Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow Latest arrow สถิติการเข้าชม PHUKETDATA.net
สถิติการเข้าชม PHUKETDATA.net PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Tuesday, 14 December 2010

ความนิยมในการเข้าชม PHUKETDATA.net

ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

ลำดับที่  ชื่อเรื่อง (ปี ค.ศ. เดือน วัน เวลา ที่นำเข้าเว็ป) จำนวนครั้ง

 

 

1  บาบ๋ายาหยา The Little Nyonya (2010-01-25 06:17:34) 26157
2 คำยืมในภาษาไทยถิ่นภูเก็ต (2008-02-20 23:15:47) 8713
3 เอกลักษณ์ภาษาไทยถิ่นภูเก็ต (2008-01-10 22:53:21) 8425
4 แร่ธาตุในภูเก็ต (2008-01-10 22:28:05) 7778
5 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (2008-02-11 07:37:28) 7081
6 การทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต (2008-01-10 21:17:27) 6523
7 สภาพภูมิศาสตร์ภูเก็ต (2008-01-12 17:26:46) 6275
8 วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต (2008-02-06 22:09:46) 5968
9 สัตว์ป่าหิมพานต์ (2009-08-25 05:14:59) 5898
10 บาบ๋าย่าหยา (2010-01-22 20:44:29) 5578
11 ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวภูเก็ต (2008-02-09 21:32:27) 5410
12 บุคคลสำคัญของภูเก็ต (2008-01-27 16:41:15) 5386
13 ยางกล้วย (2009-06-15 17:35:41) 5319
14 การรักษาโรคของคนภูเก็ต (2008-01-27 14:53:11) 4680
15 ไม้กลายเป็นหิน (2007-12-30 11:15:13) 4327
16นามสกุลที่ขอจากมณฑลภูเก็จภูเก็ต4115
17 บุคคลสำคัญในภูเก็ต ๖ (2008-01-28 01:17:00) 4061
18 ผ้าบาติกกะทู้ (2008-05-10 11:35:23) 4052
19 วิวัฒนาการโลกและชีวิต (2008-04-17 21:04:06) 4046
20 ทรัพยากรในภูเก็ต (2008-01-15 20:06:19) 4036
21 เทือกเขา (2009-06-08 05:34:11) 3807
22 มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร(2008-02-12 00:38:25)3743
23 แหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลาง3654
24 บุคคลสำคัญในภูเก็ต ๕ (2008-01-28 01:08:46) 3609
25 ศาสนาอิสลามในภูเก็ต (2008-02-11 21:24:20) 3597
26 บุคคลสำคัญในภูเก็ต๒ (2008-01-28 00:48:40) 3534
27 อาหารการกินของชาวภูเก็ต (2008-01-15 21:11:08) 3468
28 ประติมากรรมจีนในภูเก็ต (2008-02-10 07:47:14) 3333
29 ไดโนเสาร์ (2009-07-17 07:37:33) 3297
30 ถลางภูเก็จภูเก็ต:ประวัติศาสตร์;ประสิทธิ ชิณการณ์ (2008-02-15 16:11:21) 3151
31  ภาษาถิ่นภูเก็ต : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ (2008-02-20 23:07:55) 3069
32 ตัวการันต์ (2010-03-01 16:00:19) 3033
33 ถ้ำทางโบราณคดีในจังหวัดกระบี่ (2008-01-06 11:23:57) 3005
34 ความเชื่อของชาวภูเก็ต (2008-02-11 21:25:53) 2995
35 โบราณสถานในจังหวัดภูเก็ต (2008-02-10 07:22:54) 2921
36 ประเพณีลอยเรือชาวเลภูเก็ต (2009-06-03 04:05:30) 2883
37 การกินโต๊ะจีนในงานมงคล (2008-02-11 19:48:29) 2832
38 ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง (2009-08-09 11:13:28) 2801
39 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ผศ. (2008-01-17 19:46:44) 2751
40 สถาปัตยกรรมในภูเก็ต (2008-02-10 07:41:27) 2715
41 สัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ (2009-07-17 07:29:17) 2701
42 ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (2008-02-12 00:24:07) 2687
43 ทองคำแหล่งเขาพนมพา (2008-01-05 11:32:21) 2643
44 บุคคลสำคัญในภูเก็ต๓ (2008-01-28 00:54:20) 2642
45 การละเล่นพื้นบ้านภูเก็ต (2008-02-06 22:23:59) 2589
46 บ้านเรือนในจังหวัดภูเก็ต (2008-01-10 23:28:58) 2570
47 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2007-12-10 14:24:29) 2494
48 สภาพแวดล้อมในภูเก็ต (2008-01-15 20:13:34) 2485
49 ลิเกป่า ลิเกรำมะนา (2008-02-06 22:21:41) 2410
50 Feldsparหินฟันม้า (2008-08-21 20:18:53) 2384
51 ถือศีลกินผัก(เจี๊ยะฉ่าย) (2008-01-12 09:20:48) 2364
52 บุคคลสำคัญในภูเก็ต๔ (2008-01-28 01:01:31) 2361
53 ส่อง 'แร่ในหิน' มหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง!! (2008-06-13 21:56:09) 2339
54 อาชีพที่เกี่ยวเนื่องจากการทำเหมืองแร่ (2008-01-10 21:57:25) 2337
55 ศาสนาคริสต์ในภูเก็ต (2008-02-11 21:15:54) 2331
56 ประเพณีลอยเรือชาวเล :สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ (2008-02-15 19:36:16) 2320
57 สารทเดือนสิบ : ปรีชา นุ่นสุข (2008-02-15 19:01:32) 2283
58 เจ้าแม่กวนอิมตำนาน (2009-09-08 06:47:14) 2277
59 ปัวะโป๊ยเสี่ยงทาย (2008-02-09 21:46:09) 2175
60 ประชากรในภูเก็ต (2008-01-15 20:33:23) 2173

 

