จริยา
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 09 มิถุนายน 2021

ประวัติการศึกษา

๒๕๖๗ ศศ.บ(ภาษาไทย)มรก. ภูเก็ต

๒๕๖๓ ม.๖ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

๒๕๖๑ ม.๓โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

๒๕๕๔ เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งดอน

ไม่มีคำอธิบาย