Skip to content

Phuketdata

default color
Home
หมายเหตุภาพ พมร. ชุด ๑ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 23 September 2010

โปรดนำภาพไปใช้ด้วยความเป็นมงคลนะขอรับ

ฝากรูป

http://upic.me/show/16232252 ขึ้นเปลเด็กมุสลิม
http://upic.me/show/14847768 จดหมายแม่ปราง (ลูกสาวท่านผู้หญิงจัน)
http://upic.me/show/16472815 ตึก
http://upic.me/show/16472824 ตึก
http://upic.me/show/16472772 จิ่มแจ้ พมร.
http://upic.me/show/16472784 จิ่มแจ้ พมร.
http://upic.me/show/16472798 โทรศัพท์CAT
http://upic.me/show/16472804 โทรศัพท์CAT
http://upic.me/show/16472480 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472489 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472497 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472509 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472523 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472533 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472538 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472545 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472551 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472560 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472582 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472615 นบนางดัก
http://upic.me/show/16472624 นบนางดัก
http://upic.me/show/16177997 นักเรียน ม.๖ ภูเก็ตวิทยาลัย ฟังคำบรรยาย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
http://upic.me/show/14843537 ปืนใหญ่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
http://upic.me/show/16098904 ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เล่าประวัติวีรสตรีที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
http://upic.me/show/16096114 นักเรียน ภว.
http://upic.me/show/16096130 นักเรียน ภว.

Click at the image to view full size
ฝากรูป

http://upic.me/show/16096145 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096177 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096186 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096197 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096206 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096231 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096252 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16096267 พนักงานธนาคารกรุงไทย
http://upic.me/show/16472726 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16472752 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16472764 พมร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
http://upic.me/show/16095890 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095903 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095909 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095919 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095925 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095935 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095942 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095948 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095959 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095974 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095981 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16095989 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096000 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096010 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096036 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096046 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096068 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096094 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16096107 ภูเก็ตวิทยาลัย ม.๖ จำนวน ๑๐๐ คน จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อ.ทฤษฎาชาญยนต์
http://upic.me/show/16472628 มัคคุเทศก์อาชีพถนนถลาง
http://upic.me/show/16472838 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472854 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472868 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472878 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472885 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472896 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472912 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472918 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472926 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472941 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472946 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472955 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472966 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472978 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16472994 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473002 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473016 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473025 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473034 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473038 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473046 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473070 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473089 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473104 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473111 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473129 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473306 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473315 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16473372 มัคคุเทศก์อาชีพศึกษาเสริมรู้วัฒนธรรมถนนถลาง ตลาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต
http://upic.me/show/16232615 มุสลิมแต่งงาน
http://upic.me/show/16076574 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076574 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076594 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16076601 วัดลานบุญแผนที่
http://upic.me/show/16232602 เวทีฮาลาลฟู้ด
http://upic.me/show/16099949 สมหมาย-มานะ อธิบายกำเนิดภาพศึกถลาง
http://upic.me/show/16472642 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472665 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472693 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472676 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16472706 สุนัขใน พมร
http://upic.me/show/16096283 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรต้อนรับชาวต่างชาติ

http://upic.me/show/16096308 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรต้อนรับชาวต่างชาติ

http://upic.me/show/16096323 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรต้อนรับชาวต่างชาติ

http://upic.me/show/16096332 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรต้อนรับชาวต่างชาติ

http://upic.me/show/16096907 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096918 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096930 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096951 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096963 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16096979 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัวเหมือง
http://upic.me/show/16097002 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรรับนายหัว
เหมือง
http://upic.me/show/16095881 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชรต้อนรับฝรั่ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 02 October 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2501
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3062
mod_vvisit_counterทั้งหมด8849622