61  พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2008-05-21 10:41:28) 2165
62 บาติกภูเก็จภูเก็ต (2008-02-10 08:19:48) 2141
63 วัฒนธรรมถนนถลาง (2009-06-15 19:43:10) 2141
64 การทำเหมืองแร่ (2008-05-07 21:06:33) 2113
65 รถโปท้อง (2008-04-25 22:15:41) 2105
66 ปูมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (2008-02-12 00:49:55) 2041
67 เด็กประดิษฐ์เครื่องบินบังคับ (2009-08-24 06:41:47) 2003
68 โบราณวัตถุในจังหวัดภูเก็ต (2008-02-10 07:04:23) 1942
69 ชื่อหญิงผู้เกิดวันจันทร์ (2009-06-15 07:08:50) 1930
70 ปฏิมากรรมในภูเก็ต (2008-02-10 08:02:31) 1822
71 การปกครองในภูเก็ต (2008-01-15 20:41:20) 1816
72 เรือขุดแร่ลำแรกของโลก (2008-01-15 20:58:39) 1807
73 ดีบุกในภูเก็ต (2008-02-05 19:21:27) 1782
74 อาหารภูเก็ต : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 19:44:10) 1776
75 ศาสนาสิกข์ในภูเก็ต (2008-02-11 21:19:30) 1750
76 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (2008-01-27 14:15:41) 1710
77 รำวงในภูเก็ต (2008-02-06 22:17:01) 1709
78 โรงงานน้ำอัดลม (2008-02-09 21:52:19) 1706
79 พุทธศาสนาในภูเก็ต (2008-02-11 21:13:16) 1697
80 ผลงานชาวจีนในภูเก็ต (2009-05-24 15:06:21) 1692
81 ต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำ (2008-01-27 13:44:58) 1681
82 พืชพรรณไม้ในภูเก็ต (2008-02-11 19:39:10) 1675
83 ถนนถลางเมืองภูเก็ต (2009-05-01 15:35:50) 1674
84 มนุษย์คือฅน (2008-04-17 20:23:05) 1644
85 วัฒนธรรมชาวกะทู้ (2008-01-07 13:54:37) 1635
86 ภูเก็ตยุคสุโขทัย:ประสิทธิ ชิณการณ์ (2008-02-15 16:39:53) 1629
87 ชื่อบ้านนามเมืองภูเก็ต (2008-01-28 23:06:54) 1626
88 บ้านขุนมรดก (2008-01-27 14:03:05) 1626
89 ภาษาปุ่นเต่ (2008-02-11 23:27:59) 1617
90 ชาวเลมอแกล๊นบ้านแหลมหลา (2008-02-20 21:13:32) 1604
91  ชื่อหญิงเกิดวันพฤหัสบดี (2009-07-11 09:16:52) 1590
92 ลูกปัด (2009-07-19 21:01:36) 1588
93 สารทเดือนสิบ : ประเทือง อัฐพร (2008-02-15 19:06:05) 1567
94 ถลางภูเก็จภูเก็ตขายแร่ดีบุก (2008-01-07 11:09:58) 1564
95 เศรษฐกิจภูเก็ต (2008-02-01 18:37:21) 1556
96 จารึกภาษาจีนในศาลเจ้าปุดจ้อ (2008-02-11 07:44:19) 1553
97 นามสถานในภูเก็ต (2008-01-28 23:19:39) 1510
98 การศึกษาในภูเก็ต (2008-01-15 20:51:41) 1499
99 อาหาร (2008-02-06 22:58:11) 1493
100 ศาสนาฮินดู (2008-02-11 21:17:46) 1482
101 ไหว้เทวดา (2008-02-06 06:44:59) 1480
102 วิถีชาวเล ๒๕๔๙ : ณัฏยา ทองคำสะอาด (2008-02-15 19:30:39) 1473
103 ทายาทนายหัวเหมือง (2008-04-29 20:09:48) 1471
104 ภูเก็ตยุคตามพรลิงค์ (2008-02-15 16:29:52) 1467
105 สับปะรดภูเก็จ (2008-02-06 22:35:11) 1456
106 ชนเผ่าดั้งเดิมในภูเก็ต (2008-02-15 16:17:15) 1444
107 แนวคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2009-07-08 21:20:15) 1438
108 ภูเก็ตดีเจ็ดสิ่ง (2008-07-20 20:24:06) 1424
109 ถนนเทพกระษัตรี (2009-04-23 19:29:10) 1409
110 ไหว้ตายายผีถลาง (2008-02-11 21:36:09) 1403
111 ยุคทวารวดี:ประสิทธิ ชิณการณ์ (2008-02-15 16:24:23) 1397
112 ความตกลงดีบุกระหว่างประเทศ (2008-04-10 08:08:12) 1393
113 แหล่งโบราณคดีภูเขาทอง : บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ (2008-03-30 17:59:40) 1389
114 ชื่อห้องในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2008-05-02 20:49:27) 1388
115 จิตรกรรมในอ๊ามแสงธรรม (2008-02-10 07:52:17) 1369
116 ชีวิตสัตว์ที่เกาะภูเก็ต : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 10:10:25) 1357
117 จารึกภาษาจีน (2008-02-11 07:55:43) 1355
118 เลียบ ชนะศึก : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ (2008-04-25 00:14:23) 1351
119 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (2007-12-22 20:18:06) 1346
120 ตำราบุดสมุดข่อย (2008-02-11 23:07:25) 1340
121  กาเหล้ (2008-02-06 06:51:04) 1331
122 หญิงโนเบลเชิดชู (2010-01-22 06:51:26) 1312
123 การจัดการทรัพยากรในภูเก็ต (2008-02-06 22:29:37) 1309
124 ภูเก็ตยุครัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๒ :ประสิทธิ ชิณการณ์ (2008-02-15 17:00:15) 1306
125 เกาะฝรั่งเศส : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 07:58:54) 1306
126 การรายงานผลการดำเนินงานวัฒนธรรม (2009-06-03 04:53:27) 1294
127 กีเพ้าชุดจีน (2009-10-26 06:46:17) 1293
128 การสร้างเรือขุดแร่ในป่าโกงกาง : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 10:06:49) 1261
129 ตรุษจีน (2008-02-06 06:35:28) 1261
130 รื้อรั้วฮอลแลนด์ 105 ปี (2009-06-16 21:20:38) 1254
131 สโมสรไลออนส์ภูเก็ต (2008-04-10 07:52:22) 1253
132 ชื่อพืชพรรณไม้ในป่าเขาพระแทว (2008-01-27 12:14:04) 1231
133 น้ำมัน : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:28:46) 1210
134 ตำนานพระนางเลือดขาว (2008-02-06 22:45:01) 1210
135 บ้านพระยาวิชิตสงคราม (2008-02-01 20:15:09) 1209
136 ภาษาในวัฒนธรรมภูเก็จ (2008-05-02 20:35:08) 1203
137 วัตถุประสงค์ของงานวัฒนธรรม สวช. (2009-06-15 17:23:41) 1195
138 รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯภูเก็ต (2008-02-06 21:24:43) 1188
139 น้ำตาล ฝิ่นและข้าว : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 19:57:20) 1184
140 ไหว้พระจันทร์ (2008-02-11 21:43:48) 1178
141 เงินบาทลอยตัว : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:33:39) 1175
142 ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช (2008-01-06 10:53:34) 1165
143 สนามบินภูเก็ต : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:03:53) 1162
144 อำพัน : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-09 20:57:21) 1139
