Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
สมหมายผู้เฒ่าอันดามัน ผู้สูงวัย : ผลงาน พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๖๔ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 31 January 2021

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ผู้สูงวัย  ผลงาน   ผู้เฒ่าอันดามัน  ปู่หมาย
(มอภ.จห.)
(โปรดใช้กุญแจแอพ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )

สมหมาย  ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔
ชุดนี้เป็น LINK คำค้นหา

เมื่อได้คำแล้ว ประสงค์จะดูภาพประกอบผลงาน

ให้เปิดดูได้ใน QR CODE ใกล้ ๆ หรือ LINK สัมพันธ์กัน

ไม่มีคำอธิบาย
(พิมพ์คำ จดหมายเหตุเมืองภูเก็จ ในช่องขวามือบน แล้ว ENTER)

 

ไม่มีคำอธิบาย 
 
 

(^ QR Code ผลงานสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ )

 

ประพันธ์วรรณกรรม

ยอดนารีศรีถลาง

เพื่อแปลงเป็นบทละครประกอบแสงสีเสียง

แสดงสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อนุสรณสถานเมืองถลาง
(PHUKET HISTORICAL)
.

ละครยอดนารีศรีถลาง
ไม่มีคำอธิบาย

.ประพันธ์วรรณกรรม

ยอดนารีศรีถลาง

เพื่อแปลงเป็นบทละครประกอบแสงสีเสียง

แสดงสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อนุสรณสถานเมืองถลาง
(PHUKET HISTORICAL)

 .
ในบทละครยอดนารีศรีถลาง
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ได้เพิ่มเพลงพื้นถิ่นเพลงพื้นบ้าน
เดิม  ทำไม่ได้  จึงไม่ปรากฏเสียงเพลงพื้นบ้าน

แต่การเก็บเพลงท้องถิ่นในโปรแกรม MEGA
ซึ่งแปลงมาจากแถบบันทึกเสียง

จัดการแปลงหลายขั้นตอนจึงออกมาเป็น URL & QR Code

ไม่มีคำอธิบาย

เพลงนอนนุ้ยนอน เพลงเปล  

เส้นทางสายไหมข้ามคาบสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก

เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวโลก

เส้นทางพระราชทรัพย์

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตราธิราชเจ้า

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

เสนองานในการประชุมจังหวัดพังงา

 

พงศาวดารเมืองถลาง

บอกว่า

ท่านผู้หญิงจัน

เป็นลูกของแม่หม้าเสี้ย

พานักเรียนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง

หินตาหนา ๒ คู่

ในอนุสรณ์แม่หม้าเสี้ย อำเภอถลาง ภูเก็ต

(หน้า 6)


แลอนึ่ง เมื่อพม่ายกมานั้น

พญาธรรมไตรโลกให้เกาะเอาตัวตูข้าลงไปไว้ ณ ปากพระ

ครั้นพม่ายกมาตีปากพระได้

กลับแล่นขึ้นมา ณ บ้าน

แลคนซึ่งให้รักษาบ้านเรือนนั้น แล่นทุ่มบ้านเรือนเสีย

ข้าวของทั้งปวงเป็นอันณราย มีคนเก็บริบเอาไปสิ้น

แลอยู่ทุกวันนี้ยากจนขัดสนเป็นนัก

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ได้ใช้ข้อความนี้

เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของท่านผู้หญิงจัน 


ออกจากค่ายปากพระ ข้ามช่องแคบ ไปบ้านไม้ขาว บ้านในยาง บ้านสาคู

บ้านพรุ สมภาร บ้านพรุจำปา บ้านเหรียง 

จึงเข้าสู่รนบ้านเรือน (อันมีคนเก็บริบข้าวของเอาไปสิ้น)

มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร  (มทศ.)

