FPDF error: Unsupported image type: com/5zdwryynaa6gc4rx8lwnho3g0hflk8ghrlyvcz9gvtnmylal10d4jdymyvzibx9tq2reutqxbuth0hufssuyfx0g4596kqezfubxbbkdz9p8syfuv4lvc4xzivbun0otcltwvhf9