145 คำจารึกภาษาจีนบนถ้วยโลหะ (2008-02-11 07:49:07) 1137
146 หน่อไม้น้ำ (ก่าเป้ก) (2008-02-11 19:32:03) 1134
147 เหมืองโชน : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-09 21:07:07) 1131
148 เอกลักษณ์ในพิธีกินผัก (2008-02-11 20:38:42) 1123
149 ไหว้ครูหมอหนังตะลุงป่าตอง (2009-08-10 12:22:55) 1121
150 พระแสงราชศัตราประจำเมืองภูเก็ต (2008-02-10 07:09:07) 1102
151  หอสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต:ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-09 20:44:58) 1101
152 นักจดหมายเหตุเปลี่ยนบทบาทเป็นมัคคุเทศก์ชั่วคราว (2004-06-12 11:54:06) 1096
153 จีนแคะฮากกา (2009-06-23 06:27:29) 1095
154 บ้านผีสิง : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:13:35) 1080
155 ไว้อาลัยประชา ตัณฑวณิช (2008-01-28 22:22:16) 1067
156 สนามกอล์ฟหาดสุรินทร์ : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-09 20:50:26) 1065
157 ดีบุกในภูเก็ตสมัยอยุธยา (2008-02-05 19:33:53) 1065
158 เย็นนี้อาทิตย์อัสดง รุ่งขึ้นอรุณสวัสดิ์:สรวิชญ์ ศรีอารยา (2008-06-15 10:00:32) 1062
159 ภาพเขียนพู่กันจีน (2010-03-16 19:44:11) 1062
160 แก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ (2009-09-12 18:56:56) 1060
161 พื้นที่ป่าไม้ในภูเก็ต (2008-01-27 12:02:19) 1059
162 คำถามสร้างปัญญา (2008-02-01 17:57:52) 1047
163 จังค์ ซีลอน (2008-01-28 22:33:51) 1046
164 ไซอิ๋วกี่บนเส้นทางสายไหม (2009-09-08 06:59:02) 1039
165 วันมหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2007-12-10 17:19:25) 1022
166 จากแดนพญามังกรสู่มังกรเกาะ:หรินทร์ สุขวัจน์ (2008-05-26 22:01:00) 1019
167 ปลาพญานาค (2009-10-10 05:46:21) 1013
168 ปาล์มเจ้าเมืองถลาง (2008-02-11 19:26:45) 1012
169 ภูเก็ตสมัยรัชกาลที่ ๑ (2008-02-15 16:54:21) 1005
170 ทองคำกำเนิด (2009-08-30 16:32:38) 1003
171 บุคลากรเทศบาลตำบลกะทู้:ปัฏติมา หลักมั่น (2008-09-26 21:23:39) 999
172 การเหมืองแร่ในภูเก็ต:ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 09:57:44) 992
173 ครูภูมิปัญญาไทย (2009-09-03 20:23:23) 990
174 แหล่งต้นกำเนิดเพชร (2009-08-29 21:11:45) 986
175 ผ่างเต๋พิธีแต่งงานจีน (2009-06-29 04:36:17) 982
176 พม่าเสียเมือง สำนวนพม่าบันทึก (2009-10-08 19:21:17) 969
177 วิเคราะห์วรรณกรรมไม้ เมืองเดิม (2009-07-15 15:05:25) 968
178 พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ (2008-02-10 07:26:21) 959
179 อนุสาวรีย์ถลางชนะศึก (2009-04-26 08:51:47) 956
180 ประเพณีกินผัก : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:08:18) 943
181   เชือกแม่เหล็กยักษ์ (2007-12-22 12:40:07) 942
182 พมร. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (2009-08-12 19:09:41) 938
183 บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด (2008-01-06 10:36:18) 926
184 อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-02-20 21:23:59) 925
185 ชื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในภูเก็ต : ราชันกาญจนวณิช (2008-04-10 07:47:48) 916
186 ประชาธิปไตย : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:24:17) 899
187 รถไฟ : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-09 21:01:58) 898
188 กล้วย : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 19:48:31) 895
189 ดวงอาทิตย์ลับฟ้าภูเก็ต (2008-02-06 22:38:31) 885
190 จีนประวัติ : บ้านเกิดก๋งจ้อ (2009-09-13 17:01:05) 880
191 กฎกติกาและหลักการให้บริการของห้อง “บุรฉัตร” (2004-07-07 11:54:06) 878
192 ภาษาชาวเลมาซิง (2008-01-28 22:56:47) 873
193 ภาษี กับประชาชน : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:19:46) 865
194 ศึกถลาง พ.ศ.๒๓๕๒ (2009-06-01 20:19:56) 862
195 พรานลูกปัดอันดามัน (2009-07-18 21:39:14) 859
196 ค้างคาวกิตติ (2007-12-10 17:11:47) 859
197 จริยธรรมการท่องเที่ยว (2009-10-09 20:36:16) 856
198 เปิดลับแลม่านฟ้าเกาะพญามังกรทอง (2008-08-19 08:19:47) 856
199 คอคอดกระ : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-04-10 20:38:49) 844
200 สมบัติจีนจากพระราชวังต้องห้าม (2009-08-11 05:26:06) 842
201 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร. (2009-08-08 22:18:59) 841
202 ดาราศาสตร์จากท้องฟ้า (2008-01-03 21:36:27) 832
203 ชื่อหญิงผู้เกิดวันอังคาร (2009-06-15 07:16:52) 828
204 หอจดหมายเหตุท้องถิ่น (2007-12-11 19:14:27) 827
205 ทะเลแห่งความตาย (2009-07-15 19:52:24) 820
206 Phuket Gateway (2008-02-01 17:28:07) 817
207 อรุณรุ่งที่พุทธคยา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:39:08) 816
208 ดาวเคราะห์ชนดาวอังคาร (2008-01-03 21:50:52) 814
209 ศึกถลาง (2009-08-09 17:18:42) 811
210 สัตว์พันธุ์ใหม่ในไทย (2009-06-12 19:40:09) 808
211  ประกาศคำสั่งสร้างเหรียญเลาเอี๋ยเจ้าอ๊าม (2008-08-19 22:52:35) 808
212 เว็บไซด์สติปัญญา (2008-09-15 06:52:56) 797
213 พระมหา ดร.คลองธรรม (2009-07-15 14:18:58) 793
214 พระราชวังที่สวยที่สุดในโลก (2009-11-19 06:45:43) 792
215 ไทยลักทิน : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 10:03:21) 785
216 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (2008-08-17 17:43:40) 780
217 ภูเก็ตมั่นใจ พร้อมเป็นศูนย์วิจัยไอทีโลก (2008-02-27 22:02:03) 780
218 ใจกลางโลกร้อนเท่าน้องผิวอาทิตย์ (2009-08-14 19:41:49) 774
219 เบี้ยหอย (2010-01-30 20:34:13) 769
220 ขุมทรัพย์ในทะเลภูเก็ต : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 10:16:48) 768
221 สายัณห์(อ๋อย) ตันติกิจ (2008-06-15 09:48:04) 768