ได้เคยจัดไตรกีฬา มาแล้ว ๓ ครั้ง

 


ผู้สนใจได้อัญเชิญธงถลางชนะศึก
จาก
ค่ายปากพระ

ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๑-๑๒ มีนาคม

มาประกอบพิธีไหว้ตายายผีถลาง

ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์  มาตั้งแต่ปี พ..๒๕๓๓

 

บริษัท Phuket Old Farm ได้ชวนเชิญ

ปั่นจักรยานบนเส้นทางประวัติศาสตร์


เพลงเปล นอนเสียนุ้ยนอน
ไม่มีคำอธิบาย

(ประกอบละครยอดนารีศรีถลาง)

 

ในปี พ..๒๕๖๓

 

เพื่อสดุดีย่าจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) ที่ได้

อุทิศกายกำลังสติปัญญากลับมาปกป้อง

คุ้มครองเมืองถลางให้พ้นภัยศัตรู

ผลงานการศึกษางานในแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

เมื่อ ปี พ..๒๕๐๙

มีไว้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

และมีประโยชน์ต่องานคติชนวิทยาและวัฒนธรรม ในปี พ..๒๕๑๙

 
ไม่มีคำอธิบาย

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 มอภ.จห.

(โปรดใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )

 

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ

ทุกสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นงานวัฒนธรรม

สื่อที่มีอยู่เดิมล้วนเป็นงานทางด้านวัฒนธรรม

เมื่อได้งบประมาณจาก สวช.

หอวัฒนธรรมภูเก็จ จึงกำเนิดขึ้นเมื่อ ปี พ..๒๕๒๕

หน่วยงานเอกชนกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ

ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับงานภาครัฐ

สนับสนุนงานทางวิชาการของรัฐจัดการสัมมนา

ประวัติศาสตร์เมืองถลาง๓ ครั้ง

ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ มีอยู่เฉพาะใฝ่รู้ประจำ

ผู้มาใหม่ค้นหาข้อมูลเดิมยากมาก

แต่ www.phuketdata.net และมอภ.จห.คือแหล่งข้อมูลDATAผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ตำแหน่ง

หมายเหตุรักษ์ มอภ.จห.

ประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
เลขานุการกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

ผู้อำนวยการศูนย์อันดามัน

ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
นายกสถาบันภาษาไทย วค.ภูเก็ต 


รวบรวมไว้ให้แล้ว
  จากการสนับสนุน ของ มอ..

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ สะสมภาพได้จำนวน ๑๓๓,๖๕๙ ภาพ (หน่วย)

ร่วมแสดงละครยอดนารีศรีถลางในปี พ..๒๕๖๑-๒๕๖๒

(โปรดใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ)

ไม่มีคำอธิบาย

มอภ.จห.
(โปรดใช้กุญแจแอพ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตกะทู้

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ หมายเหตุรักษ์ มอภ.จห.

.

วิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์ ๙ วีรชน
ในศึก ๙ ทัพ (ส่วนศึกถลาง ๒๓๒๘)

เป็นเวลา ๓๓ ปี ปีละ ๕ ครั้ง

และได้เสนอพื้นที่นาหลวงถลาง ๙๖ ไร่

เป็น

อนุสรณสถานเมืองถลาง

PHUKET  HISTORICAL  PARK

เสนอสร้างอนุสาวรีย์ ๙ วีรชนเมืองถลาง

 

 

ไม่มีคำอธิบาย 

ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันชาติ

..
ชาติ

..ศาสนา

ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันศาสนา

ไม่มีคำอธิบาย

ปฏิบัติตน ดำเนินการ ศึกษา สร้างสื่อ ถ่ายทอด  เผยแพร่

. มหาชาติประติมากรรม

. ประติมากรรมบนบานหน้าต่าง

. บานหน้าต่างเบื้องขวาอุโบสถวัดท่าเรือ ถลาง

. เป็นประติมากรรมจากกัณฑ์ในมหาชาติ (พระเวสสันดรชาดก)

. พระเวสสันดรชาดก เป็น ๑ ชาดกใน ๕๕๐ นิบาตชาดก

. มหาชาติ คือ พระเวสสันดรชาดก

. พระเวสสันดรชาดก เป็น ๑ ใน ๑๐ ของทศชาติชาดก

. ทศชาติชาดก หรือ พระเจ้า ๑๐ ชาติ

มีหัวใจทศชาดกว่า

เต ช สุ เน ม ภู ข นา วิ เว

. เว คือ พระมหาเวสสันดรช่ดก

๑๐. พระเวสสันดร เป็นพระโพธิสัตว์

๑๑. พระเวสสันดรมีมเหสีคือ พระนามัทรี มีพระธิดาคือกัญหา มีเจ้าชายคือชาลี

๑๒. เชื่อว่าต้องเทศน์มหาชาติให้จบภายใน ๑ วันจึงได้บุญบารมีสูงสุด

จึงต้องจัดการเทศน์มหาชาติให้จบภายใน ๑ วัน

๑๓. มหาชาติ มี ๑๓ กัณฑ์

กัณฑ์ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ จุลพล มหาพน ชูชก กุมาร มัทรี สักบรรพ มหาราช นครกัณฑ์

