Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ชาวเลกระบี่ ชาย-หญิง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 14 November 2021

.
ชาวเลจังหวัดกระบี่
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

มีประชากร ๒,๓๐๔ คน
.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชากรมากที่สุด คือบ้านในไร่ จำนวน ๔๗๒ คน เป็นร้อยละ ២០. ๒๐.๕๐ บ้านสังกาอู้ จำนวน ๔๖៦ คน ร้อยละ ២០.២៤ บ้านคลองดาว จำนวน ๒๗៣ คน ร้อยละ ๑๑.๘๖ บ้านโต๊ะบุหรง ร้อยละ ๘.๖៤ บ้านติงไหร ร้อยละ ៧.๘២ บ้านโต๊ะบาหลิว ร้อยละ ๖.៧๘ ประชากรกลุ่มน้อย หมู่บ้าน คือ บ้านหัวแหลม ร้อยละ ๕.๙๕ บ้านแหลมตง ร้อยละ ๕.๘៦ บ้านกลาโหม ร้อยละ ๕.๐๘ และบ้านมูตู ร้อยละ ๔.៤๓ และน้อยที่สุด คือ บ้านกลาง จำนวน ๖๗ คน ร้อยละ ๒.๙๑"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

.

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชากรชาวเลในจังหวัดกระบี่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน ๒,๓០៤ คน อยู่ในครัวเรือน จำนวน ๕๘๙ ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่สูงสุด คือบ้านสังกาอู้ จำนวน ๑๔๙ ครัวเรือน รองลงไป คือบ้านในไร่ จำนวน ๑๒๔ ครัวเรือน บ้านคลองดาว ๕๗ ครัวเรือน ลำดับรองลงไปที่มีจำนวน ครัวเรือนไม่ถึง ๕๐ ครัวเรือน คือ บ้านติงไหร จำนวน ๔๒ ครัวเรือน บ้านโต๊ะบาหลิว จำนวน ๓๘ จำนวน ២๙ ครัวเรือน บ้านหัวแหลม จำนวน ๓៤ ครัวเรือน บ้านกลาโหม จำนวน ๓ด ครัวเรือน บ้านมูตู จำนวน ๒៧ ครัวเรือน และบ้านกลาง มีประชากรน้อยสุด ๖๗ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑๗െ ครัวเรือน จำนวนครัวเรื่อนของทุกหมู่บ้าน จะมีจ่นคัวเรือนทมี่มาชึกใโระดบลาง & คนต่อ ครัวเรือน แต่บ้านสังกาอู้ จะมีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่เพียง มีจำนวน ค่อนข้างสูง คือ สมาชิกในครัวเรือน จำนวน ๑ คน มี ២๙ ครัวเรือน และจำนวน ๒ คน สูงถึง ๒๕ ครัวเรือน ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง ที่มาชิกประชากรอยู่ใคัวเรืนเดียสงถึง ในบ้านคลองดาว และบ้านโต๊ะบุหรง ๑๖ คน"

.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชากรชาวเลในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 874 38 901 342 103 13 37.93 1.65 39.11 14.84 4.47 0.56 1.35 0.09 100 31 2 2304 ไม่ระบุ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม จากตารางประชากรชาวเลในจังหวัดกระบี่ จำนวน ២๓๐៤ คน มีชาวเลที่ได้รับการศึกษา (และกำลังศึกษา) จำนวน ๑,๔๕๗ คน เป็นร้อยละ ๖๒.๐๗ ในจำนวนผู้ได้รับการศึกษา จำแนกเป็นร้อยละจาก ชาวเล ๒,๓๐៤ คน คือระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๙๐๑ คน เป็นร้อยละ ๓๙.๑๑ รองลงไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓៤๒ คน เป็น ร้อยละ ๑๔.๘๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๐๓ คน เป็น ร้อยละ ๔.๔๗ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ๓๑ คน เป็นร้อยละ ๑.๓๕ มีระดับการศึกษาอนุปริญา จำนวน ๑๓ คน และปริญญาโท จำนวน ๒ คน" 

.

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชากรชาวเลในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามการนับถือศาสนา ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ นับถือศาสนาคริสต์ นับถือศาสนาอิสลาม นับถือศาสนาพุทธ รวม 130 380 1794 2304 5.64 16.49 77.86 100 จากตารางประชากรชาวเลใจังหวัดกระบี่ จำนวน ២,๓០៤ คน ชาวเลที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๑,๗๙៤ คน ป็นร้อยละ ๗៧.๘៦ นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ៣๘០ คน เป็นร้อยละ ๑๖.๔๙ และนับถือ ศาสนาคริสต์ จำนวน ๑๓๐ คน เป็นร้อยละ ๕.๖๔"

.

 

.

 

.

 

.

 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

.

 

.

 

.
.

..

...
มนุษยศาสตร์  ชาวเลอูรักลาโว้ย ประวัติศาสตร์  

 
ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4463
mod_vvisit_counterเมื่อวาน5031
mod_vvisit_counterทั้งหมด9017178