222 ทิศทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทย:สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2008-09-25 00:37:02) 768
223 มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย (2008-04-28 12:08:09) 767
224 Place Name in Phuket (2008-01-28 23:23:52) 766
225 ธนบัตรรัชสมัย ร.8 ร.9 (2009-10-19 19:38:24) 765
226 หมายเหตุภาพ พมร. ชุด ๑ (2010-09-23 19:15:50) 760
227 ลำดับยุคฅนพัฒนาเป็นมนุษย์:HONDA (2008-05-03 09:00:53) 743
228 ภูเก็ตกับการอนุรักษ์มรดกภูเก็จ (2009-05-24 19:50:38) 742
229 นกเงือก (2008-01-27 13:27:13) 742
230 สนธยา ณ ไพศาลี :อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-28 20:40:14) 741
231 เมืองถลางบางโรง (2009-06-08 06:05:59) 739
232 ประเพณีกินผัก : หรินทร์ สุขวัจน์ (2008-10-06 22:11:32) 739
233 ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย (2009-07-14 07:27:20) 734
234 สดุดีท่านย่าจันย่ามุก (2008-05-23 20:54:20) 726
235 สมบัติโบราณเมืองจีน (2009-09-06 12:12:58) 726
236 รายชื่อผู้เข้าประชุมผู้พลัดถิ่น (2008-05-23 21:03:27) 725
237 Junk Ceylon จังค์ซีลอน (2009-05-01 22:50:15) 724
238 ภาษาถิ่นภูเก็ตภูเก็จ (2009-12-27 07:53:34) 723
239 บุคลากร พธม. ออกค้นเอกสารเก่านอกพื้นที่ (2004-07-07 11:54:06) 719
240 หัวข้อย่อยงานวัฒนธรรม (2009-06-03 05:06:28) 711
241  แผนแม่บทวัฒนธรรม (2010-01-22 06:17:29) 709
242 เครื่องเคลือบจีน (2009-09-01 22:53:48) 708
243 ปากบอนเพราะฝากะลามะพร้าว:ราชัน กาญจนะวณิช (2008-05-31 10:24:23) 707
244 อันดามันเชื่อมอ่าวไทย (2009-05-22 21:12:17) 699
245 สุดตัวสุดหัวใจ : คมทวน คันธนู (2008-06-22 19:52:57) 698
246 เครื่องมือโลหะ (2008-01-07 14:09:05) 696
247 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (2009-09-13 07:53:25) 693
248 ทุพลภาพ : ราชัน กาญจนะวณิช (2008-03-16 10:13:30) 680
249 เยือนดินแดนถิ่นองคุลีมาล:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:29:20) 678
250 ดวงสมพงศ์ของบ่าวสาวจีน (2009-10-31 23:15:05) 673
251 เด็กจ้าวเวหาภาคใต้ (2009-08-24 06:50:13) 672
252 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่ายกวีปลุกใจ (2008-08-26 07:40:26) 671
253 ตามรอยกามนิตที่ราชคฤห์นคร:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-09-26 19:14:47) 669
254 ปูมการท่องเที่ยวภูเก็ต (2009-10-12 20:14:11) 669
255 รับเงินหมื่นด้วยครับ (2008-02-29 23:16:39) 666
256 อ่านหนังสือน้อยลง (2009-06-19 06:28:51) 656
257 สุริยเทพลูกปัด (2009-08-28 06:43:43) 656
258 ภาพเขียนพู่กันจีน (2010-03-17 18:29:28) 650
259 ธาตุลำดับที่ 112 (2009-06-17 19:40:24) 646
260 ชาวบ้านทำวิจัย AAR (2008-06-15 12:12:49) 646
261 ภูเก็ต หรือ ภูเก็จ (2009-10-14 06:47:30) 645
262 พมร.ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ที่น่าทึ่ง (2009-08-12 21:09:03) 645
263 ตามพรลิงค์ (2009-08-30 16:57:10) 644
264 จราจลแทนทาลัมภูเก็ต (2009-10-31 15:37:33) 643
265 ประกาศผลชิงทุนการศึกษา (2010-02-12 18:49:49) 642
266 ขนมในวันแต่งงานภูเก็จ (2009-07-11 10:25:31) 638
267 กุ้งมังกร (2008-01-27 13:01:04) 636
268 รถจิ๋วพลังไฮโดรเจน (2009-11-05 18:30:56) 630
269 วัตถุล้ำค่าวัดฝ่าเหมินซื่อ (2009-08-11 05:53:39) 629
270 หอยติบ (2008-01-27 12:45:00) 627
271  เซียมซีวัดม่วงโกมารภัจจ์ (2009-10-05 18:34:45) 625
272 กล่าวรายงาน 100 ปี ถนนเทพกระษัตรี (2009-04-26 08:35:08) 623
273 สารก่อกำเนิดDNAในอุกกาบาต (2008-06-21 00:08:48) 620
274 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2009-08-04 11:51:05) 620
275 ต้นตังเก (2008-06-21 18:30:43) 617
276 เอ็ม.บี.เอ.ท่านลอร์ดหรือมหาเศรษฐีทันใจ:ราชัน กาญจนะวณิช (2008-05-31 10:20:26) 616
277 ชื่อภูเก็จ มณิคราม จังค์ซีลอน บางโจ ท่านผู้หญิง (2009-06-03 04:31:41) 613
278 แขกมาจากแคะ (2009-06-01 19:06:41) 612
279 เมืองหลวงที่ไร้ส้วม (1) / อู่วัฒนธรรม (2008-06-25 20:58:38) 612
280 ท่องเที่ยวภูเก็ตในทัศนะ สว.ธันยรัศม์ (2009-07-14 07:16:51) 611
281 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (2009-11-21 18:28:52) 602
282 วิวัฒนาการเงินตรา (2009-10-15 20:17:51) 601
283 การเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ (2009-09-12 19:02:31) 600
284 คำศัพท์เกย์ (2009-10-26 07:12:43) 600
285 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ :ไทยรัฐ (2009-09-06 19:17:32) 598
286 ดวงจันทร์บริวารดาวเคราะห์ (2009-10-03 19:18:36) 593
287 ปลาไหลไดโนเสาร์ (2008-08-18 20:48:57) 593
288 บันนาส่าหรีมหานทีคงคา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:34:50) 591
289 คฤหาสน์ชินประชา (2009-11-14 08:24:52) 588
290 พื้นที่ของแคนาดา เก่าแก่ที่สุดในโลก (2008-09-30 20:45:51) 585
291 เพลงเทียนถลาง :ประสิทธิ ชิณการณ์ (2008-02-15 15:53:44) 584
292 หุ่นทหารไม่ใช่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ (2009-08-14 19:24:04) 583
293 หยดน้ำตา ณ สาลวโนทยาน:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:17:16) 583
294 ขงจื๊อสอนว่า (2009-09-14 19:59:07) 581
295 ภาพถ่ายดาราศาสตร์ (2009-08-11 21:04:02) 574
296 น้ำท่วมเกาะ (2008-02-05 19:41:01) 567
297 การพัฒนาระบบภาษาไทยให้กับ Noguska (2008-06-11 07:52:03) 567
298 กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สมถะ ซื่อตรงและขยันขันแข็ง:ราชัน กาญจนะวณิช (2008-05-31 10:14:17) 563
299 คลังการเรียนรู้ผ่านเว็บ (2009-09-01 06:49:04) 561
300 รถพลังไฮโดรเจน (2009-06-19 07:23:07) 561
301  มีเทนอุบัติเพราะน้ำแข็งทุนดราละลาย (2009-11-05 18:45:50) 558