๑๓. ประติมากรรมบนบานหน้าต่างเบื้องขวาอุโบสถในวัดท่าเรือมี ๑๐ กัณฑ์ เริ่มกัณฑ์ทศพร หิมพานต์ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ กุมาร มัทรี สักบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์

เพราะบานหน้าต่างมีเพียง ๑๐ บาน ( ๕ ช่อง) จึงไม่มีกัณฑ์ จุลพน มหาพน และชูชก

คำแลภาพ : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

หมายเหตุ มอภ.จห.

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

(มอภ.จห.8193)

ปฏิบัติธรรมและบรรยายพุทธธรรมในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

สารนาถ  ๑๙ ครั้ง
ดำเนินการศึกษา

สร้างสื่อเผยแพร่

ปรากฏใน

ไม่มีคำอธิบาย 

www.phuketdata.net

FB: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
Facebook: Morall Jotmaihet

ศึกษาและถ่ายทอด

พุทธธรรม

ในวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช

ฝึกมัคคุเทศก์หอการค้าไทย
เมื่อ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(มอภ.จห.14938)

ศึกษาและถ่ายทอด

พุทธธรรม

ในสวนโมกขพลาราม

อำเภอไชยา

สุราษฎร์ธานี

ฝึกมัคคุเทศก์หอการค้าไทย
เมื่อ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(มอภ.จห.14938)

ฝึกมัคคุเทศก์หอการค้าไทย เมื่อ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ค่ายจริยธรรมโรงเรียนกาละพัฒน์  ภูเก็ต  ..๒๕๖๒
ค่ายคติชน สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต..๒๕๔๙-๒๕๕๓

 

ศึกษาและถ่ายทอด

พุทธธรรม

ในวัดพระบรมธาตุไชยา

อำเภอไชยา

สุราษฎร์ธาน

สาธยายพระไตรปิฎก  พุทธคยา

ธันวาคม ๒๕๕๔

ปฏิบัติพุทธธรรม

ในเทศกาลสาธยายพระไตรปิฎก

พุทธคยา แคว้นมคธ
รัฐพิหาร INDIA

วิทยากร

การอบรมพุทธธรรม

ค่ายจริยธรรม ๔ พระธาตุแดนใต้

ในโครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

ดำเนินการ จัดการ ประสานงาน

บวชชีแม่ชีละออง ธัญญานิติ

ในพุทธคยา  แคว้นมคธ

รัฐพิหาร  INDIA

เมษายน ๒๕๕๕

ชวนเชิญพุทธบริษัททอดกฐินวัดไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ ๔

วัดไทยเกสรียา  ไวสาลี  รัฐพิหาร  INDIA

 

ผศ.ดร.ประภา  กาหยี  ประธาน

อาจารย์ศิริพร พงษ์ปัญญา  รองประธาน

ถวายกฐิน วัดไทยเกสรียา

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

บวชชี ในต่างประเทศ

 

ดำเนินการ

จัดการ

ประสานงาน

บวชชีแม่ชีจิ๋ว

วีระพิมพ์ (จิ๋ว) ใจสมคม
ในพุทธคยา

แคว้นมคธ

รัฐพิหาร

INDIA

..๒๕๖๑

บรรยายพุทธธรรม ศาสนธรรม

ใน มะละกา อิโปร์ ปีนัง

จำนวน ๕ คณะ

. คณะม้าทรงในอ๊ามกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

. คณะเปอรานากันภูเก็ต
. คณะกรรมการศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ทม.กะทู้

. คณะกรรมการสมาคม
เปอรานากันภูเก็ต
. แขกของบริษัท

เพื่อนธรรมชาติ

บรรยายพุทธประวัติและพุทธธรรม
จำนวน ๑๙ คณะ

ในลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ชวนเชิญพุทธบริษัท ร่วมทอดผ้าป่า
ถวายผ้าป่าวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

จำนวน ๑๙ ครั้ง

(หน้า 23)

บรรยายพุทธธรรมในนครราชคฤห์
จำนวน ๑๙ คณะ

เขาคิชฌกูฏ

วัดไทยธรรมิกราช

ตโปทาราม

วัดเวฬุวัน (วัดแรกในพุทธศาสนา)

มหาวิทยาลัยพุทธนาลันทา

ร่วมและปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีในวันสารทเดือนสิบ

ศึกษาพุทธธรรมในเทศกาล

เผยแพร่ :
www.phuketdata.net

Facebook: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
Facebook: Morall Jotmaihet

 

มอภ.จห.
.
.
ไม่มีคำอธิบาย

จดหมายเหตุเมืองภูเก็จ

ภูเก็ตจดหมายเหตุ

ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 233 ปี

 

ถ่ายทอด :
มัคคุเทศก์

นักศึกษาวิชาภาษาไทยคติชนวิทยา

(หน้า 24)
อุปสมบทหมู่อุทิศแด่ท้าวเทพกระษัตรี (ท่านผู้หญิงจัน) ท้าวศรีสุนทร (คุณมุก)

ในเทศกาลสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ของทุกปี

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เป็นกรรมการอำนวยการและปฏิบัติการ ทุกปี

ดำเนินการ จัดการ และประสานงาน

บวชชีในพุทธคยา  แคว้นมคธ  รัฐพิหาร  INDIA
๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

. แม่ชีนิภา ชิตมาตย์

. แม่ชีปัญจาภรณ์ (แนม) หนูใหม่

. แม่ชีเย็นจิต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

. แม่ชีสุภลักษณ์ (แนบ) อ๋องสกุล

. แมีชีพราหมณ์จารินี รัตนอาภรณ์

. แม่ชีวิไลวรรณ บุญเกิด

ณ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา แคว้นมคธ

ได้รับความเมตตาจาก ดร.พระมหาประภาส โรจนธัมโม

ประกอบพิธีเมื่อเช้าวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

(หน้า 26)
นมัสการพระคุณเจ้า ดร.พระมหาพัน แตะกระโทก อธิการวัดไทยนาลันทา

ผู้ศรัทธาจะซื้อที่ดินสร้างวัดธัมมิกราช

จะนำเงินมาถวายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕

แล้วรับโฉนดจาก ดร.พระมหาพัน

สมหมายรับปัจจัยรอถวายวัดธัมมิกราช ที่ขอให้พระคุณเจ้าช่วยจัดเตรียมโฉนดตรงตามรายชื่อ

(ตามที่ได้เสนอมาหลายครั้งขอสรุปเป็นลำดับเพื่อขอรับโฉนด ดังนี้

รายที่ ๑. นางนิภา ชิตมาตย์ ๒ ตารางวา ๔,๐๐๐ บาท

รายที่ ๒. เครือสกุล "วัฒนพฤกษ์" (นางฐิติมา-นายกิตติศักดิ์-..พรชนก) ,๐๐๐ บาท

รายที่ ๓. ..นัทธมน ชิตมาตย์ ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๔. นายปริญญ์ ชิตมาตย์ ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๕. อุบาสิกาถนอมจิตต์ แสนสุข ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๖. ..อารมณ์ ทองเต็ม ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๗. นายสุภชัย - นางฉิ้ง กั่วเจริญ ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๘. นางจาริณี รัตนาภรณ์ ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๙. พระสมุห์อมรศักดิ์ อธิมตฺโต (รักษาราษฎร์) จำนวน ๑ ตารางวาว ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๑๐. นายบรรจง(โกจง) และครอบครัวพร้อมลูก ๆ  จำนวน ๑ ตารางวาว ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๑๑. โกจงและญาติธรรมที่พึ่งบารมีพ่อเสือปุ้นเต๋าก๋ง และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๑ ตารางวาว ๒,๐๐๐ บาท

