Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow พังงาศึกษา arrow ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ : ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 02 ธันวาคม 2020ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้

ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สภท.๑๑๙๑


เยือนหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีที่น้อมนำพระราชดำริ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปะการแสดงหนังตะลุงปละตก หน้าน้ำ หน้าไฟ ลิงดำลิงขาว ที่หาดูชมได้ยากในปัจจุบัน ลองลิ้มชิมรสปิ่นโตอาหารพื้นถิ่นรสชาดดี เมนูปลาถ้ำ ปรุงด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต 

.


.


(ฉบับคัดลอกจาก word)


แหล่งการเรียนรู้ที่น้อมนำพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน   และปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชน เช่น ทำอาหารพื้นบ้าน ทำผ้ามัดย้อม แกะตัวหนังตะลุงและชมการแสดงหนังตะลุงฝั่งประตก ร่วมรับประทานอาหารพื้นถิ่นเป็นต้น และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันผลิตสินค้าโอท็อปนำมาวางจำหน่ายให้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 บ้านลิพอนใต้ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ประวัติ

หมู่ที่ 5 บ้านลิพอนใต้ ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เมื่อกลับจากศึกษาดูงาน คณะกรรมการหมู่บ้านประชุมลงมติให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯขึ้นในชุมชน

นางอำพร ผสมทรัพย์ ประธานกลุ่ม ฯ ได้เข้าฝึกอบรมศาสตร์พระราชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับใบงานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้ตั้งปณิธานว่าจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและคนในชุมชน นางอำพร ผสมทรัพย์ ได้นำเงินทุนส่วนตัวจำนวนหนึ่งบริจาคให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในที่ดินของตนเอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ในปีพ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้ชุมชน จัดทำโครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และต่อมาในปี พ.ศ.2563 ได้จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมการท่องเที่ยวแบบ D-HOPE เพื่อต่อยอดให้คนในชุมชม ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ ฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดและภายนอก

การจัดแสดง

ศูนย์การเรียนรู้ ฯ บ้านลิพอนใต้ เป็นชุมชนที่มีวิถีชาวบ้านเรียบง่าย มีเสน่ห์และกลิ่นไอของสังคมชนบท ผู้คนเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์

สิ่งที่น่าสนใจ

1.หนังตะลุงประตก (หนังตะลุงฝั่งตะวันตก ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา) เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่แตกต่างไปจากหนังตะลุงฝั่งตะวันออก โดยการนำตัวหนังตะลุงหรือหนังควายมาเชิดบนจอผ้าเพื่อให้เป็นเงาเล่าเรื่องราวด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นสะท้อนเรื่องราวในสังคมตามยุคสมัย หรือแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ เพื่อให้เกิดความบันเทิง และเพื่อพิธีกรรมการแก้เหมรย (แก้บน) ของคนในชุมชน ซึ่งยังคงสืบสานถ่ายทอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมหายากไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน

ตัวละครที่ใช้แสดง เช่น ฤๅษี หน้าน้ำ หน้าไฟ ลิงขาวลิงดำ เณรพอน  หย้องเกาะ  กร้าง เป็นต้น

2. ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ เป็นการนำผ้าปาเต๊ะที่ผู้หญิงในชุมชนใช้ใส่เป็นผ้านุ่งในชีวิตประจำวันมาเพ้นท์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มสีสันความสวยงามให้มากขึ้น

3. ปลาถ้ำ เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารของชาวบ้านลิพอนใต้ ที่นำปลามาแปรรูปโดยวิธีการตุ๋นปลาให้นิ่มทั้งตัว เพื่อยืดอายุเก็บไว้กินได้นานยิ่งขึ้น
.
คำแลภาพ: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร    สภท.๑๑๙๗
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(สภท.๑๑๙๖ )

.
นามานุกรม

จินตนา แนมใส เพศหญิง ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เพศชาย เกิดเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๙ ภูมิลำเนาภูเก็ต ที่อยู่ ๑๗๕ หมู่ ๑ ต. เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต โทร.0813262549 ให้สัมภาษณ์ อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สุนทร ผสมทรัพย์  เพศชาย ภูมิลำเนาภูเก็ตที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

อำพร ผสมทรัพย์  เพศหญิง ภูมิลำเนาภูเก็ต ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ ฉันท์ชนิต สรรเพ็ชร เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

.
บรรณานุกรม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  (๒๕๖๒)  ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็จ  ภูเก็ต: บริษัทอ๊อฟเซ็ท เพรส จำกัด

สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์ : หมายเหตุรักษ์  (๒๕๖๓)  หอจดหมายเหตุ มอภ.ภูเก็ต:

         สืบค้นจาก phuketdata.net เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓


คลังผลงาน ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
ดีโฮพบ้านลิพอนใต้ ในรหัส สภท.1201 แถว 2.2 การท่องเที่ยวนามานุกรม  แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด
บรรณานุกรม แถว 1-2-3.15 เบ็ดเตล็ด
.
ทะเบียนภาพ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร


.
ค้นเพิ่มเติมใน ใน จดหมายเหตุ มอภ.จห. ( มอภ.จห.)
หนังควาย หนังประตก หนังตะลุง รหัส มอภ.จห.533


ค้นเพิ่มใน สภท.
กร้าง หนังประตก วิดีทัศน์ ในรหัส สภท.182
ดนตรีหนังประตก เสียง ในรหัส สภท. 697
เพลงลิงหนังประตก เสียง ในรหัส สภท.695
. *** คติชนวิทยา คติชนวิทยา . ต้นฉบับ
นุ้ยลิพอน
ต้นฉบับ ปั้นหม้อบ้านลิพอน
ต้นฉบับ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 13 ธันวาคม 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้956
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2836
mod_vvisit_counterทั้งหมด7933814