302 มหา 'ลัยเหมืองแร่ (2009-05-01 22:40:45) 558
303 สารตะกั่วอันตรายต่อสมอง (2009-09-15 00:46:16) 557
304 เจิ้งเหอ : วิกีพีเดีย (2009-09-06 15:40:02) 556
305 สำรวจใต้ทะเลออสซี พบสัตว์สปีชีส์ใหม่นับร้อย (2008-09-27 13:10:57) 556
306 ฟองเต้าหู้ (2009-10-20 19:28:07) 556
307 ทต.กะทู้ทุ่มงบพัฒนาเป็น ทม.กะทู้ (2008-02-07 21:34:50) 553
308 มูลกิ้งกือมีค่า (2009-10-08 20:14:53) 552
309 มวยไทยในภูเก็ต (2009-08-07 06:33:25) 551
310 พระปฏิมากรรม (2009-11-06 18:20:07) 550
311 ภูเก็จเมืองแก้ว (2009-08-09 16:43:16) 545
312 สุริยคราส (2009-07-21 05:41:35) 545
313 LINK วัฒนธรรมภูเก็จ 108 (2008-08-08 08:05:20) 538
314 มรดกโลกอาเชี่ยน (2010-01-12 18:31:50) 538
315 ตาลปัตรพัดยศ (2009-11-19 06:15:25) 536
316 ฟันปลาเมกะปิรันยา (2009-07-01 07:09:58) 536
317 วัฒนธรรมไทย (2009-10-20 18:33:18) 534
318 ความคิดสร้างสรรค์ (2010-01-10 17:57:26) 529
319 งามผู้กล้าแกร่ง :อังคาร กัลยาณพงศ์ (2008-06-20 08:06:19) 527
320 ล่องเรือเที่ยวถ้ำ ชมความมหัศจรรย์ที่พังงา (2008-06-14 20:00:57) 525
321 การศึกษาไทย ทำลายภาษาไทย (2009-08-15 07:30:12) 524
322 หลีเป๊ะบอกเล่า (2008-08-17 20:55:21) 524
323 ชาดาร์จีลิงในสิกขิม (2009-10-27 19:17:06) 521
324 ประกาศ อบจ.ภูเก็ต ๒๕๔๗ (2008-08-19 08:03:14) 518
325 The Evolution of Our World : HONDA (2008-04-20 22:01:28) 517
326 คุณธรรมคู่ความรู้ (2009-07-04 07:39:41) 517
327 ก้าวแรกที่โกลกัตตา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:43:27) 515
328 ขนมอี๋บัวลอยจีน (2009-12-21 18:05:18) 511
329 เพิ่มมูลค่าวัฒนธรรม (2009-08-19 06:53:45) 509
330 ปฏิรูปการศึกษารอบ 2 (2009-08-17 19:43:39) 508
331  ปลาว่ายน้ำ (2009-06-22 19:49:52) 506
332 เฮอริเคนเคลื่อนเข้าเม็กซิโกอเมริกา (2009-10-19 06:11:54) 505
333 จีนอพยพเข้าไทย (2009-12-21 17:58:53) 504
334 ข้อเสนอแนะของปราชญ์ต่อ พมร.ภูเก็ต (2009-09-06 19:48:08) 499
335 อวสานต์ราชวงศ์ชิง (2009-09-06 13:39:51) 497
336 พระผุดพระทอง (2009-06-01 19:46:39) 497
337 สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์10 (2009-11-03 18:20:34) 494
338 ดาวพุธ (2008-02-04 20:06:01) 494
339 ครูมีหน้าที่สอนคนให้เกิดการเรียนรู้ (2010-02-26 07:30:26) 490
340 ปฐมเหตุของการเดินทาง:อรุณรัตน์ สรรเพชร (2008-08-17 21:50:26) 485
341 สมหมายขอให้ผู้อ่านจงสมหมาย (2008-08-07 09:59:20) 484
342 ทุนการศึกษาประวัติศาสตร์ ๒๕๕๓ (2010-03-14 00:21:15) 484
343 งูทะเลเล่นกล (2009-08-11 20:09:04) 483
344 ดวงใจ ช.บุญพันธ์ (2009-07-16 18:01:16) 481
345 ฝนดาวตกเจมินิดส์ (2007-12-12 19:56:31) 479
346 ชาติภูมิมหาบุรุษเอก:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2008-08-17 21:24:09) 478
347 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ (2009-07-01 20:40:16) 478
348 เพลงยาวถึงรัฐบาลจากการเลือกตั้ง :ไพวรินทร์ ขาวงาม (2008-06-24 22:02:40) 477
349 รณรงค์ให้เลิกวัฒนธรรมการจุดธูป (2009-05-27 07:02:23) 477
350 สังเคราะห์อะตอมหนักสุด (2009-06-17 19:46:54) 476
351 ตรีมูรติ (2008-05-23 20:43:14) 475
352 หลักศาสนาปรัชญาให้สังคมบรมสุข (2009-08-07 19:53:43) 471
353 ต้นไม้ตดได้ไหม (2008-10-01 19:56:46) 465
354 สุดยอดภาพจากดาราศาสตร์ (2009-09-27 08:52:18) 461
355 เซิร์น(CERN)ปล่อยอนุภาคชนกัน หา “อนุภาคพระเจ้า” ต้นตอมวลในเอกภพ (2008-09-15 06:08:36) 458
356 หอยชักตีน (2008-01-27 12:51:27) 456
357 ทองคำ (2009-11-02 21:06:36) 456
358 ปลาว่ายน้ำได้แล้ว (2009-06-22 19:34:23) 454
359 มดไม่มีตา (2008-09-30 20:53:16) 453
360 ประกาศผลชิงทุนการศึกษา (2010-02-19 18:32:17) 452
361  บุคลากร ทม.กะทู้ (2009-05-29 07:25:15) 441
362 สับปะรดพร้อมกิน (2009-05-29 06:26:10) 440
363 วันสารทจีน (2009-09-03 19:32:25) 437
364 หุ่นยนต์สมองเด็กไทย (2009-08-24 06:20:42) 436
365 ข้อกำหนดคุณสมบัติอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (2010-01-13 20:01:40) 435
366 เชิญถ่ายภาพวิวาห์บาบ๋า (2010-08-12 08:18:30) 434
367 เพชรDIAMOND (2008-09-23 18:44:50) 433
368 พิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ (2009-09-03 20:44:08) 431
369 อัญเชิญไหว้ผีหลาง(ถลาง) (2009-10-05 19:01:27) 430
370 ถนนคนเดินวัฒนธรรมกะทู้ (2010-01-20 23:24:36) 424
371 ฟอสซิลปลา ๖๕ ล้านปี (2008-08-28 08:28:34) 423
372 อำพัน (2009-10-01 06:05:58) 422
373 จีนแต่งงานคลุมถุงชน (2009-08-08 22:02:24) 420
374 ไทย-จ้วง-จีน (2010-01-31 07:30:37) 419
375 ชาดาร์จีลิง (2009-10-20 19:54:06) 417
376 เต่าฟอสซิลชนิดใหม่ (2009-06-22 19:21:11) 412
377 เมืองแหล่งมลพิษอันตรายต่อชีวิตที่สุด (2009-11-05 06:49:43) 412
378 จินตนาการของเด็กวาดภาพ (2009-12-25 22:29:15) 411
379 รับแร่เกือบ 2 แสน กก.แสดงใน พมร.ภูเก็ต (2009-08-12 19:48:40) 410
380 ภาพโบราณกรุงปักกิ่ง ร้อยปีก่อน (2010-03-16 19:56:56) 409
381 เครื่องทองเจ้าฟ้า (2009-09-15 19:54:51) 407
382 เมาคลี 2009 (2009-05-28 19:55:35) 406
383 ชูคนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต (2009-08-18 18:19:09) 403
384 เส้นทางจีนเดินเรือ (2009-10-03 18:41:10) 403
385 ความรู้และความลับในลำดับพยัญชนะไทย (2010-02-04 06:40:06) 401
386 แมงกะพรุนยักษ์ในญี่ปุ่น (2009-11-04 06:57:11) 401
387 คิดวิเคราะห์ นอกห้องเรียน (2010-01-14 19:03:50) 401
388 ประเพณีกินผักเจี๊ยะฉ่าย (2009-09-27 13:06:29) 399
389 ตอบข้อสอบEQ (2009-10-06 21:18:34) 398
390 กลุ่มชาติพันธุ์ในจีน (2010-02-09 07:38:24) 397
391  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (2009-11-17 06:58:19) 397
392 ใจครูต้องมีเศรษฐกิจพอเพียง (2009-09-28 07:18:49) 394
