ชนากานต์ มีบุญมาก
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 09 มิถุนายน 2021

 

                       นางสาวชนากานต์ มีบุญมาก

                             สาขาวิชาภาษาไทย 

                      รหัสนักศึกษา ๖๓๑๐๗๘๙๑๑๑ 

                     เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒๒๓๖๒๔๗๔

 

ประวัติการศึกษา

๒๕๖๗  ศศ.บ (ภาษาไทย) มรภ.ภูเก็ต

๒๕๖๓  ม.๖ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

๒๕๖๑  ม.๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

๒๕๕๙  ป.๖ โรงเรียนท่าศาลา

๒๕๕๔  เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลอินธิรา