


น้ำตกไอ้เฮ มีชั้น "โตนเตยโดง" อยู่ชั้นล่างสุด ที่สามารถเล่นน้ำได้
. ***

คติชนวิทยา คติชนวิทยา

ต้นฉบับ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 13 ธันวาคม 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้763
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3116
mod_vvisit_counterทั้งหมด7942812