393 ประมูลจ้างสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2008-05-21 06:50:02) 390
394 รถไฟคุณหมิง-สิงคโปร์ 2558 (2009-08-18 06:15:09) 390
395 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ผู้ทำคุณประโยชน์วัฒนธรรม (2010-09-25 11:47:42) 390
396 ชีวานันทายุวรทานกถา (2009-07-15 21:17:21) 389
397 พระอารมณ์ขัน (2008-09-17 21:22:11) 388
398 ตำหนักจีน (2009-08-02 23:46:24) 387
399 แพลงตอน "ยูคาริโอต" ตรึงคาร์บอนในทะเลได้มากเกือบครึ่ง (2010-05-30 12:45:09) 386
400 ย่างเท้าก้าวสู่เมืองภูเก็จ (2009-10-08 19:05:33) 385
401 ย้อนอดีตเมืองภูเก็จ (2010-01-31 20:58:31) 384
402 คุณภาพคับแก้วใน พมร.ภูเก็ต (2009-08-12 20:28:30) 383
403 แหล่งท่องเที่ยวสุดยอดไทย (2009-11-27 06:02:32) 381
404 ปลาการ์จระเข้ (2010-02-28 16:40:41) 381
405 อาหารในเทศกาลกินผักเจียะฉ่าย (2009-10-16 23:08:05) 378
406 Oblique View of Victoria Crater (2009-08-15 07:41:35) 377
407 การเรียนการสอน (2009-08-05 21:41:11) 375
408 มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประชุมกลุ่มย่อย (2010-01-25 19:41:02) 373
409 นอนหาด (2008-02-20 20:45:49) 370
410 เพลงเปลจากบ้านป่าตอง (2009-09-06 12:56:42) 369
411 ครูสอนวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่ได้ (2009-09-18 20:11:08) 368
412 พบแหล่งทองคำ (2009-12-08 23:34:12) 366
413 เจิ้งเหอมหาขันทีนาวีจีน (2009-09-06 15:32:52) 364
414 บรรพชีวินมนุษย์ ๔ ล้านปี (2009-10-08 20:09:58) 364
415 ข้อเสนอกิจกรรมพุทธศาสน์ (2008-05-18 14:48:52) 364
416 เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ (2008-08-20 22:12:31) 364
417 กศ.สร้างคนดี คนเก่งและภูมิใจไทย (2009-08-13 19:38:54) 362
418 กาแฟอึชะมด (2009-11-25 06:41:32) 359
419 บ้าปริญญา แต่ขาดปัญญา (2009-08-11 21:17:09) 353
420 เหลี่ยมทรราช:เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2008-10-05 17:22:12) 352
421  สุสานโจโฉสามก๊ก (2009-12-28 17:45:38) 351
422 เจิ้งเหอมหานาวาจีน (2009-09-06 15:25:27) 346
423 รหัสลับอัจฉริยะทางพันธุกรรม (2010-01-04 21:10:06) 344
424 ฝนดาวตก (2009-11-06 18:35:54) 344
425 ราชวงศ์หมิง (2009-09-06 15:11:12) 344
426 เหมืองแร่เหล็กในรัสเซีย (2009-12-25 07:08:12) 341
427 ราชวงศ์ชิง (2009-09-06 13:21:44) 340
428 กำแพงฮอลแลนด์ในภูเก็ต (2009-09-27 12:35:26) 340
429 ทะเลสาบขั้วโลก (2009-09-01 07:23:44) 338
430 เร่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ (2009-08-12 21:20:12) 338
431 คุณภาพเต็มแก้วใน พมร.ภูเก็ต (2009-08-12 19:57:43) 337
432 ชายไม่สนรายละเอียดหญิง (2010-02-16 05:16:45) 332
433 ดวงอาทิตย์ลับฟ้าที่ภูเก็ตก่อนกรุงเทพฯ (2009-09-27 08:28:44) 332
434 หน้าที่เด็ก (2009-06-08 05:22:40) 330
435 "ปูติดอวน" :เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2008-08-26 07:43:44) 329
436 การวิเคราะห์ของนักเรียน (2009-12-15 18:31:14) 327
437 มรดกโลกในจีน (2010-05-03 22:08:27) 324
438 มีน้ำในยุโรปาดาวพฤหัสบดี (2009-10-15 07:33:16) 320
439 พัฒนาภูเก็ตด้านไอซีที (2008-05-24 16:56:42) 320
440 เจ้าจอมหม่อมละคร (2009-12-24 07:34:15) 318
441 สปีชีส์ใหม่ 2009 พืช-สัตว์ (2010-05-30 12:08:27) 317
442 สำริดสัมฤทธิ์บรอนซ์ (2010-07-04 18:07:33) 316
443 โรงเรียนวิถีพุทธ (2009-12-25 06:51:47) 316
444 พระที่นั่งอนันตสมาคม (2009-12-24 19:12:29) 315
445 วงแหวนดาวเสาร์หาย (2009-09-03 19:14:31) 314
446 เด็กไอคิวเท่าไอน์สไตน์ (2009-10-13 20:11:15) 313
447 2nd. Announcement from Thailand (2008-07-24 12:29:01) 313
448 สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ทำให้ครูมีคุณภาพจริง? (2009-10-29 18:42:59) 313
449 อั้งยี่ (2009-09-27 16:09:22) 310
450 ปริศนาโลกที่ไม่มีคำตอบ (2009-10-26 07:02:44) 309
451  อัยการบัณฑูร ทองตันเยี่ยมชม พมร. (2010-01-15 07:01:39) 308
452 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (2008-08-17 15:04:32) 306
453 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (2009-12-18 18:33:56) 306
454 จีนประวัติศาสตร์ (2009-09-06 13:11:33) 303
455 ลีโอนิดส์ฝนดาวตก (2009-11-05 18:42:07) 303
456 อ่าน เขียน คิด (2009-09-03 20:06:06) 301
457 โปท้องโพถ้อง : รถสองแถวไม้ (2010-09-11 09:13:56) 301
458 หลวงจีนเดินทางสืบสารพุทธ (2009-10-01 22:35:46) 300
459 หมี่ฮกเกี้ยน... หร็อยหร็อย (2010-06-11 20:19:42) 299
460 ฟอสซิลปลาภูน้ำจั้น (2008-08-28 08:32:12) 299
461 มรดกโลกในจีน ตอน ๔ (2010-05-03 23:00:23) 298
462 ลิงใช้ไม้เป็นเครื่องมือหากิน (2009-12-28 07:06:11) 296
463 ตรีมูรติ (2009-06-03 03:49:55) 288
464 พัฒนาครูตามศักยภาพ (2009-08-13 19:33:07) 287
465 ลูกสาวจีน (2010-03-09 07:32:23) 285
466 ปลาเรืองแสงสีแดง (2008-09-17 18:50:46) 284
467 ประชุมกรรมการดำเนินงาน พมร. (2009-09-19 13:08:48) 284
468 ต้องปฏิรูปการเรียนการสอน (2009-05-27 07:16:23) 284
469 แมลงบรรพชีวิน (2008-08-24 22:49:10) 283
470 เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งระบบ (2009-12-23 23:15:36) 281
471 Thai king world’s wealthiest royal (2010-05-23 12:37:31) 280
472 ควอนตัมในพุทธศาสนา (2009-09-03 23:11:31) 280
473 เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของไทย (2009-11-05 20:29:42) 277
474 ลมหนาว 2552 (2009-11-21 06:22:02) 275
475 ดาวลึกลับ (2009-09-27 08:15:29) 275
476 นกฟินช์..สัตว์ปีกสีสันสวยงาม (2010-01-26 06:33:25) 274
477 เหมืองแร่ที่เล่าขาน (2010-01-20 23:12:10) 273
478 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ช่วยงานวัฒนธรรม (2010-09-11 13:50:13) 269
479 ไต้ฝุ่นระดับเกือบสูงสุด (2009-10-19 06:15:27) 268
