FPDF error: Unsupported image type: com/hphkkbf4k61f-6-stsgaizcoeuiab1gzi9l2rqx45eibf5hjrx5olx31aepnojdt4z1xzehnedtsosvylwflqm6upxlh3jlvwqonnejl2vlxkrzl95a59-vhhvvgv7jdxarkf3vx