ขวัญนภา นามานุกรม
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 12 September 2021
นางสาวขวัญนภา ไกลถิ่น ชื่อเล่น กานต์ ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย ตำไม้ยา เบอร์โทร ๐๙๙๔๘๒๑๙๗๙ เลือดกรุ๊ปB เกิดวันอังคาร ที่๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๔๔