480 ภาคผนวกปูมการท่องเที่ยว (2009-11-05 07:10:30) 268
481  เกิดแล้ว! สงครามโลกครั้งที่ 3 (2009-10-08 18:49:27) 267
482 สมองฉลาด (2009-11-02 20:25:56) 266
483 วาทะเหี้ยจากปากปลัดสมเกียรติ (2010-09-28 21:22:46) 265
484 สุภาษิตจีน (2009-12-21 17:47:19) 265
485 วิถีจีนจากภาพลายเส้น (2010-02-23 07:59:08) 262
486 เผยผลวิจัย เด็กไทย 1 ใน 4 ยิ่งโตยิ่งโง่! (2010-02-17 22:02:42) 261
487 กิจกรรมพุทธศาสน์ (2008-08-17 17:54:02) 259
488 มรดกโลกในจีน ตอน ๓ (2010-05-03 22:47:48) 256
489 เซิร์นค้นหาอนุภาคพระเจ้า (2009-08-11 20:01:05) 253
490 เปลี่ยนชื่อภูเขาตามหนังดังเพื่อโกยเงินท่องเที่ยว (2010-01-31 07:43:47) 252
491 ห้ามทำเทียมสมบัติของชาติ 9 ชิ้น (2009-05-01 22:46:51) 252
492 เสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ภูเก็ต : มทศ. (2010-08-22 16:45:25) 251
493 หนังสือที่ประธานาธิบดี USA คนแรกยืม (2010-05-22 17:48:50) 251
494 หอยกะจู๋ (2010-06-12 10:49:24) 251
495 เงินตราในหัวเมืองสงขลา (2010-02-04 06:49:01) 249
496 พบ "เตตราพอดส์" เก่าแก่ (2008-07-16 21:51:12) 248
497 ธนบัตรไทยถีบ (2010-03-11 21:39:45) 246
498 พระบรมราโชวาท (2009-11-22 06:33:03) 244
499 วันปีใหม่ Happy New Year (2009-12-28 18:38:52) 243
500 ถนนสายวัฒนธรมเมืองกะทู้ ชุด ๒ (2010-07-04 18:48:00) 241
501 การศึกษาตามอัธยาศัยหัวใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2009-09-03 21:17:41) 241
502 มหาเทวีตัวแทนสาวบริสุทธิ์ยุติส่งผู้นำเนปาล (2010-02-16 05:10:26) 240
503 ตึกแปลก (2009-12-09 17:26:43) 238
504 ลอยกระทง (2009-11-02 06:56:20) 238
505 ชิงทุนการศึกษา มทศ. (2010-08-22 21:53:27) 237
506 นกพง หายากมาก ๆ (2010-01-22 06:36:12) 237
507 โดโด นกสูญพันธุ์ (2010-07-12 18:00:17) 236
508 ผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ (2009-10-14 18:50:54) 236
509 การจัดงานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 2549 (2010-09-22 11:13:07) 236
510 โลกร้อนขึ้น ๖ องศา (2009-11-21 06:09:13) 235
511  อภินันท์ โปษยานนท์ (2010-04-23 07:37:30) 235
512 Chinese to Phuket Siam (2009-05-23 21:46:04) 234
513 หลากชีวิต "รักพิสดาร" ของบรรดาสัตว์โลก (2010-05-30 12:55:38) 231
514 บุหรง ๒ ชนิดมีสารฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง (2009-12-25 22:18:12) 229
515 เพชร 4 พันล้านปีมีสัญญาณชีวิต (2008-07-16 21:44:25) 228
516 หมายเหตุดิจิทัล พมร.619 (2010-08-21 18:30:18) 226
517 หาดทรายมหัศจรรย์ของโลก (2010-02-19 07:26:22) 226
518 ศิลปพุทธพม่าพุกาม (2010-01-09 07:47:07) 225
519 ปูสตรอเบอรี่ (2010-01-10 19:15:37) 224
520 รายนามประธานรัฐสภาไทย (2010-08-12 14:46:36) 223
521 ยอดเขาสูง (2009-11-30 22:03:13) 223
522 หอคอยสถาปัตยกรรม (2009-11-20 20:46:26) 222
523 ประชุม มทศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (2010-07-10 03:02:30) 221
524 มรดกโลกในจีน ตอน ๒ (2010-05-03 22:18:11) 221
525 เจ้านายสมัยรัชกาลที่ ๕ (2010-05-18 21:35:54) 218
526 การ์ตูน Anatomy (2010-01-04 20:17:56) 218
527 กรุงปักกิ่งเมื่อร้อยปีก่อน (2010-03-17 18:13:54) 217
528 โง่-จน-เจ็บ พ้นได้ไง (2009-08-13 07:00:42) 216
529 ไปดูพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต(๑) (2010-11-09 20:58:34) 216
530 โลมาสมองใหญ่ (2010-02-16 05:33:04) 215
531 ไหว้พระจันทร์ (2009-10-01 05:57:50) 215
532 ทางช้างเผือก (2009-12-20 19:30:02) 214
533 บรรพชีวินแมลง (2008-09-17 18:44:32) 214
534 ภาพสวยจากดาราศาสตร์ (2009-09-27 08:04:16) 214
535 รูปภาพPICTUREPHOTO (2010-07-11 20:01:01) 212
536 ครูฟิสิกส์ไปเซิร์น (2010-07-12 17:44:00) 212
537 China in Time (2009-09-14 20:15:23) 211
538 ผึ้งและเกสรกล้วยไม้ (2008-01-16 18:25:39) 209
539 สมองหญิงชายไม่เท่ากัน (2009-11-21 06:39:01) 208
540 นีอันเดอร์ทัล (2010-06-06 17:08:39) 207
541  แต่งงานจีน (2010-03-02 22:35:01) 207
542 คติชนวิทยา:หัวข้อ (2010-08-01 19:22:04) 204
543 ไดโนเสาร์มีเขายาว (2010-06-06 17:04:24) 203
544 ตื่นตาสัตว์ป่า"บอร์เนียว" พบพันธุ์ใหม่อื้อ-สุดหายาก (2010-04-27 19:54:38) 202
545 ต้นมิถุนายน แผ่นดินไหว 214 ครั้ง (2010-06-13 19:02:11) 200
546 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (2010-10-06 06:23:28) 200
547 เชื่อมโยงสู่ข้อมูลภูเก็ต (2009-12-20 06:57:34) 200
548 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต(๑) (2010-11-04 22:46:44) 199
549 ขั้วแม่เหล็กโลกเลื่อน (2009-12-28 07:02:14) 198
550 รถในเมืองเซี่ยงไฮ้ (2010-05-18 21:45:43) 195
551 ไหว้พระจันทร์ (2009-10-01 05:42:37) 195
552 ดวงดาวอวกาศ (2009-12-17 19:16:50) 193
553 ดาวเคราะห์ ๕ ดวงใหม่ (2010-01-10 19:10:42) 192
554 สิ่งมีชีวิตจิ๋วใต้ทะเล (2010-04-27 19:46:58) 191
555 อนุสรณ์เมืองถลาง (2010-07-10 03:22:19) 190
556 เหนือไปกว่า Sea Sand Sun (2010-05-30 16:07:37) 190
557 ยอดภาพดาราศาสตร์ (2009-12-21 18:27:59) 190
558 ปลาที่เริ่มสูญพันธุ์ (2010-03-11 07:13:48) 188
559 ปลาประหลาดโผล่จีน เจอจับเป็นเมนูเปิบพิสดาร (2010-05-30 23:18:08) 188
560 แปลกบนพื้นโลก (2009-12-29 23:09:19) 183
561 ภาพสวยจากสถานีอวกาศ (2009-11-20 20:38:17) 178
562 ไส้เดือนยักษ์ ในตำนานครั้งแรกในรอบ 2 ทศวรรษ (2010-05-30 12:41:07) 177
563 ยิงดวงจันทร์ (2009-10-10 06:52:51) 177
564 ควอนตัมในพุทธศาสนา (2009-11-19 19:20:14) 174
565 หลานน้อยกลอยใจ (2010-06-11 20:30:02) 174
566 ขำขันในสมองหญิง (2010-02-08 06:39:45) 174
567 ไปดูพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต(๒) (2010-11-09 22:35:05) 173
568 ไดโนเสาร์มีสีสัน (2010-02-09 20:07:32) 172
