Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
สมหมาย ใฝ่รู้เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 29 มกราคม 2021

ไม่มีคำอธิบาย
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 

ผู้สูงวัย  พ่อเฒ่าอันดามัน  ปู่หมาย

ใฝ่รู้เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
( สมหมายใฝ่รู้เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ )

.

ไม่มีคำอธิบาย 

เพื่อชาติ

 เพื่อชาติ

 .
ไม่มีคำอธิบาย

เพื่อศาสนา

เพื่อศาสนา  

.

 ไม่มีคำอธิบาย

เพื่อพระมหากษัตริย์

 เพื่อพระมหากษัตริย์

 

 

เพื่อใฝ่รู้คู่สุขภาพ

เพื่อใฝ่รู้คู่สุขภาพ  

 ไม่มีคำอธิบาย

...

รูปเล่มผลงานผู้สูงวัย
ต้นฉบับ
ไม่มีคำอธิบาย
.
ผลงานตัวอย่าง ใน จดหมายเหตุ มอภ.จห.
ต้นฉบับ ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ
.
ไม่มีคำอธิบาย
.
ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 
จดหมายเหตุภูเก็จ
เมื่อเมืองภูเก็จมีอายุ ๒๓๓ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๒
ต้นฉบับ 
ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 233 ปี เมืองภูเก็จ
ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ
ไม่มีคำอธิบาย

มอภ.จห.
(จดหมายเหตุ มอ.ภูเก็ต )

ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

เป็นกุญแจแอพ

ไม่มีคำอธิบาย 

.
 
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ : ประพันธ์ ๒๕๖๑
 
***
คติชนวิทยา  
คติชนวิทยา
สมหมายใฝ่รู้เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์
DATA ต้นฉบับก่อนเป็น QR Code
ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ
เพื่อ ชาติ
เพื่อ ศาสนา
เพื่อ พระมหากษัตริย์

จากผลงานของสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 233 ปี
มอภ.จห. (ผลงานตัวอย่าง) เพลงเปล
มอภ.จห.
.
เดิม มีเสียง(เพลง,วรรณกรรม,สัมภาษณ์) ในแถบบันทึกเสียง
พ่อเฒ่าหมายได้จัดการให้เปลี่ยนไว้ใน "คลังเสียงMega"
ต้องการให้เป็นสาธารณะ แต่โปรแกรมยังไม่ยอม
ผู้อื่นจะใช้ได้ ต้องโทร.0813262549
.
ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

 ไม่มีคำอธิบาย

คลังเสียง MEGA
Sommai Pinphutthasin
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

.

ไม่มีคำอธิบาย

.

 


 
ผลงาน   ผู้สูงวัย   ปู่หมาย   ผู้เฒ่าอันดามัน
.
.

๑. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายสมหมาย นามสกุล ปิ่นพุทธศิลป์
ยศ / ตำแหน่ง เมื่อรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกิดวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อายุ ๗๔ ปี ๖ เดือน
ศาสนา พุทธ สถานภาพ สมรส
หมายเลขบัตรประจำตัว  3  8303  00035  36  2
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๗๕ หมู่ ๑ บ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0813262549  E-mail : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ข้อมูลครอบครัว  ภรรยาชื่อนางสุพัตรา ปิ่นพุทธศิลป์ นามสกุลเดิม เรืองไกรกลกิจ มีโรคประจำตัว คือโรคไต ฟอกไตเป็นจำสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง โรคความดันและเบาหวาน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี  มีบุตร ๒ คน คือนายสุพรหมินทร์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๓ สมรสกับนางกัลยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อนายสัญมณินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ กับ ด.ญ.ภัสสรินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอศรีราชา ชลบุรี  บุตรชายคนที่ ๒ ชื่อ นายจักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๙ รับราชการอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมรสกับนางนิตยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อ ด.ญ.ปัณยินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ และ ด.ช.ปิณฑ์ชวินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ข้อมูลสุขภาพ นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ มีโรคเก๊าท์ อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อยู่ในเอกสารแนบ หน้า ๓๙ - ๕๔  ปีนภูกระดึง ครั้งที่ ๙ เมื่ออายุ ๖๙ ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม  ผลงานปรากฏอยู่ใน www.phuketdata.net, หอจดหมายเหตุ มอ. (มอภ.จห.) ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒ - ๓๘
๒. ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๔ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๘ กศ.บ.(ภาษาไทย-โภชนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๒ พ.ม. สนามสอบจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๙ ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๐๗ ม.ศ.๓ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๔ ม.๓ โรงเรียนถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๑ ป.๔ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๓. สังคมได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ทางด้านการศึกษา  งานวิจัย งานด้านมัคคุเทศก์ งานด้านวัฒนธรรม งานด้านโบราณคดี งานด้านธรณีกาล งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   จากการสอน บรรยาย ปฏิบัติ และผลิตสื่อ มีปรากฏใน www.phuketdata .net, มอภ.จห.  และตอบคำถามใน FB.:สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์, Morall Jotmaihet, Thai Phasa, Khati Chonwithya  และในเครือข่ายเพื่อนพันธมิตร  ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒-๕๔
.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้176
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3761
mod_vvisit_counterทั้งหมด8739507