รายที่ ๑๒. คุณธนิต - จิรสุตา ประทีป ณ ถลาง ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๓. .นิดารัตน์ วรรณธะพิสุทธิ์ และครอบครัว ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๔. นายสุรวิช - นางวิลาวัณย์ โภคาพันธ์ และครอบครัว ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๕. นพ.ณัฐวุฒิ วรรณธะพิสุทธิ์ ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๖.นายอาลักษณ์ วรรณธะพิสุทธิ์ ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๗...ภัทรวดี วรรณธะพิสุทธิ์ ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๘.นายธีระพงศ์ วรรณธะพิสุทธิ์และครอบครัว ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๑๙. ครอบครัว "ทับทิมโกศล" ,๐๐๐.-

รายที่ ๒๐. ศิลปินเสน่ห์ - อาจารย์ผกามาศ วงษ์กำแหง ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๒๑ สายสกุล "ม่วงโพธิ์" ,๐๐๐.-

รายที่ ๒๒ นางปัญจาภรณ์ หนูใหม่ ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๒๓ นายบุญลือ งานสถิล ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๒๔ นางสุกัญญา ตันตาภิรติบวร ๒,๐๐๐.-

รายที่ ๒๕ อาจารย์ณัฎฐนันท์ เอี่ยมสะอาด และครอบครัว ๒,๐๐๐.-

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ครั้งแรกที่ได้เห็นเขาดงคสิริในระยะดั่งที่เห็น

สามารถเดินได้ในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง

แต่ชาวพุทธคยา ห้ามไม่ให้เดินไป เพราะกว่าจะถึง

สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา ใช้เวลามากกว่า ๓ ชั่วโมง

เหมารถจี๊ป ก็ใช้เวลาครึ่งวัน จึงถึงแหล่งพุทธสถาน

(หน้า 27)

ครั้งแรกที่ได้เห็นเขาดงคสิริในระยะดั่งที่เห็น

สามารถเดินได้ในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง

แต่ชาวพุทธคยา ห้ามไม่ให้เดินไป เพราะกว่าจะถึง

สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา ใช้เวลามากกว่า ๓ ชั่วโมง

เหมารถจี๊ป ก็ใช้เวลาครึ่งวัน จึงถึงแหล่งพุทธสถาน
เชิญชวนผู้ศรัทธาทอดผ้าป่าวัดไทยในสังเวชนียสถาน

จำนวน ๑๘๐ ครั้ง (..๒๕๕๐ - ๒๕๖๒)
วัดไทยพุทธคยา  วัดไทยธัมมิกราชา  วัดไทยนาลันทา  วัดไทยไวสาลี  วัดไทยเกสรียา

วัดไทยกุสินารา  วัดไทยกุสาวดี  วัดไทยเฉลิมราชย์

วัดไทยลุมพินี  วัดไทยสารนาถ วัดไทยสวนตาลหนุ่ม วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยมคธสารนาถ

วัดไทยมคธสาวัตถี  วัดไทยป่าฝ้ายสหัสสราม

วัดไทยเชตวันสาวัตถี  วัดไทยภูริปาโลคลีนิค

วัดไทยพุทธสาวิกา  วัดไทยรัตนาราม ๙๖๐

ดำเนินการ จัดการ และประสานงาน

อุปสมบทในดินแดนกำเนิดพุทธธรรม  แคว้นมคธ  รัฐพิหาร  INDIA
๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

นาค พระภิกษุ ปริญญ์ ชิตมาตย์
อุปสมบทที่วัดไทยนาลันทา

โกนผมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา

(หน้า 31 )

ดำเนินการ จัดการ และประสานงาน

สร้างพระประธานวัดไทยเกสรียา

ใช้เวลา ๓ ปี ได้ ๑ ล้านบาท

ถวายพระพุทธภูเก็จแก้วเกสรียา
(พระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันมีค่าดั่งอัญมณีเป็นศรีแก่แผ่นดินเกสรียา)

แคว้นมคธ  รัฐพิหาร  INDIA

ดำเนินการจัดการ

เทศน์มหาชาติบนรถบัสอินเดีย
ระหว่างสถานปฐมเทศนาไปสถานตรัสรู้
(สารนาถ - พุทธคยา)

ระยะเวลา ๙ ชั่วโมง มีเจ้าภาพประจำกัณฑ์ครบ ๑๓ กัณฑ์

ดำเนินการได้ ๒ ครั้ง

.