569 ปลวกพญารัง (2010-06-13 19:13:43) 171
570 ภูเขาไฟ (2008-01-07 20:28:59) 171
571  สีเสริมสวยนีอันเดอร์ธัล (2010-01-12 20:11:59) 170
572 มรดกโลกในจีน ตอนที่ ๕ (2010-05-03 23:06:01) 170
573 ปฏิทินโลกจากดวงดาว (2010-06-06 16:55:23) 170
574 ธรรมชาติต้นแบบนวัตกรรม (2010-06-06 16:49:45) 169
575 หมายเหตุดิจิทัล พมร.622 (2010-08-28 08:44:26) 169
576 ภาพถ่ายใหญ่ที่สุดในโลก (2009-12-19 18:45:37) 168
577 อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (2010-09-15 08:53:59) 167
578 อวกาศสวยสิบ (2009-11-03 17:58:01) 166
579 หายนะบนโลกเมื่ออุณหภูมิสูง ๔ องศาC (2009-11-01 21:02:26) 165
580 ประดิษฐกรรม (2009-12-28 18:48:03) 164
581 เผาฝิ่น (2010-07-05 21:46:55) 163
582 พระบรมมหาราชวังและพระวัดศรีรัตนศาสดาราม (2010-03-02 19:14:09) 162
583 มนุษยอวกาศดวงจันทร์ (2010-01-04 20:00:09) 161
584 ภูมิปัญญา (2009-12-18 04:26:57) 161
585 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต(๓) (2010-11-05 11:22:33) 161
586 พิพิธภัณฑ์พุชกิ้น (2010-02-10 08:15:27) 160
587 คิดสร้างปัญญา (2010-05-16 07:07:50) 160
588 มนุษย์เชนไม่ยอมเป็นเหี้ยตามปากปลัดสมเกียรติ (2010-10-17 20:50:27) 159
589 ใช้มิติวัฒนธรรมสร้างปรองดอง (2010-06-12 11:05:55) 159
590 อาหารกินผักเจี้ยะฉ่าย (2009-10-18 06:48:22) 156
591 ขยะอวกาศ (2009-12-21 18:11:52) 154
592 อนุรักษ์พืชสัตว์ (2010-05-30 12:26:11) 148
593 มรดกที่จับต้องไม่ได้ของโลก (2010-01-18 21:36:34) 147
594 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (๒) (2010-11-05 11:06:57) 142
595 เซิร์นปฏิบัติการต้นปี 2553 (2010-01-10 19:04:12) 141
596 ข่าวเด่นวิทยาศาสตร์ ๑๐ ข่าว (2010-01-03 22:31:08) 141
597 พาย (2010-06-06 16:59:18) 139
598 ดวงอาทิตย์ดวงไฟพลังงานโลก (2010-01-16 06:55:30) 139
599 พบสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่ต้องใช้ออกซิเจนครั้งแรก (2010-05-30 12:35:36) 139
600 รูปแบบไวรัส (2009-12-21 18:21:23) 138
601  มัคคุเทศก์อาชีพเยี่ยมชม พมร. (2010-09-19 23:12:28) 136
602 ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ (2010-07-04 18:35:57) 136
603 ขนมไหว้พระจันทร์ (2009-10-03 18:53:42) 136
604 ยุคหุ่นยนต์ (2010-06-06 09:28:41) 135
605 DNA ไขปริศนาชีวิตบนหลังคาโลก (2010-05-23 12:26:58) 134
606 วูวูเซล่า แตรดัง (2010-07-14 21:48:49) 130
607 อุโมงค์เหมืองใต้ดิน (2010-10-17 08:20:17) 127
608 TIN (2010-07-11 21:51:40) 125
609 สีสัน "สัตว์โลกใต้ทะเล" สวยงาม (2010-05-30 13:01:01) 125
610 ฝึกสมองให้ฉลาดด้วย ๙ เทคนิค (2010-05-23 12:10:04) 122
611 คำขวัญวันเด็ก (2010-01-10 17:45:23) 121
612 จุลชีพที่มองไม่เห็น หนักเท่าช้าง (2010-05-30 12:50:07) 120
613 เครื่องประดับนางงิ้ว (2010-01-25 22:37:54) 119
614 ภาวะโลกร้อน (2010-06-06 10:24:00) 117
615 ตลาดจีน (2010-01-09 19:47:03) 116
616 พุทธประวัติ, ภาพ (2010-07-06 21:35:05) 112
617 แสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน (2010-11-27 22:13:45) 111
618 ภาพลวงตา (2010-06-06 16:43:56) 109
619 ปฏิรูปการศึกษา (2010-06-06 09:03:47) 103
620 ศาลเจ้ากะทู้ (2008-01-07 13:30:44) 103
621 Rosetta probe passes Asteroid Lutetia (2010-07-11 19:37:41) 97
622 จีนภาพเก่า ๑๐๐ ปี (2010-01-19 20:34:59) 96
623 ร.๗ ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับฮิตเลอร์ (2010-01-17 06:25:03) 90
624 Joomla! License Guidelines (2004-08-19 20:11:07) 80
625 ปฏิสนธิ (2010-07-04 17:37:39) 78
626 วงแหวนดวงตะวัน (2010-01-22 06:47:03) 75
627 หมายเหตุภาพ พมร.ภูเก็ต (2010-09-18 11:24:53) 74
628 เชิญแสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน (2010-12-13 08:06:05) 69
629 วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม (2010-05-30 12:30:26) 67
630 "ไซเชเดลิกา" ปลาหน้าตาเหมือนกบ (2010-05-30 12:17:25) 60
631  เกษริยาสู่กุสินารา (2010-12-02 22:57:00) 53
632 ไวสาลีแสวงบุญ (2010-12-01 18:19:33) 51
633 ราชคฤห์ คิชกูฎ วัดเวฬุวัน (2010-11-30 19:13:14) 47
634 กฐินวัดไทยนาลันทา อินเดีย (2010-11-29 11:45:46) 46
635 ไวสาลี : แสวงบุญวัดป่ามหาวัน (2010-12-02 09:18:57) 40
636 สถิติเข้าดู PHUKETDATA สค-พย2553 (2010-12-01 09:22:32) 39
637 มหาวิทยาลัยนาลันทาแสวงบุณย์ (2010-11-29 19:02:06) 38
638 รูปภาพในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (2010-11-27 22:03:49) 35
639 สึนามิถล่มเกาะราชาภูเก็ต 2547 (2010-12-12 15:26:56) 27
640 สึนามิถล่มป่าตองภูเก็ต 2547 (2010-12-12 21:12:25) 20
641 กุสินาราไปลุมพินีวันเนปาล (2010-12-11 11:37:18) 19
642 พระมหาจูม มหาลาโภ (2010-12-14 17:40:10) 15
643 Example FAQ Item 2 (2004-05-12 11:54:06) 10
644 Example FAQ Item 1 (2004-05-12 11:54:06) 8
645 Example News Item 4 (2004-07-07 11:54:06) 6
646 ผาClipรอบ พธม.กะทู้ (2007-12-24 10:54:52) 3
647 Example News Item 3 (2004-04-12 11:54:06) 1
648 Newsflash 3 (2004-08-09 08:30:34) 1
649 บ้านพระยาวิชิตสงคราม (2008-02-01 19:48:06) 0
650 สมหมายขอให้ผู้อ่านจงสมหมาย (2008-08-07 09:49:37) 0
651 Newsflash 2 (2004-08-09 08:30:34) 0
652 สับปะรดภูเก็จ (2008-02-06 22:32:26) 0
653 Newsflash 1 (2004-08-09 08:30:34) 0

 

ข้อมูลก่อนฉบับนี้  ชุดแรก  ชุดที่ ๒  ชุดที่ ๓ 

เฉลี่ยเข้าชมประจำเดือน ชุดที่ ๔

 

***

จห.ภูเก็จ

Newsข่าว Latest News

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 28 January 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1469
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2491
mod_vvisit_counterทั้งหมด9453016