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ไม่มีคำอธิบาย

.

พานักศึกษาทัศนศึกษาพระราชวัง

และปราสาทพระเทพบิดร

เป็นประจำ ๒ ปี ต่อ ๑ ครั้ง

(หน้า 34)

นักศึกษาสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พระนารายณ์เทวรูป

ที่พระนารายณ์ อำเภอกะปง พังงา

อายุ ๑,๓๐๐ ปี

บนเส้นทางพระราชทรัพย์

 

พานักศึกษาทัศนศึกษา

ถวายพระเกียรติยศทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ทรงถือตรี คทา จักร และสังข์

จักร + ตรี >> (ราชวงศ์) จักรี

เป็นประจำทุกปี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
(หน้า 36)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

เสด็จฯ จังหวัดภูเก็ต  ๔ ครั้ง

วันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖

ทัศนศึกษา

นักเรียน  นักศึกษา  มัคคุเทศก์อาชีพ

เป็นประจำทุกปี

มอภ.จห.

บันทึกพระราชกรณียกิจ

ไว้ที่ มอภ.จห.๑๔๙๘๗

เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

ไม่มีคำอธิบาย 

สมหมายยึดมั่นและเมิดทูนในสถาบันพระมหากษัตราธิราชเจ้า


(หน้า 37)
.

 

 

ไม่มีคำอธิบาย
สมหมายใฝ่รู้คู่สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

.

เดินทาง-บรรยายป่าหิมพานต์

จำนวน ๕ วัน ปี พ..๒๕๖๒

เดินทาง-บรรยายสิกขิมศึกษา

จำนวน ๕ วัน ปี พ..๒๕๕๒

(หน้า 41)

เดินทาง บรรยาย
พุทธธรรมเนื่องด้วยเขาคิชฌกูฏ

นครราชคฤห์ แคว้นมคธ

รัฐพิหาร INDIA

จำนวน ๑๗ ครั้ง ปี พ..๒๕๕๐-๒๕๖๑

เดินทาง บรรยายพุทธธรรมสิกขา

ในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และเกี่ยวข้อง

ครั้งละ ๙ - ๑๒ วัน จำนวน ๑๙ ครั้ง

ปี พ..๒๕๕๐๒๕๖๒

เดินทาง บรรยายศาสนาเปรียบเทียบ

สังเวชนียสถาน-ทัชมาฮาล-เดลี

จำนวน ๓ - ๕ วัน

๕ ครั้ง

ปี พ..๒๕๕๘-๒๕๖๒

ดินทาง บรรยายเหมยลี่เอื้อแม่โขง

หลีเจียง-แม่น้ำโขง-

(หน้า 45)
๔ ปีต่อ ๑ ครั้ง
ครั้งละ ๙ วัน

ตั้งแต่

..๒๕๑๙

ถึง

..๒๕๖๒

เดินทาง

บรรยายคติชน

เยือนเหนือ

เมื่อหนาว

นักศึกษา

สาขาวิชา

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ภูเก็ต

๔ ปีต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๙ วัน

ตั้งแต่ พ..๒๕๑๙ ถึง พ..๒๕๖๒

เดินทาง

บรรยายคติชน

เยือน

อีสาน

เพื่อนเฮา

นักศึกษา

สาขาวิชา

ภาษาไทย

และ

วัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ภูเก็ต

ญาติธรรมภูเก็จแก้ว

จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๔-๖ วัน

เชิญชวนสร้างพระประธาน

 

ทักษิณาศึกษา

ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ - ๕ วัน

ตั้งแต่ พ..๒๕๑๙ ถึง พ..๒๕๖๒

นักเรียน-นักศึกษา-มัคคุเทศก์อาชีพ

ทักษิณคติชนศึกษา

ปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน

ตั้งแต่ พ..๒๕๑๙ ถึง พ..๒๕๖๒

นักศึกษาผู้เรียนคติชนวิทยา

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

(หน้า 50)

โบราณคดีปักษ์ใต้ศึกษา

ปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒ คืน ๓ วัน

ตั้งแต่ พ..๒๕๕๐ ถึง พ..๒๕๖๒

มัคคุเทศก์อาชีพ

บัตรสีชมพู  บัตรสีเหลือง

และบัตรบรอนซ์

เพื่อนครู กศ.๓ กศ.

จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ คืน ๓ วัน

สมาชิกสถาบันภาษาไทย (สภท.)

สมาคมเพอรานากัน

สัมพันธภาพญาติต่างแดน
จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

เทศบาลเมืองกะทู้

วิทยากรศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ - ๕ วัน

..๒๕๕๐๒๕๕๒

พิชิตภูกระดึง ครั้งที่ ๙ เมื่อ ๖๙ ปี

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงหลังแป เวลา ๑๕.๓๒ น.

วิทยากรคติชนเพื่อนเฮาอิสาน

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

.

***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา
คำค้นหา
ประกอบประวัติ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

ผลงาน  ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

ผู้เฒ่าอันดามัน   ผู้สูงวัย  ปู่หมาย

พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔

***

 


เปิดดูเพิ่มใน
QR Code
(เป็นแฟ้มคำค้นหา)

สมหมายใฝ่รู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔

.

ผลงาน ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

ผู้เฒ่าอันดามัน   ผู้สูงวัย

พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔

***

คลังเสียง MEGA
ด้วยโปรแกรมยังไม่ยอมให้เป็นสาธารณะ
ผู้ใดต้องการเสียง (เพลง,ละคร,สัมภาษณ์)
โทร.0813262549
ไม่มีคำอธิบาย

Sommai Pinphutthasin
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
ไม่มีคำอธิบาย

 

.

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 


 
ผลงาน   ผู้สูงวัย   ปู่หมาย   ผู้เฒ่าอันดามัน
.
.

๑. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายสมหมาย นามสกุล ปิ่นพุทธศิลป์
ยศ / ตำแหน่ง เมื่อรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกิดวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อายุ ๗๔ ปี ๖ เดือน
ศาสนา พุทธ สถานภาพ สมรส
หมายเลขบัตรประจำตัว  3  8303  00035  36  2
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๗๕ หมู่ ๑ บ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0813262549  E-mail : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ข้อมูลครอบครัว  ภรรยาชื่อนางสุพัตรา ปิ่นพุทธศิลป์ นามสกุลเดิม เรืองไกรกลกิจ มีโรคประจำตัว คือโรคไต ฟอกไตเป็นจำสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง โรคความดันและเบาหวาน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี  มีบุตร ๒ คน คือนายสุพรหมินทร์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๓ สมรสกับนางกัลยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อนายสัญมณินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ กับ ด.ญ.ภัสสรินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอศรีราชา ชลบุรี  บุตรชายคนที่ ๒ ชื่อ นายจักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๙ รับราชการอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมรสกับนางนิตยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อ ด.ญ.ปัณยินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ และ ด.ช.ปิณฑ์ชวินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ข้อมูลสุขภาพ นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ มีโรคเก๊าท์ อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อยู่ในเอกสารแนบ หน้า ๓๙ - ๕๔  ปีนภูกระดึง ครั้งที่ ๙ เมื่ออายุ ๖๙ ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม  ผลงานปรากฏอยู่ใน www.phuketdata.net, หอจดหมายเหตุ มอ. (มอภ.จห.) ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒ - ๓๘
๒. ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๔ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๘ กศ.บ.(ภาษาไทย-โภชนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๒ พ.ม. สนามสอบจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๙ ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๐๗ ม.ศ.๓ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๔ ม.๓ โรงเรียนถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๑ ป.๔ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๓. สังคมได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ทางด้านการศึกษา  งานวิจัย งานด้านมัคคุเทศก์ งานด้านวัฒนธรรม งานด้านโบราณคดี งานด้านธรณีกาล งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   จากการสอน บรรยาย ปฏิบัติ และผลิตสื่อ มีปรากฏใน www.phuketdata .net, มอภ.จห.  และตอบคำถามใน FB.:สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์, Morall Jotmaihet, Thai Phasa, Khati Chonwithya  และในเครือข่ายเพื่อนพันธมิตร  ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒-๕๔
.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 February 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1203
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4711
mod_vvisit_counterทั้งหมด8999764